ORDIN nr. 3.797 din 8 martie 2023pentru modificarea și completarea Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023  Având în vedere:– prevederile art. 14 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.866/DGÎP din 19.12.2022 prin care se propune aprobarea modificării și completării Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;– prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IStatutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 23 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentul statut reglementează drepturile și îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari primari ai educației, înscriși în unitățile de învățământ de stat, particular și confesional din România.2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Elevii înscriși ca elevi audienți beneficiază de drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul statut.(7) Antepreșcolarii și preșcolarii, în calitate de beneficiari primari ai educației, au drepturile și îndatoririle prevăzute în legislația în vigoare și în prezentul statut, fiind reprezentați de către părinți/tutori/reprezentanți legali.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul primar și se păstrează pe tot parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terțiar nonuniversitar, conform legii.4. La articolul 7, literele r) și aa) se modifică și vor avea următorul cuprins:r) dreptul de a primi informații cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului an școlar;...............................................................................................aa) dreptul de a oferi feedback, după parcurgerea primelor două sau trei intervale de cursuri din anul școlar, cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe anonime sau prin intermediul unor chestionare anonime securizate;5. La articolul 16 alineatul (4), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal;f) exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.6. La articolul 16, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (4) lit. e) și f) nu se pot aplica în învățământul obligatoriu.7. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Elevii exmatriculați din unitățile de învățământ postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul școlar următor, într-o altă unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și a regulamentelor specifice.8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în același an de studiu se aplică elevilor din învățământul postliceal pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ sau apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral al unității de învățământ.9. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor din învățământul postliceal pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.10. Articolul 25 se modifică și va următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Exmatricularea din toate unitățile de învățământ postliceal, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din învățământul postliceal pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.(2) Sancțiunea se aplică prin ordin al ministrului educației, prin care se stabilește și durata pentru care se aplică această sancțiune. În acest sens, directorul unității de învățământ transmite Ministerului Educației propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancțiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârșite de elevul propus spre sancționare.(3) Sancțiunea se comunică elevului, în scris, de către Ministerul Educației.(4) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) După cel puțin opt săptămâni sau la încheierea anului școlar, consiliul se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționată la art. 16 alin. (4) lit. a)-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea anului școlar, decizia privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.12. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu, va fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.13. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.14. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului școlar. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 8 martie 2023.Nr. 3.797.-----