HOTĂRÂRE nr. 248 din 22 martie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru prelungirea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 23 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Serviciile medicale acordate asiguraților, a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, realizate de medicii de familie în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2023 și care depășesc limitele stabilite prin norme, se decontează prin tarif pe serviciu medical, la valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor și în limita fondului aferent semestrului I al anului 2023 pentru asistența medicală primară, în condițiile prevăzute în norme.2. La articolul 16, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Serviciile medicale acordate asiguraților realizate de medicii de familie care depășesc limitele stabilite prin norme și care nu sunt decontate potrivit prevederilor alin. (4) și (4^1) sunt incluse în plata per capita.3. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Serviciile medicale realizate de medicii de specialitate clinică, inclusiv specialitatea medicină fizică și de reabilitare, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2023, care depășesc limitele stabilite prin norme, se decontează la valoarea garantată a punctului pe serviciu medical, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor și în limita fondului aferent semestrului I al anului 2023 pentru asistența medicală de specialitate pentru specialitățile clinice, în condițiile prevăzute în norme.  +  Articolul IIDecontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul II al anului 2023 prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2022 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, se va face din sumele stabilite pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023.  +  Articolul IIIPentru punerea în aplicare a prevederilor art. 337 alin. (2^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii conexe actului medical, care desfășoară activitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, au obligația ca până la data de 30 iunie 2023 să achiziționeze dispozitivele și aplicațiile informatice necesare pentru utilizarea sistemului național al cardului de asigurări sociale de sănătate din Platforma informatică din asigurările de sănătate în procesul de acordare a serviciilor conexe actului medical decontate din fond.  +  Articolul IVTermenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, se prelungește până la data de 30 iunie 2023.  +  Articolul VTermenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 337/2020 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2020-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 4 mai 2020, cu modificările ulterioare, se prelungește până la data de 30 iunie 2023.  +  Articolul VIPrevederile art. I, II și IV intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății
  Alexandru-Florin Rogobete,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2023.Nr. 248.------