ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 17 din 22 martie 2023pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 23 martie 2023  Ținând cont de criza declanșată de agresiunea militară și invazia forțelor armate ale Federației Ruse în Ucraina, fiind adoptată decizia creșterii alocațiilor bugetare pentru apărare de la 2% la 2,5% din PIB, având în vedere necesitatea eliminării cauzelor care au condus la o execuție bugetară deficitară în anii anteriori și inexistența unui motiv real pentru limitarea aplicării prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, prin utilizarea limitată a instrumentului de plată acreditiv și plăților în avans, impunându-se modificarea actului normativ în sensul extinderii utilizării și în alte situații decât în interpretarea restrictivă prevăzută doar pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/și lucrări destinate realizării sau asigurării suportului logistic aferent echipamentelor militare, cum ar fi, dar fără a se limita la, achiziții de muniții, combustibil și lubrifianți și asigurarea suportului logistic pentru aparatura medicală, ținând cont de situația geopolitică și geostrategică actuală generată în principal de agresiunea armată și invazia militară a Federației Ruse în Ucraina, de dinamica activităților din Ministerul Apărării Naționale, a creșterii capacității de răspuns în diferite situații, de continuarea procesului de modernizare a echipamentelor militare, concomitent cu achiziționarea de sisteme de armament performante, inclusiv prin participarea la dezvoltarea capabilităților în cadrul multinațional asigurat de NATO și UE,având în vedere că Armata României este angajată într-un proces de transformare structurală și calitativă, în vederea adaptării la evoluția mediului de securitate și realizării interoperabilității cu forțele aliate și partenere, proces care implică eforturi deosebite de ordin bugetar, organizatoric și social,ținând cont că în eforturile de transformare a sistemului militar pentru dezvoltarea capabilităților de apărare în concordanță cu realitatea politico-strategică se au în vedere, cu precădere, dimensionarea, înzestrarea și instruirea corespunzătoare a Armatei României, care să permită atât asigurarea unei capacități de luptă în concordanță cu planurile elaborate la nivel național și la nivelul Alianței, cât și îndeplinirea, la termenele planificate, a angajamentelor militare asumate de România pe plan internațional,luând în considerare că în cadrul Ministerului Apărării Naționale se derulează o serie de programe de înzestrare pentru creșterea capacității operaționale a Forțelor Armate, cuprinse în Programul privind transformarea Armatei României până în anul 2040, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și care reflectă prevederile Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare,având în vedere necesitatea de a utiliza integral creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale,având în vedere consecințele negative ale neadoptării măsurii propuse, cum ar fi nefinalizarea la termenele estimate a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în domeniul apărării, neinițierea ori întârzierea derulării programelor de înzestrare, afectarea procesului de modernizare a componentelor sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, impactul negativ asupra interoperabilității cu forțele aliate și partenere, afectarea capacității de apărare a țării și neutilizarea integrală a fondurilor alocate prin buget,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul național și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3)-(8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază pot angaja și utiliza fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăți în avans pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/și lucrări, destinate executării misiunilor specifice Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, pentru care perioada de realizare depășește anul bugetar în care a fost realizat angajamentul legal sau pentru care furnizorii nu doresc să livreze produsele în situația în care plata nu se realizează prin utilizarea unor astfel de instrumente.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2023.Nr. 17.------