ORDIN nr. 784 din 20 martie 2023pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 20/ALA din 16.03.2023 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 1 al literei j) și litera p) se modifică și vor avea următorul cuprins:1. persoana fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, moștenitorii acesteia sau cea care l-a dobândit printr-o decizie judecătorească, partaj sau donație, după caz;.................................................p) ecobonus - reducere din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou cu anumite caracteristici de vechime ale autovehiculului uzat și ale sistemului de propulsie aferent autovehiculului nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată simultan cu prima de casare;2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Prima de casare și ecobonusurile(1) Solicitantul beneficiază de prima de casare la achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puțin un autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate, beneficiind de prima de casare potrivit alin. (5) lit. c).(2) Prin excepție de la alin. (1), instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot beneficia de prima de casare în cuantum de 7.000 lei la achiziționarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat. În situația în care optează pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate, vor beneficia de prevederile alin. (5) lit. c).(3) În cazul în care se achiziționează o motocicletă, solicitantul va preda spre casare doar un autovehicul uzat, beneficiind de prima de casare potrivit alin. (5) lit. a).(4) Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, astfel:a) pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP;b) pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, conform informațiilor înscrise în COC.(5) Cuantumul primei de casare este de:a) 7.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;b) 7.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;c) 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.(6) La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:a) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WLTP;b) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;c) 3.000 lei se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;d) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;e) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2/km în sistem WMTC.(7) În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește mai multe dintre caracteristicile prevăzute la alin. (6), ecobonusurile se pot cumula.(8) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 4 (valorile WLTP) sau în alte documente relevante. Excepție fac autovehiculele categoria L3e/L4e, pentru care cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 4.0.3.(9) Prima de casare nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi. Prin excepție, prima de casare poate fi cumulată cu operațiunile finanțate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.(10) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin program.(11) Acordarea primei de casare solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național», denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(12) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui AFM, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(13) În situația în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (11) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, AFM îi comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(14) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, cumulat cu valoarea alocării financiare solicitate; în caz contrar, solicitarea va fi nulă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.3. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulți solicitanți, cu același autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obținute și excluderea cedenților și autovehiculelor uzate din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.4. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși data de 25 noiembrie.5. La articolul 10, alineatele (7) și (8) se abrogă.6. La articolul 10, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Retragerea sau anularea notei de înscriere atrage excluderea cedentului, a autovehiculului uzat și a solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora în cadrul aceleiași sesiuni.7. La articolul 20, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulți solicitanți, cu același autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea proprietarilor și autovehiculelor uzate din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.8. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Perfectarea contractului de finanțare și obținerea notei de înscriere de către persoana juridică(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 18 alin. (13), solicitantul acceptat se înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare, cu excepția anului 2024, când data-limită este 25 noiembrie, la oricare dintre producătorii care au încheiat contract cu AFM. Nerespectarea termenului se consideră renunțare la finanțare. Excepție face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.(2) Înscrierea solicitantului constă în:a) identificarea solicitantului în baza documentelor prevăzute la alin. (3);b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanților acceptați de către AFM și corespondența cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a solicitantului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;d) introducerea în aplicație a informațiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, solicitantul finanțării și autovehiculul uzat;e) generarea automată a contractului de finanțare și a notei de înscriere și eliberarea acestora solicitantului. Pentru achiziționarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere și un contract de finanțare, indiferent dacă se predau două autovehicule uzate spre casare.(3) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată «conform cu originalul»;d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată «conform cu originalul»;e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată «conform cu originalul»;f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată «conform cu originalul», pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.(4) La momentul perfectării contractului de finanțare, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere; la momentul eliberării notei de înscriere, solicitantul acceptat se va încadra în suma aprobată prin dosarul de acceptare.(5) Este exclusă înscrierea solicitantului acceptat, în același timp și cu același autovehicul uzat, la 2 sau mai mulți producători validați. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenționează să predea spre casare două autovehicule uzate, informațiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.(7) Retragerea sau anularea notei de înscriere atrage excluderea cedentului, a autovehiculului uzat și a solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora în cadrul aceleiași sesiuni.9. La articolul 26, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea de validare a producătorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;10. La articolul 30, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiția menținerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării/revalidării.11. În anexa nr. 1, lista semnăturilor și nota se modifică și vor avea următorulcuprins:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal Numele și prenumele ..............Funcția ................................Semnătura electronică ................Data .........................NOTĂ:Cererea de validare care conține ștersături ori modificări, nu este completată integral prin tehnoredactare, nu este semnată electronic, precum și cea incompletă sau care conține date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.12. În anexa nr. 2, la articolul 1, punctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. Cuantumul primei de casare este de:a) 7.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării un autovehicul uzat;b) 7.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;c) 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.1.3.1. Solicitantul beneficiază de prima de casare la achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puțin un autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate, beneficiind de prima de casare potrivit pct. 1.3. Prin excepție, instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot beneficia de prima de casare în cuantum de 7.000 lei la achiziționarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat. În situația în care optează pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate, vor beneficia de prevederile pct. 1.3 lit. c).1.3.2. În cazul în care se achiziționează o motocicletă, solicitantul va preda spre casare doar un autovehicul uzat, beneficiind de prima de casare potrivit pct. 1.3 lit. a).13. În anexa nr. 2, la articolul 1 punctul 1.4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP;14. În anexa nr. 2, la articolul 1 punctul 1.5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;15. În anexa nr. 2, la articolul 6, punctul 6.2 se modifică și va avea următorul cuprins:6.2. Încetarea prezentului contract în condițiile prevăzute la pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecință recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese, în cuantum egal cu suma decontată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.16. În anexa nr. 3, la punctul I, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:i^1) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ..................../.................., eliberat de către ............................., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința cedentul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;17. În anexa nr. 4, în cadrul anexei la contractul de finanțare, la punctul I, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:ș) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ................../..................., eliberat de către …………................, în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința cedentul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță.18. În anexa nr. 6, la punctul 2, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. suma de …………………….…........ lei, reprezentând un număr de ……………..... prime de casare*);*) 7.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;7.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;7.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în cazul instituției publice și UAT;10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.19. În anexa nr. 6, la punctul 2 litera B, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.  +  Articolul II(1) Prevederile art. I pct. 12-15 din prezentul ordin se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.(2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către producătorii validați, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 20 martie 2023.Nr. 784.-----