ORDIN nr. 347 din 15 martie 2023pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023    Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 738.938 din 15 martie 2023,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera d) se abrogă.2. Anexa nr. 4 se abrogă.3. La anexa nr. 7, punctul IV se abrogă.  +  Articolul IITrimiterile la formularul „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)“, din cuprinsul actelor normative în vigoare, se consideră a fi făcute la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“ din formularul „Cerere de înregistrare fiscală“, care reprezintă anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului“, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului justiției nr. 2.509/5.672/C/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală“ și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală“.  +  Articolul IIIPunctele 3 și 4 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 23 februarie 2021, se modifică și vor avea următorul cuprins:3. (1) Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerțului, depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal formularul «Cerere de înregistrare fiscală», care reprezintă anexă la formularul «Cerere de înregistrare în registrul comerțului», având completată secțiunea corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată.(2) Persoana impozabilă care nu este supusă înregistrării în registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declarația de înregistrare fiscală. În această situație, declarația de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii «Date privind vectorul fiscal», secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată» din declarație.(3) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declarația de mențiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată».(4) Declarația prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit alin. (2) sau (3), se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.4. (1) După primirea declarației, depusă potrivit pct. 3 alin. (2) sau (3), compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în declarație și, după caz, în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora.(2) Compartimentul de specialitate întocmește Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit.(3) Pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit pct. 3 alin. (1), compartimentul de specialitate întocmește Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit alin. (2), pe baza informațiilor transmise de oficiul registrului comerțului.  +  Articolul IVCapitolul II din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Prin excepție, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situația în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuții de inspecție fiscală, cu respectarea dispozițiilor pct. 84 alin. (2) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8^2 lit. b), se emite pe baza deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, și/sau a raportului de inspecție fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligației de înregistrare în scopuri de TVA.2. Punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, precum și în situația prevăzută la pct. 2, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, prin decizie emisă de organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.3. După punctul 8 se introduccinci noi puncte, punctele 8^1-8^5, cu următorul cuprins:8^1. Dispozițiile cap. III secțiunea 1 «Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală» sunt aplicabile în mod corespunzător.8^2. Dacă persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente: a) referatul prin care propune atât înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, cât și anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;c) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;d) decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare declarării stării de inactivitate fiscală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria, și numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit potrivit lit. c).8^3. În situația în care persoana impozabilă nu este declarată inactivă fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal. Dispozițiile cap. III secțiunea a 3-a «Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au fapte înscrise în cazierul fiscal» sunt aplicabile în mod corespunzător.8^4. Dacă persoana impozabilă sau asociații/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul de specialitate întocmește documentele prevăzute la pct. 8^2. Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se întocmește potrivit pct. 8^2 lit. d), având bifată căsuța corespunzătoare cazierului fiscal.8^5. Dacă persoana impozabilă nu este declarată inactivă fiscal și nu se încadrează în nicio situație de anulare a înregistrării prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente: a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;c) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.4. Punctele 9 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:9. Referatul și deciziile se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și deciziile se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.10. Atât decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, cât și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se întocmesc în câte două exemplare, din care câte un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.5. După punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. Organul fiscal comunică, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile următoarele documente, după caz: a) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA - dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA - dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.6. Punctele 11-13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 11. Împotriva deciziilor se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.12. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică și sancțiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute de art. 336 din Codul de procedură fiscală.13. După comunicarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.7. După punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. În cazul persoanelor impozabile cărora li s-a comunicat și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate înscrie persoana impozabilă și în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată.8. Punctele 14 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:14. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum și cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile pentru care au fost aplicate dispozițiile pct. 8^5, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozițiile pct. 2.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIStructurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Lucian-Ovidiu Heiuș
    București, 15 martie 2023.Nr. 347.