INSTRUCȚIUNI TEHNICE din 6 octombrie 2022privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.112/2022/33/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 30 martie 2023.
   +  Capitolul I Generalități  +  Secţiunea 1 Obiect și domenii  +  Articolul 1(1) Prezentele instrucțiuni se referă la organizarea și efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație.(2) Scopul anchetelor de circulație origine-destinație este acela de determinare a curenților de circulație pe drumurile de interes național din administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. - S.A.).(3) Prezentele instrucțiuni se utilizează atât în cadrul anchetelor origine-destinație realizate în paralel cu recensământul general de circulație, cât și la elaborarea studiilor de trafic, acolo unde este cazul.  +  Articolul 2Instrucțiunile stabilesc operațiile care trebuie efectuate, regulile și obligațiile ce trebuie respectate pentru efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație (O-D) pe drumurile de interes național, aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A., și pentru pregătirea datelor obținute din anchete, în vederea prelucrării.  +  Articolul 3Pentru determinarea caracteristicilor curenților și ale fluxurilor de circulație ce vor afecta rețeaua rutieră de perspectivă dintr-un teritoriu sunt necesare date privind:a) curenții de trafic actual;b) date privind dezvoltarea social-economică a teritoriului;c) motivele deplasărilor;d) diferite variante posibile de dezvoltare a rețelei rutiere.  +  Articolul 4Ancheta de circulație origine-destinație are drept obiect următoarele:a) determinarea numărului total de vehicule, pe categorii, care circulă la un moment dat pe rețeaua rutieră luată în considerare;b) cunoașterea, prin chestionarea conducătorilor de vehicule, a originii, destinației, datelor socioeconomice și a tipului călătoriei sau a felului încărcăturii vehiculelor de marfă (inclusiv gradul de încărcare) care se deplasează la un moment dat pe rețeaua luată în considerare, precum și a numărului de pasageri din aceste vehicule.  +  Secţiunea a 2-a Terminologie și definiții  +  Articolul 5Terminologia utilizată în prezentele instrucțiuni este conform STAS 4032/1-2001 și STAS 4032/2-1992.  +  Secţiunea a 3-a Documente de referință  +  Articolul 6În cuprinsul prezentelor instrucțiuni se face referire la următoarele acte normative, standarde și reglementări tehnice:a) O.G. nr. 43/1997 - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.297/2017 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național;c) STAS 4032/1-90 - Lucrări de drumuri. Terminologie;d) STAS 4032/2-92 - Tehnica traficului rutier. Terminologie;e) H.G. nr. 540/2000 - Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare;f) Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;g) H.G. nr. 1.048/2006 - Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată;h) H.G. nr. 1.425/2006 - Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;i) Ordinul ministrului de interne și al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000 - Ordinul ministrului de interne și al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului;j) AND 557/2022 - Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în anul 2022.  +  Capitolul II Măsuri organizatorice  +  Secţiunea 1 Acorduri, avize și aprobări  +  Articolul 7Documentația necesară aprobării efectuării anchetelor de circulație origine-destinație cuprinde:a) scopul studiului (analize și prognoze de trafic necesare pentru stabilirea celor mai adecvate măsuri de dezvoltare și sistematizare a rețelei rutiere, planificarea lucrărilor rutiere, sporirea gradului de siguranță a circulației etc.);b) aria de răspândire a anchetelor, perioada în care se realizează;c) unitățile antrenate la efectuarea anchetelor și sarcini ce le revin acestora.  +  Articolul 8Anchetele origine-destinație se fac la solicitarea administratorului drumului sau cu avizul acestuia.  +  Articolul 9Pentru efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație se va solicita avizul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), astfel:a) de la serviciul rutier din cadrul inspectoratului de poliție județean competent teritorial, în cazul în care ancheta se desfășoară pe drumurile de interes național de pe raza unui singur județ;b) de la Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Rutiere Române, în cazul în care ancheta se desfășoară pe drumuri de pe raza mai multor județe sau la nivel național.  +  Articolul 10După obținerea avizelor se vor solicita:a) participarea structurilor de poliție rutieră competente teritorial;b) popularizarea acțiunii în presă, la radio, televiziune și în mediul online.  +  Secţiunea a 2-a Informarea participanților la trafic asupra anchetelor de circulație origine-destinație  +  Articolul 11(1) Informarea participanților la trafic asupra anchetelor se va realiza cu ajutorul presei scrise și vorbite. Informarea va avea un caracter general, prezentându-se scopul anchetelor și aria de răspândire. Se va solicita sprijinul conducătorilor auto în sensul opririi la trecerea prin posturile de anchetă și acordarea de răspunsuri corecte la întrebările adresate de personalul de anchetă.(2) Informarea participanților la trafic se va face în ziua premergătoare și în ziua de anchetă.  +  Capitolul III Obligații și responsabilități ce revin personalului tehnic al unităților de drumuri în legătură cu efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație pe drumurile de interes național  +  Articolul 12C.N.A.I.R. - S.A. are următoarele obligații și responsabilități:a) prevede bugetul;b) asigură fondurile necesare pentru direcțiile regionale de drumuri și poduri (DRDP) și Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) în vederea bunei desfășurări a anchetelor de circulație origine-destinație pe întreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, aflate în administrarea C.N.A.I.R. - S.A.  +  Articolul 13CESTRIN are următoarele obligații și responsabilități:a) asigură sprijinul necesar pentru direcțiile regionale de drumuri și poduri în vederea tipăririi necesarului de Instrucțiuni tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație, precum și a formularelor de anchetă origine-destinație, formularelor de înregistrare recensământ (anexa nr. 3 din Instrucțiunile pentru efectuarea circulației rutiere pe drumurile publice - în vigoare);b) organizează și coordonează activitatea pentru realizarea anchetelor de circulație origine-destinație;c) elaborează recomandări în legătură cu activitatea de realizare a anchetelor de circulație origine-destinație și asigură transmiterea lor în teritoriu;d) asigură și efectuează instruirea personalului care participă la această activitate;e) în caz de necesitate, ia măsuri pentru suspendarea temporară a anchetelor de circulație origine-destinație și decide asupra reluării acțiunii;f) transmite factorilor implicați macheta în vederea introducerii formularelor de anchetă origine-destinație;g) urmărește efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație, și anume:(i) respectarea calendarului anchetei origine-destinație;(ii) verificarea dotării anchetatorilor cu materialele necesare efectuării anchetelor de circulație (formulare de anchetă, mape, ecusoane, materiale de protecție);(iii) verificarea și controlul pe teren al modului de efectuare a anchetelor de circulație origine-destinație și al modului de respectare a normelor de siguranță a circulației rutiere;h) prelucrează datele și elaborează situațiile de post și matricele de post la nivel de medie zilnică, și anume:(i) elaborează și actualizează catalogul cu codurile localităților din România conform zonelor de trafic în care a fost împărțit teritoriul țării;(ii) centralizează codificarea automată a datelor obținute din formularele de anchetă pentru fiecare vehicul anchetat;(iii) validează datele introduse de către anchetatori;(iv) elaborează situațiile de post pentru posturile în care s-au efectuat anchete de circulație origine-destinație, care vor cuprinde pentru fiecare post următoarele:– centralizarea pe intervale orare și pe tipuri de vehicule a numărului de vehicule anchetate și totalul acestora pe post;– procente orare pentru vehiculele anchetate;– numărul mediu de pasageri/autoturisme și autobuze;– elaborarea matricelor de post la nivel de medie zilnică;(v) corelează eșantionul anchetat cu traficul recenzat în paralel (echivalent 24 de ore) în secțiunea de drum asociată secțiunii de anchetă;i) prelucrează rezultatele anchetelor origine-destinație și stabilește matricele origine-destinație la nivel de medie zilnică anuală, pe tipuri de vehicule, la nivel agregat (se vor propune zonele de agregare utilizate în software-ul de modelare rețea de transport) și detaliat (unități administrativ-teritoriale);j) întocmește lista cu datele generale de identificare a posturilor de anchetă origine-destinație, înainte de începerea acțiunii de efectuare a anchetelor de circulație;k) stabilește, în caz de necesitate, noi date în afara calendarului de anchetă.  +  Articolul 14Direcțiile regionale de drumuri și poduri au următoarele obligații și responsabilități:a) întocmesc și aprobă planul de măsuri, defalcat pe personal și termene, astfel ca acțiunea de organizare și desfășurare a anchetelor origine-destinație să se realizeze la timp și în bune condiții;b) asigură:(i) materialele necesare bunei desfășurări a anchetelor;(ii) personalul tehnic pentru îndrumare și control;(iii) personalul implicat în efectuarea anchetelor;(iv) mijloacele de transport necesare în zilele de desfășurare a anchetelor de circulație;c) aprobă graficul de repartizare pe rețea a personalului de îndrumare și control din DRDP, care va fi transmis la CESTRIN cu cinci (5) zile înainte de data efectuării anchetelor de circulație;d) controlează și îndrumă personalul din subordine pe întreaga perioadă de organizare și efectuare a anchetelor de circulație;e) verifică însușirea de către personalul desemnat pentru efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație a prezentelor instrucțiuni, luând măsurile necesare pentru efectuarea unor înregistrări de circulație corecte;f) asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control și îndrumare în zilele de anchetă;g) asigură punerea în practică a sugestiilor și propunerilor prezentate de delegații CESTRIN ca urmare a controlului efectuat în zilele de efectuare a anchetelor de circulație;h) introduc în format electronic datele rezultate în urma activității de anchetare din formularele de anchetă origine-destinație în termen de 3 luni de la data ultimei zile de desfășurare a anchetelor de circulație origine-destinație;i) solicită structurilor MAI competente avizul pentru efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație și amplasamentul posturilor de anchetă, precum și asigurarea suportului acestora prin participarea unui număr corespunzător de polițiști rutieri la anchetele ce urmează a fi desfășurate.  +  Capitolul IV Metoda de efectuare a anchetei de circulație origine-destinație pe drumurile de interes național  +  Secţiunea 1 Principiul metodei  +  Articolul 15Anchetele de circulație origine-destinație sunt măsurători de trafic care se efectuează în anumite secțiuni caracteristice ale unei rețele de drumuri prin care se înregistrează, pe formulare special întocmite, pentru fiecare vehicul chestionat, originea, destinația, ruta, scopul călătoriei sau felul încărcăturii (inclusiv gradul de încărcare), numărul de pasageri și datele socioeconomice.  +  Articolul 16(1) Metoda de efectuare a anchetelor origine-destinație constă în oprirea unui număr cât mai mare de vehicule care trec prin postul de anchetă în intervalul de timp stabilit, chestionarea conducătorilor auto și înregistrarea răspunsurilor primite.(2) Înregistrarea se face de către personalul ce efectuează ancheta pe formulare special întocmite pentru această acțiune (anexa nr. 2).  +  Secţiunea a 2-a Pregătirea și organizarea anchetei de circulație origine-destinație  +  Articolul 17(1) Operațiile de delimitare a teritoriului, zonificare, amplasamentul posturilor, fixarea datelor și a orarului anchetelor sunt făcute de beneficiarul studiului de trafic ce va utiliza datele culese prin ancheta de circulație origine-destinație.(2) Definitivarea amplasamentului posturilor, a zonificării și a calendarului de desfășurare a anchetei se va face de către CESTRIN împreună cu beneficiarul lucrării.  +  Articolul 18Principalele operațiuni de pregătire și organizare a anchetelor de circulație origine-destinație sunt:a) amplasarea posturilor de anchetă;b) amenajarea și echiparea posturilor de anchetă;c) stabilirea necesarului de personal, instruirea personalului;d) fixarea datelor anchetei, a calendarului de efectuare a anchetei.  +  Secţiunea a 3-a Amplasarea posturilor de anchetă de circulație origine-destinație  +  Articolul 19Posturile de anchetă se amplasează pe rețeaua rutieră, urmărindu-se criteriile de mai jos:a) amplasarea posturilor în acele secțiuni ale rețelei rutiere unde se pot controla cât mai mulți curenți de trafic;b) dispunerea posturilor în acele puncte din rețeaua rutieră unde se pot controla volumele cele mai mari de trafic;c) amplasarea posturilor astfel încât cu un număr cât mai mic de posturi să se controleze cea mai mare parte a curenților de trafic;d) amplasarea posturilor în puncte ale rețelei rutiere ce întrunesc condițiile tehnice necesare (vizibilitate 300 m, aliniamente sau raze mai mari de 500 m, acostamente amenajate sau platforme de parcare longitudinale, declivitate sub 3%);e) la amplasarea posturilor de anchetă origine-destinație se va avea în vedere poziția posturilor de înregistrare manuală sau automată a traficului pentru a se putea face corelări între datele culese prin anchetă și recensământul de circulație;f) un post de anchetă trebuie amplasat în aliniament și palier astfel încât un conducător auto ce observă semnalizarea postului să nu poată evita trecerea prin post printr-o manevră oarecare de ocolire.  +  Articolul 20(1) Numărul și amplasarea aproximativă a posturilor de anchetă se stabilesc în birou, în funcție de scopul studiului și principiile enunțate anterior.(2) Poziția posturilor de anchetă de circulație stabilite în birou se prezintă pe o hartă, la o scară convenabilă în funcție de mărimea teritoriului studiat. Harta conține drumuri, poziții km ale intersecțiilor acestora, localități, posturi de înregistrare manuală și posturi de anchetă origine-destinație.(3) După aceasta se fac deplasări pe teren unde executantul anchetei împreună cu reprezentantul administratorului drumului stabilește amplasamentul exact al postului și eventualele măsuri necesare pentru amenajarea lui.  +  Secţiunea a 4-a Amenajarea și echiparea postului de anchetă  +  Articolul 21(1) Pentru fiecare sens de circulație al unei secțiuni de drum se organizează un post de anchetă, deci într-o secțiune de drum vor fi două posturi de anchetă.(2) Posturile de anchetă vor fi organizate și semnalizate în conformitate cu schemele prezentate în planșele nr. 2-4, corespunzător drumului pe care sunt amenajate.(3) Postul de anchetă va fi semnalizat cu indicatoarele prezentate în planșa nr. 1, având dimensiunile 1.500 x 750 mm.  +  Articolul 22(1) Se va urmări ca posturile de anchetă să fie amplasate în vecinătatea unor platforme de parcare existente pentru a putea uza de acest spațiu carosabil amenajat. În cazul în care nu se poate realiza acest lucru, se va proceda la amenajarea acostamentului drumului în zona postului, pe o lungime în metri de cca (5...6) x n (unde n este numărul anchetatorilor din post), respectiv pe o lungime de cca 20...70 m și o lățime de 1...1,5 m.(2) Această amenajare poate fi realizată cu materiale refolosibile (dale prefabricate), precum și cu materiale locale (balast, piatră spartă etc.).  +  Articolul 23(1) La marginea acostamentului se vor amplasa gherete, umbrele sau umbrare pentru protejarea anchetatorilor în caz de intemperii, posturile fiind dotate cu truse sanitare și aprovizionate cu apă potabilă.(2) Dacă se apreciază ca posibilă prezența pietonilor în zona postului de anchetă, culoarul de anchetă va fi delimitat de trotuar prin bariere sau țăruși uniți cu panglică colorată.  +  Articolul 24Personalul ce participă la efectuarea anchetelor va fi dispus în post după cum urmează:a) anchetatorii împreună cu șeful postului de anchetă, la marginea părții carosabile pe culoarul de anchetă, la distanță de 5...6 m (lungimea unui vehicul) unul de celălalt. Culoarul de anchetă trebuie să fie liber de orice obstacol, astfel încât personalul să se poată deplasa ușor în lungul lui, în funcție de lungimea vehiculelor ce urmează a fi anchetate;b) polițistul rutier, unul pentru fiecare post de anchetă, poziționat corespunzător pentru oprirea vehiculelor în dreptul anchetatorilor;c) schema de amenajare a postului de anchetă se face în conformitate cu planșa nr. 2, pentru drumuri având două benzi de circulație, și planșa nr. 3, pentru drumuri având 4 benzi de circulație.  +  Articolul 25În posturile de pe autostradă vor participa câte 2 polițiști rutieri pentru fiecare post de anchetă, unul poziționat înaintea postului, pentru dirijarea vehiculelor spre culoarul de anchetă, iar celălalt poziționat corespunzător pentru oprirea vehiculelor în dreptul anchetatorilor. Posturile de anchetă de pe autostradă vor fi organizate în spații de servicii sau parcări amenajate existente, iar schema de amenajare a acestora se va face în conformitate cu planșa nr. 4.  +  Secţiunea a 5-a Personalul implicat în efectuarea anchetelor  +  Articolul 26La efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație este necesar următorul personal:a) un responsabil al anchetelor;b) unul sau mai mulți șefi de sectoare de anchetă;c) un șef de post de anchetă pe schimb (4 ore) pentru fiecare post de anchetă (sens de circulație);d) anchetatori de trafic în funcție de intensitatea traficului, dar nu mai puțin de 2 anchetatori pe post și schimb;e) un recenzor sau cel mult doi, în funcție de intensitatea traficului, pe post și schimb, care va/vor înregistra traficul pe categorii de vehicule în intervalul orar stabilit pentru anchetă;f) polițiști rutieri, cel puțin câte unul pentru fiecare post.  +  Articolul 27Responsabilul anchetelor este o persoană desemnată de beneficiarul care utilizează datele culese prin anchetele origine-destinație.  +  Articolul 28(1) Șeful de sector este, de regulă, o persoană desemnată de unitatea ce execută anchetele de circulație origine-destinație.(2) Șeful de sector va acționa sub îndrumarea directă a responsabilului anchetelor sau a elaboratorului studiului de trafic.  +  Articolul 29Pentru efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație se stabilesc de către șeful de sector mai multe grupuri de lucru, fiecare grup acționând pe raza unui post de anchetă:a) un astfel de grup se compune dintr-un șef de post de anchetă, cel puțin doi anchetatori de trafic și cel puțin un recenzor de trafic;b) aceste grupuri de lucru vor acționa într-un singur post în ipoteza că există personal suficient pentru a acoperi toate posturile de anchetă sau se vor rula în timp prin mai multe posturi de anchetă corespunzător calendarului stabilit pentru anchete.  +  Articolul 30(1) Fiecare șef de post de anchetă și anchetator de trafic vor fi dotați cu următoarele:a) ecuson;b) mapa pe care își sprijină și își păstrează formularele în timpul efectuării anchetei;c) formulare de anchetă în număr suficient, creion ascuțit, pix, radieră, agrafe, dosare;d) lanternă pentru lucrul pe perioadă de vizibilitate redusă (dimineața, seara);e) bluză sau vestă de protecție-avertizare, de culoare galbenă sau portocalie, prevăzută cu materiale reflectorizante;f) materiale de protecție la intemperii (ploaie, vânt, caniculă etc.).(2) Fiecare post de recensământ trebuie să fie dotat conform art. 33 din Instrucțiunile pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în vigoare.(3) În fiecare post de anchetă vor fi un șef de post de anchetă, polițistul rutier, recenzori și anchetatori, numărul acestora variind între 3 și 11, în funcție de intensitatea traficului de pe sectorul respectiv de drum.(4) Se va stabili lista personalului de rezervă în cazul când ancheta se desfășoară pe o perioadă mai mare de timp, de câteva zile.  +  Articolul 31Calitățile cerute unui șef de post de anchetă sunt, în afară de precizie și spirit de organizare, autoritate și prezență de spirit în condiții deosebite. El are de luat decizii delicate pentru oprirea și reluarea activității în caz de intemperii grave sau în cazul unor incidente ce pot avea loc în zona postului de anchetă.  +  Articolul 32(1) Personalul ce efectuează anchetele are sarcina de a completa formularul de anchetă (anexa nr. 2) și trebuie să aibă o scriere suficient de lizibilă pentru ca acesta să poată fi utilizat. Anchetatorul trebuie să aibă o ținută corectă și prezentare bună, să fie capabil de a susține rapid o conversație cu conducătorul auto, de a preciza la nevoie că informațiile solicitate vor rămâne confidențiale și să nu insiste în caz de refuz. El poate fi selectat din rândul personalului din birouri, al personalului de conducere a formațiilor de drumuri, al studenților etc.(2) Personalul care efectuează recensământul are sarcina de a completa formularul de înregistrare prevăzut în anexa nr. 3 din Instrucțiunile pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în vigoare.  +  Articolul 33(1) În funcție de intensitatea traficului, exprimată în vehicule fizice în ora de vârf, se recomandă următorul necesar de personal pentru un post de anchetă:
  Intensitatea de vârf a traficului exprimată în vehicule fizice/oră/sensȘef de post de anchetăAnchetatori + recenzori de trafic
  sub 300 vehicule/h13 ... 5
  între 300 și 450 vehicule/h15 ... 7
  între 450 și 600 vehicule/h17 ... 9
  peste 600 vehicule/h19 ... 11
  (2) Traficul din ora de vârf se determină prin măsurători prealabile, dar în cazul când acestea nu se pot executa, traficul din ora de vârf se poate aprecia pe baza valorilor mediei zilnice anuale aferente ultimului recensământ general al circulației rutiere, luând din acestea un procent de 8 ... 12% ca trafic orar de vârf.
   +  Secţiunea a 6-a Fixarea datelor anchetei de circulație  +  Articolul 34(1) Numărul zilelor de anchetă variază în funcție de importanța și caracterul problemelor ce se urmăresc prin studiu și de metoda de prelucrare a datelor ce se va utiliza.(2) Anchetele se fac în general în sezonul cu trafic mediu (primăvara, toamna), dar ele se pot efectua și în alte perioade în funcție de scopul studiului de trafic, astfel:a) în general se aleg zile lucrătoare, dar dacă se urmărește în mod expres și traficul de sfârșit de săptămână, se pot alege ca date de anchetă și zilele de sâmbătă și duminică;b) în situația în care se anticipează că traficul are variații sezoniere importante (atât ca intensitate, cât și, în mod special, ca structură a curenților de trafic), se recomandă să se facă anchete și vara sau iarna, după caz.  +  Articolul 35Numărul de zile de anchetă într-un post va fi de cel puțin o zi dacă se dispune de o analiză a variației zilnice a traficului în teritoriul respectiv sau mai multe zile de anchetă dacă odată cu prelucrarea datelor din anchete se urmărește să se studieze variația zilnică a traficului sau a anumitor curenți de trafic.  +  Articolul 36(1) Prima zi de anchetă trebuie să nu coincidă cu o zi de vârf de circulație pentru obișnuința personalului cu modul de lucru.(2) Între prima zi de anchetă a unei formații de lucru și cea de-a doua zi de anchetă se va face o analiză a modului de desfășurare a anchetei din prima zi, dându-se îndrumările necesare de către șeful sectorului de anchetă.  +  Articolul 37Orarul în cadrul unei zile, precum și numărul zilelor de anchetă într-un post se stabilesc de către beneficiar împreună cu elaboratorul studiului de trafic. De asemenea, elaboratorul studiului de trafic poate lua, cu acordul beneficiarului, decizia de a efectua anchete selective, luând în acest caz toate măsurile necesare atât în privința organizării anchetelor, cât și a modului de prelucrare ulterioară a datelor.  +  Articolul 38Schimbarea zilelor de anchetă (dinainte stabilite) și reprogramarea anchetelor în alte zile se fac de către responsabilul anchetelor și șeful de sector, cu acordul beneficiarului.  +  Secţiunea a 7-a Efectuarea anchetei de circulație origine-destinație  +  Articolul 39Ancheta de circulație se efectuează în posturile de anchetă și constă în:a) dirijarea și oprirea autovehiculului;b) chestionarea conducătorului autovehiculului;c) înregistrarea informațiilor primite;d) separat, în postul de anchetă, se efectuează recensământ de circulație pe categorii de vehicule în conformitate cu Instrucțiunile pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în vigoare.  +  Secţiunea a 8-a Dirijarea și oprirea autovehiculelor  +  Articolul 40Anchetatorii vor sta în spațiul special amenajat, iar polițistul rutier va proceda la oprirea vehiculelor în dreptul acestora, prin executarea semnalelor regulamentare, prevăzute de lege. După oprirea vehiculului în dreptul anchetatorului, acesta adresează întrebările, înregistrează răspunsul, după care mulțumește pentru colaborare și conducătorul vehiculului își continuă deplasarea. În situații de excepție, la autovehiculele la care este imposibilă abordarea conducătorului auto prin portiera din dreapta, chestionarea se va efectua de către șeful de post de anchetă, deplasarea acestuia la portiera din stânga efectuându-se numai după ce autovehiculul a fost oprit și conducătorul auto este atenționat despre intenție; după chestionare, autovehiculul va primi liber pentru plecare numai după ce șeful de post de anchetă a revenit în culoarul de anchetă.  +  Secţiunea a 9-a Chestionarea conducătorului autovehiculului  +  Articolul 41Modul în care trebuie completat chestionarul în timpul intervievării conducătorilor auto opriți în posturile de anchetă este următorul:a) pentru autoturisme și microbuzele cu maximum 8 + 1 locuri se completează secțiunile B, C, D și E din anexa nr. 2;b) pentru autobuze se completează secțiunile B și C din anexa nr. 2;c) pentru vehiculele de marfă se completează secțiunile F, G și H din anexa nr. 2.  +  Articolul 42În mapă se află și lista cu întrebările formulate în limbi străine (anexa nr. 4), pe care anchetatorii de trafic o vor prezenta, dacă este cazul, conducătorilor de autovehicule înmatriculate în alte țări.  +  Articolul 43(1) La intrarea în post, personalul de anchetă (anchetatorii și șeful de post de anchetă) va avea un număr suficient de formulare de anchetă origine-destinație. (2) La ieșirea din post, la terminarea schimbului, fiecare anchetator verifică formularele ca număr, le prinde cu o agrafă și, numai după ce șeful de post de anchetă le-a verificat și le-a preluat, are voie să părăsească postul de anchetă.(3) Șeful de post de anchetă va întocmi apoi borderoul postului (conform anexei nr. 1) și formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.1 la Instrucțiunile pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în vigoare, pe care îl semnează la rubrica „Întocmit“.  +  Secţiunea a 10-a Înregistrarea informațiilor. Formularul de anchetă origine-destinație (anexa nr. 2)  +  Articolul 44În cadrul formularului de anchetă origine-destinație, secțiunea A din pagina 1 va fi completată anticipat (nr. post; sens; anchetator; data), urmând ca ora să fie trecută de către fiecare anchetator în momentul intervievării conducătorilor auto. Astfel, se vor nota următoarele:a) nr. post - reprezintă numărul postului de anchetă. Numărul postului de anchetă este stabilit dinainte și va fi cunoscut în momentul anchetei;b) sens - reprezintă o indicație asupra sensului pe care lucrează personalul de anchetă și corespunde sensului de mers al vehiculelor. De exemplu: pe drumul național DN 6, între Craiova și Filiași, la km 238 + 000, sunt amplasate posturile nr. 27 și 28: postul nr. 27 funcționează pe sensul Craiova - Filiași, iar postul nr. 28 funcționează pe sensul Filiași - Craiova. Pe formularul postului nr. 27 la „sens“ se va nota: - spre Filiași. Pe formularul postului nr. 28 la „sens“ se va nota: - spre Craiova.Se aplică regula: • posturile cu număr impar - pe sensul crescător al kilometrajului; • posturile cu număr par - pe sensul descrescător al kilometrajului;c) data - cuprinde ziua, luna și anul în care se efectuează ancheta;d) anchetator de trafic - este persoana care anchetează. Acesta își va scrie citeț numele și prenumele. Pentru o organizare mai rapidă și o colaborare mai comodă, fiecare anchetator de trafic și șef de post de anchetă vor purta un număr de ordine al poziției lor în post;e) nr. crt. - fiecare anchetator de trafic își va numerota formularele separat, începând cu 1 până la câte formulare completează.  +  Articolul 45În funcție de categoria autovehiculelor, de călători sau marfă, se completează prima, respectiv a doua pagină a formularului de anchetă (anexa nr. 3).  +  Articolul 46(1) Formularul de anchetă origine-destinație se completează după cum urmează:a) prima pagină - secțiunea B:– autoturisme, autoturisme tip combi; – microbuze cu maximum 8 + 1 locuri;– autobuze, autocare sau microbuze cu mai mult de 8 + 1 locuri;b) a doua pagină - secțiunea F:– autocamionete, autospeciale cu MTMA ≤ 3,5 t;– autocamioane și derivate cu 2 axe;– autocamioane și derivate cu 3 sau 4 axe;– autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 axe, remorchere cu trailer;– autocamioane și derivate (tren rutier) cu MTMA > 3,5 tone cu remorci;– autocamioane și derivate cu MTMA < 3,5 t cu remorcă.(2) Grupele de autovehicule, de călători sau marfă, se stabilesc în funcție de Instrucțiunile pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în vigoare sau în funcție de scopul studiului de trafic pentru care se colectează datele de trafic.(3) În cadrul secțiunii B se va completa și numărul de pasageri din autovehicul (fără șofer).  +  Articolul 47În cadrul secțiunii C, respectiv G, în coloanele ce privesc originea, respectiv destinația cursei, se vor nota răspunsurile date de conducătorii auto la întrebările puse de către anchetator. Se vor nota cu exactitate localitatea și județul, respectiv țara, acolo unde este cazul.De exemplu: conducătorul unui autoturism oprit la intrarea în Timișoara dinspre Arad declară că și-a început cursa în Ungaria și o termină în Bulgaria. În coloana originea cursei se va trece Ungaria, iar la destinația cursei se va trece Bulgaria. Pentru autovehiculele ce realizează o călătorie doar pe teritoriul României nu se va completa țara.  +  Articolul 48În cadrul secțiunii D, anchetatorul va alege tipul călătoriei/destinației, precum și frecvența cu care aceasta este efectuată, în funcție de răspunsul conducătorului auto. Această secțiune nu se adresează șoferilor de autobuz. Similar se va nota și în cadrul secțiunii G pentru șoferii vehiculelor de marfă.  +  Articolul 49Secțiunea E nu se adresează șoferilor de autobuz și va fi completată cu răspunsurile date doar de șoferii autoturismelor și ai microbuzelor cu maximum 8 + 1 locuri.  +  Articolul 50În cadrul secțiunii H, pentru autovehiculele de marfă, se va completa gradul de încărcare, precum și tipul mărfii transportate. În rubrica Informații suplimentare se vor completa tipurile de mărfuri ce nu au putut fi catalogate conform tipurilor de mărfuri specificate.  +  Secţiunea a 11-a Precizări cu privire la desfășurarea anchetei și înregistrarea datelor  +  Articolul 51Pentru buna desfășurare a anchetelor și înregistrarea corectă a datelor se vor respecta următoarele:a) la terminarea schimbului, cei din schimbul I vor avea ultima înregistrare: ora 12.00 „închis post“, iar cei din schimbul II, ora 18.00 „închis post“, orarul anchetei fiind 8.00-12.00 și 14.00-18.00;b) dacă plouă torențial și trebuie oprită întreaga activitate, se va continua după ploaie sau în altă zi, conform celor stabilite de către șeful de post de anchetă, respectiv șeful de sector;c) este interzisă verificarea de către personalul de anchetă a actelor și foilor de parcurs, chiar dacă unii conducători auto le vor prezenta.  +  Secţiunea a 12-a Sarcinile personalului care participă la efectuarea anchetelor origine-destinație  +  Articolul 52În vederea desfășurării în bune condiții a anchetelor de circulație origine-destinație se stabilesc următoarele sarcini pentru personalul care participă la efectuarea lor:a) responsabilul anchetelor:– organizează efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație pentru teritoriul în care sunt amplasate posturi de anchetă de circulație origine-destinație;– urmărește asigurarea cu materiale necesare desfășurării anchetelor de circulație origine-destinație;– de comun acord cu beneficiarul lucrării poate decide schimbarea zilelor de anchetă (stabilite anterior), precum și încetarea activității în caz de timp nefavorabil și refacerea anchetelor în alte zile;– la semnalizările și propunerile șefilor de sector acționează imediat și ia decizii operative pentru buna desfășurare a anchetelor;b) șeful de sector de anchetă:– pregătește și urmărește desfășurarea anchetelor de circulație, fiind răspunzător de activitatea tuturor echipelor de anchetă din sectorul de anchetă pe care îl conduce;– asigură efectuarea instructajului specific de securitate și sănătate în muncă, efectuează instructajul teoretic și practic privind modul de desfășurare a anchetei, conform prezentelor instrucțiuni, cu tot personalul participant la anchetă; poate solicita ca la aceste instructaje să participe și reprezentanții unităților elaboratoare ale studiului de trafic;– răspunde de asigurarea, primirea și distribuirea materialelor de lucru necesare prezentate la art. 30 alin. (1);– răspunde de dotarea posturilor de anchetă cu truse sanitare și apă potabilă;– rezolvă toate problemele deosebite care apar pe timpul efectuării anchetelor, urmărește permanent modul de desfășurare a anchetei pentru a putea interveni la timp dacă este cazul;– poate propune, în caz de timp nefavorabil, schimbarea zilelor de anchetă (dinainte stabilite), precum și încetarea anchetei, propunând refacerea anchetelor în alte zile;– preia dosarele cu fișele de anchetă și, după verificare, le înaintează responsabilului anchetei;c) șeful de post de anchetă:– respectă indicațiile primite de la șeful de sector;– își însușește prezentele instrucțiuni;– are făcut instructajul privind securitatea și sănătatea în muncă;– se prezintă în postul de anchetă cu 30 de minute înainte de începerea activității și verifică dotarea și semnalizarea postului de anchetă;– efectuează instructajul de securitate și sănătate în muncă specific anchetelor de circulație origine-destinație cu toți anchetatorii utilizați la anchete și urmărește respectarea măsurilor specifice de securitate și sănătate în muncă. Este interzisă folosirea anchetatorilor în post fără însușirea de către aceștia a instructajului specific de securitate și sănătate în muncă;– înainte de intrarea în post amintește anchetatorilor principalele măsuri de securitate și sănătate în muncă și modul de lucru în postul de anchetă;– supraveghează în permanență respectarea modului de lucru în postul de anchetă;– are asupra sa formulare de rezervă, strânge formularele la terminarea schimbului, le verifică și le asigură într-un dosar;– completează fila „borderou post“ (anexa nr. 1), la care anexează formularele completate pentru fiecare post și zi de anchetă în parte. Formularele de anchetă completate se vor păstra în dosare separate pentru fiecare post în parte, pe zile de anchetă; dosarele vor fi predate, după încheierea acțiunii, șefului de sector;– are dreptul să ia orice măsură pe care o crede necesară pentru evitarea accidentelor pe timpul efectuării anchetelor (vreme nefavorabilă: căldură, ploaie, vânt puternic);– are și sarcina de anchetator de trafic în scopul evitării aglomerării postului de anchetă cu autovehicule;d) anchetatorul de trafic:– respectă toate dispozițiile date de șeful de post de anchetă sau de către șeful de sector;– se prezintă în post cu 30 de minute înainte de începerea anchetei;– își însușește modul de efectuare a anchetelor și măsurile specifice de securitate și sănătate în muncă;– în timpul efectuării anchetelor este disciplinat și nu își părăsește nejustificat postul de anchetă în care a fost repartizat;– notează corect și citeț înregistrările în formulare;– are asupra lui toate materialele necesare și poartă în permanență bluza avertizoare și ecusonul de recunoaștere;– respectă cu strictețe toate măsurile specifice de securitate și sănătate în muncă pentru evitarea oricărui accident;– la ieșirea din post și la terminarea schimbului, anchetatorul verifică formularele ca număr, ca ordine, le prinde cu o agrafă și, numai după ce șeful de post de anchetă le-a verificat și le-a preluat, va avea voie să părăsească postul;e) polițistul rutier: asigură dirijarea vehiculelor spre culoarul de anchetă și oprirea acestora în dreptul anchetatorilor.
   +  Capitolul V Măsuri organizatorice de securitate și sănătate în muncă  +  Secţiunea 1 Măsuri specifice  +  Articolul 53(1) Conducerile unităților executante vor întocmi tabele cu numele persoanelor ce urmează să participe la anchetele de circulație, tabele pe baza cărora se va proceda la instruirea specifică a personalului, asigurarea și distribuirea materialelor de protecție specifice anchetelor de circulație origine-destinație.(2) Conducerile unităților executante vor stabili persoanele participante la anchete în funcție de capacitatea acestora de a îndeplini sarcinile prevăzute în instrucțiuni.  +  Articolul 54Pe toată durata desfășurării anchetelor de circulație, șeful de post de anchetă va ține evidența strictă privind prezența personalului de anchetă în posturi.  +  Articolul 55(1) Personalul de anchetă va fi dispus în post pe culoarul de anchetă, care trebuie să fie liber de orice obstacol pentru a permite deplasarea personalului în lungul acestuia în vederea chestionării conducătorilor de vehicule.(2) Personalul de anchetă va sta în spațiul special amenajat, cu fața spre direcția de unde vin autovehiculele.  +  Articolul 56Este interzisă poziționarea anchetatorului în fața autovehiculului.  +  Articolul 57Conducătorul auto se chestionează numai după ce autovehiculul a fost oprit.  +  Articolul 58Protecția personalului de anchetă se face prin gherete, umbrele sau umbrare contra intemperiilor, soarelui puternic etc. Culoarul de anchetă va fi delimitat de trotuar prin bariere (dacă este cazul) sau țăruși uniți cu panglică colorată.  +  Articolul 59Pentru evitarea accidentelor de circulație se interzice urcarea personalului de anchetă în autovehicule, sprijinirea mapei cu formularele de anchetă pe capota sau portiera mijloacelor de transport sau așezarea în genunchi pentru a scrie.  +  Articolul 60Anchetele se desfășoară numai în prezența șefului de post de anchetă și a polițistului rutier. Absența unuia din cei doi duce la neînceperea anchetei origine-destinație.  +  Articolul 61Șeful de post de anchetă împreună cu șeful de sector vor verifica dacă personalul ce urmează să participe la anchete este apt pentru o astfel de activitate.  +  Articolul 62În cazul unor accidente de circulație soldate cu accidentarea personalului de anchetă, acestea se vor trata conform legislației în vigoare.  +  Articolul 63Prezentele instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă nu sunt limitative și se pot completa, după caz și situație, pentru fiecare post, cu alte măsuri necesare, respectând legislația în vigoare la data efectuării anchetelor.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții finale  +  Articolul 64Anexele nr. 1-4 și planșele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuni
  BORDEROU POST
  Unitatea ce execută ancheta: ..........................Localitatea: ...................., data: .............., nr. post: ........Categorie drum: ....................., km: ........., sens: ..............Schimbul I Șef post de anchetă: .........................
  Număr ecusonAnchetator (numele și prenumele)Nr. de vehicule
  TOTAL SCHIMBUL I
  Schimbul II Șef post de anchetă: ........................
  Număr ecusonAnchetator (numele și prenumele)Nr. de vehicule
  TOTAL SCHIMBUL II
  TOTAL SCHIMBUL I + II

  Șef post de anchetă,
  .....................
  Verificat
  Șef sector,
  .....................
   +  Anexa nr. 2*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 2 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 3 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 4 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.
  PLANȘA Nr. 1*)
  la instrucțiuni
  *) Planșa nr. 1 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.
  PLANȘA Nr. 2*)
  la instrucțiuni
  *) Planșa nr. 2 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.
  PLANȘA Nr. 3*)
  la instrucțiuni
  *) Planșa nr. 3 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.
  PLANȘA Nr. 4*)
  la instrucțiuni
  *) Planșa nr. 4 la instrucțiuni este reprodusă în facsimil.
  -----