ORDIN nr. 417 din 30 martie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2023  În temeiul prevederilor art. 140^1 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 138 alin. (2) și (9) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.922 din 30.03.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de organul fiscal cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de utilizare a acestora, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Se aprobă modelul notificării de conformare prevăzute la art. 140^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și modul de comunicare și păstrare a notificării, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.3. La anexă, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice, organele fiscale efectuează următoarele activități preliminare:a) analiza de risc;b) notificarea de conformare;c) selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.4. La anexă, la articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, având în vedere valoarea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile, stabilită potrivit prevederilor art. 10, în ordine descrescătoare, și întocmirea listei persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale. Dacă din informațiile deținute organul fiscal identifică existența în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soț/soție, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se poate face concomitent și pentru aceste persoane;5. La anexă, după secțiunea 1 „Analiza de risc“ se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1^1 „Notificarea de conformare“, cuprinzând cinci noi articole, articolele 11^1-11^5, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 1^1 Notificarea de conformare  +  Articolul 11^1Notificarea de conformare a persoanelor fizice este efectuată de către organul fiscal competent, înaintea selectării pentru verificarea situației fiscale personale.  +  Articolul 11^2Notificarea de conformare se comunică persoanei fizice în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 11^3(1) Fac obiectul notificării de conformare:a) persoanele fizice din lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale conform art. 11 lit. b);b) persoanele fizice pentru care în cadrul analizelor de risc efectuate în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) se stabilește un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale.(2) Fac excepție de la notificarea de conformare:a) persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, ca urmare a derulării unor programe/proiecte de creștere a conformării fiscale în cadrul cărora acestea au fost notificate cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și la posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale; b) persoanele fizice care fac obiectul unei verificări a situației fiscale personale și pentru care s-a dispus extinderea verificării la perioade fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de verificare inițial;c) persoanele fizice care fac obiectul refacerii verificării situației fiscale personale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației;d) persoanele fizice care au făcut obiectul unei verificări documentare realizate de organele fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale, în situația în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, se dispune măsura de declanșare a unei verificări a situației fiscale personale.  +  Articolul 11^4În cadrul activității de notificare de conformare, organul fiscal efectuează următoarele activități:a) transmite notificările de conformare către persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale;b) valorifică în cadrul analizei de risc informațiile din declarațiile fiscale depuse sau corectate, ca urmare a notificării de conformare, și reevaluează riscurile de neconformare la declararea veniturilor impozabile conform art. 10;c) pentru situația de la art. 11^3 alin. (1) lit. a), actualizează lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale.  +  Articolul 11^5Periodicitatea emiterii notificării poate fi anuală, trimestrială sau la momentul identificării persoanelor fizice prevăzute la art. 11^3 alin. (1) lit. b).6. La anexă, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale se face din lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, actualizată conform art. 11^4 lit. c), în ordine descrescătoare a nivelului riscului și în funcție de capacitatea de efectuare a verificărilor.(2) Prin excepție de la alin. (1), selectarea pentru verificarea situației fiscale personale se face pentru persoanele fizice notificate în condițiile art. 11^3 alin. (1) lit. b), care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile și după efectuarea activităților de la art. 11^4 lit. b). (3) Programul de activitate se poate suplimenta cu până la 10% din capacitatea de efectuare a verificărilor situației fiscale personale, cu acțiuni rezultate ca urmare a derulării unor programe/proiecte de creștere a conformării fiscale în cadrul cărora persoanele fizice au fost notificate cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și la posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale.7. După anexa care va deveni anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 30 martie 2023.Nr. 417.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 675/2018)
  Modelul notificării de conformare, modul de comunicare și păstrare a notificării
   +  Articolul 1Modelul notificării de conformare este următorul:
  SIGLA ANAFAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDIRECȚIA .................................Data ............/......../.......... Nr. înregistrare ....................

  NOTIFICARE DE CONFORMARE
  Domnului/Doamnei: ........................., CIF: ..........................., adresa:localitatea: .............................., bd./str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....,județul/sectorul ............., cod poștal ................Stimate domn/Stimată doamnă,În temeiul art. 138 alin. (2) lit. b) și al art. 140^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm următoarele: Ca urmare a efectuării analizei de risc, ați fost identificat/ă cu risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ......... - ........... . Diferența semnificativă (riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile) a fost determinată prin compararea veniturilor declarate de către dumneavoastră sau de către plătitorii de venit/intermediari pentru dumneavoastră cu veniturile estimate ca fiind realizate de dumneavoastră pe baza următorilor indicatori fiscali și patrimoniali:.......................................................................................................................................................................................^1^1 Se vor prezenta indicatorii fiscali și patrimoniali care au condus la identificarea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile.Astfel, în situația în care ați obținut venituri pentru care există obligația declarării și pe care nu le-ați declarat, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei notificări, aveți posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale pentru această perioadă.Totodată, în termenul menționat anterior, aveți posibilitatea să ne transmiteți o informare referitoare la rezultatele reanalizării situației fiscale și, după caz, dacă ați depus sau ați corectat declarațiile fiscale pentru această perioadă, dovada depunerii la organul fiscal central în raza căruia aveți stabilit domiciliul fiscal.Până la expirarea acestui termen, organul fiscal central nu va întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru verificarea situației fiscale personale.De asemenea, vă comunicăm faptul că depunerea sau corectarea declarațiilor ca urmare a prezentei notificări nu împiedică organul fiscal să vă selecteze pentru efectuarea unei acțiuni de verificare a situației fiscale personale, însă numai după împlinirea termenului menționat anterior.Precizăm că organul fiscal central are dreptul de a efectua verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice rezidente fiscal în România în perioada supusă verificării, cu privire la impozitul pe venit. Conform art. 117 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile a căror sursă nu a fost identificată constatate în cadrul verificării situației fiscale personale se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor (dobânzi și penalități de nedeclarare).Informații suplimentare cu privire la prezenta notificare puteți obține telefonic prin apelarea nr. ....................... .Prezenta notificare nu reprezintă act administrativ fiscal în sensul prevederilor art. 1 pct. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
  Conducătorul structurii competente,
  ............................................................................
  (funcția, numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Articolul 2(1) Notificările editate pe suport hârtie vor fi emise în două exemplare, din care:a) exemplarul 1, semnat de conducătorul structurii competente, se comunică persoanei fizice;b) exemplarul 2, semnat de persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru întocmire, avizat de șeful de serviciu coordonator și aprobat de conducătorul structurii competente emitente, se comunică organului fiscal central în a cărui rază are stabilit domiciliul fiscal persoana fizică notificată, în vederea arhivării la dosarul fiscal.(2) Structura competentă emitentă informează organul fiscal central în a cărui rază are stabilit domiciliul fiscal persoana fizică notificată, cu privire la notificarea de conformare transmisă acesteia.  +  Articolul 3Notificarea poate fi emisă în formă electronică.  +  Articolul 4În situația în care notificările se emit în formă electronică, întocmirea, avizarea, aprobarea și arhivarea acestora se realizează exclusiv în mediul electronic. Comunicarea către persoana fizică se efectuează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. În situația în care, din motive tehnice sau de altă natură, comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță nu este posibilă, se procedează la listarea unui exemplar al notificării care conține doar semnătura conducătorului structurii emitente, în vederea comunicării către persoana fizică prin utilizarea altor mijloace legale de comunicare.