ORDIN nr. 13 din 16 martie 2023pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal și a modelului de factură aplicabil clienților casnici
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 21 martie 2023  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 109, art. 45 alin. (1) lit. a^1), art. 52 alin. (1) și (2), art. 54, art. 57 alin. (2), (2^1), (11), (14)-(16), art. 58 alin. (1^1), (2), (4)-(6), art. 59-60, art. 61 alin. (1), (2), (4), (6), (9) și art. 62 alin. (1) lit. a), b)-e), h)-h^10), j)-l), n) și alin. (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) și (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Contractul-cadru prevăzut la alin. (1) se aplică în relația dintre furnizorii de energie electrică ce au obligația de a asigura serviciul universal și clienții casnici care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal completează clauzele contractului-cadru prevăzut la art. 1 alin. (1).(3) Condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal se publică de către furnizori pe pagina proprie de internet și se pun la dispoziția clienților casnici, în format tipărit, la solicitarea acestora.  +  Articolul 3(1) Se aprobă modelul de factură de energie electrică, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Facturile emise de furnizorii de energie electrică clienților casnici pentru consumul de energie electrică realizat începând cu luna aprilie 2023 vor respecta modelul de factură prevăzut la alin. (1). Culoarea, tipul și dimensiunea fontului pot fi stabilite de către furnizori.(3) Modelul de factură prevăzut la alin. (1) este format din blocuri de informații delimitate prin linii de contur. În facturile emise, în interiorul fiecărui bloc, pot fi introduse de către furnizor alte informații care au legătură cu elementele din respectivul bloc sau pot fi eliminate informații care nu sunt necesare.  +  Articolul 4(1) În cazul locurilor de consum ale clienților finali la care sunt montate contoare care au posibilitatea să înregistreze și să memoreze date de decontare, mărimi de instrumentație și date de stare cu marca de timp și care sunt conectate la subsisteme de comunicație, prin modul de comunicație încorporat sau prin port dedicat conectării cu un modul de comunicație extern, integrate în sistemul de măsurare inteligentă (SMI), operatorii de distribuție au obligația de a factura lunar serviciul de distribuție a energiei electrice, pe baza datelor înregistrate de aceste contoare, astfel încât furnizorul să emită facturi pentru consumul real de energie electrică.(2) În cazul locurilor de consum prevăzute la alin. (1) la care s-a întrerupt conectarea la subsistemele de comunicație, fiind întrerupt astfel transferul de date, operatorii de distribuție au obligația de a asigura citirea contorului și de a comunica lunar datele de măsurare furnizorilor în portofoliul cărora se află locurile de consum, astfel încât furnizorul să emită facturi pentru consumul real de energie electrică.(3) În cazul locurilor de consum prevăzute la alin. (1) și (2) nu se emit facturi de regularizare a consumului de energie electrică.  +  Articolul 5Prețul energiei electrice din oferta de serviciu universal este valabil pentru o perioadă de minimum 3 luni.  +  Articolul 6(1) Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu clienții casnici în baza Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare, își produc efectele până la data încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, conform dispozițiilor prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, contractele prevăzute la alin. (1) se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin.(3) Până la data de 31 martie 2024, furnizorii de energie electrică care au în portofoliu clienți în regim de serviciu universal comunică acestor clienți contractele de furnizare a energiei electrice emise în temeiul prezentului ordin.(4) Furnizorii de energie electrică prevăzuți la alin. (3) au obligația de a publica pe pagina proprie de internet contractul-cadru prevăzut la art. 1 alin. (1) și condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal prevăzute la art. 2 alin. (1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin și de a comunica clienților casnici din portofoliu linkul de acces la contractul-cadru prevăzut la art. 1 alin. (1) și la condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal prevăzute la art. 2 alin. (1), cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a prezentului ordin.(5) Contractele de furnizare a energiei electrice comunicate de furnizori conform prevederilor alin. (3) se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii următoare celei de transmitere, cu excepția cazului în care clientul nu este de acord cu noile condiții contractuale.  +  Articolul 7Furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 16 martie 2023.Nr. 13.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT-CADRU
  de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal
  1. Părți contractanteÎntre ..........................., cu sediul în ......................., județul/sectorul ...................., cod poștal ......, telefon ..........., fax .........., e-mail ................., www. .................., cod fiscal ..............., înscrisă în registrul comerțului la nr. ................., IBAN ....................., deschis la ............., titular al licenței Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. ................, reprezentată legal prin ........................, denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător (furnizor), pe de o parte,și..............................., cu domiciliul/sediul în localitatea .........................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..................., telefon .........., e-mail ............, document de identitate seria ... nr. ........., eliberat la data de ........... de către .........., CNP/CUI ................., reprezentat legal prin ............., denumit în continuare client, în calitate de cumpărător (client), pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).2. Obiectul și durata contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal și stabilirea raporturilor dintre furnizor și client privind condițiile de furnizare, facturare și plată a energiei electrice la următoarele locuri de consum:1. localitatea .................., strada .................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ....................., codul de identificare al locului de consum și/sau codul de identificare al punctului de măsurare (POD).........2. ..... ......,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare.  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data de ................ și este valabil:a) pe perioadă nedeterminată;b) până la data de ........... (numai la solicitarea expresă a clientului).(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Facturare și plată  +  Articolul 3(1) Facturarea energiei electrice active furnizate la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se face luând în considerare următoarele:a) consumul de energie electrică lunar determinat conform art. 9;b) prețul de serviciu universal din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizor sau, după caz, prețul stabilit prin acte normative incidente pe perioada de aplicare a acestora;c) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea în vigoare în perioada de facturare (tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile operatorului de distribuție și cele ale clientului);d) taxele, impozitele și contribuțiile stabilite prin dispoziții legale, în vigoare în perioada de facturare.(2) Factura emisă conține și contravaloarea (se completează, după caz, serviciile prestate de către terți care se facturează prin intermediul facturii emise în baza prezentului contract):a) ................. .(3) Energia electrică reactivă se facturează pentru locurile de consum cu putere maximă aprobată mai mare de 30 kW, conform reglementărilor aplicabile.(4) Regularizarea consumului de energie electrică este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului contorului de către operatorul de distribuție.  +  Articolul 4(1) Factura pentru energia electrică furnizată se emite de către furnizor lunar.(2) Orice modificare a intervalului de timp în care se emite factura se comunică în prealabil clientului de către furnizor prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.  +  Articolul 5(1) Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către furnizor, astfel:
  1. Prin poștă sau curier (Se va selecta doar una dintre variantele de mai jos.):2. În format electronic:
  a) la adresa de domiciliu/sediu ............a) la adresa de postă electronică ...........................
  b) la adresa de corespondență ............b) prin intermediul portalului furnizorului .................
  (2) Pentru orice modificare a modalității de comunicare a facturilor la solicitarea clientului/cu acordul clientului, furnizorul asigură schimbarea modalității de transmitere a facturii și a documentelor anexate acesteia/notificărilor fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(3) Orice notificare/solicitare/comunicare din partea clientului către furnizor se transmite (Se completează de către furnizor cel puțin una dintre modalități.):a) prin servicii poștale/de curierat, pe adresa ......................;b) în scris, la sediul furnizorului din .......................................;c) prin e-mail, la adresa ..........................................................;d) prin fax, la numărul ..........................................................;e) prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către furnizor.) ................ .
   +  Articolul 6(1) Facturile emise de furnizor în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al furnizorului.(2) În cazul în care clientul achită factura emisă de furnizor în termen de 30 de zile de la data scadenței, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.(3) Neachitarea facturii de către client după termenul de 30 de zile de la data scadenței conduce la facturarea de către furnizor și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);c) valoarea lor nu poate depăși valoarea facturii.(4) Furnizorul are obligația de transmitere către clienți a facturilor și a documentelor anexate acestora, în mod gratuit și cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenței.(5) Factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică se transmite de către furnizor clientului în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului.(6) Factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către furnizor clientului în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare.(7) Modalitățile de plată a facturilor, puse la dispoziție de către furnizor, sunt comunicate clientului prin intermediul facturii.  +  Articolul 7(1) Dacă în urma regularizării suma plătită de client în plus este mai mare de 100 lei, furnizorul este obligat să restituie clientului suma plătită în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele care trebuie restituite clientului de către furnizor sunt comunicate prin intermediul facturii și se returnează astfel:
  [ ] Fără costuri suplimentare[ ] Cu costuri suplimentare
  [ ] ...............[ ] ....................
  (2) În cazul alegerii unei variante de returnare prin ridicare de numerar, furnizorul va informa clientul, prin intermediul facturii, referitor la locația și termenul în care acesta trebuie să se prezinte pentru ridicarea sumei de returnat.(3) Furnizorul va asigura clientului cel puțin o modalitate de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1) fără costuri suplimentare.(4) În cazul alegerii unei variante de returnare cu costuri suplimentare, aceste costuri vor fi reținute de către furnizor din suma datorată clientului. Furnizorul va informa clientul, prin intermediul facturii, asupra valorii costurilor suplimentare reținute din suma datorată.(5) În situația încetării contractului de furnizare, în vederea îndeplinirii obligației de returnare a sumelor, furnizorul este obligat să notifice clientul în acest sens prin intermediul facturii de decont final și să returneze sumele datorate în termen de maximum 15 zile de la data primirii de la client a informațiilor necesare plății.
   +  Articolul 8(1) Intervalul de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este ........(cel mult 3 luni/1 lună, în cazul prosumatorilor și clienților activi).(2) Intervalul de timp pentru transmiterea indexului autocitit, precum și modalitatea de transmitere a acestuia sunt comunicate clientului prin intermediul facturii.(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de distribuție este comunicat clientului de către furnizor prin intermediul facturii, după primirea acestor informații de la operatorul de distribuție.  +  Articolul 9(1) Facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza indexului contorului citit și comunicat de operatorul de distribuție.(2) Pentru perioadele de facturare pentru care nu există index comunicat de operatorul de distribuție, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza:a) indexului contorului comunicat de către client conform art. 8 alin. (2);b) datelor din convenția de consum, dacă clientul nu comunică indexul contorului conform lit. a).(3) Convenția de consum se stabilește pentru fiecare din locurile de consum care fac obiectul contractului, pentru fiecare din lunile ianuarie-decembrie, în baza datelor de consum de energie electrică activă puse la dispoziția furnizorului de către operatorul de distribuție, și se comunică clientului în maximum 10 zile lucrătoare după încheierea contractului.(4) Clientul poate solicita furnizorului modificarea valorilor lunare din convenția de consum.(5) În cazul în care operatorul de distribuție modifică valorile estimate ale consumului lunar în condițiile alin. (4), furnizorul notifică clientului noile valori ale convenției de consum până la data de început a perioadei de transmitere a indexului autocitit, astfel încât, în cazul în care clientul nu este de acord cu valorile consumului de energie electrică prevăzute în convenția de consum, să aibă posibilitatea citirii și transmiterii indexului autocitit în vederea facturării energiei electrice în baza acestuia.(6) În cazul în care operatorul de distribuție nu a realizat citirea în intervalul de timp conform art. 8 alin. (1) și (3), regularizarea consumului de energie electrică se realizează după citirea indexului de către operatorul de distribuție, luând în considerare cel mai recent index comunicat de către client. În cazul în care ultimul index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de către operatorul de distribuție, este luat în considerare indexul citit de operatorul de distribuție. Perioada de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani.(7) În situația în care în perioada de facturare are loc o modificare a prețului final facturat, valoarea consumului de energie electrică pentru fiecare din perioadele de aplicare a prețurilor din perioada de facturare se determină proporțional cu numărul de zile de aplicare a prețului.  +  Articolul 10(1) Clientul are dreptul să primească compensații și, după caz, dobânzi penalizatoare pentru nerespectarea de către furnizor a obligațiilor prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.(2) Acordarea compensațiilor de către furnizor se poate realiza:a) prin intermediul facturilor, prin compensare;b) prin plată directă către client, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii de la client a informațiilor necesare efectuării plății, conform art. 7 alin. (1)-(4).(3) Clientul are dreptul să primească compensații pentru nerespectarea de către operatorul de distribuție a indicatorilor de performanță prevăzuți în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în vigoare. Plata compensației nu îngrădește dreptul clientului de a solicita și primi despăgubiri de la operatorul de distribuție pentru daunele provocate acestuia din cauza nerespectării obligațiilor de către operatorul de distribuție privind calitatea tehnică și continuitatea în alimentarea cu energie electrică.(4) Despăgubirile solicitate de client se plătesc de către furnizor, respectiv operatorul de distribuție, după caz, dacă în urma investigației efectuate de către furnizor și/sau operatorul de distribuție se constată existența prejudiciului și culpa furnizorului/operatorului de distribuție.(5) În situația în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptățit să primească pentru aceeași întrerupere și compensație, și despăgubire, acesta primește atât compensația, cât și despăgubirea.(6) Operatorul de distribuție este obligat să plătească aceste compensații și/sau despăgubiri direct/prin intermediul furnizorului, în conformitate cu prevederile contractului de distribuție încheiat de către client/furnizor.
  4. Confidențialitate  +  Articolul 11Părțile nu au dreptul de a transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozițiilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului, inclusiv în situațiile în care activitățile sunt prestate de către terți, cu condiția respectării de către aceștia a condițiilor de confidențialitate.5. Litigii  +  Articolul 12Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 13Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor, numită prin decizie a președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.6. Cesiunea contractului  +  Articolul 14Niciuna dintre părți nu poate cesiona, parțial sau total, drepturile și obligațiile ce decurg din acest contract fără acordul celeilalte părți.7. Forța majoră  +  Articolul 15Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.8. Clauze specifice  +  Articolul 16(1) Prin încheierea contractului, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, care completează prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe pagina de internet a furnizorului și, la solicitarea clientului, se pun în mod gratuit la dispoziția acestuia prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poștă pe suport hârtie.(2) Furnizorul se obligă să informeze clientul asupra oricăror modificări și/sau completări ale documentelor prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afișarea pe pagina proprie de internet și prin punerea la dispoziția clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora.9. Alte clauze  +  Articolul 17Convenția de consum stabilită de părți, Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, Condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, Oferta pentru serviciul universal, Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 18Contractul a fost încheiat la data de......, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Semnături
  Furnizor,
  ......................................
  Client,
  ......................................
  (numele în clar și semnătura)
  NOTĂ:1. Pentru clienții cu mai multe locuri de consum, prevederile specifice fiecărui loc de consum se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.2. Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și din actele normative aplicabile în vigoare.3. În cazul în care clientul este certificat client activ, contractul se completează/se modifică în conformitate cu prevederile specifice aplicabile clientului activ prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare, și/sau în alte reglementări ANRE.
   +  Anexa nr. 2
  CONDIȚII GENERALE
  de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal
  1. ObiectCondițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal (CG-SU) completează prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal (contractul), încheiat de către client cu furnizorul de energie electrică, fiind parte integrantă din acesta, stabilind cadrul general aplicabil în relațiile dintre client, care are și calitatea de utilizator al rețelei electrice, Societatea ................, în calitate de furnizor de energie electrică, titular al licenței Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. ..........., și ................................., în calitate de operator de distribuție (OD), în vederea asigurării alimentării cu energie electrică a locurilor de consum ale clientului, pentru care furnizorul prestează activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza contractului-cadru și care sunt racordate la rețeaua electrică a OD.2. Dispoziții generale(1) Furnizorul publică pe pagina proprie de internet forma actualizată a CG-SU și, în cazul aplicării unei/unor clauze din contract, inclusiv dintre cele prevăzute în CG-SU, care conțin referiri la reglementări/acte normative aplicabile, la cererea clientului referitor la denumirea reglementărilor/actelor normative în cauză, precum și la conținutul aplicabil, furnizorul le pune în mod gratuit la dispoziția clientului, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin servicii poștale/de curierat, conform solicitării clientului.(2) În cuprinsul CG-SU, termenul client se referă la clientul casnic al furnizorului.3. Notificări/Solicitări/Comunicări(1) Informațiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestată de către furnizor pot fi obținute de către client:a) la numărul de telefon ..........................................................;b) accesând pagina de internet a furnizorului www. ............... .ro;c) prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către furnizor).(2) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se comunică de către client prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție, înscrise pe factura emisă de furnizor.(3) Orice notificare/solicitare/comunicare din partea furnizorului către client se comunică prin oricare dintre modalitățile convenite de părți prin contract sau comunicate ulterior de client, în cazul modificării acestora.4. Condiții contractuale de furnizare4.1. Prețuri(1) Prețul de serviciu universal este compus din componenta de achiziție a energiei electrice, ce include componenta de injecție în rețea a tarifului de transport Tg și componenta de furnizare.(2) Valorile prețurilor de serviciu universal aplicate de furnizor pot fi consultate la punctul unic de contact fizic al furnizorului sau pot fi puse la dispoziția clientului prin alte căi de comunicație:a) call-center furnizor la numărul de telefon ........................;b) pagina de internet a furnizorului la adresa www ................(3) Prețul de serviciu universal aplicat de furnizor poate fi vizualizat accesând aplicația informatică „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ de pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro și/sau prin intermediul platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF).(4) Cu cel puțin 30 de zile anterior datei de încetare a valabilității prețului de serviciu universal aplicat, furnizorul transmite clientului noua ofertă pentru serviciul universal, care se va aplica fără a fi necesară încheierea unui act adițional. Acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea.(5) Pe perioada de aplicare a unor dispoziții legale care stabilesc prețul final facturat pentru clienții casnici/condiții de furnizare a energiei electrice, relația contractuală între părțile contractului se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.4.2. Facturare și condiții de plată(1) În cazul modificării tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea facturate furnizorului de către operatorii de rețea, respectiv tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile OD și cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.(2) Oricând pe parcursul derulării contractului, la solicitarea justificată a clientului, furnizorul este obligat să emită o factură în baza indexului autocitit de client la data solicitării, factura având termenul de plată același cu cel stabilit prin contract pentru plata facturilor emise în procesul de facturare.(3) La solicitarea clientului, furnizorul este obligat să pună la dispoziția acestuia o copie a facturii, astfel:a) în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă solicitarea a fost transmisă prin:(i) servicii poștale;(ii) prin mijloace electronice.Copia facturii se transmite prin același mijloc de comunicare prin care solicitarea a fost primită sau conform opțiunii clientului dintre mijloacele menționate la pct. (i) și (ii);b) dacă solicitarea se face prin prezentarea clientului la punctul fizic de contact, copia facturii este pusă imediat la dispoziția clientului, dacă acesta nu solicită transmiterea prin unul din mijloacele prevăzute la lit. a), situație în care transmiterea copiei facturii se realizează cu respectarea termenului prevăzut la lit. a);c) dacă solicitarea a fost transmisă telefonic, copia facturii se transmite prin unul dintre mijloacele prevăzute la lit. a) conform opțiunii clientului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(4) Factura emisă de către furnizor poate conține și contravaloarea unor servicii prestate de către alți operatori economici cu care furnizorul are încheiate contracte, în vederea facturării acestor servicii. În acest caz, furnizorul nu poate condiționa furnizarea energiei electrice către client de achiziționarea sau de plata de către acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul activității de furnizare a energiei electrice.(5) Facturarea altor servicii conform alin. (4) se poate face doar în urma încheierii unui act adițional la contract.(6) În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, furnizorul este obligat să eșaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.(7) În cazul în care clientul contestă corectitudinea facturii, furnizorul are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică doar după comunicarea către client a rezultatului verificării plângerii și doar dacă în urma verificării a rezultat că factura emisă este corectă și dacă factura nu a fost achitată, cu respectarea prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.4.3. Răspunderea contractuală(1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.(2) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la data scadenței și valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 30 de zile furnizorul poate lua, succesiv, următoarele măsuri:a) transmite clientului preavizul de deconectare, în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (2);b) solicită OD întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum conform preavizului de deconectare.(3) În cazul în care clientul plătește integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, comunică furnizorului în format electronic/letric, utilizând modalitățile de comunicare puse la dispoziție de acesta, documentul prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.(4) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data menționată în preavizul de deconectare ca fiind data întreruperii alimentării cu energie electrică, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către furnizor conform dispozițiilor legale în vigoare.(5) Nerespectarea de către client a obligațiilor de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecințe:a) plata de dobânzi penalizatoare;b) obligația acestuia de a constitui garanții financiare în favoarea furnizorului conform pct. 8;c) întreruperea alimentării cu energie electrică;d) rezilierea contractului.4.4. Încetarea contractului(1) Contractul încetează în oricare din următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, după caz;b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante;c) prin denunțarea unilaterală de către client, cu respectarea condițiilor contractuale și a prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2022, cu modificările și completările ulterioare;d) prin reziliere de către furnizor în condițiile prevăzute la alin. (5);e) la data expirării/retragerii licenței de furnizare a energiei electrice, furnizorul având obligația informării OD și a clientului cu privire la încetarea contractului.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), furnizorul notifică clientul cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează.(3) Furnizorul nu poate percepe comisioane pentru încetarea contractului de furnizare în cazul denunțării unilaterale a contractului de către client.(4) Contractul poate fi reziliat de furnizor în următoarele situații:a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract, după parcurgerea etapei de comunicare a preavizului de deconectare;c) neconstituirea de către client a garanțiilor financiare conform prevederilor pct. 8, după parcurgerea etapei de comunicare a preavizului de deconectare;d) alte situații prevăzute de actele normative aplicabile.(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) lit. b)-d), rezilierea se face cu o notificare transmisă cu minimum 15 zile înainte și doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.4.5. Sistarea temporară a furnizării energiei electrice(1) Clientul poate conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună și de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.(2) Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul comunică furnizorului o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.(3) Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de sistare solicitate, clientul trebuie să comunice furnizorului solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă.(4) În lipsa solicitării prevăzute la alin. (3), perioada de sistare se prelungește automat, dar nu cu mai mult de 3 luni.(5) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plătește furnizorului contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către OD.(6) Pe perioada de sistare, clientul nu are obligații de plată aferente activității de furnizare a energiei electrice.5. Taxe și impozite(1) În factura emisă clientului de către furnizor conform contractului, suplimentar față de contravaloarea energiei electrice consumate la preț de serviciu universal, a tarifului de transport componenta de extragere a energiei electrice din rețea, tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem și a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile OD și cele ale clientului, se adaugă și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA, precum și a altor taxe și impozite prevăzute de legislația în vigoare.(2) În cazul apariției unui act normativ de modificare a valorii unitare a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către furnizor prin intermediul facturii; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.(3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factură de la aceeași dată, cu notificarea clientului de către furnizor prin intermediul facturii; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.6. Drepturi și obligații6.1. Drepturile clientului:1. să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contract, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;2. să solicite furnizorului modificarea adresei de corespondență și/sau a modalității de comunicare pentru primirea facturilor/ comunicărilor/notificărilor;3. să aibă acces pentru citire la contoarele pentru decontare;4. să solicite furnizorului sau OD să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele electrice;5. să primească despăgubiri de la furnizor, OD sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;6. să i se notifice în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor/clauzelor contractuale și să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau modificări ale prețului de furnizare notificate de către furnizor;7. să denunțe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte de ajungerea la termen a contractului, cu respectarea condițiilor contractuale. Încetarea contractului prin denunțare unilaterală de către client nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia;8. să primească informații transparente privind prețurile și tarifele practicate, precum și privind condițiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite și prestarea acestora de către operatorii economici din domeniul energiei electrice;9. să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în ceea ce privește costurile, eforturile sau timpul necesar pentru furnizarea acestor date;10. să beneficieze de cel puțin două modalități de plată a facturii, dintre care cel puțin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente și care să nu creeze discriminări nejustificate între clienți;11. să beneficieze de cel puțin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, ușor accesibilă și fără costuri suplimentare;12. să beneficieze de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor;13. să aibă acces, la cerere, la informațiile din baza de date gestionată de către OD prin intermediul aplicației web securizate al cărei link va fi publicat pe pagina de internet a OD, pentru locurile de consum care fac obiectul contractului;14. să aibă prin acces parolat, gratuit, în timp real și securizat prin pagina de internet a furnizorului cel puțin posibilitatea de a:a) accesa datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului, dacă aceasta din urmă este mai mică, istoricul plăților și, dacă este cazul, al sumelor datorate;b) transmite indexul autocitit;c) realiza o comparație între consumul actual și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;d) realiza o comparație între consumul mediu zilnic din perioada de facturare curentă și consumul mediu zilnic din perioada de facturare similară din anul precedent, preferabil în formă grafică; în cazul în care locul de consum este integrat într-un sistem de măsurare inteligentă (SMI) care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa tipurile de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică, în condițiile reglementărilor aplicabile;e) transmite și gestiona solicitările/reclamațiile;15. la cerere, să primească o explicație clară și ușor de înțeles a modului de calcul al facturilor, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe valori citite ale contorului, și să primească, gratuit, atât facturile, cât și informațiile de facturare conform prevederilor Standardului de furnizare a energiei electrice, în vigoare;16. să primească de la furnizor decontul final de regularizare a consumului de energie electrică și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, în conformitate cu prevederile contractuale;17. să participe în cadrul unui sistem de schimbare colectivă a furnizorului;18. să cumpere energie electrică de la un furnizor la alegere și să încheie la alegere contracte cu unul sau mai mulți furnizori de energie în același timp, pentru un singur loc de consum, cu condiția de a se stabili punctele necesare de conectare și de măsurare;19. să supună soluționării ANRE disputele rezultate din derularea contractului încheiat cu respectarea reglementărilor specifice aprobate de ANRE;20. să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piață implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare;21. să i se pună la dispoziție, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită, în formă electronică, înainte de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, următoarele:a) contractul-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal;b) oferta de serviciu universal;22. să i se pună la dispoziție, înainte de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, în mod gratuit, prin intermediul paginii de internet a furnizorului, în formă electronică sau, dacă solicită, în formă tipărită, Condițiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;23. să i se pună la dispoziție, la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice/odată cu prima factură emisă, datele de contact ale punctelor unice de contact al furnizorului și, după caz, ale punctelor de informare generală;24. să înainteze o plângere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice desfășurată de către acesta la locul de consum; în cazul în care clientul nu este mulțumit de soluționarea plângerii sale sau în cazul în care o eventuală dispută nu este soluționată pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanțelor competente;25. să primească despăgubiri și/sau compensații, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în vigoare;26. să transmită indexul autocitit în perioada menționată în factură;27. să solicite furnizorului modificarea cantităților de energie stabilite în convenția de consum, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare;28. în cazul în care locul de consum este integrat într-un sistem de măsurare inteligentă (SMI), să i se factureze consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare colectate de SMI, la care are acces gratuit furnizorul;29. să solicite furnizorului date privind valoarea facturilor emise și/sau istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, și să primească toate datele solicitate;30. să renunțe la contractul încheiat în afara spațiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv prin intermediul POSF, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, indiferent dacă contractul a început sau nu să producă efecte;31. să i se restituie garanția financiară constituită la dispoziția furnizorului, conform prevederilor pct. 8 alin. (5);32. să convină cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice;33. clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de facilitățile specifice asigurate în mod gratuit de către furnizori, respectiv:a) acces la punctul unic de contact și/sau, după caz, la punctele de informare generală prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili;b) desfășurarea relației cu furnizorul prin intermediul unei terțe persoane, desemnată în scris de către clientul vulnerabil să realizeze și să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele și pe seama titularului locului de consum, la solicitarea consumatorului vulnerabil care este titular al contractului;c) să primească, la solicitare, facturile, notificările, plângerile sau oricare materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor;d) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți;e) în cazul unui loc de consum unde locuiește o persoană care necesită menținerea în viață prin aparate electrice, pentru asigurarea continuității în alimentare este necesară depunerea la furnizorul cu care este încheiat contractul de furnizare a energiei electrice a documentelor eliberate de instituții medicale abilitate care să certifice această necesitate;34. orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de contractele semnate sau de alte acte normative aplicabile.6.2. Obligațiile clientului:1. să respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice, precum și obligațiile care îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice, în vigoare;2. să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în termen de maximum 30 de zile de la modificare;3. să răspundă pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de rețea din culpa sa;4. să achite contravaloarea facturilor pentru energia electrică și pentru serviciile de care beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contract, inclusiv factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a dobânzilor penalizatoare specificate în contract, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului; plata contravalorii consumului de energie electrică se efectuează de client în baza facturii emise de către furnizor, cu respectarea termenului scadent de plată prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice;5. să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau neînregistrarea acestuia;6. să constituie garanția financiară la dispoziția furnizorului de energie electrică conform prevederilor pct. 8, în vederea evitării riscurilor de neplată pe piața de energie electrică;7. să contribuie, în mod transparent și nediscriminatoriu, la costurile asociate introducerii SMI, conform reglementărilor specifice în vigoare;8. în vederea emiterii facturilor de regularizare, clientul are obligația de a permite accesul reprezentantului OD la contorul de măsurare pentru citirea indexului;9. orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de contractele semnate sau de alte acte normative aplicabile.6.3. Drepturile furnizorului:1. să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la locul de consum, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligațiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;2. să perceapă clientului dobânzi penalizatoare specificate în contract pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul și în condițiile prevăzute în contract;3. să inițieze modificarea ori completarea prin acte adiționale a contractului atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adițional a unor clauze din contract;4. să solicite clientului constituirea de garanții financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum 2 luni în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare și în caz de neplată a facturilor emise de către furnizor; valoarea garanției financiare constituite de către client se calculează la prețul final facturat al energiei electrice furnizate la momentul constituirii garanției;5. să notifice clientul final, prin intermediul facturii, referitor la modificarea frecvenței citirii și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de măsurare de către reprezentantul OD fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de furnizare;6. să modifice intervalul de timp pentru transmiterea indexului autocitit de către client, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adițional la contract în acest sens;7. să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în condițiile prevăzute la subpct. 4.4 alin. (5);8. să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau neînregistrarea acestuia în cazul unei facturări eronate a consumului, care a fost sesizată de clientul final sau de furnizor;9. orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de contractele în vigoare sau de alte acte normative aplicabile.6.4. Obligațiile furnizorului:1. să dețină licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege, și să respecte prevederile acesteia;2. să informeze clienții, atât prin intermediul punctelor unice de contact și paginii de internet, conform reglementărilor specifice în vigoare, cât și prin intermediul facturii sau al documentelor anexate acesteia, precum și prin materiale promoționale, cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații;3. să înființeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale;4. să respecte clauzele contractului cu clientul, precum și orice alte reglementări aplicabile în vigoare;5. să asigure indicatorii de performanță privind calitatea activității de furnizare, conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare;6. să asigure clienților un sistem de gestionare a plângerilor simplu, echitabil și prompt;7. să faciliteze accesul clientului la datele de măsurare, dacă acesta are montat un contor inteligent, conform reglementărilor specifice în vigoare;8. să asigure clientului vulnerabil:a) acces la punctul unic fizic de contact și/sau, după caz, la punctele de informare generală prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili;b) desfășurarea relației cu furnizorul, prin intermediul unei terțe persoane, desemnată în scris de către clientul vulnerabil să realizeze și să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele și pe seama titularului locului de consum, la solicitarea consumatorului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice;c) primirea, la solicitare, a facturilor, notificărilor, plângerilor sau oricăror materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor;d) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți;9. să informeze cel puțin clienții prin intermediul facturilor sau în documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate cu privire la existența instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice, pus la dispoziție de către ANRE;10. să notifice clientul final, prin intermediul facturii, referitor la modificarea frecvenței citirii și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de măsurare de către reprezentantul OD, după primirea acestei informații de la OD;11. să factureze consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare, colectate de SMI, la care au acces conform reglementărilor specifice în vigoare, pentru toți clienții ale căror locuri de consum sunt integrate în SMI;12. să emită facturi pe baza cantităților de energie electrică estimate conform convenției de consum;13. să ofere clienților opțiunea de a primi/accesa electronic facturi și informații de facturare, precum și modalități flexibile de efectuare a plăților propriu-zise ale facturilor;14. să pună la dispoziția clienților cel puțin două modalități de plată a facturii, dintre care cel puțin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente și care să nu creeze discriminări nejustificate între clienți;15. să pună la dispoziția clientului cel puțin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, ușor accesibilă și fără costuri suplimentare;16. să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare la termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare, în vigoare;17. să comunice clienților informații privind clauzele contractului și ale CG-SU înainte de încheierea sau de confirmarea contractului;18. să dețină o pagină proprie de internet;19. să factureze clientului energia electrică consumată la prețurile/tarifele și în condițiile stabilite în contractul încheiat cu acesta;20. să asigure clienților prin acces parolat, gratuit, în timp real și securizat prin pagina de internet cel puțin posibilitatea de a:a) accesa datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului, dacă aceasta din urmă este mai mică, istoricul plăților și, dacă este cazul, al sumelor datorate;b) transmite indexul autocitit;c) realiza o comparație între consumul actual și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;d) realiza o comparație între consumul mediu zilnic din perioada de facturare curentă și consumul mediu zilnic din perioada de facturare similară din anul precedent, preferabil în formă grafică; în cazul în care are montat SMI, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa tipurile de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică, în condițiile reglementărilor aplicabile;e) transmite și gestiona solicitările/reclamațiile;21. să pună la dispoziția furnizorului de servicii energetice desemnat de client printr-un acord scris informații privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informații sunt disponibile;22. să realizeze în cazul prosumatorilor compensarea cantitativă/regularizarea financiară, în condițiile reglementărilor aplicabile, în situația în care contractul de furnizare este încheiat cu un prosumator care îndeplinește condițiile prevăzute în legislația aplicabilă pentru a beneficia de acest serviciu, cu respectarea prevederilor legale specifice privind obligațiile fiscale;23. să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de comunicare a facturilor și a informațiilor privind facturarea/notificărilor/comunicărilor, printre care și comunicarea pe cale electronică;24. să transmită, la cererea clientului, o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;25. să comunice clientului, prin intermediul facturii, în vederea transmiterii de către client a indexului autocitit al contorului, cel puțin următoarele informații:a) intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;b) linia telefonică dedicată și gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât și conținutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziția clientului final și alte mijloace de transmitere a indexului, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea, calea electronică;26. să notifice clientului în mod corespunzător orice intenție de modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum și dreptul clientului de a denunța unilateral, în mod gratuit, contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții;27. să notifice clientului, în mod transparent și ușor de înțeles, orice intenție de modificare a prețului de serviciu universal cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum și dreptul acestuia de a denunța unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind prețul energiei electrice;28. să notifice clientului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contract, cu ocazia primei facturi emise după modificare;29. să permită clientului schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale;30. să transmită clientului un decont final de regularizare a obligațiilor de plată în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului;31. să transmită, la cererea clientului final, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, informații privind valoarea facturilor emise și/sau date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pentru ultimele 12 luni calendaristice, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;32. să plătească clienților finali despăgubiri și/sau compensații în condițiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare;33. să investigheze reclamațiile privind calitatea activității de furnizare;34. să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;35. să restituie clientului suma plătită, dacă în urma regularizării suma plătită de client în plus este mai mare de 100 lei, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare;36. să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare în relația cu clientul;37. să transmită clientului eticheta energiei electrice; întocmirea și transmiterea etichetei energiei electrice se realizează de către furnizor în conformitate cu prevederile Regulamentului de etichetare a energiei electrice în vigoare;38. să transmită clienților informații adecvate cu privire la alternativele de întrerupere a livrărilor de energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii;39. să urmărească îmbunătățirea calității activității de furnizare a energiei electrice, în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților;40. să asigure clientului nivelul minim de calitate a activității de furnizare stabilit prin Standardul de performanță a activității de furnizare a energiei electrice, în vigoare;41. orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de contractele în vigoare sau de alte acte normative aplicabile.7. Întreruperea alimentării cu energie electrică(1) Furnizorul poate solicita OD întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului, cu excepția locurilor de consum ale clienților vulnerabili în situații de criză energetică, în următoarele situații:a) neplata facturilor emise de furnizor conform prevederilor contractului;b) neconstituirea/neactualizarea de către client a garanțiilor financiare solicitate de furnizor conform contractului și reglementărilor aplicabile.(2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:a) cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, furnizorul comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poștă electronică, în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract, sau prin poștă. În situația transmiterii prin poștă electronică se utilizează opțiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opțiune există;b) în cazul în care, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, respectiv nu constituie/nu actualizează garanția financiară, furnizorul transmite un nou preaviz de deconectare, prin poștă/curierat, utilizând opțiunea cu confirmare de primire, sau prin poștă electronică, în cazul în care această modalitate a fost convenită prin contract. În situația transmiterii preavizului de deconectare prin poștă electronică se utilizează opțiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opțiune există;c) în cazul în care clientul nu plătește sumele datorate, nu constituie/nu actualizează garanția financiară, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, furnizorul poate comunica OD solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum respectiv/respective.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), furnizorul poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanției financiare.(4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către furnizor și conține cel puțin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informații privind garanția financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operațiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.(5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se realizează conform reglementărilor în vigoare ulterior primirii de către furnizor de la client a dovezii efectuării plății integrale a sumei datorate și a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum și/sau a dovezii constituirii garanțiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului și reglementărilor aplicabile.8. Garanții financiare(1) Clientul constituie garanții financiare în favoarea furnizorului în următoarele cazuri:a) constatarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;b) neplata facturilor emise de către furnizor.(2) Formele în care poate fi constituită garanția financiară sunt:a) scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă în favoarea furnizorului;b) depozit bancar de tip Escrow, deschis în favoarea furnizorului;c) sume virate direct în cont de consemnare la orice bancă, sub titlu de garanție în favoarea furnizorului;d) asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului;e) bilet la ordin avalizat de o bancă;f) contract de ipotecă/gaj;g) alte forme legale de garanție, propuse de furnizor și acceptate de clientul final.(3) Furnizorul este obligat să aleagă trei dintre formele de garanție prevăzute la alin. (2), iar clientul are dreptul să opteze pentru oricare dintre aceste trei forme de constituire a garanției.(4) Valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere contravaloarea consumului de energie electrică determinat luând în considerare consumul de energie electrică estimat/realizat, după caz, pentru o perioadă de maximum 2 luni, la locul/locurile de consum pentru care se stabilește garanția și prețul final facturat.(5) Restituirea garanției se realizează ținând cont de următoarele:a) în cazul încetării contractului, la determinarea sumei care se restituie clienților, furnizorii iau în considerare debitele la zi ale acestora;b) garanția financiară se restituie clientului astfel:(i) în maximum 42 de zile de la încetarea contractului, în măsura în care nu a fost executată;(ii) în maximum 10 zile, din inițiativa furnizorului, dacă timp de 6 luni consecutive de la constituirea garanției financiare clientul nu s-a aflat în situațiile prevăzute la alin. (1).9. Protecția datelor cu caracter personal(1) Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.(2) Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  Model factură de energie electrică
  ------