LEGE nr. 64 din 17 martie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 din 23 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 24 iunie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 5, la articolul 2^3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), Organizația de management al destinației Bucovina elaborează și implementează politica de dezvoltare și marketing turistic regională și se înființează prin asocierea formată din unitatea administrativ-teritorială județeană cu organizații de management al destinației locale și/sau alte entități care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației locală din regiune și care plătesc cotizație conform statutului organizației de management al destinației.2. La articolul I punctul 9, litera h) a articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:h) hotărăște pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației la nivel local, cu obligația de a-și asigura o reprezentativitate de minimum 35% în cazul în care virează minimum 70% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinație sau o reprezentativitate proporțională cu suma virată, până la maximum 50% în cazul în care virează 100% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinație;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 17 martie 2023.Nr. 64.------