NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023pentru modificarea și completarea Normei nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2023  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 101 și ale art. 115-122 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară în cadrul ședinței din data de 8.03.2023,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 și 892 bis din 17 septembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (5), după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu următorul cuprins:9. Regulamentul 2015/2.011 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.011 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la listele administrațiilor regionale și autorităților locale față de care sunt deținute expuneri ce trebuie tratate ca expuneri față de administrația centrală în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului;10. Recomandarea ESRB/2016/14 - Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile;11. Directiva 2014/59/UE - Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului.2. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) obțin un cod LEI pentru sucursale, care este un cod alfanumeric de 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442, alocat de către o unitate operațională locală acreditată de Comitetul de Reglementare și Supraveghere, modalitatea de obținere a acestuia fiind publicată pe website-ul A.S.F.3. La articolul 3 alineatul (9), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Începând cu data în care notifică A.S.F. conform alin. (8), asigurătorilor din statele terțe le sunt interzise, în ceea ce privește asigurarea directă și primirea în reasigurare:4. La articolul 6, alineatele (7), (10), (11), (17) și (24) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Asigurătorii din statele terțe respectă următoarele termene de raportare pentru activitatea sucursalelor: a) 70 de zile lucrătoare după încheierea exercițiului financiar în statele terțe în care își au sediul, pentru transmiterea raportărilor anuale auditate; b) 25 de zile lucrătoare după încheierea trimestrului în statele terțe în care își au sediul, pentru transmiterea raportărilor trimestriale; c) 10 zile lucrătoare după realizarea raportului ORSA pentru transmiterea acestuia. ....................................................(10) Atunci când utilizează modele interne pentru calcularea SCR aferente sucursalelor, asigurătorii din state terțe țin cont de SCR noțională pentru fiecare fond dedicat semnificativ, pentru fiecare portofoliu semnificativ aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă din activitatea sucursalelor și transmit informațiile prevăzute în macheta S.25.05 în conformitate cu decizia autorităților competente din statele terțe; A.S.F. poate solicita asigurătorilor din statele terțe, prin decizie motivată, să calculeze SCR și prin formula standard prevăzută la art. 74-81 din Legea nr. 237/2015.(11) Asigurătorii din statele terțe utilizează formatele de raportare prevăzute la art. 2 din Regulamentul 2015/2.450, iar în macheta S.08.02 prevăzută la lit. a) a articolului menționat seturile de date sunt exprimate în unități fără zecimale......................................................(17) Asigurătorii din statele terțe transmit A.S.F. actualizări ale raportărilor în cazul în care ulterior transmiterii acestora intervin modificări semnificative în urma identificării unor probleme semnificative legate de calitatea datelor sau dreptul intern local privind lichidarea înregistrează modificări semnificative ori la solicitarea A.S.F.; actualizările se transmit în termen de 14 zile lucrătoare de la înregistrarea modificărilor sau de la solicitarea A.S.F. .....................................................(24) Referitor la indicatorii prevăzuți în anexa nr. 6 pct. 7-14 și în funcție de decizia prevăzută la alin. (10), în cazul utilizării unui model intern parțial, aceștia se raportează doar pentru partea calculată cu formula standard, iar în cazul utilizării unui model intern integral aceștia nu se raportează.5. La articolul 6, după alineatul (11) se introduc șaisprezece noi alineate, alineatele (11^1)-(11^16), cu următorul cuprins:(11^1) Pentru raportarea informațiilor prevăzute în anexa nr. 5 pct. 4, evaluarea se realizează atât cu respectarea principiilor prevăzute la art. 52 din Legea nr. 237/2015, cât și în conformitate cu standardele locale.(11^2) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 5 în cazul în care nicio monedă nu reprezintă 80% în totalul obligațiilor.(11^3) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 7 dacă: a) suma valorilor din fiecare grupare de mai jos depășește 2% din totalul activelor:(i) valoarea garanției, a garanției reale sau a datoriilor contingente - garanții furnizate de asigurătorii din statele terțe, inclusiv acreditive (C0020/R0010) plus valoarea garanției, a garanției reale sau a datoriilor contingente - total garanții reale constituite (C0020/R0300) plus valoarea maximă - total datorii contingente (C0010/R0400);(ii) valoarea garanției, a garanției reale sau a datoriilor contingente - garanții primite de asigurătorii din statele terțe, inclusiv acreditive (C0020/R0030) plus valoarea garanției, a garanției reale sau a datoriilor contingente - total garanții reale deținute (C0020/R0200);b) asigurătorii din statele terțe au furnizat sau au primit o garanție nelimitată.(11^4) Produsele structurate prevăzute în anexa nr. 5 pct. 12 sunt evaluate ca active clasificate în categoria CIC 5 - titluri de valoare structurate și în categoria CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale din anexa V la Regulamentul 2015/2.450.(11^5) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 15 dacă titlurile de valoare respective reprezintă mai mult de 5% din investițiile totale raportate la indicatorii C0010/R0070 și C0010/R0220 din macheta S.02.01.01 din anexa I Ia Regulamentul 2015/2.450. (11^6) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 16 în cazul în care raportul dintre valoarea activelor deținute drept garanții reale și totalul bilanțului raportat prin indicatorii C0010/R0500 din macheta S.02.01.01 depășește 10%.(11^7) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 18 numai dacă rezervele tehnice pentru asigurările de viață și de sănătate SLT subscrise în România nu reprezintă 100% din suma rezervelor tehnice calculate ca întreg și ca valoare brută a celei mai bune estimări.(11^8) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 19, cu excepția cazului în care utilizează simplificări pentru calcularea acelor rezerve tehnice pentru care nu sunt necesare estimări ale fluxurilor de numerar viitoare. (11^9) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 22 în următoarele condiții: a) cuantumul primelor câștigate pentru acoperirea riscului cibernetic, atât din contractele în care acesta este singurul risc acoperit, cât și din cele în care este risc auxiliar, depășește 5% din totalul activității de asigurare generală sau este mai mare decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro; b) numărul de polițe care acoperă riscul cibernetic, atât din contractele în care acesta este singurul risc acoperit, cât și din cele în care este risc auxiliar, reprezintă peste 3% din numărul total de polițe aferente activității de asigurare generală.(11^10) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 25 numai dacă rezervele tehnice pentru asigurările directe generale subscrise în România nu reprezintă 100% din suma rezervelor tehnice calculate ca întreg și ca cea mai bună estimare brută.(11^11) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 26 pentru linia de afaceri care reprezintă 90% din suma rezervelor tehnice calculate ca întreg și ca cea mai bună estimare brută, cu excepția cazului în care utilizează simplificări pentru calcularea acelor rezerve tehnice pentru care nu sunt necesare estimări ale fluxurilor de numerar viitoare. (11^12) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 27 în cazul în care cea mai bună estimare brută pentru o linie de afaceri reprezintă peste 10% din totalul celei mai bune estimări brute a rezervei de daune, cu defalcare pe monede, după cum urmează: a) cuantumul pentru fiecare monedă care reprezintă mai mult de 25% din cea mai bună estimare brută în moneda inițială pentru linia de afaceri respectivă; b) cuantumul pentru fiecare monedă care reprezintă mai puțin de 25% din cea mai bună estimare brută în moneda inițială pentru linia de afaceri respectivă, dar mai mult de 5% din totalul brut al celei mai bune estimări în moneda inițială.(11^13) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 28, 29 și 31 pentru linia de afaceri semnificativă care reprezintă 90% din rezervele tehnice în cazul asigurărilor generale.(11^14) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 37 în cazul în care valoarea fondurilor proprii pentru cel puțin unul dintre ranguri variază cu mai mult de 5% față de anul precedent.(11^15) Asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 63 și 64 în cazul în care partea reasigurătorului din rezervele tehnice depășește 10% din totalul celei mai bune estimări, inclusiv informații despre: a) cele mai mari 20 de expuneri față de reasigurarea facultativă; b) cele mai mari două expuneri din fiecare linie de afaceri, dacă nu sunt incluse în expunerile prevăzute la lit. a).(11^16) În cazul în care partea reasigurătorului din rezervele tehnice depășește 10% din totalul celei mai bune estimări, asigurătorii din statele terțe transmit informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. 65 și 66, incluzând informații prospective privind tratatele de reasigurare a căror perioadă de valabilitate include următorul an de raportare sau se suprapune acestuia.6. În anexa nr. 1, la secțiunea B, după punctul 9 se introduc patru noi puncte, punctele 9^1-9^4, cu următorul cuprins:9^1. organigrama conducerii asigurătorului din statul terț și descrierea comitetelor instituite;9^2. organigrama sucursalei și estimarea resurselor umane ale sucursalei;9^3. descrierea detaliată a modului de conducere a sucursalei și canalele de raportare între aceasta și asigurătorul din statul terț;9^4. declarație semnată de reprezentantul legal al asigurătorului din statul terț prin care confirmă că toate persoanele care urmează a fi angajate de sucursală dețin competență profesională și probitate morală adecvate pentru a asigura desfășurarea corectă și prudentă a activității;7. În anexa nr. 1, la secțiunea B, după punctul 10 se introduc opt noi puncte, punctele 10^1-10^8, cu următorul cuprins:10^1. persoanele de contact ale auditorilor asigurătorului din statul terț;10^2. descrierea la un nivel de detaliere adecvat, în funcție de complexitate, a proiectelor de acorduri de reasigurare și a altor tehnici de minimizare a riscurilor;10^3. descrierea expunerii față de primii cinci reasigurători;10^4. proiectele acordurilor de externalizare și de subcontractare care acoperă activități ale sucursalei;10^5. descrierea profilului de risc, a apetitului de risc și a limitelor de toleranță la risc adoptate pentru întreaga activitate a asigurătorului din statul terț și a sucursalei;10^6. estimări ale fondurilor proprii care pot acoperi rezervele tehnice, SCR și MCR în situații de dificultate financiară sau în cazul în care activitatea desfășurată se abate semnificativ de la planul de afaceri inițial; 10^7. descrierea strategiei de investiții aferente întregii activități și sucursalei, inclusiv motivele pentru care asigurătorul din statul terț adoptă strategia respectivă;10^8. în cazul în care asigurătorul din statul terț face parte dintr-un grup, valoarea SCR de grup și fondurile proprii care acoperă valoarea respectivă;8. În anexa nr. 1, la secțiunea B, după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 16^1-16^3, cu următorul cuprins:16^1. descrierea canalelor de distribuție și modalitatea de remunerare;16^2. alte denumiri comerciale utilizate pentru promovarea produselor;16^3. în cazul în care în statul terț există un fond de garantare a asiguraților, specificarea prevederilor din dreptul intern local referitoare la plățile către contractanți, beneficiari și alți păgubiți din afara jurisdicției;9. În anexa nr. 2, în tabel, în câmpul corespunzător pentru „Datele de identificare ale asigurătorului din statul terț“, sintagma „codul unic de înregistrare“ se abrogă.10. În anexa nr. 4, secțiunea I. - S.01.01.07 - Conținutul raportării se modifică și va avea următorul cuprins:I. - S.01.01.07 - Conținutul raportării
  Cod Indicatori C0010
  S.01.02.07 informații de elementare - general R0010
  S.01.03.01informații de elementare - portofoliile aferente fondurilor dedicate și primei de echilibrareR0020
  S.02.01.07 bilanțR0030
  S.02.02.01 active și obligații - pe monede R0040
  S.02.03.07 bilanț - informații suplimentare R0050
  S.03.01.01 elemente extrabilanțiere - general R0060
  S.05.01.01prime, daune, cheltuieli - pe linii de afaceriR0110
  S.05.02.01prime, daune, cheltuieli - pe țăriR0120
  S.06.02.07lista activelorR0140
  S.06.03.01organisme de plasament colectiv - metoda transparențeiR0150
  S.06.04.01riscuri legate de schimbările climatice – aferente investițiilorR0151
  S.07.01.01produse structurateR0160
  S.08.01.01instrumente financiare derivate deschiseR0170
  S.09.01.01venituri/câștiguri și pierderi în perioada de raportareR0190
  S.10.01.01împrumuturi de titluri de valoare și operațiuni de reportR0200
  S.11.01.01active deținute drept garanții realeR0210
  S.12.01.01asigurări de viață și de sănătate SLT – rezerve tehniceR0220
  S.12.02.01asigurări de viață și de sănătate SLT – rezerve tehnice pe țăriR0230
  S.13.01.01fluxuri de numerar viitoare – proiecții (brut)R0240
  S.14.01.01obligații din asigurări de viață – analizăR0250
  S.14.02.01asigurări generale – informații privind polițele și cliențiiR0251
  S.14.03.01riscul ciberneticR0252
  S.16.01.01obligații din anuități generate de obligații de asigurări generale - informațiiR0280
  S.17.01.01asigurări generale - rezerve tehniceR0290
  S.17.02.01asigurări generale - rezerve tehnice pe țăriR0300
  S.18.01.01asigurări generale - proiecții de fluxuri de numerar viitoare - cea mai bună estimareR0310
  S.19.01.01asigurări generale - dauneR0320
  S.20.01.01distribuția daunelor produse - evoluțieR0330
  S.21.01.01profilul de risc aferent distribuției pierderilorR0340
  S.21.02.01asigurări generale - risc de subscriereR0350
  S.21.03.01asigurări generale - risc de subscriere - distribuție, pe sumă asiguratăR0360
  S.22.01.01măsuri pentru garanțiile pe termen lung și măsuri tranzitorii - impactR0370
  S.22.04.01măsura tranzitorie privind calcularea ratei dobânzilor - informațiiR0380
  S.22.05.01măsura tranzitorie privind rezervele tehnice - calcul globalR0390
  S.22.06.01cea mai bună estimare la care se aplică prima de volatilitate - pe țări și pe monede R0400
  S.23.01.07fonduri propriiR0410
  S.23.03.07fonduri proprii - modificări anualeR0430
  S.24.01.01participații deținuteR0450
  S.25.01.01SCR - formula standardR0460
  S.25.05.01SCR - model intern, integral și parțialR0470
  S.26.01.01SCR – risc de piațăR0500
  S.26.02.01SCR – risc de contrapartidăR0510
  S.26.03.01SCR – risc de subscriere asigurări de viațăR0520
  S.26.04.01SCR – risc de subscriere asigurări de sănătateR0530
  S.26.05.01SCR – risc de subscriere asigurări generaleR0540
  S.26.06.01SCR – risc operaționalR0550
  S.26.07.01SCR – simplificăriR0560
  S.26.08.01SCR – model intern, integral și parțialR0561
  S.26.09model intern – risc de piață, risc de credit și senzitivitateaR0562
  S.26.10model intern – risc de credit, descriere detaliată a portofoliuluiR0563
  S.26.11model intern – risc de credit – instrumente financiareR0564
  S.26.12model intern – risc de credit – instrumente nefinanciareR0565
  S.26.13model intern – asigurări generale, asigurări de sănătate NSLTR0566
  S.26.14model intern – riscuri asigurări de viață, asigurări de sănătateR0567
  S.26.15model intern – risc operaționalR0568
  S.26.16model intern - modificăriR0569
  S.27.01.01SCR - risc de catastrofă pentru asigurări generale și de sănătateR0570
  S.28.01.01MCR - numai asigurări și reasigurări de viață sau numai asigurări și reasigurări generaleR0580
  S.28.02.01MCR - atât asigurări și reasigurări generale, cât și asigurări și reasigurări de viațăR0590
  S.29.01.07excedent active față de obligațiiR0600
  S.29.02.01excedent active față de obligații - din perspectiva investițiilor și a obligațiilor financiareR0610
  S.29.03.01excedent active față de obligații - din perspectiva rezervelor tehniceR0620
  S.29.04.01fluxuri tehnice versus rezerve tehnice - analiza detaliată a perioadeiR0630
  S.30.01.01activitate de generale și de viață - acoperire facultativă, date elementareR0640
  S.30.02.01activitate de generale și de viață - acoperire facultativă, date privind proporțiileR0650
  S.30.03.01programul de cedare în reasigurare - date elementareR0660
  S.30.04.01programul de cedare în reasigurare - date privind proporțiile R0670
  S.31.01.01partea reasigurătorului, inclusiv reasigurare finită și vehicule investiționaleR0680
  S.31.02.01vehicule investiționaleR0690
  11. În anexa nr. 4, la secțiunea V. - S.01.02.07 - Informații elementare - general, rândul „tipul de cod sucursală R0060“ se abrogă.12. În anexa nr. 4, la secțiunea V. - S.01.02.07 - Informații elementare - general, după rândul „Art. 119 R0230“ se introduc două noi rânduri, cu următorul cuprins:
  Activitate captivăR0270
  Activitate de lichidare voluntară a portofoliuluiR0280
  13. În anexa nr. 4, la secțiunea X. - S.06.02.07 - Lista activelor punctul 1. Informații privind deținerile, în primul tabel, după coloana „Custode“ se introduc două noi coloane, cu următorul cuprins:
  Cod custodeTip de cod custode
  C0121C0122
  14. În anexa nr. 4, la secțiunea X. - S.06.02.07 - Lista activelor punctul 1. Informații privind deținerile, în al doilea tabel, după coloana „Valoare nominală C0140“ se introduce o nouă coloană, cu următorul cuprins:
  Investiții de capital pe termen lung
  C0145
  15. În anexa nr. 4, la secțiunea X. - S.06.02.07 - Lista activelor punctul 2. Informații privind activele, în al treilea tabel, după coloana „CIC C0290“ se introduc șase noi coloane, cu următorul cuprins:
  Metodă calculare SCR pentru organisme de plasament colectivDispoziții privind recapitalizarea internăAdministrații regionale și autorități localeCriptoactiveTip bunuri imobiliareLocalizare bunuri imobiliare
  C0292C0293C0294C0295C0296C0297
  16. Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5
  Raportarea anuală
  Nr. crt.IndicatoriMacheta din anexa I din Regulamentul 2015/2.450Macheta din anexa nr. 4Instrucțiunea din anexa II din Regulamentul 2015/2.450Instrucțiunea din anexa nr. 8
  1conținutul raportăriiS.01.01.07S.01.01
  2informații elementare despre asigurătorul din statul terț și sucursală și conținutul general al raportăriiS.01.02.07S.01.02
  3informații elementare despre fondurile dedicate și portofoliile aferente primei de echilibrareS.01.03.01S.01.03
  4informații despre bilanțS.02.01.07S.02.01
  5obligații, defalcat pe monedeS.02.02.01S.02.02
  6informații suplimentare despre bilanțS.02.03.07S.02.03
  7informații generale despre elementele extrabilanțiereS.03.01.01S.03.01
  8prime, daune și cheltuieli conform standardelor locale de recunoaștere și evaluare, defalcat pe linii de afaceriS.05.01.01S.05.01
  9listă activeS.06.02.07S.06.02
  10informații despre respectarea cerințelor privind metoda transparenței în cazul investițiilor în organisme de plasament colectivS.06.03.01S.06.03
  11informații privind investițiile durabile și riscurile legate de schimbările climatice - aferente investițiilor sucursaleiS.06.04.01S.06.04
  12produse structurate cu valoare mai mare de 5% divizată cu suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/RC0220 din macheta S.02.01.01 din Regulamentul 2015/2.450S.07.01.01S.07.01
  13instrumente financiare derivate în poziție deschisăS.08.01.01S.08.01
  14venituri, câștiguri și pierderiS.09.01.01S.09.01
  15titluri de valoare date cu împrumut și operațiuni de report, incluse în bilanț sau extrabilanțiere, cu scadență după data de raportareS.10.01.01S.10.01
  16active extrabilanțiere deținute drept garanții realeS.11.01.01S.11.01
  17rezerve tehnice pentru viață și sănătate SLT, defalcat pe linii de afaceriS.12.01.01S.12.01
  18rezerve tehnice pentru viață și sănătate SLT, defalcat pe țăriS.12.02.01S.12.02
  19fluxuri de numerar din cea mai bună estimare - asigurări de viațăS.13.01.01S.13.01
  20analiză obligații - asigurări de viață și anuități ce derivă din asigurări generale, defalcat pe produse și grupe de riscuri omogeneS.14.01.01S.14.01
  21analiză obligații - asigurări generale, defalcat pe linii de afaceri și pe categorii de produse specificeS.14.02.01S.14.02
  22informații privind subscrierea riscului ciberneticS.14.03.01S.14.03
  23anuități ce derivă din asigurările generale, defalcat pe linii de afaceri și monedeS.16.01.01S.16.01
  24rezerve tehnice - activitatea de generale, defalcat pe linii de afaceriS.17.01.01S.17.01
  25rezerve tehnice - asigurări directe generale, defalcat pe țări S.17.03.01S.17.03
  26fluxuri de numerar din cea mai bună estimare pentru asigurări generale S.18.01.01S.18.01
  27triunghiul daunelor, defalcat pe linii de afaceri de asigurări generale și suplimentar pe monede S.19.01.01S.19.01
  28evoluția distribuției daunelor înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar, defalcat pe linii de afaceri S.20.01.01S.20.01
  29profilul de risc aferent distribuției pierderilor pentru asigurări generale, defalcat pe linii de afaceriS.21.01.01S.21.01
  30riscul de subscriere pentru asigurări generale S.21.02.01S.21.02
  31riscul de subscriere asigurări generale, defalcat pe suma asigurată și linii de afaceri S.21.03.01S.21.03
  32impactul garanțiilor pe termen lung și al măsurilor tranzitorii S.22.01.01S.22.01
  33măsura tranzitorie privind rata dobânzilor fără risc S.22.04.01S.22.04
  34măsura tranzitorie privind rezervele tehnice S.22.05.01S.22.05
  35măsura tranzitorie privind cea mai bună estimare cu prima de volatilitateS.22.06.01S.22.06
  36fonduri proprii S.23.01.07S.23.01
  37variații anuale ale fondurilor proprii S.23.03.07S.23.03
  38participații aferente sucursalei și sinteza calculării deducerii din fondurile proprii a participațiilor în instituții financiare și de credit S.24.01.01S.24.01
  39SCR calculată cu formula standard S.25.01.01S.25.01
  40SCR calculată cu model intern S.25.05.01S.25.05
  41risc de piață S.26.01.01S.26.01
  42risc de contrapartidăS.26.02.01S.26.02
  43risc de subscriere asigurări de viațăS.26.03.01S.26.03
  44risc de subscriere asigurări de sănătateS.26.04.01S.26.04
  45risc de subscriere asigurări generaleS.26.05.01S.26.05
  46risc operațional S.26.06.01S.26.06
  47simplificările utilizate la calcularea SCRS.26.07.01S.26.07
  48SCR pentru asigurătorii din statele terțe care utilizează un model intern, parțial sau integralS.26.08.01S.26.08
  49informații privind modelul intern - risc de piață și risc de credit - instrumente financiareS.26.09.01S.26.09
  50informații privind modelul intern - descriere detaliată a portofoliului în funcție de riscul de creditS.26.10.01S.26.10
  51informații privind modelul intern - detalierea riscului de credit - instrumente financiareS.26.11.01S.26.11
  52informații privind modelul intern - risc de credit - instrumente nefinanciareS.26.12.01S.26.12
  53informații privind modelul intern - risc de subscriere - asigurări generale și de sănătate NSLTS.26.13.01S.26.13
  54informații privind modelul intern - risc de subscriere - asigurări de viață și de sănătateS.26.14.01S.26.14
  55informații privind modelul intern - risc operaționalS.26.15.01S.26.15
  56informații privind modificările modelului internS.26.16.01S.26.16
  57risc de catastrofă - asigurări generaleS.27.01.01S.27.01
  58MCR - numai activitate de asigurări generale sau numai activitate de asigurări de viațăS.28.01.01S.28.01
  59MCR - simultan asigurări de viață și asigurări generaleS.28.02.01S.28.02
  60variația excedentului de active față de obligații în perioada de raportare și cauzele acesteiaS.29.01.07S.29.01
  61investițiile și obligațiile financiare din excedentul prevăzut la pct. 60S.29.02.01S.29.01
  62rezervele tehnice din excedentul prevăzut la pct. 60S.29.03.01 S.29.04.01S.29.03 S.29.04
  63riscuri cedate în reasigurare facultativă, defalcat pe linii de afaceri, pentru anul următor anului de raportareS.30.01.01S.30.01
  64ponderea reasigurării riscurilor de la pct. 63, defalcat pe linii de afaceri, pentru anul următor anului de raportareS.30.02.01S.30.02
  65programul de cedare în reasigurare pentru anul următor de raportareS.30.03.01S.30.03
  66programul de cedare în reasigurare pentru anul următor de raportareS.30.04.01S.30.04
  67ponderea reasigurăriiS.31.01.01S.31.01
  68riscuri transferate vehiculelor investiționaleS.31.02.01S.31.02
  69fluxurile de numerar din cea mai bună estimare pentru portofoliul aferent primei de echilibrareSR.22.02.01S.22.02
  70informații despre portofoliul aferent primei de echilibrareSR.22.03.01S.22.03
  17. Anexa nr. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 6
  Raportarea anuală privind fondurile dedicate semnificative, portofoliile semnificative aferente primei de echilibrare și partea rămasă
  Nr. crt. IndicatoriMacheta din anexa I din Regulamentul 2015/2.450Instrucțiunea din anexa II din Regulamentul 2015/2.450
  1conținutul detaliat al raportăriiSR.01.01.07S.01.01
  2rezerve tehnice - asigurări de viață și de sănătate SLT, defalcat pe linii de afaceriSR.12.01.01S.12.01
  3rezerve tehnice - asigurări generale, defalcat pe linii de afaceriSR.17.01.01S.17.01
  4SCR - formula standard SR.25.01.01S.25.01
  5SCR - model internS.25.05.01S.25.05
  6risc de piață SR.26.01.01S.26.01
  7risc de contrapartidăSR.26.02.01S.26.02
  8risc de subscriere SR.26.03.01S.26.03
  9risc de subscriere asigurări de sănătateSR.26.04.01S.26.04
  10risc de subscriere asigurări generaleSR.26.05.01S.26.05
  11risc operațional SR.26.06.01S.26.06
  12simplificări utilizate la calcularea SCRSR.26.07.01S.26.07
  13SCR - formula standard și model intern parțialSR.26.08.01S.26.08
  14risc de catastrofă pentru asigurări generaleSR.27.01.01S.27.01
  18. În anexa nr. 7, numărul curent 8 se abrogă.19. În anexa nr. 8, secțiunea I. - S.01.01 - Conținutul raportării anuale pentru sucursală se modifică și va avea următorul cuprins:I. - S.01.01 - Conținutul raportării anuale pentru sucursalăAnexa conține instrucțiuni suplimentare pentru machetele din anexa nr. 4.În prima coloană sunt identificați indicatorii prin referire la coloanele și rândurile din anexa nr. 4.În cazul în care sunt necesare explicații sau informații suplimentare pentru indicatorii raportați, asigurătorul din statul terț le transmite separat către A.S.F.Atunci când informațiile din machete sunt numai zerouri sau nu conțin cifre, în S.01.01 se indică una dintre opțiunile neraportat.
  IndicatorInstrucțiune
  Z0010fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare/ partea rămasăSe identifică ce tip de element reprezintă valorile raportate. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare; 2 - partea rămasă.
  Z0020număr pentru fond/portofoliu Când elementul Z0010 = 1, se identifică numărul pentru un fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare. Numărul este atribuit de asigurătorul din statul terț și este menținut pentru fondul/portofoliul respectiv în toate machetele în care este raportat. Când elementul Z0010 = 2, atunci se raportează «0».
  C0010/R0010S.01.02 - informații elementare - general Această machetă este întotdeauna raportată. Singura opțiune posibilă este: 1 - raportat.
  C0010/R0020S.01.03 - informații elementare - fond dedicat/ portofoliu aferent primei de echilibrare Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0030S.02.01 - bilanțSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0040S.02.02 - obligații - pe monedeSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există elemente extrabilanțiere; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0050S.02.03 - bilanț - informații suplimentareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0060S.03.01 - elemente extrabilanțiere - generalSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există elemente extrabilanțiere; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0110S.05.01 - prime, daune, cheltuieli - pe linii de afaceri Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0140S.06.02 - lista activelorSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 7 - neraportat anual - raportat pentru trimestrul 4(Se aplică numai pentru raportările anuale.); 0 - neraportat (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0150S.06.03 - organisme de plasament colectiv - metoda transparențeiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există organisme de plasament colectiv [numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 7 - neraportat - nu există modificări semnificative față de raportarea trimestrială (Se aplică numai pentru raportările anuale.); 0 - neraportat (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0151S.06.04 - riscuri legate de schimbările climatice - aferente investițiilorSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0160S.07.01 - produse structurateSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există produse structurate [numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0170S.08.01 - instrumente financiare derivate deschiseSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există tranzacții cu instrumente derivate [numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 7 - neraportat - nu există modificări semnificative față de raportarea trimestrială (Se aplică numai pentru raportările anuale.); 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0190S.09.01 - venituri/câștiguri și pierderi în perioada de raportareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0200S.10.01 - împrumuturi de titluri de valoare și operațiuni de reportSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există titluri de valoare date cu împrumut și contracte repo [numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0210S.11.01 - active deținute drept garanții realeSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există active deținute drept garanții reale [numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0220S.12.01 - asigurări de viață și de sănătate SLT - rezerve tehniceSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări de viață și de sănătate SLT (numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0230S.12.02 - asigurări de viață și de sănătate SLT - rezerve tehnice - defalcat pe țăriSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există activitate de asigurări de viață și de sănătate SLT; 3 - nu este obligatoriu conform instrucțiunilor machetei; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0240S.13.01 - fluxuri de numerar viitoare - proiecții (brut)Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există activitate de asigurări de viață și de sănătate SLT; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0250S.14.01 - obligații din asigurări de viață - analizăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există activitate de asigurări de viață și de sănătate SLT; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0251S.14.02 - asigurări generale - informații privind polițele și cliențiiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0252S.14.03 - produse pentru risc ciberneticSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există acoperiri ale riscurilor cibernetice; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0280S.16.01 - anuități generate de obligații de asigurări generale - informațiiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există anuități generate de obligații de asigurări generale; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0290S.17.01 - asigurări generale - rezerve tehniceSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale [numai pentru sucursalele care nu sunt exceptate conform art. 6 alin. (2) din normă]; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0300S.17.02 - asigurări generale - rezerve tehnice - defalcat pe țăriSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există activitate de asigurări de viață și de sănătate SLT; 3 - nu este obligatoriu conform instrucțiunilor machetei; 18 - neraportat - nu există activitate de asigurări directe; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0310S.18.01 - fluxuri de numerar viitoare - proiecțiiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0320S.19.01 - asigurări generale - dauneSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există activitate de asigurări generale; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0330S.20.01 - distribuția daunelor produse - evoluțieSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 18 - neraportat - nu există asigurări directe; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0340S.21.01 - profilul de risc aferent distribuției pierderilorSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 18 - neraportat - nu există asigurări directe; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0350S.21.02 - asigurări generale - risc de subscriereSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale; 18 - neraportat - nu există asigurări directe; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0360S.21.03 - asigurări generale - risc de subscriere - distribuție, pe sumă asiguratăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există asigurări generale; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 18 - neraportat - nu există asigurări directe; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0370S.22.01 - măsuri pentru garanțiile pe termen lung și măsuri tranzitorii - impactSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu se aplică măsuri pentru garanțiile pe termen lung și măsuri tranzitorii; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0380S.22.04 - măsura tranzitorie privind calcularea ratei dobânzilor - informațiiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu se aplică măsura tranzitorie privind rata dobânzilor; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0390S.22.05 - măsura tranzitorie privind rezervele tehnice - calcul globalSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu se aplică măsura tranzitorie privind rezervele tehnice; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0400S.22.06 - cea mai bună estimare la care se aplică prima de volatilitate - defalcat pe țări și pe monedeSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu se aplică prima de volatilitate; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0410S.23.01 - fonduri propriiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 6 - exceptat - conform art. 6 alin. (2) din normă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0430S.23.03 - fonduri proprii - modificări anualeSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0450S.24.01 - participații deținuteSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există participații deținute; 3 - neraportat - conform instrucțiunilor privind macheta; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0460S.25.01 - SCR - formula standardSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat - se utilizează formula standard; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 16 - raportat - conform art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0470S.25.05 - SCR - model intern, integral și parțialSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat - se utilizează model intern parțial; 9 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0500S.26.01 - SCR - risc de piațăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/ portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportat - pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0510S.26.02 - SCR - risc de contrapartidăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/ portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportat pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0520S.26.03 - SCR - risc de subscriere asigurări de viațăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportat pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0530S.26.04 - SCR - risc de subscriere asigurări de sănătateSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportate pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0540S.26.05 - SCR - risc de subscriere asigurări generaleSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportat pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0550S.26.06 - SCR - risc operaționalSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportat pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0560S.26.07 - SCR - simplificăriSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - riscul este inexistent; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/portofoliului aferent primei de echilibrare; 16 - raportat - solicitare în temeiul art. 82 alin. (8) din Legea nr. 237/2015; 17 - raportat pentru submodulele formulei standard; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0561S.26.08 - SCR - model intern, integral și parțialSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard; 11 - neraportat - este raportat pentru fondul dedicat/ portofoliului aferent primei de echilibrare; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0562S.26.09 - modelul intern - risc de piață, risc de credit și senzitivitateaSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste riscuri; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă aceste riscuri; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0563S.26.10 - model intern - risc de credit - descrierea detaliată a portofoliuluiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste riscuri; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă acest risc; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0564S.26.11 - model intern - risc de credit - instrumente financiareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste riscuri; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă acest risc; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0565S.26.12 - model intern - risc de credit - instrumente nefinanciareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste risc; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau modelul intern parțial care nu acoperă acest risc; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0566S.26.13 - model intern - riscuri asigurări generale și asigurări de sănătate NSLTSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste riscuri; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă aceste riscuri; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0567S.26.14 - model intern - riscuri asigurări de viață și asigurări de sănătateSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste riscuri; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă aceste riscuri; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0568S.26.15 - model intern - risc operaționalSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă acest risc; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă acest risc; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0569S.26.16 - model intern - modificăriSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 4 - raportat - se utilizează model intern parțial care acoperă aceste riscuri; 5 - raportat - se utilizează model intern integral; 10 - neraportat - se utilizează formula standard sau model intern parțial care nu acoperă aceste riscuri; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0570S.27.01 - SCR - risc de catastrofă - asigurări generale și de sănătateSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există riscul; 8 - neraportat - se utilizează model intern parțial; 9 - neraportat - se utilizează model intern integral; 11 - neraportat - se raportează pentru fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0580S.28.01 - MCR - numai asigurări sau reasigurări de viață sau numai asigurări sau reasigurări generaleSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - există simultan ambele activități; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0590S.28.02 - MCR - atât asigurări sau reasigurări de viață, cât și asigurări sau reasigurări generale Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - există numai activitate de asigurări și reasigurări de viață sau numai activitate de asigurări și reasigurări generale; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0600S.29.01 - excedent active față de obligațiiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0610S.29.02 - excedent active față de obligații - din perspectiva investițiilor și a obligațiilor financiareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0620 S.29.03 - excedent active față de obligații - din perspectiva rezervelor tehniceSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0630S.29.04 - fluxuri tehnice versus rezerve tehnice - analiza detaliată a perioadeiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0640 S.30.01 - activitate de generale și de viață - acoperire facultativă, date elementareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există acoperire facultativă; 3 - neraportat - există recuperări din reasigurare sub pragul specificat în machetă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0650S.30.02 - activitate de generale și de viață - acoperire facultativă, date privind proporțiileSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există acoperire facultativă; 3 - neraportat - există recuperări din reasigurare sub pragul specificat în machetă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0660S.30.03 - programul de cedare în reasigurare - date elementareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există acoperire facultativă; 3 - neraportat - există recuperări din reasigurare sub pragul specificat în machetă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0670S.30.04 - programul de cedare în reasigurare - date privind proporțiileSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există acoperire facultativă; 3 - neraportat - există recuperări din reasigurare sub pragul specificat în machetă; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0680S.31.01 - partea reasigurătorului - inclusiv reasigurare finită și vehicule investiționaleSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există reasigurare; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  C0010/R0690S.31.02 - vehicule investiționaleSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - raportat; 2 - neraportat - nu există vehicule investiționale; 0 - neraportat - alte motive (Se prezintă justificări.)
  20. În anexa nr. 8, titlul secțiunii II. - S.01.02 - Informații de elementare pentru raportările de deschidere, trimestriale și anuale se modifică și va avea următorul cuprins:II. - S.01.02 - Informații elementare pentru raportările trimestriale și anuale21. În anexa nr. 8 secțiunea II, rândul C0010/R0050 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „C0010/R0050cod identificare sucursalăcodul LEI al sucursalei“
  22. În anexa nr. 8 secțiunea II, rândul C0010/R0060 se abrogă.23. În anexa nr. 8 secțiunea II, după rândul C0020/R0230 se introduc două noi rânduri, cu următorul cuprins:
  „C0010/R0270activitate captivăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - asigurătorii din statele terțe sunt asigurători captivi în sensul art. 1 alin. (2) pct. 5 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare; 2 - asigurătorii din statele terțe nu sunt asigurători captivi în sensul art. 1 alin. (2) pct. 5 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.
  C0010/R0280activitate de lichidare voluntară a portofoliuluiSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - se lichidează voluntar un portofoliu de contracte, dar nu întreaga activitate - lichidare voluntară parțială/lichidare voluntară de portofoliu; 2 - se lichidează voluntar întreaga activitate anterioară - lichidare voluntară completă; 3 - model de afaceri legat de lichidare voluntară de portofolii - activitate specializată de achiziționare activă de portofolii ale unor asigurători care lichidează voluntar un portofoliu sau de achiziționare de asigurători în lichidare voluntară a portofoliului; 4 - nu există activitate de lichidare voluntară a portofoliului. Nu se aplică pentru asigurătorii din statele terțe a căror autorizație a fost retrasă.“
  24. În anexa nr. 8, titlul secțiunii III. - S.02.01 - Bilanț - raportări de deschidere, trimestriale și anuale se modifică și va avea următorul cuprins:III. - S.02.01 - Bilanț - raportări trimestriale și anuale25. În anexa nr. 8 secțiunea III, rândul Z0030 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Z0030număr/cod fondAtunci când indicatorul Z0020 = 1, acesta este un număr sau un cod unic al fondului atribuit de asigurătorul din stat terț, care se utilizează pentru acest fond în toate machetele și nu este utilizat pentru alt fond. Atunci când indicatorul Z0020 = 2, se raportează «0».“
  26. În anexa nr. 8 secțiunea III, rândul C0010 - C0020/R0140 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „C0010 - C0020/R0140 obligațiuni obligațiuni emise de autorități publice Sunt următoarele tipuri de obligațiuni: a) emise de administrații centrale, instituții publice supranaționale, administrații regionale, administrații sau autorități locale; b) garantate integral, necondițional și irevocabil, în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 215 din Regulamentul 2015/35, de: (i) Banca Centrală Europeană; (ii) administrațiile centrale și băncile centrale ale statelor membre, denominate și finanțate în moneda națională a administrațiilor și băncilor respective; (iii) băncile de dezvoltare multilaterală menționate la art. 117 alin. (2) din Regulamentul nr. 575/2013; (iv) organizațiile internaționale menționate la art. 118 din Regulamentul nr. 575/2013; (v) administrațiile regionale și autoritățile locale menționate la art. 1 din Regulamentul 2015/2.011. În coloana C0020, valoare conform standardelor locale, atunci când nu este posibilă separarea în obligațiuni, produse structurate și titluri de valoare garantate cu garanții reale, indicatorul nu se raportează.“
  27. În anexa nr. 8 secțiunea III, rândul C0010 - C0020/R0160 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „C0010 - C0020/R0160produse structurateinstrumente hibride cu componentă cu rentabilitate sub formă de plăți fixe și componente financiare derivate, care nu sunt separate Sunt excluse titlurile de valoare cu venit fix emise de administrațiile centrale. Pot fi: a) swaps pe riscul de credit - credit default swaps; b) swaps pe maturitate - constant maturity swap; c) opțiuni pe riscul de credit - credit default options; d) alte instrumente financiare derivate. În coloana C0020, valoare conform standardelor locale, atunci când nu este posibilă separarea în obligațiuni, produse structurate și titluri de valoare garantate cu garanții reale, indicatorul nu se raportează.“
  28. În anexa nr. 8 secțiunea III, rândul C0010 - C0020/R0270 se modifică și va avea următorul cuprins:
  C0010 - C0020/R0270partea asigurătoruluivaloarea totală a părții reasigurătorului înregistrată în rezervele tehnice, inclusiv reasigurare finită și vehicule investiționale Se raportează, în coloana C0010, valoarea Solvabilitate II, toate plățile estimate de la reasigurători către sucursală sau invers, corespunzătoare plăților neefectuate încă de sucursală către contractanți sau invers. Toate plățile estimate de la reasigurători către sucursală sau invers, corespunzătoare plăților deja efectuate de sucursală către contractanți sau invers, se includ în creanțele de reasigurare sau în obligațiile de plată pentru reasigurare.
  29. În anexa nr. 8 secțiunea III, rândul C0010 - C0020/R0370 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „C0010 - C0020/R0370creanțe din reasigurarecreanțe de la reasigurători și asociate activității de reasigurare, care nu sunt incluse în partea reasigurătorului Indicatorul include, în special: a) creanțele estimate de la reasigurători aferente plăților către contractanți; b) creanțe estimate, scadente și restante, de la reasigurători care: (i) nu sunt aferente evenimentelor asigurate; (ii) au fost convenite între cedent și reasigurători; (iii) valoarea plății viitoare este certă. Pentru coloana C0010, valoarea Solvabilitate II, acest indicator include toate plățile estimate, scadente și restante, de la reasigurători către sucursală, care nu sunt incluse în partea reasigurătorului din rezervele tehnice și nu se raportează la poziția alte active care nu sunt incluse la alți indicatori.“
  30. În anexa nr. 8 secțiunea III, rândul C0010 - C0020/R0830 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „C0010 - C0020/R0830datorii aferente reasigurăriisume datorate reasigurătorilor, în special conturile curente Sumele respective includ și: a) alte sume decât depozitele asociate activității de reasigurare care nu sunt incluse în partea reasigurătorului din rezervele tehnice; b) sume aferente altor evenimente decât cele asigurate; c) sume aferente primelor cedate. Pentru coloana C0010, valoarea Solvabilitate II, acest indicator include: a) toate plățile estimate, scadente și restante, către reasigurători, care nu sunt incluse în partea reasigurătorului din rezervele tehnice și nu se raportează la poziția alte active care nu sunt incluse la alți indicatori; b) toate plățile estimate către reasigurători aferente sumelor primite de la contractanți; c) plăți estimate, scadente și restante, către reasigurători care: (i) nu sunt aferente evenimentelor asigurate; (ii) au fost convenite între cedent și reasigurători; (iii) valoarea plății viitoare este certă.“
  31. În anexa nr. 8, secțiunea V. - S.06.02. - Lista activelor se modifică și va avea următorul cuprins:V. - S.06.02. - Lista activelorIndicatorii se raportează trimestrial și anual.Categoriile de active sunt cele definite în anexa IV din Regulamentul 2015/2.450, iar referințele sunt codurile CIC din anexa V din regulamentul menționat.Activele sunt elemente clasificabile în categoriile 0-9 prevăzute în anexa IV din Regulamentul 2015/2.450. În cazul titlurilor de valoare date cu împrumut și al operațiunilor de report, activele-suport care sunt incluse în bilanț sunt raportate în această machetă.Macheta conține lista element cu element a activelor deținute direct de asigurătorul din statul terț, fără aplicarea metodei transparenței, clasificabile în categoriile 0-9, cu următoarele excepții:a) numerarul se raportează într-un singur câmp pentru fiecare monedă, pentru fiecare combinație de indicatori C0060, C0070, C0080 și C0090;b) depozitele transferabile, conturile asimilate numerarului și alte depozite cu maturitate mai mică de un an se raportează într-un singur câmp pentru fiecare monedă și bancă aferentă, pentru fiecare combinație de indicatori C0060, C0070, C0080, C0090 și C0290;c) împrumuturile și ipotecile acordate individual, inclusiv împrumuturi acordate contractanților, se raportează în două câmpuri, unul cu împrumuturi acordate mandatarilor pentru fiecare combinație de indicatori C0060, C0070, C0080, C0090 și C0290 și unul pentru împrumuturi acordate altor persoane fizice pentru fiecare combinație de indicatori C0060, C0070, C0080, C0090 și C0290;d) depozitele pentru primirile în reasigurare se raportează într-un singur câmp, pentru fiecare combinație de indicatori C0060, C0070, C0080 și C0090;e) activele corporale pentru uzul propriu al asigurătorului din statul terț se raportează într-un singur câmp, pentru fiecare combinație de indicatori C0060, C0070, C0080 și C0090.Se raportează toți indicatorii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele instrucțiuni.Indicatorii C0110, C0120, C0121, C0122, C0130, C0140, C0190, C0200, C0230, C0270, C0280, C0310, C0370 și C0380 nu se aplică pentru CIC 09 - Alte investiții.În cazul produselor index-linked și unit-linked administrate de asigurătorul din statul terț, activele raportate sunt, de asemenea, clasificabile în categoriile 0-9, iar elemente precum creanțele și obligațiile aferente acestor produse nu se raportează.În secțiunea Informații privind pozițiile deținute fiecare activ se raportează separat în câte câmpuri este necesar pentru a se raporta adecvat toate variabilele. Dacă pentru același activ pot fi atribuite două valori unei singure variabile, atunci activul se raportează în mai mult de un câmp.În secțiunea Informații privind activele, fiecare activ se raportează separat, într-un câmp pentru fiecare activ, cu toate variabilele aplicabile.Informațiile referitoare la evaluarea externă (C0320) și ECAI desemnată (C0330) pot fi limitate - neraportate - în următoarele cazuri:a) emiterea unei decizii în conformitate cu art. 6 alin. (2) din normă;b) emiterea unei decizii a A.S.F. în situația în care asigurătorul din statul terț are în vigoare acorduri de externalizare în ceea ce privește investiții despre care asigurătorul din statul terț nu deține direct informații specifice.Informații privind pozițiile deținute
  IndicatorInstrucțiuni
  C0040cod de identificare activcodul activului în următoarea ordine: - ISO 6166 pentru ISIN, dacă este disponibil; - alte coduri recunoscute - CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC; - cod alocat de asigurătorul din statul terț, în mod consecvent, în cazul în care codurile precedente nu sunt disponibile. Atunci când același cod de identificare trebuie raportat pentru un activ care este emis în mai multe monede, este necesar să se specifice codul de identificare și codul alfabetic ISO 4217 al monedei - codul + EUR.
  C0050tip de cod de identificare activtip de cod de identificare utilizat pentru indicatorul cod de identificare activ Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - ISO 6166 pentru ISIN; 2 - CUSIP: The Committee on Uniform Securities Identification Procedures - număr alocat de CUSIP Service Bureau pentru entitățile din Statele Unite ale Americii și Canada; 3 - SEDOL: Stock Exchange Daily Official List pentru Bursa din Londra; 4 - WRT: Wertpapier Kenn-Number - număr de identificare alfanumeric pentru entitățile din Germania; 5 - Bloomberg Ticker: cod alfabetic pentru identificarea titlurilor de valoare ale unei entități; 6 - BBGID: The Bloomberg Global ID; 7 - Reuters RIC: Reuters instrument code; 8 - FIGI: Financial Instrument Global Identifier; 9 - alte coduri ale membrilor Association of National Numbering Agencies; 99 - cod alocat de asigurătorul din statul terț.
  Atunci când același cod de identificare al activului trebuie să fie raportat pentru un activ care este emis în mai multe monede și codul din C0040 este definit de codul de identificare al activului și de codul alfabetic ISO 4217 al monedei, tipul de cod se referă la opțiunea 9 și la opțiunea codului original de identificare al activului – 9/1.
  C0060portofoliudistincție între viață, generale, fondurile acționarilor, general (fără separare) și fonduri dedicate Activele care acoperă rezervele tehnice pentru activitatea de viață sunt alocate portofoliului de viață, iar activele care acoperă rezervele tehnice pentru activitatea de generale sunt alocate portofoliului de generale, aplicându-se cea mai precisă separe disponibilă. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - viață; 2 - generale; 3 - fonduri dedicate; 4 - alte fonduri interne; 5 - capitaluri proprii; 6 - general. Separarea nu este obligatorie, cu excepția următoarelor cazuri: a) sunt identificate fonduri dedicate; b) A.S.F. solicită efectuarea separării și raportarea activelor separat. În cazul în care asigurătorul din statele terțe decide să realizeze separarea activelor pentru scopuri interne, acesta raportează activele separat. Atunci când asigurătorul din statul terț nu aplică separarea, se utilizează opțiunea 6 - general.
  C0070număr/cod fondaplicabil activelor din fondurile dedicate sau din alte fonduri interne, menționate în prevederile legale, în special fondurilor/portofoliilor de active aferente produselor de asigurare de viață Numărul sau codul este alocat de asigurătorul din statul terț, este unic pentru fiecare fond și este utilizat cu consecvență pentru identificarea fondurilor în celelalte machete. Numărul sau codul nu se reutilizează pentru alte fonduri.
  C0080număr portofoliul aferent primei de echilibrarenumăr alocat de asigurătorul din statul terț Numărul este unic pentru fiecare portofoliu alocat conform art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 237/2015 și este utilizat cu consecvență pentru identificarea portofoliilor similare în celelalte machete. Numărul nu se reutilizează pentru alte portofolii.
  C0090active - contracte unit-linked și index-linkedSe identifică activele deținute pentru contracte unitlinked și index-linked. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - unit-linked sau index-linked; 2 - nici unit-linked, nici index-linked.
  C0100active - garanții realeSe identifică activele din bilanțul asigurătorului din statul terț constituite drept garanții reale. Pentru activele care sunt parțial garanții reale, se raportează în două câmpuri pentru fiecare activ, într-unul valoarea care reprezintă garanția reală, în celălalt partea rămasă. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă pentru active: 1 - active din bilanț care reprezintă garanții reale; 2 - garanții reale pentru primirile în reasigurare; 3 - garanții reale pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; 4 - operațiuni de report; 9 - nu garanții reale.
  C0110țara de custodiecodul ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care activele sunt ținute în custodie Pentru identificarea custozilor internaționali, cum ar fi Euroclear, țara de custodie este cea a sediului legal în care serviciul de custodie este definit contractual. În cazul în care activul este deținut în custodie în mai multe țări, fiecare activ se raportează separat în câte câmpuri este necesar pentru a se putea identifica adecvat toate țările de custodie. Acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75 și pentru CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu) din același motiv. În ceea ce privește categoria CIC 9, exclusiv CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu), țara de custodie corespunde țării emitentului, care este identificată după adresa bunului imobiliar.
  C0120custodedenumirea instituției financiare custode În cazul în care același activ este ținut în custodie de mai mulți custozi, fiecare activ este raportat separat în câte câmpuri sunt necesare pentru a se identifica adecvat toți custozii. Pentru activele deținute intern, sucursala este raportată drept custode. Denumirea corespunde celei din baza de date LEI, dacă este disponibilă, în caz contrar este denumirea legală. Indicatorul nu este aplicabil categoriei CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice, întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75, CIC 09 și categoriei CIC 9 - bunuri imobiliare și altor active care nu sunt ținute în custodie conform naturii lor. Pentru activele pentru care nu există custode sau în cazul în care acest indicator nu este aplicabil, se raportează nu există custode.
  C0121cod custodecodul identificat pentru custode Acesta este codul LEI identificat pentru custode. Dacă nu este disponibil un cod LEI, acest indicator nu se raportează.
  C0122tip de cod custodetipul de cod raportat la C0121, identificat pentru custode Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - LEI; 9 - nu există.
  C0130cantitatenumărul activelor, în cazul activelor relevante Nu se raportează dacă se raportează indicatorul C0140 - valoare nominală. Nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare.
  C0140valoare nominalăvaloarea principală evaluată la valoare nominală pentru toate activele pentru care indicatorul este relevant și la valoarea nominală pentru CIC 72, 73, 74, 75, 79 și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi. Nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare. Nu se raportează în cazul în care se raportează indicatorul C0130 - cantitate.
  C0145investiții de capital pe termen lunginvestiții de capital sau organisme de plasament colectiv Se aplică numai categoriilor CIC 3 - acțiuni și 4 - organisme de plasament colectiv. Se identifică dacă o societate de investiții de capital sau un organism de plasament colectiv se clasifică în conformitate cu dispozițiile art. 171a din Regulamentul 2015/35. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - da; 2 - nu; 9 - nu este cazul.
  C0150metoda de evaluaremetoda utilizată pentru evaluarea activelorSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru aceleași active;2 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru active similare;3 - metode de evaluare alternative;4 - metoda punerii în echivalență ajustată - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor;5 - metoda punerii în echivalență IFRS - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor;6 - evaluare conform art. 9 alin. (4) din Regulamentul 2015/35.
  C0160valoare de achizițievaloarea de achiziție totală pentru activele deținuteEste utilizată valoarea de bază fără dobânda acumulată.Nu se aplică pentru categoriile CIC 7 - numerar și depozite și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi.
  C0170valoare Solvabilitate II - totalvaloare calculată conform art. 52 din Legea nr. 237/2015Se iau în considerare următoarele:1. corespunde multiplicării valorii nominale cu prețul unitar Solvabilitate II al valorii nominale exprimat în procente plus dobânda acumulată pentru activele pentru care sunt relevanți primii doi indicatori;2. corespunde multiplicării cantității cu prețul unitar Solvabilitate II pentru activele pentru care acești doi indicatori sunt relevanți;3. pentru activele clasificate în categoriile CIC 71 și CIC 9 - bunuri imobiliare se indică valoarea Solvabilitate II a activelor.
  C0180dobânda acumulatăvaloarea cuantificată a dobânzii acumulate după ultima dată a cuponului pentru active purtătoare de dobândăValoarea este inclusă și la valoarea Solvabilitate II - total.
  C0400depozit constituit drept garanțieactive care sunt sau nu incluse în depozitul constituit drept garanție conform art. 115 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 237/2015Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - inclus în depozit;2 - neinclus în depozit.
  C0410drepturi de compensareSe identifică activele pentru care există sau nu drepturi de compensare.Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - nu există drepturi de compensare;2 - există drepturi de compensare.
  Informații privind activele
  IndicatorInstrucțiuni
  C0040cod identificare activcodul activuluiSe aplică următoarea ordine:- ISO 6166 pentru ISIN, dacă este disponibil;- alte coduri recunoscute - CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC;- cod alocat de sucursală, în mod consecvent, în cazul în care celelalte nu sunt disponibile.Atunci când același cod de identificare trebuie raportat pentru un activ emis în mai multe monede, este necesar să se specifice codul de identificare și codul alfabetic ISO 4217 al monedei.
  C0050tip de cod de identificare tip de cod de identificare utilizat pentru indicatorul cod de identificare activSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - ISO 6166 pentru ISIN;2 - CUSIP: The Committee on Uniform Securities Identification Procedures - număr alocat de CUSIP Service Bureau pentru entitățile din Statele Unite și Canada;3 - SEDOL: Stock Exchange Daily Official List pentru Bursa din Londra;4 - WRT: Wertpapier Kenn-Number - număr de identificare alfanumeric pentru entitățile din Germania;5 - Bloomberg Ticker: cod alfabetic pentru identificarea titlurilor de valoare ale unei entități;6 - BBGID: The Bloomberg Global ID;7 - Reuters RIC: Reuters instrument code;8 - FIGI: Financial Instrument Global Identifier;9 - alte coduri ale membrilor Association of National Numbering Agencies;99 - cod alocat de sucursală.Atunci când același cod de identificare al activului trebuie să fie raportat pentru un activ emis în mai multe monede și codul din C0040 este definit de codul de identificare al activului și de codul alfabetic ISO 4217 al monedei, tipul de cod se referă la opțiunea 9 și la opțiunea codului original de identificare al activului.Atunci când se raportează codul ISIN+monedă, este: 99/1.
  C0190elementul de activdenumirea activului sau adresa bunului imobiliarSe prezintă detaliile stabilite de sucursală.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoriile CIC 87 și CIC 88, acest indicator include împrumuturi pentru mandatari sau împrumuturi către alte persoane fizice, în funcție de natura acestora, întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate; împrumuturile către alte persoane decât cele fizice se raportează în câmpuri separate;2. acest indicator nu este aplicabil pentru CIC 95 - imobilizări corporale (pentru uzul propriu - întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), pentru CIC 71 și pentru CIC 75.În cazul bunurilor imobiliare se raportează:a) pentru bunul imobiliar deținut, codul ISO alfa-2 al țării, codul poștal, orașul, strada și numărul;b) pentru investiția imobiliară, latitudinea și longitudinea sau indicatorii de regiune CRESTA/NUTS.
  C0200emitentdenumirea entității care emite active către investitoriIndicatorul corespunde denumirii entității din baza de date LEI, dacă aceasta este disponibilă, sau denumirii legale.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoria CIC 4 - organisme de plasament colectiv, denumirea entității responsabile de administrarea fondului, chiar dacă unele activități legate de fond sunt externalizate, inclusiv adoptarea deciziilor privind vânzarea sau cumpărarea;2. pentru categoria CIC 7 - disponibilități bănești și depozite - exclusiv CIC 71 și CIC 75, denumirea depozitarului;3. pentru categoria CIC 87 și CIC 88, împrumuturi pentru mandatari sau împrumuturi către alte persoane fizice, în funcție de natura acestora, întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate;4. pentru categoria CIC 87 și CIC 88, informațiile se referă la persoana care ia cu împrumut;5. indicatorul nu este aplicabil pentru CIC 71, pentru CIC 75 - disponibilități bănești și depozite și pentru categoria CIC 9 - bunuri imobiliare.
  C0210cod emitentcodul LEI al entității emitenteDacă nu este disponibil codul LEI, acest indicator nu se raportează.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoria CIC 4 - organisme de plasament colectiv, codul entității responsabile de administrarea fondului, chiar dacă unele activități legate de fond sunt externalizate, inclusiv adoptarea deciziilor privind vânzarea sau cumpărarea;2. pentru categoriile CIC 7 - disponibilități bănești și depozite - exclusiv CIC 71 și CIC 75, codul depozitarului;3. pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi, altele decât CIC 87 și CIC 88, informațiile se referă la persoana care ia cu împrumut;4. indicatorul nu este aplicabil pentru categoria CIC 9 - bunuri imobiliare și pentru CIC 87 și CIC 88.
  C0220tip de cod emitenttipul de cod utilizat pentru indicatorul cod emitentSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - LEI;9 - niciun cod.Acest indicator nu este aplicabil categoriilor CIC 71, CIC 75, CIC 87 și CIC 88 și categoriei CIC 9 - bunuri imobiliare.
  C0230sector emitentsectorul economic al emitentului pe baza ultimei versiuni a codului NACE - clasificarea activităților economice în UEPentru secțiunile A-N din NACE se raportează litera de identificare a secțiunii și codul de 4 cifre corespunzător clasei.Pentru celelalte secțiuni se raportează cel puțin litera din codul NACE care identifică secțiunea, cu excepția codurilor NACE referitoare la Activități financiare și de asigurări pentru care se raportează litera de identificare a secțiunii și codul de 4 cifre corespunzător clasei.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoria CIC 4 - organisme de plasament colectiv, sectorul administratorului de fond;2. pentru categoria CIC 7 - disponibilități bănești și depozite - exclusiv CIC 71 și CIC 75, sectorul depozitarului;3. pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (altele decât CIC 87 și CIC 88), informațiile se referă la persoana care ia cu împrumut;4. indicatorul nu este aplicabil pentru CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare.
  C0240grup emitentdenumirea entității-mamă de cel mai înalt rang a emitentuluiIndicatorul corespunde denumirii entității din baza de date LEI, dacă aceasta este disponibilă, sau denumirii legale.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoria CIC 4 - organisme de plasament colectiv, entitatea-mamă de cel mai înalt rang a administratorului de fond;2. pentru categoria CIC 7 - disponibilități bănești și depozite - exclusiv CIC 71 și CIC 75, relația de grup se referă la depozitar;3. pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (altele decât CIC 87 și CIC 88), relația de grup se referă la persoana care ia cu împrumut;4. indicatorul nu este aplicabil:a) categoriilor CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare;b) obligațiunilor emise de administrații centrale, administrații locale, agenții guvernamentale, bănci centrale, grupul/entitatea însuși/însăși sau organizații supranaționale (atât timp cât nu există un emitent).
  C0250cod grup emitentcodul LEI al grupului emitentuluiDacă nu este disponibil codul LEI, acest indicator nu se raportează.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoria CIC 4 - organisme de plasament colectiv, se raportează entitatea-mamă de cel mai înalt rang al administratorului de fond (entitate);2. pentru categoria CIC 7 - disponibilități bănești și depozite - exclusiv CIC 71 și CIC 75, relația de grup se referă la depozitar;3. pentru categoria CIC 8, ipoteci și împrumuturi - (altele decât CIC 87 și CIC 88), relația de grup se referă la persoana care ia cu împrumut;4. indicatorul nu este aplicabil:a) categoriilor CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare;b) obligațiunilor emise de administrații centrale, administrații locale, agenții guvernamentale, bănci centrale, grupul/entitatea însuși/însăși sau organizații supranaționale (atât timp cât nu există un emitent).
  C0260tip de cod grup emitentSe identifică tipul de cod utilizat pentru indicatorul cod grup emitent.Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - LEI;9 - niciun cod.
  C0270țară emitentcodul ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care este localizat emitentulLocalizarea emitentului se realizează în funcție de adresa entității care emite activul.Se iau în considerare următoarele:1. pentru categoria CIC 4 - organisme de plasament colectiv, țara emitentului este cea a administratorului de fond;2. pentru categoria CIC 7 - disponibilități bănești și depozite - exclusiv CIC 71 și CIC 75, țara emitentului este cea a depozitarului;3. pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (altele decât CIC 87 și CIC 88), informațiile se referă la persoana care ia cu împrumut;4. indicatorul nu este aplicabil pentru categoriile CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare.Se utilizează una dintre următoarele opțiuni: - codul ISO 3166-1 alpha-2; - XA: emitenți supranaționali; - EU: instituții ale Uniunii Europene.Emitenții supranaționali sunt instituții publice înființate printr-un angajament între state naționale, băncile de dezvoltare multilaterală prevăzute la art. 117 alin. (2) din Regulamentul nr. 575/2013, organizațiile internaționale prevăzute la art. 118 din Regulamentul nr. 575/2013, cu excepția instituțiilor Uniunii Europene.Instituțiile Uniunii Europene sunt cele prevăzute la art. 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
  C0280monedacodul alfabetic ISO 4217 al monedei emisiuniiSe iau în considerare următoarele:1. indicatorul nu este aplicabil pentru categoriile CIC 75, CIC 87, CIC 88, CIC 09 și CIC 95 - imobilizări corporale (pentru uz propriu) întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate;2. pentru categoria CIC 9, exclusiv CIC 95 - imobilizări corporale (pentru uzul propriu), moneda este cea în care se realizează investițiile.
  C0290CICcodul de identificare complementar, conform anexei V din Regulamentul 2015/2.450Clasificarea activelor în funcție de codurile CIC se face având în vedere riscurile semnificative la care sunt expuse activele.
  C0292metodă pentru calculare SCR - organisme de plasament colectivSe aplică numai categoriei CIC 4 - organisme de plasament colectiv.Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - s-a aplicat metoda transparenței complete în conformitate cu art. 84 alin. (1) din Regulamentul 2015/35;2 - s-a aplicat metoda transparenței simplificată pe baza alocării activelor-suport - țintă sau a ultimei alocări raportate a activelor și s-au utilizat grupările de date în conformitate cu art. 84 alin. (3) din Regulamentul 2015/35;3 - s-a aplicat metoda transparenței simplificată pe baza alocării activelor-suport - țintă sau a ultimei alocări raportate a activelor și nu s-au utilizat grupările de date în conformitate cu art. 84 alin. (3) din Regulamentul 2015/35;4 - s-a calculat riscul de devalorizare a acțiunilor de tip 2 în conformitate cu art. 168 alin. (3) din Regulamentul 2015/35;9 - nu este cazul.În scopul raportării informațiilor privind metoda transparenței, solicitate în macheta S.06.03, se ține seama de pragurile definite în observațiile generale ale machetei respective.
  C0293dispoziții privind recapitalizarea internăSe identifică dacă activul face obiectul dispozițiilor privind recapitalizarea internă.Dispozițiile privind recapitalizarea internă conform art. 43 și 44 din Directiva 2014/59/UESe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - da;2 - nu;9 - nu este cazul.
  C0294administrații regionale și autorități localeactive emise sau garantate de administrații regionale și autorități localeActivele sunt din categoriile CIC 13 și CIC 14 și pot fi sau nu fi enumerate în Regulamentul 2015/2011.Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1. sunt enumerate în Regulamentul 2015/2.0112. nu sunt enumerate în Regulamentul 2015/2.0119 - nu este cazul.
  C0295criptoactiveactive date de reprezentări digitale ale valorii sau ale drepturilor care pot fi transferate și stocate electronic, utilizând tehnologia registrelor distribuite sau o tehnologie similarăSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - tokenuri asimilate monedelor electronice utilizate ca mijloc de schimb prin care se menține valoarea stabilă prin referire la valoarea unei monede fiduciare care are statut de mijloc legal de plată;2 - tokenuri raportate la active care mențin valoarea stabilă prin referire la valoarea:a) mai multor monede fiduciare care au statut de mijloc legal de plată;b) cel puțin a unei mărfi;c) cel puțin a unui criptoactiv;d) unei combinații dintre activele menționate la lit. a)-c)3 - tokenuri utilitare care oferă acces digital la un bun sau serviciu, disponibil în DLT, și care este acceptat numai de emitentul tokenului respectiv;4 - alte criptoactive;5 - nu este cazul.
  C0296tip bunuri imobiliaretipul de bunuri imobiliare în conformitate cu Recomandarea ESRB/2016/14, cu modificările ulterioareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - rezidențial;2 - comercial;3 - birouri;4 - industrial;5 - alte tipuri de bunuri comerciale;9 - nu este cazul.Bunurile cu destinație mixtă se consideră ca bunuri imobiliare diferite, atunci când este posibil să se facă o astfel de defalcare; în caz contrar, bunurile imobiliare pot fi clasificate în funcție de destinația predominantă.Acest indicator se aplică numai pentru categoria CIC 9 - bunuri imobiliare.
  C0297localizarea bunurilor imobiliarelocația bunurilor imobiliare în conformitate cu Recomandarea ESRB/2016/14, cu modificările ulterioareSe utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - în zonă centrală;2 - în alte zone decât zona centrală;9 - nu este cazul.Acest indicator se aplică numai pentru categoria CIC 9 - bunuri imobiliare.
  C0300investiții în infrastructurăSe identifică activul ca investiție în infrastructură.Investițiile în infrastructură sunt investiții în sau împrumuturi pentru:1. utilități, cum ar fi autostrăzi cu taxă, poduri, tuneluri, porturi, aeroporturi;2. distribuție de petrol și gaze;3. distribuție de electricitate;4. facilități sociale, cum ar fi pentru sănătate și educație.Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - nu este investiție în infrastructură;2 - garanție guvernamentală explicită;3 - sprijin guvernamental, inclusiv inițiative financiare publice - în cazul în care există o politică guvernamentală sau o inițiativă financiară publică pentru promovarea sau sprijinirea sectorului;4 - garanții supranaționale explicite sau sprijin supranațional explicit;9 - alte investiții în sau împrumuturi pentru infrastructură care nu sunt clasificate în categoriile anterioare.
  C0310dețineri în entități afiliate, inclusiv participațiiSe identifică dacă acțiunile sau deținerile de tip acțiuni sunt participații.Indicatorul este aplicabil doar pentru categoriile CIC 3 - acțiuni și CIC 4 - organisme de plasament colectiv.Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:1 - nu este participație;2 - este participație.
  C0320rating externrating pentru active emis de o ECAI desemnată, valabil la data de referință a raportăriiIndicatorul se aplică numai pentru categoriile CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 5 - obligațiuni structurate și CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale.Asigurătorul din statul terț care utilizează model intern raportează indicatorul doar dacă nu aplică rating intern pentru active.
  C0330ECAI desemnatădenumirea ECAI care emite ratingul raportat în C0320, publicată pe site-ul ESMASe aplică cel puțin pentru categoriile CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 5 - obligațiuni structurate, CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi, exclusiv CIC 87 și CIC 88, dacă este disponibil.
  C0340nivel de calitate a credituluinivelul de calitate a creditului alocat activelorIdentificarea nivelului de calitate a creditului se realizează conform tabelului de corespondență prevăzut în anexa Regulamentului 2016/1.800.Se aplică numai pentru categoriile CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 5 - obligațiuni structurate, CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi, exclusiv CIC 87 și CIC 88, dacă este disponibil.
  C0350rating internrating al activelor alocat intern de asigurătorul din statul terțSe aplică numai pentru categoriile CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 5 - obligațiuni structurate, CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi, exclusiv CIC 87 și CIC 88, dacă este disponibil.În cazul în care se aplică prima de echilibrare, indicatorul se raportează în măsura în care evaluările de credit interne sunt utilizate pentru a calcula marja de credit istorică prevăzută la art. 55 alin. (7) din Legea nr. 237/2015.
  C0360duratădurata reziduală modificată a activuluiDurata modificată se calculează pe baza duratei rămase de la data de referință a raportării până la scadența titlului de valoare.Pentru active fără scadență fixă se utilizează data primei solicitări de răscumpărare, dar se ia în considerare probabilitatea exercitării opțiunii call.Durata se calculează pe baza valorii economice.Se aplică numai categoriilor CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 4 - organisme de plasament colectiv, CIC 5 - obligațiuni structurate și CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale. Pentru categoria CIC 4 se ține cont de faptul că organismul de plasament colectiv investește în principal, în obligațiuni.
  C0370prețul unitar Solvabilitate IIvaloarea activului în moneda de raportare, dacă este relevantAcest indicator se raportează dacă s-a raportat indicatorul C0130 - cantitate din macheta Informații privind pozițiile deținute.Acest indicator nu se raportează dacă se raportează indicatorul C0380 - prețul unitar Solvabilitate II al valorii nominale exprimat în procente.
  C0380prețul unitar Solvabilitate II al valorii nominale exprimat în procentevaloarea în procente a valorii nominale, dacă este relevantăSe raportează valoarea netă, fără dobânda acumulată.Indicatorul se raportează dacă se raportează indicatorul C0140 - valoare nominală din macheta Informații privind pozițiile deținute.Nu se raportează dacă se raportează indicatorul C0370 - prețul unitar Solvabilitate II.
  C0381data emisiuniidata la care a fost emis instrumentulSe aplică pentru categoria CIC 8.Pentru categoriile CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 4 - organisme de plasament colectiv, CIC 5 - obligațiuni structurate și CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții realeSe aplică în cazul în care codul raportat în C0040 nu începe cu ISIN/sau CAU/ISIN/.În cazul categoriei CIC 8 - ipoteci și împrumuturi acordate persoanelor fizice, se raportează data emisiunii ponderate (pe baza valorii împrumutului).
  C0390data scadențeicodul ISO 8601 (aaaa-ll-zz)Se aplică numai pentru categoriile CIC 1 - obligațiuni de stat, CIC 2 - obligațiuni corporative, CIC 5 - obligațiuni structurate, CIC 6 - titluri de valoare garantate cu garanții reale, CIC 74, CIC 79 și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi.Acest indicator corespunde întotdeauna datei scadenței, chiar și pentru titlurile de valoare răscumpărabile.Se iau în considerare următoarele:1. pentru titluri de valoare fără dată de scadență se utilizează «9999-12-31»;2. pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (persoane fizice) se raportează maturitatea reziduală ponderată, pe baza valorii împrumuturilor.
  32. În anexa nr. 8, titlul secțiunii VI. - S.23.01 - Fondurile proprii în raportările de deschidere, trimestriale și anuale pentru sucursală se modifică și va avea următorul cuprins:VI. - S.23.01 - Fondurile proprii în raportările trimestriale și anuale pentru sucursală33. În anexa nr. 8 secțiunea VI, rândurile R0160/C0050, R0580/C0010, R0770/C0060, R0780/C0060 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  R0160/C0050valoarea activelor aferente impozitelor amânate netă - rangul 3 valoarea activelor aferente impozitelor amânate netă care îndeplinesc criteriile de clasificare în rangul 3Se raportează impozitele amânate nete, dacă se înregistrează un excedent de creanțe privind impozitul amânat față de obligațiile privind impozitul amânat. Dacă obligațiile privind impozitul amânat sunt mai mari decât creanțele privind impozitul amânat, atunci creanțele nete privind impozitul amânat se raportează 0.
  ................................
  R0580/C0010SCRvaloarea totală a SCR ca întregPentru raportările trimestriale:a) se raportează ultima SCR calculată și raportată conform art. 74-94 din Legea nr. 237/2015, fie SCR anuală, fie cea mai recentă SCR, în cazul în care a fost recalculată, indiferent de motiv, incluzând și eventualele majorări de capital de solvabilitate;b) în cazul în care SCR este actualizată doar prin aproximări, se raportează valoarea actualizată.
  .................................
  R0770/C0060EPIFP - asigurări de viațăprofitul estimat din primele viitoareRezerva de reconciliere include un cuantum al excedentului de active față de obligații care corespunde EPIFP. Se raportează cuantumul respectiv, incluzând reasigurarea și impozitele, fără impactul acestora, pentru activitatea de asigurări de viață a sucursalei.
  R0780/C0060EPIFP - asigurări generaleprofitul estimat din primele viitoareRezerva de reconciliere include un cuantum al excedentului de active față de obligații care corespunde EPIFP. Se raportează cuantumul respectiv, incluzând reasigurarea și impozitele, fără impactul acestora, pentru activitatea de asigurări generale a sucursalei.
   +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2024, cu excepția prevederilor art. I pct. 2 și 6-8, care intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  București, 14 martie 2023.Nr. 11.-----