HOTĂRÂRE nr. 255 din 22 martie 2023pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 24 martie 2023  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2023.Nr. 255.  +  ANEXĂMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEIOperatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piața Națiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureștiCod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2023
  -mii lei-
   INDICATORINr.rd.Propuneri an curent 2023
  012 4
  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)1377.126,66
   1 Venituri totale din exploatare, din care:2364.670,00
    a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare30,00
    b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare40,00
  2 Venituri financiare512.456,00
  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)6132.082,74
   1 Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:7132.080,74
   A.cheltuieli cu bunuri si servicii817.905,17
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate91.085,04
  C.cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:10111.739,51
  C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)11108.617,45
  C1ch. cu salariile12102.429,56
  C2bonusuri136.187,89
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140,00
   cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150,00
  C4Cheltuieli cu indemnizatiile cenzorilor si membrilor din consiliul de administratie16799,41
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator172.322,65
  D.alte cheltuieli de exploatare181.351,02
  2 Cheltuieli financiare192,00
  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)20245.043,26
  IV1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT2141.504,84
   2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220,00
   3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230,00
   4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI240,00
   5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250,00
  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:26203.538,41
   1 Rezerve legale27 
  2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28 
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi30 
  5 Alte repartizări prevăzute de lege31 
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)32203.538,41
  7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință33 
   8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:34101.769,21
   a)- dividende cuvenite bugetului de stat35 
   b)- dividende cuvenite bugetului local36 
   c)- dividende cuvenite altor acționari37101.769,21
  9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare38101.769,21
  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE390,00
  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400,00
    a)cheltuieli materiale410,00
    b)cheltuieli cu salariile420,00
    c)cheltuieli privind prestarile de servicii430,00
    d)cheltuieli cu reclama si publicitate440,00
    e)alte cheltuieli450,00
  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:461.618.319,23
   1 Alocații de la buget471.544.000,00
     alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori480,00
  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII491.618.319,23
  X  DATE DE FUNDAMENTARE  
   1 Nr. de personal prognozat la finele anului50395
  2 Nr.mediu de salariați total51390
  3 Castigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială5222.712,09
  4 Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat5318.946,16
  5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54935,05
  6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat55935,05
  7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)56-
  8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)57350,24
  9 Plăți restante58 
  10 Creanțe restante59 
  *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
  -----