HOTĂRÂRE nr. 260 din 22 martie 2023privind trecerea unui palat administrativ din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Brașov în domeniul public al județului Brașov
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și al art. 292^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea palatului administrativ, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Brașov în domeniul public al județului Brașov, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare, modernizare și consolidare.  +  Articolul 2(1) În imobilul transmis potrivit art. 1, Județul Brașov va asigura, în mod gratuit, pe durata existenței instituției, utilizarea spațiilor necesare funcționării Instituției Prefectului - Județul Brașov, în suprafață totală de 1.719,10 mp, respectiv o cotă-parte de 25,25%.(2) Instituția Prefectului - Județul Brașov va suporta, în funcție de suprafața utilizată, cotă-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Poziția nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2023.Nr. 260.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Instituției Prefectului - Județul Brașov, care trece în domeniul public al județului Brașov
  Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.Codul de clasificațieDenumirea imobilului transferatAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se trece imobilulPersoana juridică la care se trece imobilul Elementele-cadru de descriere tehnică a imobilului care se transmiteValoarea de inventar (lei)
  1665038.29.13Palat administrativBrașov, Bulevardul Eroilor nr. 5 și 9, respectiv str. Nicolae Bălcescu nr. 69, județul BrașovStatul român, Ministerul Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Brașov CUI 4384168Județul Brașov CUI 4384150Palat administrativ - CF nr. 166891-C1 S + P + 3E Suprafața construită la sol 2.461 mp Suprafață construită desfășurată 10.641 mp Suprafață teren 7.831 mp CF nr. 166891 Brașov, CF nr. 166892 Brașov, CF nr. 166893 Brașov și CF nr. 166894 Brașov34.896.296