ORDIN nr. 1.178 din 16 martie 2023pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 52 alin. (22) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Conținutul cererii și documentația pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Cererile pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4(1) Soluția fiscală individuală anticipată produce efecte doar pentru contribuabilul/plătitorul solicitant și/sau entitățile enumerate în conținutul acesteia, având în vedere informațiile și circumstanțele prezentate. (2) Soluția fiscală individuală anticipată nu este aplicabilă altor contribuabili/plătitori sau entități și nu este opozabilă organului fiscal în raport cu alți contribuabili/plătitori, chiar dacă există circumstanțe similare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 martie 2023.Nr. 1.178.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind emiterea soluției fiscale individuale anticipate  +  Anexa nr. 2
  CONȚINUTUL
  cererii și al documentației pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate
  1. Cererea însoțită de documentația pentru emiterea soluției fiscale conține următoarele:a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant și ale reprezentantului legal al acestuia, dacă este cazul;b) o prezentare generală sau un rezumat al tranzacțiilor propuse;c) confirmarea încadrării cererii pentru emiterea soluției fiscale în una dintre categoriile prevăzute de BEPS Action 5/DAC 3 și furnizarea completă a informațiilor referitoare la entitățile afiliate;d) abrevieri și definiții ale termenilor utilizați;e) prezentarea detaliată a informațiilor relevante în legătură cu tranzacțiile propuse, după cum urmează:(i) descrierea completă a aspectelor relevante pentru fiecare entitate, persoană, asociere etc. implicată;(ii) descrierea structurii organizaționale sau a lanțului de tranzacții în care sunt implicate două sau mai multe entități;(iii) capitalul social, structura acționariatului și cotele de participare la capitalul entităților implicate;(iv) orice alte informații deținute anterior efectuării tranzacțiilor sau a operațiunilor propuse care pot fi relevante în analiza cererii;f) prezentarea tranzacțiilor relevante finalizate parțial sau integral anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale;g) tranzacțiile propuse, respectiv:(i) descrierea completă, exactă și detaliată a tranzacțiilor, în ordine cronologică;(ii) evaluarea obiectivă și riguroasă a tranzacțiilor propuse, inclusiv prin determinarea unei date/perioade de implementare;(iii) prezentarea modului de derulare/implementare a tranzacțiilor printr-o singură cale de acțiune;h) informații suplimentare, respectiv:(i) prezentarea oricăror alte informații cu privire la cererea pentru emiterea soluției fiscale, care sunt relevante în timpul sau ulterior implementării tranzacțiilor propuse (informații cu privire la împuterniciți/reprezentanți ai contribuabilului - rezidența; statutul sau relația dintre anumite entități din punct de vedere fiscal și/sau juridic; titluri de valoare, datorii sau natura anumitor acorduri);(ii) descrierea tranzacțiilor semnificative care ar putea fi efectuate după finalizarea tranzacțiilor propuse și care sunt considerate parte dintr-o serie de tranzacții;i) scopul fiscal sau nefiscal al fiecărei tranzacții propuse;j) analiza completă a tranzacțiilor propuse din perspectiva scopului economic, urmărind a fi clarificate următoarele aspecte:(i) dacă tranzacția, inclusiv o serie de tranzacții care include acea tranzacție, dă naștere unui avantaj fiscal și cuantumul acestuia;(ii) dacă tranzacția este o tranzacție de evitare a impozitării și dacă face parte dintr-o serie de tranzacții;(iii) motivele rezonabile pentru care solicitantul apreciază că tranzacția nu are drept scop, direct sau indirect, utilizarea abuzivă pentru obținerea unui avantaj fiscal;k) declarația contribuabilului/plătitorului prin care confirmă următoarele:(i) informațiile prezentate sunt corecte și complete cu privire la toate faptele relevante, tranzacțiile propuse și informațiile suplimentare referitoare la acestea;(ii) tranzacțiile propuse vor fi derulate/implementate în modul descris;(iii) toate tranzacțiile relevante au fost cuprinse în cerere;(iv) nu există proceduri de administrare a creanțelor fiscale, administrative sau judiciare în curs care au ca obiect tranzacțiile propuse;(v) tranzacțiile propuse, contribuabilul solicitant și/sau entitățile implicate nu fac obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală;(vi) tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin acte administrative, acte administrative fiscale, hotărâri judecătorești, decizii sau orice alte acte emise de instituții naționale sau comunitare;l) temeiul de drept aplicabil tranzacțiilor propuse;m) interpretarea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală aplicabilă tranzacțiilor propuse, respectiv propunerea privind conținutul soluției fiscale;n) dovada achitării taxei de emitere a soluției fiscale.2. Contribuabilul/Plătitorul care solicită emiterea unei soluții fiscale are obligația actualizării și transmiterii informațiilor și declarațiilor prevăzute la pct. 1 lit. a), e), h), k) și l) ori de câte ori intervin modificări pe parcursul perioadei de emitere a soluției fiscale.3. În cazul în care documentația cuprinde înscrisuri într-o limbă străină, acestea vor fi însoțite de traduceri în limba română, conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală.4. Documentele vor fi organizate pe directoare, subdirectoare și fișiere, în format digital editabil (.PDF, .DOC și/sau .XLS), numerotate și însoțite de opis. Documentele vor fi arhivate într-un singur fișier de tip .ZIP. 5. În cazul în care contribuabilul/plătitorul completează cererea și/sau documentația cu date, informații, clarificări sau documente suplimentare, din proprie inițiativă sau la solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi însoțite de trimiteri la documentația inițială, după caz.
  -------