PROCEDURA SPECIFICĂ din 10 martie 2023de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și a mecanismului de implementare aferent
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2023  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.154/38/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 22 martie 2023.
   +  Articolul 1(1) Prezenta procedură reglementează distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și mecanismul de implementare aferent. (2) Lista destinatarilor finali eligibili se comunică de către autoritățile administrației publice locale către instituțiile prefectului, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.(3) Instituțiile prefectului comunică Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, în formatul stabilit prin anexa nr. 7, listele destinatarilor finali la nivel de județ, lunar, la cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autoritățile administrațiilor publice locale.(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, transmite lunar către beneficiar - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, centralizat, în varianta agreată de acesta, listele destinatarilor finali întocmite la nivel județean, la cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii listelor de la instituțiile prefectului.  +  Articolul 2(1) Actualizările lunare se transmit în liste separate, cu indicarea pe categorii de eligibilitate, indicând județul, precum și unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din județul respectiv, și conțin exclusiv noii beneficiari eligibili, identificați în cursul lunii curente.(2) În fiecare lună, în ultima zi lucrătoare a lunii curente, care devine lună de referință, autoritățile administrației publice locale transmit către instituțiile prefectului listele actualizate care includ noii destinatari finali, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare. (3) Instituțiile prefectului verifică dacă una sau mai multe persoane se regăsesc pe listele redactate de mai multe unități administrativ-teritoriale în cadrul aceluiași județ și elimină dublurile dacă este cazul. (4) Instituțiile prefectului centralizează listele destinatarilor finali la nivel de județ, transmise de către autoritățile administrației publice locale, și le transmit către Ministerul Afacerilor Interne, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autoritățile administrației publice locale. Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului verifică dacă una sau mai multe persoane raportate se află pe listele mai multor instituții ale prefectului și elimină dublurile, dacă este cazul.(5) Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului transmite lunar către Direcția generală implementare POAD din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene listele destinatarilor finali eligibili întocmite la nivel județean, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii listelor de la instituțiile prefectului.(6) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene verifică datele înscrise în listele cu destinatarii finali transmise de Ministerul Afacerilor Interne, solicită eventuale clarificări și le transmite emitentului de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în vederea emiterii suporturilor electronice.  +  Articolul 3(1) Până cel târziu la data de 13 a lunii următoare lunii de referință, reprezentanții grupului de lucru prevăzut la lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare, realizează la sediile instituțiilor prefectului recepția cantitativă/ calitativă a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuți și completează procesul-verbal de recepție a suporturilor electronice pentru cuplurile mamă-nou-născut, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) este transmis de către reprezentanții grupului de lucru, în vederea derulării măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin e-mail. Un exemplar original al procesului-verbal de recepție se transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în termen de cel mult 5 zile de la finalizarea recepției.(3) După finalizarea predării plicurilor către autoritățile publice locale, instituțiile prefectului întocmesc situația centralizatoare a plicurilor predate autorităților administrațiilor publice locale pentru distribuire către titulari, conform anexei nr. 2. Situația centralizatoare a plicurilor predate autorităților administrațiilor publice locale se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea predării, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, în format editabil (.xlsx) și în format .pdf.(4) În cazul în care sunt recepționate plicuri desigilate, instituția prefectului întocmește un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea plicurilor de la instituțiile prefectului, autoritățile administrației publice locale distribuie destinatarilor finali eligibili tichetele sociale pe suport electronic pentru cuplurile mamă-nou-născut și transmit instituției prefectului listele de distribuție (format scanat .pdf și format editabil .xlsx). Modelul listei de distribuție a tichetelor sociale pe suport electronic pentru cuplul mamă-nou-născut către destinatarii finali este prezentat în anexa nr. 4.(6) În cazul în care rămân plicuri nedistribuite către beneficiarii finali, autoritatea administrației publice locale întocmește lista cu beneficiarii care nu au ridicat suportul electronic emis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(7) În cazul în care sunt identificați beneficiarii eligibili cărora nu le-a fost emis card, deși au fost raportați în conformitate cu art. 1 și 2, autoritatea administrației publice locale întocmește lista conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 4După finalizarea recepției suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuți, instituțiile prefectului distribuie reprezentanților autorităților administrațiilor publice locale, până cel târziu la data de 16 a lunii următoare lunii de referință, plicurile care conțin suporturile electronice pentru tichete sociale, codul PIN și lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.  +  Articolul 5(1) Autoritățile administrației publice locale informează destinatarii finali ai programului de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene și a instituțiilor implicate în derularea programului.(2) La punctele de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți autoritățile administrației publice locale expun, la loc vizibil, cel puțin un afiș în format A3 (297 mm x 420 mm) sau mai mare, cuprinzând informații despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali.  +  Articolul 6Reprezentanții autorităților administrației publice locale finalizează distribuția suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuți către destinatarii finali eligibili, până cel mai târziu la data de 21 a lunii următoare lunii de referință.  +  Articolul 7(1) Listele ale căror modele sunt stabilite în anexele nr. 4-6 sunt transmise de către autoritățile administrației publice locale instituțiilor prefectului, până cel mai târziu la data de 22 a lunii în curs. (2) În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea listelor prevăzute la alin. (1), instituțiile prefectului verifică, centralizează și transmit către Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne listele în format .pdf și .xlsx. (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea listelor prevăzute la alin. (1) de la instituțiile prefectului, Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne verifică, centralizează și transmite către Direcția generală implementare POAD din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene listele în format .pdf și .xlsx.(4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigură virarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru cuplul mamă-nou-născut cuvenite, numai după primirea listelor de distribuție către destinatarii finali (în format .pdf și editabil în format .xlsx).  +  Articolul 8(1) Plicurile care conțin suporturile electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuți care nu au putut fi distribuite se păstrează intacte și vor fi returnate de fiecare unitate administrativ-teritorială către instituția prefectului.(2) Este interzisă deschiderea plicului de către o persoană, alta decât destinatarul final pentru care a fost emis suportul electronic pentru tichete sociale.  +  Articolul 9(1) Plicurile care nu au putut fi distribuite în termen de 60 de zile de la data preluării de către reprezentantul autorității administrației publice locale se returnează instituțiilor prefectului împreună cu lista persoanelor eligibile cărora nu le-au fost distribuite suporturile electronice.(2) Instituțiile prefectului centralizează la nivel de județ listele persoanelor eligibile cărora nu le-au fost distribuite suporturile electronice și, împreună cu plicurile nedistribuite, le returnează Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de distribuție.  +  Articolul 10Ulterior expirării perioadei prevăzute la art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale transmit instituțiilor prefectului toate plicurile nedistribuite și lista persoanelor eligibile cărora nu le-au fost distribuite tichetele sociale pe suport electronic.  +  Articolul 11În colaborare cu instituțiile prefectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene planifică și realizează misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste și la modul de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.  +  Articolul 12(1) Grupul de lucru constituit la nivelul instituției prefectului în vederea derulării măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți întocmește un raport anual privind implementarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de sinteza datelor primite de la autoritățile administrației publice locale, precum și de sinteza cu privire la măsurile auxiliare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(2) La finalizarea distribuției tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, grupul de lucru transmite Ministerului Afacerilor Interne - Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului sinteza cu privire la măsurile auxiliare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, urmând ca pe aceasta din urmă să o comunice Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene până la 31 ianuarie 2024.  +  Articolul 13Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene comunică instituțiilor prefectului calendarul de livrare a suporturilor electronice și data la care acestea se încarcă, conform contractului de furnizare semnat cu emitenții de suporturi electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuți.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Instituția Prefectului, Județul .....(nume județ)....
  PROCES-VERBAL
  de recepție a suporturilor electronice pentru cuplurile mamă-nou-născut nr. ........., încheiat astăzi ziua/luna/anul
  Ca urmare a primirii expedierii de suporturi electronice (carduri) pentru nou-născuți, expediate/livrate de .......(numele emitentului)....... la Instituția Prefectului Județul .................., au fost recepționate/acceptate .............. carduri/plicuri, după cum urmează:
  SpecificațieNumărul de carduri (conform borderou/comandă)Numărul de carduri recepționateDiferența (număr)Numărul de plicuri degradate/deschise/ incomplete* (din totalul de plicuri livrate/primite)
  Carduri recepționate
  Total
  * În cazul în care vor fi primite plicuri deschise/cu documente lipsă sau degradate va fi completată anexa.
  Reprezentant grup de lucru:Numele și prenumele:Instituția:Funcția:Data:
   +  Anexa nr. 2la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Instituția Prefectului, Județul .....(nume județ).......
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a suporturilor electronice pentru cuplul mamă-nou-născut recepționate
  și distribuite către unitățile administrativ-teritoriale (UAT) în luna .....................
  Denumire UAT Numărul de carduri (conform borderou/comandă)Numărul de carduri recepționateDiferența (număr)Numărul de plicuri degradate/deschise dar complete*
  Nume UAT
  Nume UAT
  Nume UAT
  Nume UAT
  * Predate UAT pentru distribuție către destinatarii finali eligibili.Redactat:Reprezentant grup de lucru:Numele și prenumele:Instituția:Funcția:Data:
   +  Anexa nr. 3la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Instituția Prefectului, Județul ......(nume județ)........
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  nr. ........., încheiat astăzi ziua/luna/anul Lista plicurilor/suporturilor electronice (carduri)
  pentru cuplul mamă-nou-născut livrate deschise/cu documente lipsă sau degradate
  Ca urmare a verificării expedierii de suporturi electronice (carduri) pentru nou-născuți, primite în data de ....................... la sediul Instituției Prefectului Județului .......................... de la emitentul de carduri .......(numele emitentului) ............, ........ plicuri au fost livrate deschise/cu documente lipsă sau degradate:
  Numele și prenumele*Localitatea*CNP sau NUI**Deficiența constatată
  Exemplu: Pachet deschis cu plic PIN lipsă
  * Dacă numele/adresa/CNP-ul destinatarului final a putut identificat(ă).** NUI - număr unic de identificare desemnat persoanelor fără CNP (și fără adăpost).Reprezentant grup de lucru:Numele și prenumele:Instituția:Funcția:Data:
   +  Anexa nr. 4la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ......(nume localitate).......Județul ..........................
  LISTA DE DISTRIBUȚIE
  a plicurilor/cardurilor pentru nou-născuți, înmânate destinatarilor finali în luna .........................
  Numele și prenumeleLocalitatea de domiciliuCNP sau NUI*Data distribuiriiSemnătura de primire
  * NUI - număr unic de identificare desemnat persoanelor fără CNP (și fără adăpost).Reprezentant al UAT:Numele și prenumele:Funcția:Data:
   +  Anexa nr. 5la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ...(nume localitate)...Județul .............
  LISTA
  plicurilor/cardurilor pentru nou-născuți rămase nedistribuite în luna ...............
  * NUI - număr unic de identificare desemnat persoanelor fără CNP (și fără adăpost).
  Numele și prenumeleLocalitatea de domiciliuCNP sau NUI*Motivul nedistribuirii
  De exemplu: devenit neeligibil sau plecat din localitate sau refuză cardul
  Reprezentant al UAT:Numele și prenumele:
   +  Anexa nr. 6la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Unitatea administrativ-teritorială (UAT) .....(nume localitate)....Județul .........
  LISTA DESTINATARILOR FINALI ELIGIBILI
  pentru care nu a fost primit plicul conținând cardul pentru nou-născuți în luna ................
  Numele și prenumeleLocalitatea de domiciliuCNP sau NUI*Categoria de eligibilitate
  * NUI - număr unic de identificare desemnat persoanelor fără CNP (și fără adăpost).Reprezentant al UAT:Numele și prenumele:
   +  Anexa nr. 7la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Unitatea administrativ-teritorială (UAT) ....(nume localitate)...Județul ............
  LISTA
  destinatarilor finali la nivel de județ
  Nr. crt.CNP sau NUI* titularNume și prenume titular (părinte/reprezentant legal)Categoria de eligibilitateCNP sau NUI copilNume și prenume copilData nașteriiNumăr/Dată certificat de naștereLocalitatea de domiciliuStradaNr. BlocApartament
  zilunăan
  Va fi indicată una dintre următoarele categoriicel puțin numărul
  VMG
  ASF
  Dizabilități
  Situații critice
  Fără acte de identitate/ drepturi civile
  Mamă minoră
  Cetățeni străini/apatrizi - Ucraina
  * NUI - număr unic de identificare desemnat persoanelor fără CNP (și fără adăpost).Reprezentant al UAT:Numele și prenumele:
   +  Anexa nr. 8la procedurăProiect: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți“Cod MySMIS: 156834Denumirea organizației partenere: Unitatea administrativ-teritorială (UAT) .......,Județul ........
  SINTEZA
  privind desfășurarea măsurilor auxiliare pentru acordarea de trusouri pentru nou-născuți
  conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare
  în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,
  decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea
  de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate
  retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare
  Completarea cu „Nu este cazul/N/A/“ trebuie însoțită pe coloana „Observații“ de motivul pentru care nu au fost luate niciun fel de măsuri auxiliare.
  Măsura auxiliarăDatele de realizareNr. de beneficiari ai măsurii auxiliarePersoana care a desfășurat măsura (jurist, asistent social)Observații
  Educație cu privire la asigurarea igienei mamei și a nou-născutului, precum și a locuinței proprii
  Facilitatea accesului la serviciile medicale
  Orientare către servicii sociale furnizate de angajații serviciilor publice de asistență socială din primării
  Facilitarea accesului la servicii de consiliere privind alăptarea și educația de prim ajutor pentru nou-născuți
  Recomandări nutriționale pentru mamă și sfaturi privind alăptarea/alimentarea cu lapte praf, corespunzător vârstei nou-născutului

  Reprezentant al UAT:
  ............................................
  (nume, prenume, semnătură):
  -----