INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 7 martie 2023pentru obținerea unor date și informații privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Planului național de redresare și reziliență, componenta 13 - Reforme sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
EMITENT
  • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023    Văzând Referatul Direcției generale implementarea programului național de redresare și reziliență și alte finanțări nr. 1.911 din 15.02.2023,în temeiul prevederilor:– art. 10 alin. (1), (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare;– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2.129/1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achizițiilor publice aferente Planului național de redresare și reziliență al României;– Acordului de finanțare nr. 26.592 din 8.03.2022 privind implementarea reformei și investiției finanțate prin Planul național de redresare și reziliență, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare;– Instrucțiunii nr. 6/2022*, revizuită la data de 2.02.2023, referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR, emisă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția generală management mecanism de redresare și reziliență,* Instrucțiunea nr. 6/2022 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emite prezenta instrucțiune.  +  Articolul 1Instituțiile publice cu care se încheie contracte de finanțare pentru implementarea de proiecte finanțate prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), componenta 13 - Reforme sociale, investiția I1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, care au calitatea de autorități contractante în cadrul acestora, trebuie să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor/contractanții au obligația de a obține, înaintea semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale, datele și informațiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor legislației europene și naționale incidente, respectiv Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Instituțiilor publice menționate la art. 1, în calitate de solicitanți ai finanțării prin PNRR, le revin următoarele obligații:a) să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor/contractanții sunt informați cu privire la obligația de a transmite datele și informațiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor legislației europene și naționale incidente menționate la art. 1 din prezenta instrucțiune;b) să se asigure că documentul corespunzător privind beneficiarul real este transmis de către contractanți la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), conform cadrului legal incident, înainte de semnarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice, cel puțin numele, prenumele și data nașterii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;c) să solicite contractanților, cu titlu obligatoriu, înaintea semnării contractelor de achiziții publice, și o declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali, cel puțin numele, prenumele și data nașterii. Această declarație va fi transmisă Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse inclusiv prin intermediul platformelor informatice dezvoltate pentru controlul și managementul fondurilor alocate în PNRR;d) să prevadă, în cadrul contractelor de achiziție publică ce vor fi încheiate de aceștia, în calitate de autorități contractante, clauze specifice prin care se instituie obligația contractanților de actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relațiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancțiunilor legale. Destinatarii finali ai fondurilor/ contractanții au obligația actualizării informațiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Orice modificare a informațiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de achiziție publică va fi adusă la cunoștință atât Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cât și ONRC, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.  +  Articolul 3Toate obligațiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor vor fi aplicate inclusiv în ceea ce privește subcontractanții.  +  Articolul 4Instituțiile publice menționate la art. 1 își asumă, prin comunicarea datelor și informațiilor privind beneficiarul real, corectitudinea și realitatea informațiilor transmise către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.  +  Articolul 5Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse poate solicita instituțiilor publice menționate la art. 1 obținerea și prezentarea datelor privind beneficiarul real de la ofertantul declarat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică.  +  Articolul 6Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
    Gabriela Firea
    București, 7 martie 2023.Nr. 1.-----