ORDIN nr. M.62 din 20 martie 2023privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.75/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023    Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) și ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,pentru aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) pct. 4, art. 7 alin. (1) lit. j) și ale art. 20 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului apărării naționale nr. M.75/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă, de reprezentare și asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind activitatea legislativă, de reprezentare și asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:INSTRUCȚIUNIprivind activitatea legislativă, de reprezentare și asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale4. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Activitatea legislativă, de reprezentare și asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale este desfășurată, în condițiile legii, de către consilierii juridici încadrați în Direcția generală juridică, denumită în continuare Direcția, unități, instituții și formațiuni militare fără personalitate juridică, precum și în alte structuri cu personalitate juridică.5. În anexă, la articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Activitatea legislativă, de reprezentare și asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale se realizează de către consilieri juridici: ofițeri și personal civil.6. În anexă, la articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Consilierii juridici își exercită profesia în cadrul unităților militare unde sunt încadrați, subordonându-se nemijlocit comandanților/șefilor acestora. Consilierii juridici din Ministerul Apărării Naționale, indiferent de structura în care aceștia își desfășoară activitatea, sunt coordonați din punct de vedere profesional de Direcție...................................................................................................(3) În situația în care eșalonul superior este dislocat în altă garnizoană, asistența juridică pentru unitățile militare care nu au consilier juridic încadrat sau care nu își poate îndeplini temporar atribuțiile se asigură de către un consilier juridic din garnizoana respectivă sau din cele mai apropiate garnizoane, desemnat de șeful Direcției, în urma unei cereri scrise adresate acestuia de comandantul/șeful unității militare deservite. Șeful Direcției informează în scris despre desemnare atât consilierul juridic în cauză, prin intermediul comandantului/șefului unității militare în care acesta este încadrat, cât și comandantul/șeful unității militare deservite. Sunt exceptați de la această prevedere consilierii juridici cu atribuții pe linie procesuală.7. În anexă, la articolul 10 alineatul (1), literele c), e), i)-k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) elaborarea, în limitele de competență, de proiecte de acte normative și asigurarea suportului de specialitate celorlalte structuri în procesul de elaborare a acestora, precum și în cadrul procedurilor reglementate prin Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................e) participarea la elaborarea actelor normative specifice emise de ministrul apărării naționale, în condițiile și în limitele de competență stabilite de reglementările în domeniu;..................................................................................................i) asigurarea conformității cu reglementările Uniunii Europene și NATO a proiectelor actelor normative, în a căror elaborare sau adoptare este implicat Ministerul Apărării Naționale;j) asigurarea asistenței juridice în relațiile cu forțele armate străine, potrivit dispozițiilor art. 60 și 61;k) participarea în cazurile prevăzute de actele normative în comisiile permanente de specialitate care funcționează la nivelul Ministerului Apărării Naționale, în vederea asigurării legalității măsurilor adoptate sau propuse;..................................................................................................m) evaluarea competențelor profesionale, potrivit metodologiei aprobate prin dispoziția șefului Direcției, pentru ocuparea funcțiilor de consilier juridic în cadrul selecției derulate în vederea participării la misiuni temporare în străinătate;8. În anexă, la articolul 10 alineatul (1), literele d), f) și p)-ș) se abrogă.9. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) se abrogă.10. În anexă, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Direcția participă la activitatea legislativă în Ministerul Apărării Naționale, proces care vizează relaționarea acestuia cu Guvernul și celelalte autorități publice implicate în procesul de legiferare sau elaborare și avizare a actelor normative.(2) Activitatea legislativă în Ministerul Apărării Naționale presupune parcurgerea fazelor de elaborare, dezbatere, adoptare și publicare a actelor normative cu forță juridică egală sau superioară unei hotărâri a Guvernului, prin care se reglementează relații sociale specifice domeniului militar, precum și avizarea de către Ministerul Apărării Naționale a proiectelor de acte normative cu incidență în domeniul apărării, inițiate de alte autorități publice.(3) Direcția desfășoară activitatea legislativă în relația cu Guvernul și celelalte autorități publice implicate în procesul de elaborare și avizare a actelor normative potrivit Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.1/2020.(4) Direcția sprijină, potrivit domeniului de responsabilitate, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului în desfășurarea activității legislative în relația cu Parlamentul.11. În anexă, la articolul 11, alineatul (2) se abrogă.12. În anexă, denumirea titlului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Titlul II Activitatea de asistență juridică13. În anexă, la titlul II, înaintea articolului 12 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1Activitatea de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale se realizează, în principal, prin acordarea consultanței de specialitate și avizarea juridică a actelor și măsurilor dispuse de comandanți/șefi în scopul asigurării legalității actului de comandă/conducere și al apărării intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură și cu orice persoană fizică sau juridică, precum și prin participarea, în limitele competențelor legale, la procesul de elaborare și adoptare a actelor normative.14. În anexă, la articolul 12, partea introductivă și litera h) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Consilierul juridic din Ministerul Apărării Naționale îndeplinește, în principal, următoarele atribuții pe linia activității de asistență juridică:..................................................................................................h) asigură asistența juridică comisiilor care funcționează la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și unităților militare, fără a face parte din acestea decât în cazurile prevăzute de actele normative, în vederea asigurării legalității măsurilor pe care acestea le adoptă sau le propun;15. În anexă, la articolul 12, literele j) și k) se abrogă.16. În anexă, la articolul 14 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) la încheierea contractelor de exercitare a profesiei de cadru militar în activitate, precum și la trecerea în rezervă a cadrelor militare;17. În anexă, la articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În cazul spețelor complexe sau cu caracter de noutate, consilierii juridici se pot adresa, cu aprobarea comandantului/șefului unității militare căreia îi asigură asistența juridică, în mod direct structurii juridice/consilierului juridic de la eșalonul imediat superior, în vederea formulării unui punct de vedere juridic, solicitarea fiind însoțită, în mod obligatoriu, de soluția/soluțiile proprie/proprii propusă/propuse, cu o argumentație corespunzătoare, în ceea ce privește situația ce face obiectul analizei.18. În anexă, articolul 17 se abrogă.19. În anexă, titlul III, cuprinzând articolele 19-22, 31-35, 48-54 și 58, se abrogă.20. În anexă, la articolul 60, partea introductivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60Direcția asigură asistența juridică în relațiile cu forțele armate străine, revenindu-i în acest domeniu următoarele responsabilități:..................................................................................................e) poate participa cu specialiști, la solicitarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și în limita personalului disponibil, la negocierea înțelegerilor tehnice privind cooperarea cu forțele armate străine;21. În anexă, la articolul 60, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) analizează și soluționează pretențiile formulate de terți împotriva forțelor Statelor Unite ale Americii staționate în România, în conformitate cu prevederile Aranjamentului de implementare între autoritățile desemnate ale României și Statelor Unite ale Americii privind procedurile de soluționare a pretențiilor pentru implementarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României.22. În anexă, articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61La solicitarea structurilor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția cooperează la îmbunătățirea cadrului juridico-normativ necesar cooperării forțelor armate române cu cele străine.23. În anexă, la articolul 63, alineatul (1^1) se abrogă.24. În anexă, la articolul 64, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Se deleagă șeful Direcției să exercite toate drepturile procedurale și să reprezinte Ministerul Apărării Naționale, precum și structurile care nu au personalitate juridică în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională...................................................................................................(4) Consilierii juridici aflați, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1), în coordonarea profesională a Direcției își desfășoară activitatea procesuală în domeniul de responsabilitate al acesteia referitor la reprezentarea intereselor Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională.25. În anexă, la articolul 68, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) La efectuarea expertizei tehnice de specialitate dispuse de instanța de judecată, comandanții/șefii unităților militare sunt obligați ca, la cererea consilierului juridic cu atribuții pe linie procesuală, să asigure accesul în obiectivul militar al expertului/experților desemnat/desemnați în condițiile legii, precum și participarea specialiștilor în domeniul respectiv, încadrați în structura pe care o comandă/conduce.(6) Executarea hotărârilor judecătorești este obligația unităților militare reprezentate în proces sau, în situația în care doar Ministerul Apărării Naționale a avut calitatea de parte în proces, a unităților militare implicate în cauză ori cu competențe în îndeplinirea obligațiilor stabilite prin titlul executoriu.26. În anexă, la articolul 68, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Punerea în executare a titlului executoriu în cauzele care au ca obiect bunuri imobile se face de unitatea militară al cărei comandant/șef are calitatea de ordonator de credite și care deține bunul în contabilitate, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.27. În anexă, la articolul 68 alineatul (7), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) de către unitatea militară prevăzută la alin. (6), al cărei comandant/șef are calitatea de ordonator de credite;b) de către unitatea militară al cărei comandant/șef are calitatea de ordonator de credite și asigură financiar unitatea militară prevăzută la alin. (6);c) de către Direcția generală financiar-contabilă, în cazurile prevăzute la art. 45 alin. (3) lit. t) și u) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 19/2021*.* Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 19/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât este clasificat, potrivit legii.28. În anexă, la articolul 70, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Întâmpinările, cererile reconvenționale, cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, altele decât recursul în interesul legii, precum și orice alte acte procesuale prevăzute de lege se înaintează instanțelor de judecată sub semnătura șefului Direcției.29. În anexă, la articolul 71, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În litigiile care au ca obiect imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, aprobarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai după emiterea unui punct de vedere al Direcției domenii și infrastructuri.(4) În procesele și cererile civile și penale ale căror obiect este evaluabil în bani, aprobarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai după emiterea unui punct de vedere al Direcției generale financiar-contabile.30. În anexă, la articolul 71, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Structurile menționate la alin. (3) și (4) au obligația de a emite, în termenul solicitat, puncte de vedere temeinic motivate, însoțite, când este cazul, de documente justificative, pe baza argumentelor prezentate de consilierul juridic delegat și, după caz, de unitatea militară reprezentată în proces.31. În anexă, la articolul 72 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) spațiu de lucru individual corespunzător, cu dotare aferentă - mobilier, post telefonic interurban și fax, post telefonic militar conectat la rețeaua telefonică a Armatei României, acces la servicii de internet/intranet;32. În anexă, la articolul 72, alineatul (4) se abrogă.33. În anexă, la articolul 72, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Fondurile bănești necesare desfășurării activității specifice de către consilierii juridici din teritoriu cu atribuții pe linie procesuală, inclusiv pentru plata taxelor judiciare de timbru, onorarii pentru experți și/sau executori judecătorești se asigură de către Direcția generală financiar-contabilă sau de altă structură centrală stabilită să asigure financiar Direcția, pe baza documentelor transmise de Direcție.34. În anexă, la articolul 75, alineatele (2)-(4) se abrogă.35. În anexă, articolele 79, 81 și anexele nr. 1 și 2 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului apărării naționale nr. M.75/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Ministrul apărării naționale,
    Angel Tîlvăr
    București, 20 martie 2023.Nr. M.62.-----