DECIZIE nr. 262 din 17 martie 2023privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia*)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 17 martie 2023  *) Tabelele, figurile și formulele sunt reproduse în facsimil.Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F. sau autoritatea), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin Președinte, în temeiul art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită, în continuare, O.U.G. nr. 93/2012,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 21^2 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 93/2012,în temeiul art. 6 alin. (1) și alin. (2) raportat la art. 1 alin. (2) pct. 43 coroborat cu art. 8 alin. (3) și alin. (11), precum și art. 37 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea nr. 237/2015,în conformitate cu dispozițiile art. 110 alin. (1) lit. d) și lit. e) coroborat cu prevederile art. 163 alin. (3) lit. b), alin. (11) și alin. (15), precum și ale art. 165 din Legea nr. 237/2015,având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. b) și ale art. 249 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea nr. 85/2014,în urma hotărârii Consiliului A.S.F., adoptată în ședința din data de 16.03.2023, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA-DG 2362/13.03.2023 privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma acțiunii de control permanent la societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.,a constatat următoarele:A. Situația premisăPrin Decizia A.S.F. nr. 199/20.02.2020 societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., denumită în continuare Societatea, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 500.000 lei și s-au stabilit în sarcina acesteia:– revizuirea procedurilor interne privind investițiile (referitoare la acordarea de împrumuturi, operațiuni REPO), astfel încât să se asigure o evidență și un control adecvat asupra acestora cu respectarea în permanență a principiului persoanei prudente;– adecvarea sistemului informatic, astfel încât să se asigure păstrarea unei evidențe adecvate și ordonate a dosarelor de daună, respectiv să se asigure evidența și controlul dosarelor plătite cu întârziere, a penalităților calculate în acest sens, precum și a activităților specifice necesare reflectării operațiunilor de încasare și/sau anulare a primelor de asigurare;– inventarierea dosarelor de daună aflate în sold la data de 31.12.2019;– revizuirea modalității de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de prime și de daune (BEL) și revizuirea calității și credibilității datelor ce stau la baza calculului;– clarificarea dispozițiilor contractelor de reasigurare Clean Cut, în sensul în care să rezulte că reasumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiționată de onorarea prin plată a obligațiilor asumate de reasiguratori în confirmările soldurilor.Prin Decizia A.S.F. nr. 1137/28.09.2020 Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.500.000 lei pentru nedeținerea la data de 30.06.2020 de fonduri eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate (în continuare SCR) și cerința minimă de capital (în continuare MCR), situație de fapt generată de înregistrarea în mod nelegal în raportările periodice de supraveghere aferente trimestrului II 2020 a unor fonduri proprii de nivel 2 în valoare de 50 milioane lei, precum și de calcularea necorespunzătoare a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice, evaluate conform principiilor Solvabilitate II (prin Deciziile A.S.F. nr. 1469/14.12.2020 și nr. 22/07.01.2021 au fost aprobate planurile de finanțare și de redresare, principalele măsuri constând în majorarea capitalului Societății cu suma de 50 milioane de lei și conversia unor datorii subordonate în valoare de 76,6 milioane de lei în capital social - prin aport la capitalul social și primă de emisiune).Prin Decizia A.S.F. nr. 1661/21.12.2021 Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.314.425 de lei motivat de faptul că nu au fost puse la dispoziția echipei de control informațiile solicitate, respectiv situația executărilor silite primite în perioada 01.07.2020 - 31.03.2021 în care să fie evidențiate sumele solicitate de către executori judecătorești, defalcate pe fiecare dosar de daună, lista dosarelor de daună cu rezerva aferentă, aflate pe rolul instanțelor de judecată, întocmită de către Direcția Juridică din cadrul Societății, aferentă fiecărei luni din perioada 01.07.2020-31.03.2021, precum și lista dosarelor de daună cu referat de plată întocmit de către Direcția Juridică, transmise către Direcția Financiară în vederea efectuării plății, cu indicarea sumei acceptate la plată, aferentă fiecărei luni din perioada 01.07.2020-31.03.2021.Prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, ca urmare a constatării faptului că la data de 31.03.2021 Societatea nu deține suficiente fonduri eligibile să acopere SCR, situație de fapt generată de neconstituirea de rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligațiile care îi revin față de contractanți și de beneficiarii contractelor, subadecvare estimată de A.S.F. la valoarea de 386 milioane de lei, Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 3.546.000 de lei și s-a dispus în sarcina acesteia obligația ca, în termen de două luni de la data primirii deciziei, să transmită la A.S.F., spre aprobare, un plan de redresare^1, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 luni SCR să fie din nou respectată.^1 Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Decizia A.S.F. nr. 1662/2021, planul de redresare trebuia să reflecte documentat cel puțin următoarele:a) estimarea cheltuielilor de administrare, în special a cheltuielilor generale curente și a comisioanelor;b) estimarea veniturilor și a cheltuielilor legate de activitatea directă, de acceptările și de cedările în reasigurare;c) revizuirile aduse cadrului procedural intern și toate ajustările efectuate asupra elementelor de active și datorii în vederea remedierii deficiențelor constatate prin procesul-verbal de control înregistrat la Societate cu nr. SC 11811/57/30.09.2021, cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referință a controlului, inclusiv recalcularea SCR conform art. 2 din decizie;d) un bilanț previzional;e) estimarea resurselor financiare care urmează să acopere rezervele tehnice, SCR și MCR;f) politica privind reasigurarea.De asemenea, conform prevederilor art. 2 din aceeași decizie, Societatea a avut obligația să facă toate corecțiile necesare asupra metodologiei de calcul și a valorii rezervelor tehnice evaluate sub regimul Solvabilitate II și să recalculeze necesarul de capital de solvabilitate și MCR la data de 30.09.2021, cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referință a controlului periodic.Prin Decizia A.S.F. nr. 1743/30.12.2021 s-a impus în sarcina Societății obligația ca, în aplicarea măsurilor dispuse la art. 2 și art. 3 din Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, Societatea să aibă în vedere și recomandările și ajustările auditorului PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., prevăzute în Raportul întocmit de auditor ca urmare a evaluării efectuate în contextul Exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor în sectorul asigurărilor din România (denumit, în continuare, BSR), cu impact direct în fondurile proprii eligibile, necesarul de capital de solvabilitate și cerința minimă de capital, cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referință - 30.06.2020, a exercițiului BSR.Prin Decizia A.S.F. nr. 309/15.03.2022, ca urmare a constatării faptului că, la data de 30.09.2021, Societatea nu deține suficiente fonduri eligibile să acopere SCR, situație de fapt generată de neînregistrarea în bilanțul Solvabilitate II a sumei de 54.589.511 de lei reprezentând vărsămintele efectuate cu ocazia achiziționării acțiunilor Eurohold AD, Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.398.700 de lei și s-a dispus în sarcina acesteia efectuarea corecțiilor necesare asupra elementelor de active și datorii înregistrate în raportările privind coeficientul de lichiditate, registrul activelor și machetele specifice Solvabilitate II începând cu data de 30.09.2021 și completarea Planului de redresare transmis în baza Deciziei A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 cu noile elemente.Prin Decizia A.S.F. nr. 996/26.07.2022, ca urmare a constatării netransmiterii în termenul legal (30.04.2022) a situațiilor financiare ale anului 2021, directorul general al Societății, dna Tanja Blatnik, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 125.400 de lei.Prin Decizia A.S.F. nr. 1532/07.11.2022, ca urmare a constatării faptului că, pentru raportările lunare transmise la A.S.F. aferente perioadei februarie-iunie 2022 privind situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată, directorul general nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte și corespund realității, dna Tanja Blatnik a fost, de asemenea, sancționată cu amendă în cuantum de 86.100 de lei.Prin Decizia A.S.F. nr. 1531/07.11.2022, ca urmare a constatării faptului că la data de 30.04.2022 pentru un număr de 5.496 de dosare de daune pentru care au existat litigii deschise pe rolul instanțelor de judecată, Societatea nu a constituit rezervă de daune, subadecvarea rezervei de daune avizate fiind estimată la valoarea de 61.057.060 de lei, Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 422.600 de lei și s-a dispus în sarcina acesteia obligația de a inventaria până la data de 31.12.2022 dosarele de daună aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect pretențiile formulate de terți împotriva asigurătorului la data de referință 31.10.2022.Ca urmare a măsurilor dispuse de autoritate prin Deciziile A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 și nr. 1743/30.12.2021, anterior menționate, prin adresa nr. SC-118111/72 din 21.02.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 1570/22.02.2022, Societatea a transmis Planul de redresare (denumit, în continuare, și Planul) cuprinzând măsurile de restabilire a SCR, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății în data de 21.02.2022.În urma analizei Planului de redresare, raportat la măsurile dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 și Decizia A.S.F. nr. 1743/30.12.2021, s-a constatat că:– Societatea nu a recalculat SCR și MCR la data de 30.09.2021 cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referință a controlului periodic;– Planul transmis nu reflectă documentat solicitarea privind revizuirile aduse cadrului procedural intern și toate ajustările efectuate asupra elementelor de active și datorii în vederea remedierii deficiențelor constatate;– Planul nu cuprinde detalierea SCR la finalul perioadei de 6 luni de la data constatării scăderii indicatorului (și anume la data de 30.06.2022) pentru a dovedi cerința legală de restabilire a acestuia, ci doar previziunile SCR pentru sfârșitul anilor 2022, 2023, 2024;– Planul nu cuprinde asumarea măsurilor pentru implementarea recomandărilor auditorului BSR și nici ajustările acestuia.Prin adresa nr. SA-DG 2757/16.03.2022, s-a solicitat Societății ca în termen de 14 zile să transmită Planul de redresare revizuit, inclusiv sub aspectul respectării prevederilor art. 3 din Decizia A.S.F. nr. 309/15.03.2022, potrivit cărora Societatea va avea în vedere efectuarea corecțiilor necesare asupra elementelor de active și datorii din raportările privind machetele specifice Solvabilitate II și va completa cu noile elemente Planul de redresare transmis în baza Deciziei A.S.F. nr. 1662/21.12.2021.Prin adresa nr. SC-8039/2/30.03.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 3363/01.04.2022, Societatea a transmis Planul de redresare revizuit, ca răspuns la solicitările transmise prin adresa nr. SA-DG 2757/16.03.2022.Planul de redresare revizuit a avut la bază strategia de dezvoltare 2022-2024 și cuprinde măsurile luate sau pe care Societatea își asumă că le va lua, legate de reducerea riscurilor - revizuirea primelor practicate pentru asigurările RCA și alinierea tarifelor la riscurile subscrise, precum și măsuri legate de guvernanță și sistemul de control intern - scăderea nivelului comisioanelor acordate pentru intermedierea polițelor RCA, completarea conducerii executive și modificări în cadrul organizațional, adoptarea unui plan de revizuire și îmbunătățire a sistemului de control intern și a guvernanței Societății în cursul lunii februarie 2022, creșterea volumelor subscrise pentru liniile de asigurare non-RCA, eficientizarea costurilor administrative, investiții și o nouă strategie privind digitalizarea Societății.De asemenea, Societatea a prezentat măsurile legate de capitalizare luate în perioada iunie 2020-septembrie 2021, ulterioare datei de referință a evaluării BSR, respectiv 30.06.2020. Aceste măsuri constau în aport de capital (majorări de capital, aporturi de numerar înregistrate ca prime de emisiune, inclusiv împrumuturi subordonate) în sumă totală de 291.339.890 de lei, prin următoarele operațiuni:– 76.642.614 de lei aferent majorării de capital prin conversia împrumuturilor subordonate;– 50.000.000 de lei aferent majorării de capital;– 39.443.100 de lei reprezentând contravaloarea în lei a împrumutului subordonat de 8.000.000 euro (calculată la cursul de schimb valutar de la data vărsămintelor efectuate);– 5.254.176 de lei reprezentând contravaloarea în lei a împrumutului subordonat de 1.061.707 euro (calculată la cursul de schimb valutar de la data încheierii contractului);– 120.000.000 de lei aferent participației EIG AD la majorarea capitalului social al Euroins România, conform Hotărârii AGEA din 15.09.2021.Planul de redresare prezentat se bazează pe realizarea unor profituri preconizate de Societate pentru un interval de 3 ani, ca urmare a măsurilor stabilite în strategia de afaceri pe perioada 2022-2024, care să asigure sustenabilitatea acoperirii indicatorilor de solvabilitate și restabilirea profitabilității Societății.Prin adresa nr. SA-DG 6314/22.06.2022, s-a solicitat Societății prezentarea măsurilor implementate astfel încât la data de 30.06.2022 SCR să fie respectată.Prin adresa nr. SC-18655.2/29.06.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 6560/30.06.2022, Societatea a transmis informațiile solicitate, afirmând că măsurile implementate referitoare la capitalizare, recalcularea tarifelor, revizuirea strategiei de dezvoltare, planificarea costurilor de achiziție și administrare, metodele de diminuare a riscurilor utilizate sunt adecvate și susțin atât realizarea obiectivelor din cadrul Planului de redresare, respectiv acoperirea cerinței de capital de solvabilitate la 30 iunie 2022, cât și revenirea activității Societății pe baze profitabile, atât în anul 2022, cât și în perioada de dezvoltare ulterioară acestuia, 2023-2024.De asemenea, au fost prezentate măsuri suplimentare legate de capital avute în vedere, respectiv operațiuni de majorare a capitalului însumând 100 milioane de lei, prin conversia împrumuturilor subordonate de aproximativ 45 milioane lei și aport suplimentar de 55 de milioane de lei pentru majorarea capitalului Societății, planificate pentru semestrul II 2022.Prin adresa nr. SC-22715/02.08.2022, Societatea a transmis cu întârziere față de termenul legal (30.04.2022) întregul pachet de raportări cuprinzând situațiile financiare anuale auditate aferente anului 2021, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.Opinia auditorului asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021 a fost una cu rezerve. În acest sens auditorul a precizat că „societatea a înregistrat la 31.12.2021 rezerva de prime în valoare de 1.120,1 mil. lei și rezerva de daune în valoare de 1.647,2 mil. lei, iar cota reasigurătorului în rezerva de prime fiind de 724,8 mil lei și în rezerva de daună fiind de 1.224,0 mil lei. Pe baza testelor de audit efectuate și a examinării riscurilor generate de contractele de reasigurare, în opinia noastră, mecanismul de comutare pe viitoare contracte de reasigurare induce riscuri suplimentare dificil de gestionat pe termen mediu și lung în ceea ce privește recuperarea daunelor plătite cu coadă lungă, iar rata daunei nete se poate înrăutăți ca urmare a tarifelor plafonate și a deprecierii ratei inflației daunelor care este greu de anticipat. Nu am reușit să obținem probe de audit suficiente și adecvate cu privire la recuperabilitatea activelor respective, deoarece societatea nu ne-a putut furniza o estimare validă, bazată pe recuperări istorice și condiții contractuale a valorii actuale a fluxurilor de numerar de recuperat în viitor. În consecință, nu suntem în măsură să stabilim cu exactitate nivelul ajustărilor ce se impun aferente rezervelor de prime și de daune cedate în reasigurare și efectul lor asupra elementelor care constituie contul tehnic al asigurărilor generale, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie.“În data de 09.08.2022, auditorul a transmis autorității un exemplar al Scrisorii către conducerea Societății, prin care se reiterează faptul că nu a putut stabili cu exactitate nivelul ajustărilor ce se impun, aferente rezervelor de prime și de daune cedate în reasigurare (1.619,4 milioane de lei nivel maxim; 546,9 milioane de lei valori minimale), deoarece Societatea nu a putut furniza o estimare validă a recuperabilității activelor reprezentate de partea cedată în reasigurare, care să fie bazată pe recuperări istorice a valorii actuale a fluxurilor de numerar de recuperat în viitor.De asemenea, în scrisoarea către conducere, auditorul statutar a formulat observații cu privire la faptul că Societatea nu respectă prevederile art. 153^24 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, este obligat să convoace de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10 din lege, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egal cu jumătate din capitalul social.Societatea nu îndeplinește această condiție, conform Situațiilor financiare la 31 decembrie 2021 care nu conțin ajustările auditorului neacceptate din Anexa B.Conform Scrisorii de confort din data de 12 iulie 2022 acționarii și-au manifestat intenția de a majora capitalul Societății cu 100 mil. lei (10 mil. lei capital social + 90 mil. lei prima de emisiune).Astfel, Societatea ar trebui să diminueze capitalul social prin închiderea parțială a pierderii cu suma de cca 430,5 mil. lei, după majorare (sau concomitent) pentru ca valoarea capitalului propriu după majorare de 68,4 mil. lei (fără a lua în considerare rezultatul anului 2022) să fie egală cu ½ din capitalul social rezultat de 136,9 mil. lei. [...]Puncte slabe:Chiar în condițiile în care Situațiile financiare la 31.12.2021 nu sunt influențate de ajustările ce s-ar fi impus aferente rezervelor de prime și de daune cedate în reasigurare sprijinul acționarului majoritar Euroins Insurance Group PLC trebuie să fie semnificativ, mult mai mare decât 100.000 mii lei.Recomandare:Realizarea măsurilor din «Planul de redresare financiară pe termen lung» aprobat de Consiliul de Administrație în 21 februarie 2022.Răspunsul echipei de conducere/Comentariu:Societatea a transmis în data de 29.06.2022 un raport privind implementarea măsurilor din cadrul Planului de Redresare. Din cuprinsul raportului, reiese faptul că Societatea a implementat măsurile asumate în cadrul Planului, existând premisele și încrederea că indicatorii financiari vor fi peste limitele minime pentru data de referință 30.06.2022.Referitor la indicatorul prevăzut la art. 153^24 din Legea 31/1990, Societatea a transmis către ASF un Plan de restabilire a acestuia, urmând ca acest Plan să fie implementat până la sfârșitul exercițiului financiar 2022 ca pași principali descriși în acest plan:– Profitul net înregistrat la 30.06 de 95 m RON;– Conversia împrumutului subordonat în capital, în suma de 44 m RON;– Aport suplimentar de capital de 55 m RON;– Profit estimat la sfârșitul anului 2022 de cel puțin 90 m RON.Societatea a transmis raportările contabile aferente semestrului I al anului 2022 în data de 19.08.2022 și raportarea specifică Solvabilitate II pentru data de 30.06.2022 în data de 04.08.2022, în termenul stabilit de prevederile legale.Astfel, potrivit raportărilor transmise autorității, la datele de 31.12.2021 și 30.06.2022 Societatea a înregistrat următorul rezultat net al exercițiului:
  -lei-
  31.12.202130.06.2022
  Rezultat tehnic (net)-19.005.199 (pierdere)127.473.734 (profit)
  Rezultat netehnic-14.510.661 (pierdere)-32.159.559 (pierdere)
  Rezultatul exercițiului-33.515.860 (pierdere)95.314.175 (profit)
  Fondurile proprii eligibile luate în acoperirea cerinței de solvabilitate pentru data de 30.06.2022 raportate de Societate comparativ cu cele cuprinse în planul de redresare sunt:
  -mii lei-
  Indicator Estimat de societate pentru 30.06.2022 conform plan de redresareRaportat de societate pentru 30.06.2022
  Total fonduri proprii eligibile să acopere SCR411.159359.812
  SCR366.499298.489
  Acoperire SCR1,121,21
  Total fonduri proprii eligibile să acopere MCR396.159315.039
  MCR171.039134.320
  Acoperire MCR2,312,35
  Excedent fonduri eligibile - SCR44.66061.323
  Excedent fonduri eligibile - MCR22.512180.719
  Transmiterea cu întârziere a situațiilor financiare auditate ale anului 2021 a împiedicat autoritatea să verifice și să concluzioneze asupra modului în care măsurile asumate de Societate prin Planul de redresare vor conduce la restabilirea SCR. Astfel, după primirea acestora, inclusiv a informațiilor/documentelor/situațiilor transmise de Societate cu referire la măsurile dispuse în sarcina acesteia, precum și a informațiilor cuprinse în raportările specifice regimului Solvabilitate II și a raportărilor suplimentare transmise la A.S.F. în baza Normei A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, au fost realizate analizele necesare și au rezultat următoarele:Potrivit informațiilor prevăzute în Planul de redresare revizuit, comunicat de Societate prin adresa SC-8039/2 din 30.03.2022, aceasta a previzionat pentru data de 30.06.2022 un profit de 49,9 milioane de lei, provenit dintr-un rezultat tehnic pozitiv de 30,5 milioane de lei și un rezultat netehnic pozitiv de 19,4 milioane de lei.Având în vedere faptul că Societatea a înregistrat rezultat tehnic net reprezentând pierdere în cuantum de 19.005.199 de lei la data de 31.12.2021 și profit de 127.473.734 de lei la data de 30.06.2022, din verificările efectuate asupra raportărilor transmise autorității a rezultat că îmbunătățirea rezultatului tehnic net al Societății provine din activitatea de cedare în reasigurare pentru clasa 10, în special RCA, astfel:
  -lei-
  31.12.2021*30.06.2022*
  Rezultat tehnic brut-563.781.700-34.155.712
  din care pentru clasa 10-579.573.275-51.354.589
  Rezultat tehnic din reasigurare544.776.501161.629.446
  din care pentru clasa 10560.679.631169.056.485
  Rezultat tehnic net-19.005.199127.473.734
  din care pentru clasa 10-18.893.644117.701.896
  * conform datelor transmise în raportarea "Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale", Anexa nr. 5 la Norma A.S.F. nr. 46/2020.
  Totodată, autoritatea a analizat informațiile raportate de Societate aferente trimestrului III al anului 2022 constând în raportări suplimentare și machetele specifice Solvabilitate II, iar din analiză a rezultat faptul că, la data de 30.09.2022, Societatea a înregistrat o scădere semnificativă a rezervei de daune neavizate IBNR de aproximativ 393 milioane de lei, comparativ cu valoarea înregistrată la data de 30.06.2022 (ce se calculează potrivit Normei A.S.F. nr. 38/2015 și se raportează prin raportările suplimentare).Similar, din analiză a rezultat că, la data de 30.09.2022, valoarea rezervelor tehnice (BEL) sub regimul Solvabilitate II a înregistrat, de asemenea, o scădere față de 30.06.2022, respectiv de la 1,96 miliarde de lei la 1,84 miliarde de lei la 30.09.2022 (informații raportate prin machetele specifice Solvabilitate II).De asemenea, autoritatea a verificat modul de reflectare a rezultatelor tratatelor de reasigurare cotă-parte Q/S MTPL LPT 50% și respectiv 15%, precum și ale contractului excedent de daună, și excedent de daună agregat, aferente asigurărilor RCA în rezultatul tehnic pentru datele de 31.12.2021 și 30.06.2022 prin compararea informațiilor rezultate din deconturile încheiate cu reasiguratorii cu informațiile cuprinse în raportările transmise la A.S.F.În urma analizelor efectuate, autoritatea a transmis, în datele de 26.10.2022 și 02.02.2023, două Rapoarte de Control Permanent (RCP) cu nr. SA-DG 10102/26.10.2022 și nr. SA-DG 1318/02.02.2023, prin care a notificat Societatea și conducerea acesteia asupra aspectelor constatate, astfel:a) În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, autoritatea a consemnat diferențele constatate din compararea informațiilor rezultate din deconturile încheiate cu reasigurătorii cu informațiile cuprinse în raportările transmise la A.S.F. de Societate.De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, autoritatea a estimat impactul acestor ajustări asupra elementelor de active și datorii din bilanțul economic (Solvabilitate II), în RCP fiind precizate următoarele:– autoritatea a ajustat partea cedată în reasigurare, atât rezerva de primă cât și rezerva de daună, la nivelul calculat al deconturilor, urmând ca Societatea să recalculeze valoarea rezervei de primă cedată, conform principiilor de evaluare specifice Solvabilitate II;– dat fiind faptul că autoritatea nu a avut toate informațiile necesare recalculării DTL, s-a ajustat DTL în integralitate, urmând ca Societatea să recalculeze acest element;– autoritatea nu a recalculat valoarea SCR ca urmare a ajustării părții cedate în reasigurare și nici nu a majorat valoarea SCR prin eliminarea valorii capacității impozitelor amânate de a absorbi pierderile (LAC-DT), element care va suferi modificări ca urmare a acestor ajustări.Totodată, autoritatea a estimat fondurile proprii eligibile să acopere SCR și MCR rezultate în urma ajustărilor estimate, arătându-se faptul că, la data de 30.06.2022 Societatea nu deține fonduri eligibile să acopere SCR și MCR, iar necesarul de fonduri pentru restabilirea SCR a fost estimat la valoarea de 697.698.476 de lei, iar necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR a fost estimat la valoarea de 533.529.672 de lei.De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, s-a arătat faptul că, în cazul în care Societatea efectuează demersurile necesare în vederea decontării și recuperează sumele cuvenite în baza contractului încheiat cu EIG Re, necesarul de fonduri proprii eligibile să acopere SCR scade la valoarea de 576.698.476 de lei, iar în cazul MCR scade la valoarea de 412.529.672 de lei.Cu privire la măsurile dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, referitoare la Planul de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 luni SCR să fie din nou respectată (respectiv până la data de 30.06.2022), în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a constatat că estimările din Planul de redresare transmis nu au fost realiste și nu au asigurat/asigură deținerea în permanență a fondurilor proprii necesare acoperirii SCR, în sensul în care, la data de 30.06.2022, Societatea nu a asigurat restabilirea indicatorului de solvabilitate prin faptul că nu deține suficiente fonduri proprii eligibile să acopere SCR.Prin adresa nr. SC-11811.76/03.11.2022, Societatea a transmis obiecții la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, precum și opinia unui consultant extern, fără să recalculeze SCR și rezerva de primă cedată, așa cum s-a solicitat în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022.Având în vedere obiecțiile Societății, elementele nou apărute, respectiv scăderea semnificativă a IBNR și a BEL la data de 30.09.2022 față de 30.06.2022, precum și faptul că Societatea nu a recalculat SCR și nici rezerva de primă cedată, autoritatea a adresat Societății mai multe solicitări cu scopul atât de a clarifica obiecțiile formulate la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, cât și cu scopul realizării unei estimări cât mai acurate a BEL și a părții recuperabile din reasigurare, dar și în vederea estimării SCR și a documentării modului în care Societatea deține în permanență fonduri proprii eligibile să acopere SCR și MCR la cele două date de referință.La solicitările autorității Societatea a transmis clarificări prin adresele nr. SC-31864.3 din 11.11.2022, SC-11811.79 din 16.11.2022, SC-31864.4 din 18.11.2022, SC-11811.82 din 02.12.2022, SC-31864.6 din 16.12.2022, SC-31864.7 din 20.12.2022, SC-31864.8 din 22.12.2022, SC-11811.84 din 22.12.2022, SC-31864.10 din 03.01.2023, SC-11811.86 din 06.01.2023, SC-11811.88 din 13.01.2023, SC-11811.90 din 20.01.2023, SC-31864.17 din 25.01.2023, SC-31864.19 din 26.01.2023, SC-31864.21 din 01.02.2023 și SC-31864.22 din 02.02.2023.De asemenea, în datele de 18.01.2023, 26.01.2023 și 31.01.2023, au avut loc întâlniri între reprezentanții Societății și reprezentanții A.S.F. cu același scop, de clarificare a unora dintre aspectele redate anterior.Ca urmare a solicitărilor adresate Societății în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021), cu referire atât la elementele redate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, cât și cu privire la noile elemente identificate la data de 30.09.2022 și aduse la cunoștința Societății prin solicitările de clarificare mai sus menționate, și a informațiilor comunicate, autoritatea a analizat toate aspectele și explicațiile transmise de Societate.b) Prin urmare, autoritatea a transmis Societății un nou RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, în care au fost redate rezultatele analizelor/recalculărilor realizate pe baza informațiilor transmise de Societate (obiecții și explicații suplimentare la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, proceduri și fișiere de calcul ale rezervelor, explicații la solicitarea autorității) cu privire la rezerva de primă și de daună brută și cedată în reasigurare, sub regimul Solvabilitate II, atât la data de 30.06.2022 cât și la data de 30.09.2022, precum și recalcularea modulului de prime și rezerve din cadrul SCR și impactul acestora asupra valorii SCR și MCR și al fondurilor proprii eligibile să acopere cele două cerințe de solvabilitate.Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-au arătat atât elementele noi identificate ce constituie aspecte de nerespectare a legislației ca urmare a noilor analize/recalculări realizate de autoritate, cât și elementele de neconformitate rezultate din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 care se mențin.Cu adresa nr. SC-3266.1/10.02.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 1318.1/13.02.2023, Societatea a transmis obiecții la RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, iar la solicitările autorității Societatea a transmis clarificări prin adresele nr. SC-3500 din 06.02.2023, SC-4681 din 16.02.2023, SC-3266.3 din 20.02.2023, SC-3266.4 din 22.02.2023, SC-3266.9 din 02.03.2023 și SC-3266.10 din 03.03.2023.c) Cu titlu general, Societatea a obiectat, în sensul că există o contradicție între constatările reținute în cadrul RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, comparativ cu cele reținute în cadrul altor controale finalizate, fiind astfel încălcat de autoritate principiul așteptării legitime și, în același timp, a obiectat asupra faptului că autoritatea nu i-a acordat termene rezonabile pentru a răspunde la solicitările de informații, fiind încălcat de către autoritate dreptul la un termen rezonabil și principiul proporționalității în activitatea de supraveghere.Obiecțiile Societății nu se susțin având în vedere următoarele:Reținerile din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 au avut la bază rezultatul verificărilor realizate asupra/comparațiilor dintre raportările transmise autorității și informațiile rezultate din deconturile/confirmările de la reasigurători puse la dispoziție de Societate, fiind identificată o îmbunătățire a rezultatului tehnic net al Societății din activitatea de cedare în reasigurare pentru clasa 10, în special RCA.Având în vedere obiecțiile Societății la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, elementele nou apărute, respectiv scăderea semnificativă a IBNR și a BEL la data de 30.09.2022 față de 30.06.2022, autoritatea a efectuat verificarea detaliată a modului de calcul al rezervelor tehnice și recalcularea parțială a SCR, precum și o analiză a efectelor economice ale clauzelor contractuale, aplicând principiul prevalenței economicului asupra juridicului.Astfel, în lumina noilor informații, autoritatea a întocmit al doilea RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 în care s-au indicat în mod expres noile constatări, inclusiv cele care se mențin din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022.Pe parcursul derulării acțiunii de control permanent autoritatea a solicitat informații de natura procedurilor, politicilor și fișiere proprii de calcul, fără ca acestea să fie solicitate într-o formă stabilită de A.S.F., ci în formatul pe care Societatea le deținea sau trebuia să le dețină, conform cadrului legal aplicabil. Cu privire la solicitările de explicații ale autorității, acestea au vizat diferențe constatate între fișierele furnizate și machetele de raportare, precum și unele inadvertențe sau greșeli în abordarea Societății.În cadrul întâlnirii din data de 31.01.2023, când autoritatea a precizat faptul că Societatea ar trebui să nu mai utilizeze metoda simplificată în calculul celei mai bune estimări a rezervei de primă, Societatea a precizat că un calcul al sumelor recuperabile din reasigurare aferente celei mai bune estimări a rezervei de primă, care modelează în mod proporțional fluxurile de numerar, conferă un rezultat apropiat metodei simplificate. Societatea nu ar fi putut să facă o comparație între cele două valori decât dacă ar fi făcut o simulare inclusiv pentru metoda solicitată de autoritate. Mai mult, în cadrul exercițiului BSR, auditorul a recomandat calcularea sumelor recuperabile din reasigurare pe baza fluxurilor de numerar, iar Societatea avea obligația de a implementa această măsură/recomandare până la data de 31.12.2022, conform măsurii din Decizia A.S.F. nr. 1743/30.12.2021.Autoritatea a solicitat date și informații pe care societatea trebuia să le dețină și care țin de respectarea principiului documentării, iar în ceea ce privește afirmația Societății cu privire la faptul că timpul scurt nu a permis consultarea cu partenerii și consultanții externi ai Societății, aceasta nu poate fi luată în considerare de către A.S.F. în tratarea obiecțiilor formulate de Societate, deoarece funcția actuarială sau alte funcții-cheie ale Societății trebuie să dețină suficiente cunoștințe pentru a furniza lămuririle necesare, mai ales că Societatea nu are externalizată această funcție și nicio altă funcție-cheie.Atât realizarea controlului permanent, cât și întocmirea celor două RCP și acordarea termenului de răspuns din partea Societății s-au efectuat cu respectarea întocmai a cadrului legal în vigoare.Astfel, art. 163^1 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015 stipulează, în mod expres, că în termen de 7 zile de la primirea notificării societatea are dreptul să explice motivul nerespectării sau să formuleze obiecțiuni, iar potrivit art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, entitatea controlată și/sau persoanele vizate [...] pot transmite, [...] un punct de vedere, explicații, documente justificative sau obiecții cu privire la reținerile din Raportul de control permanent, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, dar nu mai mult de 7 zile de la primirea notificării, în cazul în care legislația specifică aplicabilă nu prevede un alt termen, sens în care autoritatea a acordat Societății termenul maxim de răspuns prevăzut de lege.Este important de arătat faptul că, la adoptarea hotărârii care a stat la baza prezentei decizii, autoritatea a avut în vedere și a analizat toate informațiile furnizate de Societate ulterior momentului depunerii obiecțiilor, astfel încât acesteia să îi fie respectat dreptul la apărare.Prin urmare, obiecțiile Societății nu se susțin, iar autoritatea a respectat întru totul atât cerințele legale cu privire la termenele prevăzute pentru primirea documentelor justificative sau a obiecțiilor formulate, cât și cu privire la procedura de control realizată.
  B. Constatările A.S.F.Constatările autorității, menționate în cele două RCP comunicate Societății, obiecțiile punctuale formulate de entitatea controlată, informațiile/explicațiile suplimentare prezentate, atât cu ocazia obiecțiilor, cât și ulterior acestora, precum și punctul de vedere/concluziile A.S.F. cu privire la acestea, sunt prezentate în cele ce urmează.Astfel, în cuprinsul prezentei Decizii, sunt avute în vedere, pe de o parte, rezultatele controlului permanent, iar, pe de altă parte, sunt evidențiate aspecte care redau situația Societății în contextul nerestabilirii indicatorilor financiari.1. Prima faptă contravențională (reținută în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, care se menține și în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), așa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că, în perioada 31.12.2021 - 30.09.2022, Societatea a supraevaluat veniturile și subevaluat cheltuielile din reasigurare, respectiv a supraevaluat activele și subevaluat datoriile, ceea ce contravine prevederilor pct. 19 alin. (3), pct. 46 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), pct. 52 alin. (1)-(3) și alin. (5), pct. 572 alin. (2) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015.În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, cu privire la această constatare, s-au arătat următoarele:Potrivit raportărilor transmise, la datele de 31.12.2021 și 30.06.2022 Societatea a înregistrat următorul rezultat net al exercițiului:
  -lei-
  31.12.202130.06.2022
  Rezultat tehnic (net)-19.005.199 (pierdere)127.473.734 (profit)
  Rezultat netehnic-14.510.661 (pierdere)-32.159.559 (pierdere)
  Rezultatul exercițiului-33.515.860 (pierdere)95.314.175 (profit)
  În Planul de redresare revizuit, comunicat de Societate prin adresa nr. SC-8039/2 din 30 martie 2022, aceasta a previzionat pentru data de 30.06.2022 un profit de 49,9 milioane de lei, provenit dintr-un rezultat tehnic pozitiv de 30,5 mil lei și un rezultat netehnic pozitiv de 19,4 milioane de lei.Având în vedere faptul că Societatea a înregistrat un rezultat tehnic net reprezentând pierdere în cuantum de 19.005.199 de lei la data de 31.12.2021 și profit de 127.473.734 de lei la data de 30.06.2022, din verificările efectuate asupra raportărilor transmise autorității a rezultat că îmbunătățirea rezultatului tehnic net al Societății provine din activitatea de cedare în reasigurare pentru clasa 10, în special RCA, astfel:
  -lei-
  31.12.2021*30.06.2022*
  Rezultat tehnic brut-563.781.700-34.155.712
  din care pentru clasa 10-579.573.275-51.354.589
  Rezultat tehnic din reasigurare544.776.501161.629.446
  din care pentru clasa 10560.679.631169.056.485
  Rezultat tehnic net-19.005.199127.473.734
  din care pentru clasa 10-18.893.644117.701.896
  * conform datelor transmise în raportarea "Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale", Anexa nr. 5 la Norma A.S.F. nr. 46/2020.
  Având în vedere cele de mai sus, luând în considerare faptul că profiturile sunt generate în special din activitatea de reasigurare, autoritatea a procedat la verificarea acestor informații în corelare cu prevederile contractelor de reasigurare și deconturile/confirmările de la reasigurători, rezultând următoarele:a) Contractele de reasigurare MTPL cotă-parte (Q/S MTPL)Rezultatul tehnic pozitiv de 127,5 milioane de lei înregistrat la data de 30.06.2022 este obținut, în principal, din activitatea înregistrată pentru clasa 10 Asigurări de răspundere civilă auto, unde rezultatul înregistrat este profit în cuantum de 117,7 milioane de lei.Analizând rezultatul tehnic înregistrat pentru clasa 10 la data de 30.06.2022, care reflectă o pierdere brută de 51,4 milioane de lei, rezultă că rezultatul net, profit de 117,7 milioane de lei, a fost generat de un rezultat pozitiv din reasigurare în cuantum de 169 milioane de lei.În mod similar la data de 31.12.2021, pentru clasa 10 rezultatul tehnic brut este pierdere de 579,6 milioane de lei, iar rezultatul net este pierdere de 18,9 milioane de lei, rezultând astfel un profit înregistrat de Societate din reasigurare de 560,7 milioane de lei.Pentru ambele perioade de referință, respectiv 31.12.2021 și 30.06.2022, Societatea avea încheiate două contracte de reasigurare de tip proporțional cotă-parte (Q/S MTPL LPT) totalizând o cedare în reasigurare de 65%.Primul contract care are o cedare de 50%, încheiat începând din anul 2020 pe o perioadă de 12 luni, este plasat în procent de 75% din 50% prin brokerul de reasigurare AoN Benfield și acoperă reținerea Societății după aplicarea contractului de reasigurare excedent de daună și comutat succesiv în anul 2021 și anul 2022. Restul de 25% din 50% este plasat în reasigurare către Barents Re.Reasigurătorii participanți și cotele de participare sunt:– pentru anul 2021: Hannover Re - referința contractului B079021E6S5034 (36,5% din 50%), Anadolu Sigorta - referința contractului B079021E6S5016 (5,5% din 50%), Mapfre Re - referința contractului B079021E6S5034 (15% din 50%), Deutsche Re - referința contractului B079021E6S5043 (18% din 50%) și Barents Re (25% din 50%);– pentru anul 2022: Hannover Re - referința contractului B079022E6S5034 (36,5% din 50%), Anadolu Sigorta - referința contractului B079022E6S5016 (3,5% din 50%), Mapfre Re - referința contractului B079022E6S5034 (7% din 50%), Deutsche Re - referința contractului B079022E6S5043 (18% din 50%), Barents Re (25% din 50%) și Allianz SE Re - referința contractului B079022E6S5038 (10% din 50%).Al doilea contract cotă-parte cu o cedare de 15% din 100% este încheiat începând cu 01.10.2021, cu valabilitate până la 31.12.2022, iar reasigurătorul este Newpoint Reinsurance Company Ltd, având referința NPREri122140MTR00069.În urma analizei clauzelor contractuale, coroborat cu informațiile regăsite în deconturile cu reasigurătorii pentru ambele contracte Q/S MTPL aferente anilor 2021 și 2022, puse la dispoziția autorității de asigurător, rezultă faptul că Societatea ar trebui să înregistreze ca prime cedate în reasigurare 65% din primele câștigate, în schimbul a 65% din daunele întâmplate în anul calendaristic, care se contrabalansează printr-un comision în scară, ambele (daune + comision) însumând până la aproximativ 97,8% din primele câștigate, iar diferența de 2,2% (în caz de comutare timpurie a contractului), sub rezerva ajustării primei minime și de depozit, reprezintă marja reasigurătorului. Societatea face înregistrări pe elemente componente de prime cedate, rezerve de prime cedate, daune cedate și rezerve de daune cedate în sarcina reasigurătorilor.Prima minimă și de depozit se plătește în 5 rate, iar în situația comutării contractului, o parte din parametri se schimbă, de exemplu marja de profit a reasigurătorului coboară spre valoarea de cca 2,2% de la 4,5%, în mod diferit pe reasigurători, iar ultima rată nu se mai achită.Într-un contract de reasigurare proporțional cotă-parte, reasigurătorul participă într-o proporție similară la pierderea sau profitul asigurătorului, rezultatul tehnic înregistrat pe partea brută (pierdere) ar trebui să genereze un rezultat tehnic net proporțional cu acesta, fapt care nu reiese din datele raportate.Conform interpretării dată de Societate clauzelor contractuale și reflectării cedării în reasigurare în evidențele acesteia, există două componente:– portofoliul de daune în intrare (LPe), atât pentru soldul RBNS, cât și IBNR pentru daunele apărute înainte de 31.12.2020, este cedat de către Societate într-o proporție de 115% (există o componentă care acoperă dezvoltarea adversă a daunelor, adică variația absolută a portofoliului de daune în intrare, într-un procent de 15% din daunele economice întâmplate pentru anul 2021 și 20% pentru anul 2022 pentru unii reasigurători);– daunele întâmplate în anul de accident începând cu 1 ianuarie și până la 31 decembrie 2021/2022 pentru contractul MTPL cedare 50%, ambele zile incluse.Acoperirea prin contract se realizează în funcție de rata daunei astfel:1. de la 0% la (100% – 2,2%), adică aproximativ 97,8% rata daunei, primele cedate = daunele în sarcina reasiguratorului + comisionul datorat Euroins + marja reasiguratorului;2. de la 97,5%-110% rata daunei în 2021 și de la 97,5% - 105% în 2022 Euroins suportă integral toate daunele (culoar de daune neacoperite prin contract);3. de la 110%-120% (sau 135% în caz de nereziliere timpurie) rata daunei în 2021 și 105%-115% în 2022, reasigurătorii suportă 50% din daunele întâmplate în anul de accident și partea de dezvoltare adversă a daunelor pentru daunele din portofoliul de intrare în limita a maxim 15% sau 20% din valoarea acestuia;4. peste rata daunei 120% în 2021 sau 115% în 2022, Euroins suportă integral toate daunele (limita contractului).Potrivit deconturilor, în calculul ratei daunei se ia doar valoarea dezvoltării adverse a daunelor în limita a max. 15% sau max. 20% (pentru anii 2021 și 2022) din rezervele de daune inițiale (nu 115% sau 120% cum susține Societatea) și daunele întâmplate în anul de accident, aplicând toate limitările descrise anterior.În fapt, din verificările realizate a rezultat că Societatea apelează anual la Clauza de comutare (contractul se încheie și se comută către alți reasigurători sau aceiași, dar în alte cote de participare), marja de profit a reasigurătorului se diminuează, iar Societatea comută rezervele de daună în ieșire (RBNS + IBNR) și rezerva de prime (UPR) la expirarea contractului, conform următorului tratat de reasigurare în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.La terminarea contractului sau după data comutării acestuia, conform prevederilor contractuale, reasigurătorii sunt liberi de orice obligații viitoare aferente acestui contract, soldul fondurilor reținute se plătește reasigurătorilor dacă este pozitiv sau se plătește cedentului dacă este negativ (așa cum stipulează clauzele contractuale), iar contractul se închide.În anul 2022, Societatea a apelat la clauza de comutare pentru contractul din 2021 (după expirarea termenului contractual de 3 luni de la expirare, adică maxim 31.03.2022), informând reasigurătorii asupra acestei decizii în datele de 14.04.2022 și 02.05.2022.În vederea verificării modului în care Societatea a obținut profitul din reasigurare, înregistrat în principal pentru clasa 10, A.S.F. a analizat reflectarea rezultatului contractelor de reasigurare cotă-parte 50% și respectiv 15% pentru asigurările RCA în rezultatul tehnic, pentru datele de 31.12.2021 și 30.06.2022.În primul rând, A.S.F. a verificat reconcilierea valorilor raportate în rezultatul tehnic aferent părții cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 (anexa 3 la Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită, în continuare, Norma A.S.F. nr. 21/2016), cu valorile cuprinse în Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale (anexa nr. 17^1 la Norma A.S.F. nr. 21/2016), rezultând o diferență de 3,6 milioane de lei, consemnată în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, reprezentând partea cedată din recuperări și regrese necuprinsă în raportarea aferentă cedărilor în reasigurare.Comparând primele câștigate cedate în reasigurare pentru contractul MTPL 50% reflectate în rezultatul tehnic la data de 31.12.2021 aferent clasei 10, în valoare de 633.451.828 de lei cu suma daunelor întâmplate și a comisionului, totalizând o valoare de 721.911.804 de lei, în condițiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 31.12.2021 a fost de 88,10%, se constată că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care primele câștigate trebuie să fie egale cu suma dintre daunele întâmplate, comision și marja reasigurătorului.Astfel, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a menționat că Societatea a înregistrat un profit nejustificat din această operațiune în valoare de 88.459.976 de lei.Similar, comparând primele câștigate cedate în reasigurare pentru contractul MTPL 15% reflectate în rezultatul tehnic aferent clasei 10, în valoare negativă de 22.137.064 de lei cu suma daunelor întâmplate totalizând o valoare de 271.320.898 de lei, în condițiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 31.12.2021 a fost de 117,60%, se constată că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care pentru primele câștigate cedate și marja reasigurătorului, acesta compensează cedentul cu daunele întâmplate, exceptând daunele întâmplate în culoarul de rată a daunei situat între 98%-105%.Societatea a înregistrat un profit nejustificat din această operațiune în valoare de 293.457.962 de lei.În explicațiile Societății transmise anterior încheierii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, respectiv prin adresa nr. SC-25953.4/26.09.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 9373/27.09.2022, s-a menționat faptul că acest rezultat a fost obținut prin adăugarea la rezultatul tehnic a soldurilor inițiale cedate în reasigurare ale UPR și RBNS+IBNR, astfel:• „Recunoașterea inițială a creșterii cotei de participare a reasigurătorului la rezervele tehnice ca venit (detaliată în adresa noastră din data de 14.09.2022) se bazează pe (1) metoda de recunoaștere aplicată istoric (care datează de la începutul contractelor LPT/ADC în 2020) și (2) metoda acceptată de recunoaștere a acestor tipuri de contracte de către auditorul din cadrul exercițiului BSR (PWC), auditori (de-a lungul anilor) și A.S.F. în timpul controalelor efectuate la sediul Societății din perioadele precedente.• Recunoașterea inițială urmează același principiu pentru derecunoașterea ulterioară a cotei de participare a reasigurătorului la rezervele tehnice (în ceea ce privește Rezerva de daune) care a avut loc la 01.07.2022, ca urmare a solicitării A.S.F. de înlocuire a Contractului Cotă-Parte de 15%, adică principiile de recunoaștere contabilă sunt aceleași și sunt urmate atunci când există un impact pozitiv sau negativ pentru Euroins România.• Comutarea Contractului Cotă-Parte de 15% (în cota sa de 10%) se referă exclusiv la rezervele de daune, deoarece UPR este cedat noului Contract de 10% pe an de accident încheiat cu Allianz Re, deoarece acesta va oferi acoperire pentru daunele viitoare (adică urmând funcția principală de asigurare a UPR).• Rata Daunei aplicată pentru Contractul Cotă-Parte de 15% urmează principiile stipulate în contract (secțiunea Definiții și Comisioane din Contract) și se bazează pe soldurile de deschidere atât pentru (1) UPR (urmând logica descrisă mai sus pentru Contractul cu 10% pe an de accident unic), cât și pentru (2) Rezerva pentru daune, în urma rezervelor aferente Transferului de Portofoliu de Daune (secțiunea Transfer de Portofoliu din Contract) și, prin urmare, ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător atunci când se estimează Rata Daunei.“Cu privire la metoda acceptată de recunoaștere a acestor tipuri de contracte de către auditorul din cadrul exercițiului BSR (PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.), auditorul face o scurtă interpretare a contractului (traducere liberă) astfel:Acord de reasigurare în cotă-parte:În conformitate cu tratatul de reasigurare în cotă-parte pentru linia de afaceri MTPL, există limite ale portofoliului de daune pentru evoluția despăgubirilor din anul precedent, definite astfel:Reasiguratul va reține 100% din toate pierderile care provin din procentul de modificare a portofoliului de daune care depășește 15% sau mai mult, în cazul în care:• Procentul de modificare a portofoliului de daune = (Retragerea portofoliului de daune în curs de plată - Intrarea portofoliului de daune în curs de plată + daunele plătite în legătură cu daunele survenite înainte de data de începere la data de comutare a contractului)/Intrarea în portofoliul de pierderi în curs.• Intrarea portofoliului de daune în curs de plată = cota-parte a reasigurătorului din rezervele de daune (inclusiv rezerva pentru daunele suferite, dar neraportate (IBNR)) pentru daunele suferite înainte de data de inițiere a contractului la 31 decembrie 2019.• Retragerea portofoliului de pierderi în curs de plată = cota-parte a reasigurătorului din rezervele de daune (inclusiv rezerva pentru daunele suferite, dar neraportate (IBNR)) pentru daunele suferite înainte de data de inițiere a contractului la data de comutare a contractului.Ca atare, am luat în considerare partea de cedare legată de cota-parte pentru modificarea rezervei aferente anilor anteriori (rezultată din evaluarea noastră IBNR) și am aplicat plafonul de 15%.În scopul prezentării, am ajustat doar IBNR pentru rezervele de daune non-anuale ale MTPL.De asemenea, anterior transmiterii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, prin adresa nr. SC-25953.4/26.09.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 9373/27.09.2022, Societatea a comunicat următoarele: „Principiile contabile aplicate în cazul cotelor generale: Cedarea aplicată la nivelul rezervelor tehnice, fie la începutul oricărui contract nou (ca în cazul Contractului Cotă-Parte de 15%), fie ca urmare a modificărilor rezervelor tehnice cedate în cursul anului (atât în ceea ce privește acoperirea LPT/ADC, cât și partea de an de accident) sunt înregistrate istoric în contul de profit și pierdere, în principal datorită faptului că este așteptată o comutare la sfârșitul anului, ceea ce permite recunoașterea integrală a efectelor în perioada anuală respectivă“.Totodată, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a arătat că, prin e-mailul din data de 14.10.2020, Societatea a comunicat autorității faptul că anularea sau comutarea contractului de către reasigurat (Euroins) „este un eveniment extraordinar, care, conform tuturor regulilor contabile poate impune doar evaluări ale unei astfel de probabilități. Ambele părți își propun în mod firesc să țină contractul până la expirarea normală“.În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a arătat că explicațiile Societății nu se susțin deoarece, pe de o parte, acoperirea totală oferită prin contract pentru daunele întâmplate, definite conform contractului, este limitată la o rată a daunei de 125%, cu un culoar neacoperit situat între 98%-100% rata daunei (în cazul activării clauzei early cancelation), iar, pe de altă parte, în ceea ce privește evoluția adversă a daunelor care provin din soldul inițial al contractului (având în vedere costul redus al contractului), reasigurătorii s-au protejat prin limitarea acesteia la maximum 15% din valoarea soldului inițial, aspect ce rezultă inclusiv din deconturile/confirmările de la reasiguratori. Mai mult, cedarea aplicată la nivelul rezervelor tehnice la începutul unui contract la nivel integral, cu efect în profitul Societății, ca urmare a faptului că se așteaptă o comutare la sfârșitul anului, ar trebui să conducă la o derecunoaștere a soldurilor finale la comutarea contractului.Societatea nu efectuează decontarea conform clauzei „retained account“, ci comută rezervele către reasigurătorii din anii următori. Prin recunoașterea integrală a soldurilor inițiale cedate ale rezervelor tehnice înregistrează un profit care nu este aferent perioadei financiare și care este derecunoscut doar dacă procentul de cedare din reasigurare scade sau nu se mai încheie un astfel de contract.Prin urmare, mențiunea Societății cu privire la faptul că acest contract se menține până la expirarea acestuia nu s-a dovedit a fi reală, dat fiind faptul că mecanismul de comutare a contractului a devenit o regulă.Astfel, în calculul rezultatului tehnic aferent contractului Q/S cedare 15% (profit în valoare de 293,5 mil. lei pentru o perioadă de trei luni cuprinsă între octombrie-decembrie 2021), Societatea a inclus și soldul rezervelor inițiale (rezerva de prime - UPR și rezerva de daună avizată - RBNS) în condițiile în care rata daunei calculată luând în considerare și aceste rezerve depășește limita de 125% a ratei daunei acoperită prin contract.În mod similar, s-au verificat valorile raportate în rezultatul tehnic aferent părții cedate în reasigurare la data de 30.06.2022 cu valorile raportate în Anexa nr. 17^1 la Norma A.S.F. nr. 21/2016, neexistând diferențe.Comparând primele câștigate cedate în reasigurare pentru contractul Q/S cedare 50% reflectate în rezultatul tehnic aferent clasei 10, în valoare de 483.070.655 de lei, cu suma daunelor întâmplate și a comisionului, totalizând o valoare de 541.716.269 de lei, în condițiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 30.06.2022 a fost de 81,46%, se constată că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care primele câștigate trebuie să fie egale cu suma dintre daunele întâmplate, comision și marja reasigurătorului, Societatea înregistrând un profit nejustificat din această operațiune în valoare de 58.645.614 de lei. În ceea ce privește contractul Q/S cedare 15%, Societatea a înregistrat un profit de 1.269.744 de lei.La solicitările autorității, anterior transmiterii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, prin adresa nr. SC-24326.2/26.08.2022, ca răspuns la adresa A.S.F. nr. SA-DG 8612/22.08.2022, Societatea a comunicat faptul că, „În cursul fiecărei perioade, Societatea recunoaște un pasiv pe baza primelor brute subscrise cedate în reasigurare și a daunelor plătite cedate în reasigurare. Pe de altă parte, comisionul din reasigurare este calculat pe baza primelor câștigate și a daunelor întâmplate. Valoarea datoriei la finalul perioadelor contractuale ar trebui să fie egală cu marja reasigurătorilor, mai puțin sumele deja achitate. Astfel, imediat ce comutarea contractului este pe deplin confirmată, iar rata daunei este de asemenea confirmată de către auditori pentru finalul anului 2021 (în sensul în care se încadrează în limitele contractuale), respectivul pasiv provizoriu a fost reversat în mod corespunzător. În anul 2022, deoarece nu există premisele efectuării unor ajustări specifice cu caracter excepțional (cum au fost cele înregistrate la finalul anului 2021), acele sume provizorii aferente primelor brute subscrise cedate și daunelor achitate cedate vor fi ajustate corespunzător odată cu închiderile contabile din anul 2022.“De asemenea, prin adresa nr. SA-DG 9153.2/20.09.2022, A.S.F. a solicitat explicații cu privire la motivul înregistrării sumei de 126.442.682 de lei aferentă anului 2021 ca fiind un venit al anului 2022 (raportat ca și comision de reasigurare), aspect care a influențat valoarea rezultatului tehnic aferent semestrului I al anului 2022, în loc de a fi înregistrată în contul 117 - Rezultat reportat.Prin adresa nr. SC-25953.3/22.09.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 9153.3/23.09.2022, Societatea a comunicat următoarele:În ceea ce privește suma de 126.442.682 lei reiterăm argumentele prezentate în corespondențele noastre anterioare și discutate și în cadrul întâlnirilor noastre privind recunoașterea acesteia:– asigurarea unei abordări mai prudente în ceea ce privește pasivele din reasigurare (având în vedere ajustările rezervelor din trimestrul III 2021);– asigurarea unei abordări contabile consecvente față de perioadele contabile anterioare în ceea ce privește estimarea comisionului și a pasivului din reasigurare;– asigură acoperirea riscurilor potențiale în ceea ce privește rata daunei și estimarea comasării, evaluate în mod prudent de către conducere;– această ajustare a fost considerată o modificare a estimărilor contabile (deoarece implică un anumit grad de estimări ca bază pentru cesiune - rezervele tehnice se bazează în totalitate pe estimări), care, conform Normei nr. 41/2015, sunt recunoscute prospectiv prin includerea în profit sau pierdere în perioada modificării, dacă modificarea afectează doar acea perioadă, sau în perioada modificării și în perioadele viitoare, daca modificarea le afectează pe ambele;– satisfacerea așteptărilor A.S.F., având în vedere discuțiile care au avut loc în ultimii ani pe aceeași temă;– în ceea ce privește monografia contabilă, vă rugăm să rețineți că nu a existat nicio modificare a monografiei contabile utilizate de către Societate pentru a reflecta efectele contractului de reasigurare. Conturile sunt aceleași, singura diferență fiind sumele înregistrate în conturile 709 «PBS cedat» și 705 «Daune plătite și de recuperat», care se bazează pe primele câștigate și daunele întâmplate.Astfel, față de solicitările autorității de clarificare menționate în adresa nr. SA-DG 9153.2/20.09.2022, anterior încheierii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, respectiv:– cu privire la înregistrarea în anul 2022 a unui venit din comisioane aferent anului 2021 rezultat din contractul cotă-parte cedare 50% ca rezultat al anului 2022 și nu pe rezultatul anului 2021, Societatea nu a furnizat niciun răspuns;– cu privire la substanța economică a acestei înregistrări, în sensul precizat de Societate că reflectarea acestui venit asigură reglarea contului de decontări cu reasigurătorii (având în vedere cedarea primelor brute subscrise, și nu a primelor câștigate, și a daunelor plătite, nu a daunelor întâmplate), această explicație nu se susține deoarece, așa cum s-a arătat, Societatea evidențiază contabil și rezerva de prime cedată și rezervele de daune cedate, valoarea decontărilor cu reasigurătorii fiind un calcul care cuprinde și variația acestor rezerve, înregistrarea acestei valori pe venit din comisioane de reasigurare neavând justificare economică.Prin urmare, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a arătat faptul că din compararea valorilor reflectate în rezultatul tehnic și a informațiilor regăsite în raportările privind cedările în reasigurare cu cele confirmate de reasigurători prin deconturile prezentate pentru datele de 31.12.2021 și 30.06.2022 pentru contractele de reasigurare cotă-parte au rezultat următoarele:– la data de 31.12.2021, față de o pierdere tehnică netă de 18.893.644 de lei, înregistrată în evidențele tehnice și contabile ale Societății pentru clasa 10, rezultatul tehnic determinat pe baza valorilor cuprinse în deconturile de reasigurare confirmate de reasigurători indică o pierdere tehnică netă de 393.631.912 de lei;– la data de 30.06.2022, față de un profit tehnic net de 117.701.896 de lei, înregistrat în evidențele tehnice și contabile ale Societății pentru clasa 10, rezultatul tehnic determinat pe baza valorilor cuprinse în deconturile de reasigurare (pentru anul 2022 doar contractul Q/S 50% a fost confirmat de reasigurători) indică o pierdere tehnică netă de 100.808.472 de lei.În concluzie, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a reținut faptul că, prin înregistrările efectuate în evidențele contabile față de valorile cuprinse în deconturile de reasigurare aferente contractelor MTPL QS cedare 50% și respectiv 15%, Societatea a supraevaluat veniturile din reasigurare aferente anului 2021 cu valoarea de 151.500.027 de lei și a subevaluat cheltuielile cu reasigurarea cu valoarea de 223.238.241 de lei, iar pentru data de 30.06.2022 a supraevaluat veniturile din reasigurare cu valoarea de 126.599.179 de lei și a subevaluat cheltuielile cu reasigurarea cu valoarea de 91.911.189 de lei.b) Tratatul XL IBNRSocietatea are încheiat un contract de reasigurare excedent de daună pentru IBNR care acoperă daunele RCA după aplicarea programelor de reasigurare QS și XL și asigură o acoperire în limitele unei valori stipulate. Reasigurătorul din cadrul tratatului este EIG Re AD care asigură acoperirea a 121 milioane de lei din expuneri, iar 109 milioane de lei sunt retrocesionate către Barents Re (cu un credit-rating A).Acoperirea tratatului este împărțită în două secțiuni, ambele pentru daune care au fost întâmplate înainte de 31.12.2021, și anume:• pentru daune întâmplate înainte de 31.12.2020 - până la 109 milioane de lei;• pentru daune întâmplate în perioada 1.01.2021-31.12.2021 - până la 12 milioane de lei.Perioada de acoperire pentru toate daunele care intră în obiectul contractului este de 48 de luni de la începerea acoperirii.Procesul de decontare a daunelor este definit în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 ale contractului în secțiunea Plata daunelor, conform căreia reasigurătorul va plăti reasiguratului suma menționată în secțiunea Limită, Reținere și Compensare [...] în baza Situațiilor Financiare auditate (traducere liberă din engleză).Autoritatea a solicitat Societății clarificări cu privire la decontarea/compensarea privind acest contract, având în vedere că doi ani la rând acest contract a fost modificat, inclusiv prin înlocuirea datei de intrare în vigoare, fără ca Societatea să solicite decontarea, deși a fost atinsă limita contractului de 121 milioane de lei, iar în contabilitate nu s-au efectuat ajustările necesare, fiind păstrate efectele acestuia.Societatea a explicat faptul că scopul inițial al contractului a fost unul prudențial, după exercițiul BSR acest contract a fost modificat pentru a acoperi daunele, dar nu a oferit explicații cu privire la lipsa întocmirii deconturilor de reasigurare și momentul în care se va face decontarea, precizând în cadrul întâlnirilor avute cu autoritatea faptul că se va întocmi decontul pentru anul 2022.Autoritatea a solicitat, de asemenea, explicații cu privire la modificarea perioadei acoperite începând cu data de 01.01.2021 în noua perioadă acoperită, care începe cu data de 01.01.2022, realizată fără efectuarea decontării între părți. Față de acest aspect Societatea nu a adus clarificări punctuale.Anterior încheierii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, clarificările de mai sus cu privire la acest contract au fost furnizate de Societate în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul A.S.F. în data de 06.09.2022, în cadrul căreia a rezultat de asemenea faptul că nu au fost întreprinse demersuri/solicitări din partea Euroins către EIG Re în vederea recuperării sumelor cuvenite conform contractului.Ca detaliere a celor solicitate de autoritate, prin adresa nr. SC-25953/12.09.2022 Societatea a transmis A.S.F. următoarele explicații suplimentare:Pentru a aborda aspectele principale ridicate de către Autoritate în cadrul întâlnirii cu privire la contractul existent al Euroins România, dorim să reiterăm și să extindem argumentele noastre în următoarele arii:• În practică, contractul a fost ajustat o singură dată (în anul 2022) ca urmare a modificărilor substanțiale ale metodologiei de calcul al rezervelor tehnice în cursul trim. III 2021, efectuate ca (n.b. urmare a solicitărilor) în timpul controlului de către A.S.F.• Modificările care au avut loc în 2021 sunt doar o ajustare a domeniului de aplicare, dar în practică nu a condus la nicio prelungire suplimentară specifică, ci mai degrabă a precizat acoperirea contractului și aplicarea acestuia după contractele de cotă-parte existente și ale contractelor excedent de pierderi.• Acoperirea contractului este de 48 de luni, ceea ce va asigura acoperirea corespunzătoare pentru cea mai mare parte a run-off-ului portofoliului RCA existent.• Modificările existente în cadrul contractului ar trebui luate în considerare și în raport cu gestionarea globală a capitalului în cadrul Grupului și fungibilitatea acestuia (în sensul articolului 330 din DA 2015/35^2), care în cazul utilizării reasigurării interne (Compania mixtă (similar cu la ZD EIG Re EAD)) permite:– beneficii de diversificare la nivelul entității mixte;– demonstrarea fungibilității capitalului pentru Solvency II și majorarea capitalului și– flexibilitatea alocării numerarului;– managementul centralizat al reasigurărilor și al activelor;– prețurile să se bazeze pe cerințele de diversificare din cadrul grupului.De asemenea, ar trebui remarcat faptul că ultima Anexă (Anexa nr. 2) a Contractului de reasigurare asigură în special ca (1) acoperire pentru încă 48 de luni începând cu 01.01.2022 și (2) acoperire alocată în mod specific pentru ambele tipuri de daune care sunt anterioare datei de 01.10.2021 (109,0 milioane lei) și pentru daune întâmplate înainte de 01.01.2022 (12,0 milioane lei). Practic, acoperirea suplimentară de 121,0 milioane lei pentru 2021 este singura modificare, deoarece contractul anterior acoperă din nou toate daunele anterioare acestei perioade (adică înainte de 01.01.2021). Pentru a evita orice dubiu, contractul continuă sa fie valabil cu acoperire similară care este legată de ajustarea rezervelor tehnice, descrise mai sus, care se referă în mod predominant la daune întâmplate anterior datei de 01.01.2021.Nici prin această explicație, furnizată în scris, Societatea nu a răspuns solicitării autorității cu privire la realizarea unei decontări conform prevederilor contractului excedent de daună pentru acoperirea anului 2021 care prevede plata sumei acoperite în baza datelor auditate. Mai mult, limita contractuală a fost atinsă în anul 2020, astfel încât modificarea metodologiei de calcul al rezervelor tehnice în trimestrul III al anului 2021 nu susține argumentul Societății de modificare a contractului prin Anexa nr. 2 (perioada de acoperire), dimpotrivă, ar fi trebuit ca Societatea să efectueze toate diligențele pentru realizarea decontării între părți.În acest context, luând în considerare:– lipsa decontărilor între părți, respectiv lipsa demersurilor din partea Euroins privind recuperarea sumelor cuvenite, cu toate că limita contractuală a fost atinsă;– modificarea în data de 01.12.2021 a perioadei de valabilitate a contractului, respectiv începând cu 01.01.2022;– faptul că acest contract se întinde pe o perioadă de 4 ani, iar clauza decontării între părți nu este suficient de clară (reasigurătorul va plăti reasiguratului suma menționată în secțiunea Limită, Reținere și Compensare de mai sus în baza Situațiilor Financiare auditate - traducere liberă) în sensul în care nu se specifică anul în care reasigurătorul va plăti sumele datorate;– posibila modificare succesivă a contractului fără a se efectua decontări între părți;în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, A.S.F. a efectuat ajustări în sensul diminuării părții cedate în reasigurare cu valoarea de 121 milioane de lei, precum și diminuarea datoriei Societății cu prima de reasigurare aferentă acestui contract în cuantum de 5,44 milioane de lei.Ca urmare a aspectelor prezentate la literele a) și b) de mai sus, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-au prezentat ajustările realizate asupra elementelor din bilanțul contabil, după cum urmează:– ajustarea în minus a părții din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 510.183.390 de lei, reprezentând:• cheltuieli de achiziție reportate în valoare de 136.975.217 de lei;• diferențe de curs valutar în sumă de 6.707.340 de lei pentru UPR;• UPR inițială în valoare de 78.883.276 de lei și rezerve de daune inițiale de 172.791.079 de lei pentru contractul Q/S MTPL LPT 15%;• rezerva pentru riscuri neexpirate în valoare de 11.616.429 de lei (+);• IBNR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 121.000.000 de lei;• UPR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 5.442.910 de lei;– ajustarea în minus a părții din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 92.066.966 de lei, provenită din ajustarea soldurilor inițiale și a celor finale ale rezervelor de prime și de daune, rezultând ajustări pe variațiile acestora în cuantum de 91.908.468 de lei pentru UPR și 158.498 de lei pentru rezervele de daune;– ajustarea în sensul creșterii creanțelor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 9.674.623 de lei, provenită din diferențe între raportări și deconturi de reasigurare, compuse din 3.632.898 de lei (–) plăți de despăgubiri și 13.307.521 de lei (+) comisioane;– ajustarea în sensul creșterii creanțelor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 1.998 de lei, provenită din diferențe creanțe între raportări și deconturi de reasigurare;– ajustarea în minus a datoriilor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 4.770.500 de lei, compusă din PBS cedate în minus, în valoare de 672.410 de lei (+) și reversarea primei de reasigurare de 5.442.910 de lei (–) aferentă contractului excedent de daună;– ajustarea în sensul creșterii datoriilor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 126.445.401 de lei, reprezentând comision înregistrat de Societate.^2 Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II).De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, s-a prezentat impactul estimat al acestor ajustări asupra elementelor din bilanțul contabil, după cum urmează:
  -lei-
  Elemente bilanțiereRaportat de societateAjustări A.S.F.Raportat de societateAjustări A.S.F.Recalculat ASF, ca urmare a impactului cumulat al ajustărilor
  31.12.202131.12.202130.06.202230.06.202230.06.2022
  Activ
  Active necorporale6.075.9505.916.8645.916.864
  Plasamente 579.536.031551.181.142551.181.142
  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare1.948.954.197-510.183.3902.214.750.868-92.066.9661.612.500.512
  Creanțe – din care301.441.2129.674.623267.921.7981.998277.598.419
  creanțe provenite din operațiuni de reasigurare38.500.6039.674.62340.980.5041.99850.657.125
  Alte elemente de activ316.650.761680.663.659680.663.659
  Total activ3.152.658.151-500.508.7673.720.434.331-92.064.9683.127.860.596
  Pasiv
  Capital și rezerve814.247.952814.247.952814.247.952
  I Capital557.487.674557.487.674557.487.674
  II Prime de capital244.380.425244.380.425244.380.425
  III Rezerve din reevaluare3.682.4873.682.4873.682.487
  IV Rezerve8.697.3668.697.3668.697.366
  V Rezultatul reportat-812.256.194-845.772.054-1.341.510.322
  VI Rezultatul exercițiului (121) profit sau pierdere-33.515.860-495.738.26895.314.175-218.510.368-123.196.193
  Capitaluri proprii-31.524.10263.790.073-650.458.563
  Datorii subordonate44.838.23244.813.76644.813.766
  Rezerve tehnice2.771.120.6633.230.134.7903.230.134.790
  Provizioane 8.391.3904.840.3904.840.390
  Depozite primite de la reasiguratori000
  Datorii din care:309.701.152-4.770.500359.217.213126.445.401480.892.114
  datorii provenite din operațiuni de reasigurare191.301.302-4.770.500259.847.631126.445.401381.522.532
  Venituri în avans50.130.81617.638.09917.638.099
  Total Pasiv3.152.658.151-500.508.7683.720.434.331-92.064.9673.127.860.596
  Astfel, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a reținut faptul că prin supraevaluarea veniturilor și subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor și subevaluarea datoriilor din bilanțul contabil pentru datele de 31.12.2021 și 30.06.2022, aferente contractelor de cedare cotă- parte și excedent de daună, nu au fost respectate următoarele prevederi din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Norma A.S.F. nr. 41/2015:pct. 19. (3) Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoașterea veniturilor se realizează simultan cu recunoașterea creșterii de active sau reducerii datoriilor.(4) Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creștere a valorii unei datorii. Recunoașterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoașterea creșterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor.pct. 46.(1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;(2) Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. (...)pct. 52. (1) Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză, și nu numai de forma juridică a acestora. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.(2) Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.(3) În condiții obișnuite, forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanță cu realitatea economică. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.(5) Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.pct. 572. - (2), teza finală, operațiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează și documentele justificative care atestă efectuarea lor.În cadrul obiecțiilor la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, Societatea a precizat următoarele: „Conform art. 163 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015, raportat la art. 2 alin. (2) pct. 25 din Regulamentul nr. 4/2021, transmiterea raportului de control permanent reprezintă o cerință obligatorie, anterioară emiterii unei decizii de sancționare, [...] De asemenea, conform art. 33 din Regulamentul nr. 4/2021, raportul de control permanent trebuie să cuprindă, printre altele, «persoanele considerate responsabile potrivit legislației în vigoare». Cu toate acestea, cu privire la constatarea încălcării prevederilor din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale, respectiv art. 52 din Legea nr. 237/2015, nu este indicată persoana care se presupune că ar răspunde în cazul pretinselor încălcări constatate.“Obiecțiile Societății nu se susțin deoarece în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a menționat că aceasta a supraevaluat veniturile din reasigurare și a subevaluat cheltuielile cu reasigurarea la data de 31.12.2021 și 30.06.2022, indicându-se, astfel, că Societatea nu a respectat prevederile Normei A.S.F. nr. 41/2015.De asemenea, în obiecții Societatea a menționat faptul că a „adresat constatarea din Raportul de control permanent al A.S.F. începând cu Trim. III 2022“ fiind prezentate detalii după cum urmează:– „Situația deconturilor a fost recalculată începând cu Trim. III 2022 luând în considerare UPR Brut în loc de UPR net de DAC atât pentru rezervele de deschidere, cât și pentru cele de închidere. Impactul total asupra comisionului a fost o scădere de 33,4 mil lei și a fost înregistrat în situațiile financiare care au fost deja transmise. Astfel, considerăm că este adresată în întregime constatarea din Raportul de control permanent al A.S.F.– Pentru contractul IBNR XL au fost înregistrate daune plătite de 5,5 milioane, în RBNS cu 6,5 milioane și în IBNR cu 109 milioane lei. O notificare pentru plată a fost trimisă către Reasigurator în data de 21.10.2022 [...]. Reasigurătorul a achitat suma respectivă în data de 2 noiembrie 2022. Astfel, considerăm că esența economică a contractului este dovedită în mod corespunzător și ca urmare a angajamentului nostru de a nu mai modifica contractul, considerăm că au fost adresate în mod corespunzător constatările din Raportul A.S.F.– Contractele MTPL QS (50% + 5%) au fost înregistrate pe baza primei câștigate și a daunelor întâmplate. Impactul în PBS cedat: majorarea primelor cedate cu 16,6 mil lei. Impact total în daune plătite cedate: scăderea daunelor plătite cedate cu 73,6 mil lei. În urma acestei ajustări, respectăm pe deplin prevederile contractului și nu ne așteptăm la ajustări interanuale ulterioare de acum înainte.– Decontul pentru MTPL QS (50% + 5%) a fost calculat pe baza marjei de reasigurare de 5,15% (pentru necomutare). Impact total: o diminuare a comisionului cu 25,2 mil lei. Această abordare va fi urmată în mod consecvent de acum înainte și până în momentul în care există o decizie internă oficială pentru comutare, conform adresei noastre din 26.09.2022 nr. SC-25953.4. Vă rugăm aveți în vedere că această abordare a fost unificată cu cea a Grupului și se aplică la nivel de grup tuturor membrilor săi. Anexăm prezentului document un raport al unui consultant extern în această privință.– Ajustarea comisionului de 126 mil lei; comisionul pentru 2022 a fost redus cu această sumă; valoarea a fost înregistrată în contul 1174, rezultat reportat provenit din corectări ale erorilor contabile în vederea reflectării în anul respectiv. Ajustarea de 13,0 milioane lei care se reflectă în 2021, dar se referă la 2020, a fost deja inclusă în Rezultatul reportat din anul 2021 și, prin urmare, nu este necesară nicio ajustare suplimentară.– Contractul 10% QS LPT/AD + AY (New Point Re) a fost comutat la data de 01.07.2022 respectiv (1) reversarea rezervelor cedate (114,6 mil. lei), pentru care a fost transmisă o informare în data de 26.10.2022 și (2) calculul final al comisionului, pe baza marjei reasigurătorilor comutată (pentru care am informat Autoritatea în data de 26.10.2022).– Contractul de 10% QS AY (cu Allianz Re) a fost contabilizat folosind următorul tratament:() Rata daunei este calculată conform prevederii contractului pe baza primelor câștigate/a daunelor plătite, în timp ce, în scopuri contabile și într-un mod mai conservator, pentru a limita volatilitatea semnificativă a comisionului la scară variabilă, există o acumulare suplimentară de răspundere care este pe baza raportului de daune calculat pe prime câștigate/daune întâmplate.() UPR-ul de deschidere respectiv este cedat deoarece va acoperi daunele viitoare din anul de accident începând de la 01.07.2022, în timp ce rezerva de deschidere pentru Daune este de 0,0 milioane lei, deoarece nu există nicio clauză de tip LPE.Totodată, Societatea a obiectat cu privire la anumite aspecte redate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 în ceea ce privește funcționalitatea/modul de reflectare în evidențele Societății a contractului QS, precum și cu privire la unele din diferențele care au condus la ajustările elementelor bilanțiere cuprinse în RCP, astfel:(...) în contractul de reasigurare se menționează în mod clar asumarea de către reasigurător a rezervelor inițiale, conform clauzei Transfer de portofoliu: (...) Documentele transmise Autorității confirmă, de asemenea, acoperirea rezervelor de închidere și nu doar o confirmare a daunelor întâmplate în cadrul perioadei (...). Soldul de deschidere al UPR de 0.00 lei (respectiv UPR cedat) poate exista doar în contractul pe bază de an de subscriere ( iar în toate celelalte cazuri în ceea ce privește contractele LPT/ADC și An de accident trebuie luat în considerare UPR-ul de deschidere deoarece acesta acoperă daunele viitoare, așteptate în cursul anului de accident) ceea ce nu este cazul Euroins România care are un contract de tip cotă-parte care include și o componentă de intrare a portofoliului de daune, conform paragrafului «Perioadă» din contract care prevede: «În plus, contractul va acoperi și Intrările de portofoliu de daune întâmplate». Același lucru este valabil și pentru rezervele de daune (respectiv rezerva de daune cedată) care ar putea avea soldul de deschidere de 0,00 RON doar în cazul contractelor de tip An de Subscriere sau de An de Accident, dar nu și în cazul celor având clauze de tip LPT/ADC.Impactul contractelor RCA Cotă parte în rezultat [a se vedea pag. 8 din Raportul de control permanent al A.S.F.] - Referitor la concluzia Autorității, precum că acesta este un contract cotă-parte și prin urmare Reasigurătorul participă într-o proporție similară la pierderea sau profitul asigurătorului, dorim să precizăm că acesta este un contract cu acoperire extinsă, respectiv LPT/ADC + AY având și o componentă de intrare a portofoliului de daune și conform paragrafului «Perioadă» din contract (...). Astfel, Autoritatea ar trebui să ia în considerare toate particularitățile contractului de reasigurare, așa cum sunt definite în cadrul contractului, prin clauzele acestuia.Societatea a prezentat odată cu obiecțiile transmise la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 inclusiv o opinie a unui consultant extern (ACTI Consulting) cu privire la reflectarea în contabilitate a contractelor QS LPT.Monografia contabilă prezentată consultantului extern de către Societate (Memo întocmit de către EIG Risc Manager) nu cuprinde explicit cedarea soldurilor inițiale de rezerve tehnice, ci doar variații de rezerve, fiind prezentată doar derularea contractului, având în vedere că la comutarea contractului, odată cu clauza terminării timpurii, Societatea nu își reasumă rezervele în ieșire, ci le comută direct către noii reasigurători. Însăși Societatea menționează faptul că (traducere liberă): [...] la sfârșitul anului în cazul comutării tratatelor QS, dacă nu se face nicio ajustare generată de reasigurare (de plătit) (ținând cont de marja redusă a reasigurătorului), rezervele cedate la sfârșitul contractului nu sunt scadente și, în consecință, nu îndeplinesc cerințele contractului.În data de 26.10.2022, Societatea a transmis autorității un fișier conținând explicații potrivit cărora începând cu luna iulie 2022 aceasta a înregistrat o pierdere determinată de diminuarea activului reprezentat de partea cedată din rezervele de daune, dată fiind comutarea unui procent de 10% către Allianz Re (pe un nou contract de reasigurare cotă parte pe an de accident).Obiecțiile punctuale cu referire la contractele de reasigurare nu se susțin având în vedere următoarele:Societatea și-a exprimat opțiunea de terminare timpurie a contractului astfel încât confirmarea acoperirii soldurilor finale ale rezervelor cedate reasigurătorilor (atât ale rezervelor de primă cât și ale rezervelor de daune) din decontul final transmis autorității prin formularea „to be settled“ (adică urmează să fie decontate) nu poate să fie aplicată în sensul de decontare în interiorul perioadei contractuale aferente contractului comutat și între reasigurătorii participanți la contract, dat fiind faptul că, la terminarea contractului sau după data comutării acestuia, reasigurătorii sunt liberi de orice obligații viitoare aferente acestui contract, Euroins fiind obligată să își reasume rezervele tehnice cedate.Soldul fondurilor reținute se plătește reasigurătorilor dacă este pozitiv sau se plătește cedentului dacă este negativ (așa cum stipulează clauzele contractuale), iar contractul se închide.Din analiza formulelor pentru Fondul Noțional/Reținut (care reprezintă calculul pentru stingerea tuturor obligațiilor între părți), în ceea ce privește partea de transfer de portofoliu rezultă că este acoperită doar evoluția nefavorabilă a portofoliului de daune în intrare, limitată la 15% sau 20% din valoarea acestuia. Pe baza acestui mecanism de decontare, orice daună plătită din rezervele inițiale va fi netuită la zero în Fondurile reținute prin faptul că reasigurătorul datorează Societății contravaloarea daunelor plătite, iar Euroins datorează reasigurătorului o sumă egală cu Rezerva de daună inițială, neexistând alte cash-flow-uri în cadrul acestui contract, cu excepția plății marjei reasigurătorului, astfel încât nicio rezervă de daună în sold nu ar trebui înregistrată ca fiind cedată în reasigurare fără a fi contrabalansată de reflectarea unei datorii în același cuantum.De altfel, inclusiv Memo-ul întocmit de către EIG Risc Manager, în exemplele furnizate consultantului ACTI Consulting (raport transmis cu adresa nr. SC-11811.79 din 16.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 11151/17.11.2022) prezintă doar rezultatul tehnic al contractului în care este inclusă variația rezervelor tehnice și nu prezintă, în fapt, toate înregistrările contabile, printre care cedarea soldului rezervelor tehnice, astfel încât, majorarea activului Societății cu acest sold nu este prezentată. În fapt, în Memo-ul amintit se prezintă succint contractul de reasigurare și impactul acestuia în rezultatul tehnic al Societății, fără a se ține cont de toate elementele care intră în contul de profit și pierdere.Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.Cu referire la rata daunei, în cadrul obiecțiilor Societatea a reiterat modul de calcul descris în contractul QS și a precizat că:(...) În cadrul decontului, Societatea calculează rata daunei în conformitate cu definițiile (contractului (n.n.) (...). Acoperirea rezervelor de daune pentru perioadele analizate este confirmată de către reasigurători (...) în cadrul confirmării primite din partea NewPoint Re la 31.12.2021, totalul RBNS + IBNR confirmat de reasigurător este de 36.140.710 EUR, ceea ce reprezintă 103,5% din rezervele inițiale și nu o sumă maximă de 15%/20% (din suma LPT), așa cum a reținut Autoritatea. Prin urmare, acest lucru confirmă faptul că acest contract acoperă atât 100%, cât și 3% (limitat la particularitățile cu privire la începerea coridorului de daune). Cedarea rezervelor de deschidere nu este luată în considerare în calculul ratei daunei, deoarece dispozițiile din cadrul contractului definesc o metodă de calcul specifică, pe care Euroins este obligată să o respecte. Deoarece acoperirea soldului de deschidere este definită în mod explicit în contract, aceasta trebuie înregistrată în evidențele contabileObiecțiile Societății cu privire la rata daunei nu se susțin deoarece, așa cum s-a arătat mai sus, deși există clauze contractuale care definesc cedarea soldurilor inițiale ale rezervelor de daune, sugerând o acoperire a acestora, coroborând efectele economice ale tuturor clauzelor contractuale care converg spre valoarea care este decontată efectiv de reasigurător rezultă că, în fapt, acesta acoperă doar daunele întâmplate în anul de accident (daunele plătite și variația rezervelor de daune) și dezvoltarea adversă a daunelor din soldul inițial (conform exemplului simplist de mai jos: 100 – 103 – 0 = –3) aplicând limitările contractului. Astfel, în ceea ce privește partea de transfer de portofoliu (LPT), reasigurătorul nu va suporta decât dezvoltarea adversă a daunelor, în limitele contractuale, soldurile inițiale fiind doar parte în calculul fondurilor reținute, acestea nefiind decontate de către reasigurători.În ceea ce privește formula de calcul a ratei daunei, aceasta urmărește regulile generale de calcul al acestui indicator, în plus, se adaugă dezvoltarea adversă a daunelor pentru portofoliul în intrare inclusiv limitările din acoperirea acestui contract (loss cap, loss corridor, los portfolio limit), nefiind o „metodă de calcul specifică“. Conform limitelor contractuale, daunele nu pot fi plătite la cuantumul soldului inițial nici în cazul terminării timpurii și nici în cazul run-off. Mai mult, decontarea se oprește la atingerea limitei ratei daunei de 115% sau 135%. În cazul în care aceste rezerve de daune inițiale s-ar fi suportat de către reasigurători, transferul de risc ar fi fost cu mult peste 100% și nu doar un procent de aproximativ 2-2,5% așa cum a fost determinat de brokerul de reasigurare Aon Central and Eastern Europe a.s. (AON).Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.În ceea ce privește comutarea contractului, în obiecții Societatea a menționat că „(...) în cadrul contractelor se specifică faptul că o astfel de decizie trebuie luată de către Reasigurat în termen de cel mult 3 (trei) luni de la Data Expirării Contractului. În această perioadă, Societatea a analizat posibilitatea de a utiliza clauza de comutare din contract, fiind inițiate discuții cu Brokerul de Reasigurare precum și cu Reasigurătorii. (...) toate părțile au fost notificate cu privire la această posibilitate, iar condițiile tuturor părților implicate erau așteptate pentru luarea unei decizii informate cu privire la următoarele etape de urmat. (...) Având în vedere toate materialele prezentate anterior, dorim să arătăm faptul că au fost respectate prevederile contractuale ale contractului (adică cele 3 luni după data de 31.12.2021), iar datele menționate în raportul A.S.F. sunt doar date tehnice (respectiv privind semnarea oficială a noului contract) și sunt firești în procesul de reînnoire a contractelor de reasigurare“.Față de obiecțiile Societății, din extrasul de corespondență cu brokerul de reasigurare rezultă că acesta a contactat reasigurătorii în vederea unei posibile comutări în intervalul de 3 luni de la terminarea contractului de reasigurare, conform clauzelor contractuale. Cu toate acestea, notificarea oficială a Societății către reasigurători a fost transmisă cu întârziere, nerespectând termenele contractului.Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.Cu referire la diferența de 3,6 milioane de lei, reprezentând partea cedată din recuperări și regrese necuprinsă în raportarea aferentă cedărilor în reasigurare, Societatea a obiectat următoarele:[...] Diferența menționată de Autoritate în sumă de 3,6 milioane lei reprezintă partea cedată din sumele recuperate și regrese, care se deduce din daunele plătite cedate, iar în raportarea privind reasigurarea (conform Anexei 11, Norma 46/2020) se precizează faptul că din suma pentru daunele plătite cedate trebuie deduse sumele aferente regreselor și sumelor de recuperat. Prin urmare, Societatea a respectat toate cerințele atunci când a completat raportarea referitor la reasigurare. [...]Afirmația Societății nu poate fi considerată ca fiind obiecție, întrucât în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 nu s-a specificat că Societatea nu a respectat prevederile legale privind modul de întocmire a raportării, ci s-a arătat că în urma verificării reconcilierii valorilor din rezultatul tehnic aferent părții cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 cu valorile raportate în Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare există diferența de 3,6 milioane de lei, generată de cerințele de raportare pentru Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare prevăzută la Anexa nr. 17^1 din Norma A.S.F. nr. 21/2016. Precizările au fost făcute tocmai pentru a stabili ipotezele inițiale de la care s-a pornit în efectuarea ajustărilor.Ulterior transmiterii obiecțiilor, autoritatea a solicitat lămuriri (prin adresa nr. SA-DG 10782.1/14.11.2022). Având în vedere clauza Recuperări și regrese din contractele de reasigurare autoritatea a solicitat Societății să transmită motivul pentru care în contabilitate valoarea de 3,6 milioane de lei s-a înregistrat ca o datorie în sarcina reasigurătorilor în loc să fie contabilizată în favoarea acestora. Partea din recuperările din regrese cedate în reasigurare reprezintă o cheltuială pentru Societate care, în fapt, în mod eronat a fost înregistrată de aceasta în macheta privind rezultatul tehnic pentru clasa 10 la data de 31.12.2021 la rubrica „Despăgubiri și cheltuieli cu soluționarea daunelor cedate în reasigurare“, în sensul în care a majorat suma în sarcina reasigurătorilor (un venit pentru Societate).Societatea a răspuns A.S.F. prin adresa nr. SC-11811.79/ 16.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 11151/ 17.11.2022 următoarele: „[...] Această valoare este imaterială și a fost confirmată de către reasiguratori în cadrul scrisorilor de confirmare care au fost puse la dispoziția Autorității. Valoarea ar fi trebuit să fie reflectată în contul aferent recuperărilor și regreselor ca valoare netă și nu ca valoare brută, dar impactul total în Situațiile Financiare este unul limitat. La data de 30.06.2022, valoarea recuperărilor și regreselor nu a fost luată în considerare (nici în decontul cu reasiguratorii și nici în contabilitate) valoarea rezultată pentru această dată fiind nesemnificativă, 3.2 milioane lei, dar valoarea finală la sfârșitul anului 2022 va fi reflectată în decontul final la 31.12.2022, conform prevederilor contractuale, iar valoarea recuperărilor și regreselor va fi reflectată în contabilitate ca valoarea netă. Procesul de înregistrare a fost amânat pentru finalul anului datorită lipsei unei influențe semnificative asupra rezultatelor interimare.“Astfel, ținând cont de aceste explicații suplimentare rezultă că de fapt Societatea confirmă ajustarea efectuată de autoritate în valoare de 3,6 milioane de lei, prin deducerea acesteia din „Despăgubiri și cheltuieli cu soluționarea daunelor cedate în reasigurare“, iar pentru a alinia evidențele Societății cu clauzele contractuale, autoritatea a efectuat o nouă ajustare cu valoarea de 3.600.000 de lei a datoriei Euroins către reasigurători, dat fiind faptul că, așa cum reiese din explicațiile suplimentare, rezultă că Societatea a înregistrat greșit în rezultatul tehnic aferent anului 2021 suma de 3,6 milioane de lei reprezentată de partea cedată din recuperări și regrese, deci o cheltuială pentru Societate, la rubrica Despăgubiri și cheltuieli cu soluționarea daunelor cedate în reasigurare, care reprezintă un venit pentru Societate.Astfel, obiecțiile societății sunt considerate ca fiind nefondate.Obiecții Societate:Diferența de primă câștigată pentru contractul cotă-parte 50% (...) Diferența de 88,45 milioane lei (...) a fost explicată de mai multe ori (...) rezultând din (1) faptul că din UPR-ul de închidere Societatea a dedus valoarea DAC (DAC = 210.731.095 lei, 50%*DAC = 105.365.548 lei). (2) deducerea diferenței de daune plătite de –3,6 milioane lei (reprezentând regrese și sume de recuperat, vezi punctul de mai sus ) și (3) de –13.307.519 lei, diferența de comision provenită din ajustările contractelor cotă-parte anterioare (...) Motivele care au stat la baza deciziei Societății de deducere a DAC din UPR (punctul 1 de mai sus) sunt următoarele:() situația anormală în cursul anului 2021, având în vedere modificările semnificative survenite în cadrul pieței de asigurări din România;() creșterea primelor de asigurare RCA în cursul trimestrului al patrulea 2021, după ieșirea din piață a CITY Insurance;() aceasta abordare a fost convenită cu reasigurătorii în ceea ce privește modificările rezervelor Societății în cursul trimestrelor III și IV 2021.Obiecțiile nu se susțin, dat fiind faptul că în paragrafele din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 care cuprind aspectele contestate de Societate nu se specifică faptul că A.S.F. a concluzionat asupra incorectitudinii valorii de 88,45 milioane de lei, reprezentând rezultat pozitiv din reasigurare înregistrat pentru contractul QS 50%, ci a arătat doar că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care primele câștigate trebuie să fie egale cu suma dintre daunele întâmplate, comision și marja reasigurătorului în condițiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 31.12.2021 a fost de 88,10%. În mod similar, s-a arătat pentru contractul QS 15%.Astfel, s-a arătat că evidențierea acestor contracte de reasigurare în raportarea privind rezultatul tehnic (pornind de la maparea informațiilor raportate în Anexa nr. 17^1 din Norma A.S.F. nr. 21/2016) nu a fost făcută în baza prevederilor contractuale ale acestora.Obiecțiile Societății privind deducerea cheltuielilor de achiziție din UPR nu se susțin. Documentul justificativ care stă la baza înregistrărilor în contabilitate este decontul. Astfel, în cazul în care reasigurătorii confirmă modificarea deconturilor în sensul înregistrărilor efectuate de Societate pentru datele de 31.12.2021 și 30.06.2022, efectuarea ajustărilor efectuate în RCP nu mai este necesară.Societatea nu a prezentat un astfel de document, în consecință obiecțiile Societății sunt nefondate.Obiecții Societate:Diferența de prima câștigată pentru contractul cotă-parte 15% (...) Contractul încheiat cu Newpoint Re intră în vigoare la 01.10.2021, și nu la 01.01.2021 iar, prin urmare, utilizarea Anexei 11, ca bază de calcul al primei câștigate nu este corectă, contrazicând definiția contractului și considerând intrarea portofoliului de prime necâștigate - UPR la data de 01.01.2021 pentru un contract care intră în vigoare la 01.10.2021. Prin luarea în considerare a UPR la 01.10.2021, prima câștigată rezultată pentru acest contract ar fi de 88.355.879 lei. (...) prima câștigată negativă nu poate exista în practică, deși este o bază de estimare, chiar dacă matematic ar putea fi corectă din punct de vedere economic și contabil, acest lucru nu se poate întâmpla, deoarece ar însemna că Societatea va primi bani doar din faptul că este reasigurată.Referitor la obiecțiile Societății în cazul contractului încheiat cu Newpoint Re potrivit cărora „utilizarea Anexei 11, ca bază de calcul al primei câștigate nu este corectă, contrazicând definiția contractului și considerând intrarea portofoliului de prime necâștigate - UPR la data de 01.01.2021 pentru un contract care intră în vigoare la 01.10.2021“, după cum se poate observa din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, datele din Anexa nr. 17^1 din Norma A.S.F. nr. 21/2016, referitoare la înregistrările contractului de reasigurare s-au reconciliat întocmai cu valorile înregistrate de Societate în raportarea privind rezultatul tehnic din punct de vedere matematic, or veniturile și cheltuielile înregistrate de aceasta în fapt nu reflectă rezultatul contractului din decontul cu reasigurătorul, deoarece generează o rată a daunei pentru care reasigurătorul nu oferă acoperire.Ținând cont tocmai de argumentația Societății, potrivit căreia „prima câștigată negativă nu poate exista în practică, deși este o bază de estimare, chiar dacă matematic ar putea fi corectă din punct de vedere economic și contabil, acest lucru nu se poate întâmpla“, dar și de clauza de reasumare a UPR indiferent de modul de terminare a contractului și a faptului că variația de rezervă intră deja în calculul decontului, Societatea ar fi trebuit fie să ajusteze activul constând în partea cedată în reasigurare din rezerva de prime, fie să recunoască o datorie/cheltuială la nivelul UPR inițial, pentru a reflecta corect rezultatul din decontul confirmat, asigurându-se, astfel, că veniturile aferente acestui contract nu sunt supraevaluate și reflectă rezultatul generat de decont.Astfel, obiecțiile societății sunt considerate ca fiind nefondate.Societatea a formulat și următoarele obiecții:Diferența în ceea ce privește daunele întâmplate înregistrate pentru contractul cotă-parte 15% (...) utilizarea anexei 11, ca bază de calcul al daunelor întâmplate, nu este corectă, (...) prin luarea în considerare a Rezervei de daune la data de 01.10.2021, valoarea rezultată a daunelor întâmplate pentru acest contract ar fi de 98.572.604 lei (sumă din care a fost scăzută partea neacoperită conform Limitei Portofoliului de daune).Dacă nu s-ar fi aplicat limita de pierdere a portofoliului, rata daunei rezultată ar fi fost cea calculată pentru acest contract, respectiv 117,6%.După cum a fost menționat anterior, contractul RCA cotă- parte 15%, cu data de intrare în vigoare 01.10.2022, acoperă rezervele inițiale conform paragrafului Transfer de portofoliu: la data intrării în vigoare a contractului, reasigurătorul își asumă: Rezerva de prime de intrare și Rezerva de daune de intrare. Concluzia A.S.F. de la paginile 10 și 11 din cadrul raportului de control permanent, conform căreia rezervele inițiale (de intrare) nu sunt acoperite, contrazice paragraful de mai sus din contract și nu este corectă din următoarele motive:• natura dispozițiilor contractuale;• Analiza ERD prezentată (conform adresei din data de 10/02/2022 cu nr. SC 2605/4);• confirmarea existentă din partea reasigurătorului privind acoperirea soldurilor de deschidere;• reversarea acestui sold de deschidere/închidere în iulie 2022, pentru care Autoritatea a fost informată conform e-mailului trimis în data de 26 octombrie 2022, asigurându-se astfel că tratamentul contabil este consecvent pe întreaga perioadă.Recunoașterea profitului [a se vedea pag. 12 din Raportul de control permanent al A.S.F.] - Concluzia Autorității conform căreia explicațiile Societății nu sunt susținute este în contradicție atât cu (1) clauzele din contract, cât și cu (2) concluzia auditorului BSR, care nu a considerat doar 15% ca fiind cedat din rezervele pentru daune, ci 115%, având în vedere creșterea valorii brute și ajustarea propusă. Recunoașterea profitului din cedarea inițială a soldului de deschidere a fost revărsată în mod corespunzător după comutarea contractului în iulie 2022. Astfel, Societatea respectă principiile contabile stabilite în anul 2014, cu o abordare consecventă.Contul de fonduri reținute «Retained account» (...) comentarii conform cărora deconturile nu sunt calculate pe baza contului de fonduri reținute, am dori să subliniem următoarele: Societatea decontează efectiv pe baza contului de fonduri reținute, dar suma rămasă după comutare este marja reasigurătorului. Tratatele cotă-parte prevăd o clauză pentru o acoperire de 60 de luni de run-off (sub rezerva reînnoirii anuale) atât pentru daunele LPE, cât și pentru daunele AY în cazul în care contractul nu este comutat (pentru a evita orice dubiu, orice comutare a contractelor cotă-parte are loc numai după ce este asigurată extinderea ulterioară sau o nouă acoperire). (...) Suma rămasă de plătit din contract la sfârșitul contractelor cotă-parte în cazul comutării trebuie să fie egală cu marja reasiguratorului. Comutarea este o opțiune pentru reasigurat în vederea îmbunătățirii portofoliului de reasigurători (în funcție de ratingul reasigurătorului; poate fi, de asemenea, o opțiune în cazul deteriorării ratingurilor reasigurătorilor) sau a optimizării costurilor.Societatea a calculat decontul conform clauzei «Retained account» la 30.06.2022, luând în considerare coridorul de pierderi și plafonul de daune definite la începutul contractului și nu plafonul definit în clauza de anulare anticipată și nici limitarea IBNR definită în aceeași clauză. De asemenea, decontul pentru RCA cotă-parte 15% a fost calculat la 31.12.2021, luând în considerare abordarea descrisă mai susSocietatea descrie în obiecțiile formulate faptul că acoperirea contractului conține două componente: daunele acoperite în anul de accident, rezervele de daune inițiale, inclusiv dezvoltarea adversă a daunelor provenite din daunele întâmplate înainte de data de început a contractului, adică din soldul inițial al rezervelor de daune.În fapt, sumele efectiv decontate sunt detaliate și calculate conform clauzei fonduri reținute, din care reiese că reasigurătorii decontează doar dezvoltarea adversă a daunelor în ceea ce privește transferul de portofoliu (LPT). Inclusiv din testul ERD realizat de brokerul de reasigurare AON, obținut în condițiile în care rezervele inițiale nu au fost luate în calculul sumelor recuperabile de la reasigurători, rezultă un transfer de risc de aproximativ 2,5% care corespunde acoperirii conferite prin contractul Q/S. Or, în cazul în care contractul ar fi acoperit și rezervele inițiale, rezultatul testului ERD ar fi fost de peste 100%.În fapt, rata daunei la data de 31.12.2021 conform decontului este de 117,6%, dar pe baza datelor înregistrate de Societate în evidențele contabile și reflectate în rezultatul tehnic rezultă o rată a daunei de 1226% aferentă cedărilor în reasigurare. Pentru a obține rezultatul tehnic pozitiv înregistrat de Societate la finalul anului 2021 (respectiv determinat de o rată a daunei de 1226%) Societatea a utilizat următoarea modalitate de reflectare în evidențele contabile a acestui contract.Astfel, în acest sens autoritatea a utilizat valorile în euro cuprinse în decontul cu reasiguratorul New Point RE (acoperire 15%) la data de 31.12.2021, respectiv:PBS = 27,2 milioane de euroUPRi = 15,9 milioane de euroUPRf = 25,2 milioane de euroDELTA UPR = 9,2 milioane de euroRDi = 34,9 milioane de euroRDf = 40,7 milioane de euroDELTA RD = 5,7 milioane de euroPlăți = 15,4 milioane de euroPrime câștigate = 18,0 milioane de euroDaune întâmplate = 21,1 milioane de euroComision = 0 milioane de euroPlăți marja reasiguratorului = 0.Marja reasigurătorului (în condiții de încetare timpurie a contractului) trebuie să fie 2% aplicat la primele câștigate, adică 360.199 de euro, marja reasiguratorului fiind stipulată în contract în valori absolute de 1,2 milioane de euro și 900.000 de euro (în caz de terminare timpurie).Reflectare în contabilitate:Astfel, aplicând toate limitările contractului și ținând cont de faptul că rata daunei a fost de peste 100%, rezultatul contractului este reprezentat de profit egal cu diferența dintre daunele întâmplate cedate și primele câștigate cedate (21,1 – 18 = 3,1 milioane de euro).În fapt, în contul de profit și pierdere Societatea a înregistrat un profit de 53,9 milioane de euro compus din 3,1 milioane de euro + 50,8 milioane de euro (solduri inițiale de rezerve de primă în valoare de 15,9 milioane de euro și daune cedate în valoare de 34,9 milioane de euro) și nu reflectă rezultatul contractului din decontul cu reasiguratorul.Ținând cont de explicațiile și monografia contabilă prezentată odată cu obiecțiile la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, precum și de informațiile suplimentare transmise cu privire la pierderea înregistrată cu ocazia diminuării părții cedate cu un procent de 10% conform descrierii de mai sus, se confirmă faptul că aferent rezervelor inițiale de daune, indiferent de forma de terminare a contractului de reasigurare, va fi decontată doar dezvoltarea adversă (run-off negativ) în limitele contractuale ale ratelor daunei și nu cuantumul integral al rezervelor inițiale de daune.În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, pe baza informațiilor disponibile la momentul emiterii acestuia, autoritatea a procedat la ajustarea elementului de activ constând în parte cedată în reasigurare pentru a reflecta rezultatul din reasigurare pe contractul QS LPT cedare 15%, conform decontului.Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.Obiecții Societate:() „Concluzia Raportului BSR pentru contractul LPT/ADC [a se vedea pag. 11 din Raportul de control permanent al A.S.F.] Paragraful inclus de Autoritate în ceea ce privește concluziile auditului BSR:() se referă la limitările definite în contract (limita portofoliului de daune), dar nu confirmă în niciun fel concluzia Autorității privind neacoperirea rezervelor inițiale. Prin urmare, auditorul din cadrul exercițiului BSR confirmă acoperirea suplimentară de 15% în plus față de rezervele deja acoperite;() dorim să menționăm faptul că ajustarea cu privire la rezervele IBNR, RBNS și UPR se referă doar la suma care depășește cu 115% valoarea rezervelor pentru daune. De asemenea, în raportul BSR este prezentat tabelul de mai jos (conform pag. 23 din cadrul raportului BSR):După analizarea contractelor (atât cotă-parte 50%, cât și IBNR XL) și luând în considerare o creștere a BE NL de 374,455 mii RON, impactul total al cedării a provenit de la creșterea rezervei și nu de la mecanismul general, această sumă depășind limita de 115%. Rezervele inițiale au fost luate în considerare de către auditor, nefiind aplicate alte ajustări față de cedările inițiale.() Auditorul BSR a confirmat abordarea noastră și a ajustat doar peste plafonul de 115% care a fost depășit datorită ajustării Best Estimate [...]“.Ajustările prezentate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 sunt exclusiv rezultatul analizelor făcute de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. pe baza raportărilor transmise de Societate conform prevederilor legale.Analiza în baza căreia s-au determinat ajustările cuprinse în Raportul de control permanent nu s-a efectuat pe baza informațiilor prezentate în raportul auditorului BSR sau în scrisoarea auditorului financiar către conducerea Societății.Astfel, obiecțiile societății sunt considerate ca fiind nefondate.Obiecții Societate:Venituri din comisioane (...) ajustarea comisionului de 126 mil. lei, (...) Argumentul A.S.F. potrivit căruia substanța economică a contractului nu susține înregistrarea primei câștigate și a daunelor întâmplate, deoarece Societatea înregistrează deja rezerva de prime și daune și, prin urmare, reflectă deja variația rezervelor, este în contradicție cu faptul că acest contract aferent anului 2021 nu mai este activ în anul 2022 și, prin urmare, nu produce efecte în ceea ce privește acoperirea rezervelor la 30.06.2022, rezervele fiind transferate unui nou contract valabil pentru anul 2022. Faptul că panelul de reasigurători este ușor modificat nu este un motiv pentru a păstra această obligație atașată unui contract comutat, doar pentru că noul contract are aproximativ aceiași participanți-reasigurători în cadrul contractului. În cazul în care panelul de reasigurători s-ar fi modificat în întregime (reasiguratorul B), în cazul unei daune din LPE ce ar fi achitată în 2022, dauna este acoperită de reasigurătorul B 100%, în timp ce reasigurătorul A (reasigurător pe contractul din 2021) nu are nicio obligație de a acoperi o daună achitată în 2022 atât timp cât contractul a fost comutat. În cazul în care se efectuează o plată în legătură cu rezervele transferate, aceasta va fi acoperită în temeiul contractului din 2022 și nu al contractului din 2021 și, prin urmare, datoria de 126 de milioane nu se va diminua niciodată în timp și va fi atașat contractului din 2021 pentru o perioadă de timp nedeterminată, chiar dacă reasigurătorii nu au confirmat această datorie.Cu privire la constatările legate de pretinsele nefurnizări de răspunsuri/informații din partea Societății [...] Solicităm respectuos A.S.F. să observe că [...] în realitate, Euroins a transmis cu bună-credință explicațiile pe care le-a considerat suficiente pentru a răspunde Autorității.În primul rând, prin adresa nr. SA-DG 9153.2/20.09.2022, A.S.F. a solicitat explicații cu privire la motivul înregistrării sumei de 126.442.682 lei aferentă anului 2021 ca fiind un venit al anului 2022, aspect ce ar fi influențat valoarea rezultatului tehnic aferent semestrului I 2022, în loc să fie înregistrată în contul 117 - Rezultat reportat.Societatea a răspuns în data de 22.09.2022, prin adresa SC-25953.3, iar ca urmare a Raportului de Control Permanent, Societatea a corectat suma, prin înregistrarea acesteia în contul 117 - Rezultat reportat. [...] Euroins a considerat, cu bună-credință, că informațiile și documentele transmise sunt suficiente și de natură să răspundă corect și complet solicitărilor A.S.F.Pentru toate aceste motive, solicităm respectuos Autorității să înlăture constatările cu privire la lipsa unor explicații sau nefurnizarea informațiilor solicitate.Astfel, vă transmitem în cele ce urmează explicații cu privire la aspectele menționate în cadrul Raportului de control permanent cu privire la care s-a reținut pretinsa lipsă de explicație: Cu privire la motivul înregistrării sumei de 126.442.682 lei pentru anul 2021 ca venit pentru anul 2022, Societatea a răspuns pe această temă la data de 22.09.2022, prin adresa SC-25953.3, iar ca urmare a Raportului de control permanent, Societatea a corectat suma, prin înregistrarea acesteia în contul 117 - Rezultat reportat [...].Obiecțiile societății nu se susțin având în vedere următoarele:Conform clauzelor contractelor de reasigurare MTPL Q/S LPT, Societatea datorează prime câștigate, iar reasigurătorul datorează Societății daune întâmplate și comision (în limitele clauzelor contractuale). În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, autoritatea a explicat faptul că:– prin înregistrarea unui venit din comisioane de reasigurare în vederea reglării soldului contului 412 cu valorile cuprinse în deconturi, deoarece primele cedate în reasigurare au fost înregistrate luând în calcul valoarea primelor subscrise și nu valoarea primelor câștigate, operațiune care, în fapt, ar trebui să fie o stornare a primelor cedate în reasigurare, nu respectă substanța economică a înregistrării ca fiind un comision din reasigurare;– această operațiune de reglare a contului de decontări cu reasigurătorii la nivelul primelor câștigate cedate și daune întâmplate cedate trebuie să fie însoțită concomitent de o diminuare a părții cedate pentru a nu denatura datoriile sau creanțele rezultate din derularea contractului de reasigurare aferent anului pentru care se face reglarea (dublă contabilizare), așa cum vom exemplifica mai jos;– în cazul în care nu se efectuează reglarea în contul de decontare 412, aceasta poate fi privită în corespondență cu conturile 395 și 397 în care Societatea a înregistrat rezerve cedate, astfel încât rezultatul decontului poate fi determinat din partea cedată exigibilă în corespondență cu cea neexigibilă, nefiind nevoie să se efectueze înregistrarea sumei de 126 mil lei efectuată de societate ca și „comision“, fără afectarea părții cedate.În cele ce urmează sunt prezentate efectele pe care le are această „reglare“ prin înregistrarea unui comision fără a se efectua și ajustările necesare asupra părții cedate din rezervele tehnice, fiind utilizate valorile în euro din decontul cu reasiguratorul aferent contractului Q/S LPT 50% la data de 31.12.2021:PBS = 194,2 milioane de euro UPRi = 42,1 milioane de euro UPRf = 83,9 milioane de euro DELTA UPR = 41,8 milioane euro RDi = 150,7 milioane de euro RDf = 135,6 milioane de euro DELTA RD = -15,1 milioane de euro.Plăți = 149,4 milioane de euro Comision = 15,1 milioane de euroPlăți marja reasiguratorului = 3,8 milioane de lei (aproximativ 763 mii de euro).Marja reasigurătorului (în condițiile de terminare timpurie) la procentul de 2,2% ar trebui să fie aproximativ 3 milioane de euro, din care Societatea a efectuat deja plăți de 763 mii de euro.Prime câștigate = 149,2 - 41,8 = 152,4 milioane de euroDaune întâmplate = 149,3 + (-15,1) = 134,2 milioane de euroDatorie societate = 152,4 - 134,2 - 15,1= 3 milioane de euro (marja reasigurătorului).Înregistrările contabile ale Societății până la 31.12.2021, înainte de înregistrarea comisionului de 126 milioane de lei:Astfel, având în vedere faptul că rata daunei s-a situat sub 100%, rezultatul contractului este o pierdere a Societății egală cu marja reasigurătorului, așa cum reiese din proiecția contului de profit și pierdere, respectiv 3 milioane de euro.Datoria sau creanța Societății se determină ținând cont de soldul contului de decontări 412 în raport cu variația rezervelor de prime și de daune cedate în perioadă, care sunt cuprinse în soldurile conturilor 395 și 397 (datoriile neexigibile ale reasigurătorilor).Astfel, datoria Societății de 3 milioane de euro, reprezentată de marja reasigurătorului, rezultată din decontul cu reasiguratorul este determinată astfel:Pierdere de 3 milioane de euro (rezultat cont 121) = 29,7 milioane de euro (credit cont 412) – 26,8 milioane de euro (variație UPR de 41,8 milioane de euro + variație RBNS+IBNR de –15 milioane de euro).Ajustarea din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 a sumei de 126 milioane de lei (echivalentul a 26,8 milioane de euro) a fost realizată de autoritate având în vedere faptul că, urmare a înregistrării de către Societate a „comisionului“ în valoare de 26,8 milioane de euro, din evidențele Societății cu privire la acest contract rezultă existența unui profit necuvenit de 23,8 milioane de euro, în loc de pierdere de 3 milioane de euro așa cum rezultă din decontul de reasigurare.
  121
  194,2149,4
  15,1
  41,8
  (15,1)
  26,8
  194,2218
  23,8
  În ceea ce privește obiecția Societății că această reglare a soldurilor conturilor de rezerve cedate în reasigurare (395 și 397) nu poate fi realizată dat fiind faptul că acest comision s-a înregistrat după comutarea contractului, nu se susține deoarece Societatea, în mod nejustificat, a transferat în sarcina panelului de reasigurători al anului 2022 un cuantum majorat al rezervelor, fapt care trebuie corectat. Prin clauza din contract „Errors and Omission“ oricare eroare poate fi corectată la momentul identificării.De asemenea, în ceea ce privește obiecțiile cu referire la informațiile nefurnizate, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 nu s-au reținut nicio neconformitate cu privire la acest aspect, ci s-a redat parcursul evenimentelor și informațiile/explicațiile primite până la data emiterii RCP.Astfel, obiecțiile societății sunt considerate ca fiind nefondate.Cu privire la aspectele redate în RCP nr. SA-DG 10102/ 26.10.2022 în legătură cu contractul IBNR XL Societatea a obiectat următoarele:• Recuperabilitatea totală a riscurilor cedate care decurg din daunele întâmplate, dar care nu au fost încă raportate, este garantată prin contractul de retrocesiune (așa cum este menționat în cadrul documentului) cu Barents Re (...)• Procesul referitor la recuperarea daunelor este definit în fiecare dintre anexele 1 și 2 la contract, în secțiunea Plata daunelor, și anume prin faptul că există un proces specific definit pentru plata daunelor (care este specificat, de asemenea, în contractul de retrocedare încheiat cu Barents Re). Structura contractului și modificarea acoperirii acestuia a avut loc la sfârșitul anului 2021 și a fost în legătură cu retratarea IBNR pentru anul 2021 (și aplicarea acestei retratări în cursul anului 2021), iar EIG Re, fiind un reasigurător captiv al Grupului, a urmat decizia Grupului ca riscul să fie reținut pentru noua perioadă, luând în considerare noul domeniu de aplicare. Astfel, nu există un risc de credit specific care să fie legat de neplata daunelor, deoarece acoperirea a fost transferată împreună cu riscul majorat din perspectiva rezervelor retratate pentru perioada anterioară.• Cele două modificări au loc datorită unei motivații specifice, respectiv: (1) Specificarea acoperirii exacte a contractului (în anul 2020) și (2) Extinderea domeniului de aplicare a acoperirii ca urmare a ajustării IBNR în trimestrul III/trimestrul IV 2021 (similar cu ajustarea specifică care a fost făcută pentru celelalte contracte de reasigurare) - informațiile specifice au fost transmise Autorității la data de 12.09.2022, conform adresei nr. SC-25953.• Societatea s-a angajat să nu se prelungească acest tratat, în urma a două întâlniri cu A.S.F. la 06/09/2022 și 23/09/2022, confirmate de conducerea Euroins Insurance Group.• Există o perioadă de acoperire de 48 de luni pentru soluționarea integrală a daunelor.• În plus, procesul general de plată a daunelor va avea loc conform solicitărilor de plată a daunelor, ținând cont de limitele de reținere.• Reasigurătorul a confirmat pentru anul 2021 acoperirea de 121.000.000 lei.În conformitate cu contractul încheiat, reasigurătorul plătește reasiguratului sumele menționate, respectiv în limitele de reținere și compensare pe baza rapoartelor financiare anuale auditate. Având în vedere această clauză din contract și faptul că perioada de referință pentru IBNR este 31.12.2021, cererea efectivă de plată ar trebui să se facă în funcție de cifrele auditate la 31.12.2022.Având în vedere analiza efectuată de către Societate pentru data de 30.09.2022 pentru daunele cu data de eveniment între 01.01.2021 și 31.12.2021 (ambele date fiind incluse), după luarea în considerare a acoperirii oferite de tratatele de reasigurare existente în cadrul programului nostru de reasigurare a fost transmisă o notificare de plată către Reasigurător pentru suma de 5,5 mil. lei în data de 21 octombrie 2022, iar plata a fost efectuată în data de 2 noiembrie 2022 (transmitem atașat ambele documente).Prin urmare, pe baza argumentelor de mai sus, Societatea se opune excluderii contractului IBNR XL, iar justificarea detaliată va fi furnizată în secțiunea II a prezentului document.Cu privire la constatările legate de pretinsele nefurnizări de răspunsuri/informații din partea Societății [...] Solicităm respectuos A.S.F. să observe că [...] în realitate, Euroins a transmis cu bună-credință explicațiile pe care le-a considerat suficiente pentru a răspunde Autorității.[...] prin Raportul de control permanent se reține că în cadrul unei întâlniri dintre părți din data de 06.09.2022, A.S.F. ar fi solicitat clarificări cu privire la decontarea/compensarea privind Tratatul XL IBNR, iar, în cadrul întâlnirii, Euroins nu ar fi oferit explicații cu privire la întrebările A.S.F.Considerăm că o eventuală faptă de nefurnizare de informații ar putea fi reținută doar în situația în care ar exista o solicitare legală de informații din partea Autorității, necesare desfășurării procesului de supraveghere/control, la care Societatea să răspundă nejustificat. De asemenea, evenimentele ulterioare au arătat că din contractul în cauză rezultă fluxuri de numerar, așa cum am menționat în document și în anexele acestuia.Or, prin adresa nr. SC-25953/12.09.2022, Societatea a transmis Autorității multiple detalii despre contractele de reasigurare, inclusiv despre Tratatul XL IBNR, cu scopul, astfel cum am menționat în cadrul adresei, al „înlesnirii procesului de supraveghere“. Ulterior transmiterii, conform Raportului de control permanent, Autoritatea a considerat că „societatea nu a răspuns solicitării autorității cu privire la realizarea unei decontări conform prevederilor contractului excedent de daună pentru acoperirea anului 2021.“Euroins a considerat, cu bună-credință, că informațiile și documentele transmise sunt suficiente și de natură să răspundă corect și complet solicitărilor A.S.F.Pentru toate aceste motive, solicităm respectuos Autorității să înlăture constatările cu privire la lipsa unor explicații sau nefurnizarea informațiilor solicitate. Astfel, vă transmitem în cele ce urmează explicații cu privire la aspectele menționate în cadrul Raportului de control permanent [...] Cu privire la decontarea/despăgubirea pe Tratatul XL IBNR, Societatea consideră că, pe baza explicațiilor specifice de mai sus, a evenimentelor ulterioare și a documentelor anexate, constatarea a fost abordată integral.Obiecțiile Societății nu înlătură argumentele invocate de autoritate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 cu privire la ajustarea înregistrărilor acestui contract. Mai mult, obiecțiile Societății privind retrocesionarea contractului nu se susțin deoarece obligația directă de plată a EIG Re către Societate nu este eliminată.Motivele invocate de Societate cu privire la faptul că acest contract a fost modificat succesiv în scopul extinderii domeniului de aplicare a acoperirii ca urmare a ajustării IBNR în trimestrul III/trimestrul IV al anului 2021 au fost înaintate către autoritate doar în cuprinsul obiecțiilor transmise și nu înaintea acestora și nu se susțin dat fiind faptul că Societatea avea nevoie de lichidități imediate în scopul plății daunelor, luând în considerare specificul portofoliului acesteia, preponderent RCA.Cu privire la clauza de decontare între părți, respectiv în funcție de cifrele auditate la 31.12.2022, aceasta este o interpretare a Societății și nu rezultă din textul contractului, care poate fi interpretat în mai multe moduri, inclusiv că suma se va plăti în mai mulți ani, pe situații financiare auditate ale anilor respectivi (în contractul de reasigurare se utilizează pluralul), în interiorul celor 48 de luni.Autoritatea a estimat daunele ce pot fi recuperate în baza tratatului IBNR XL pentru perioada de accident de până la 31.12.2020 la nivelul de 110.089.102 de lei utilizând următoarea formulă:
  -lei-
  Rezerva de daună avizată netă de reasigurare la 31.12.2021(A)102.677.202Anexa 7 la Norma 21/2016
  Rezerva de daună avizată netă de reasigurare la 30.09.2022(B)112.291.273RBNS la 30.09.2022.xlsx
  Daune plătite nete în perioada 01.01.2022-30.09.2022(C)149.075.032BD Daune plătite_30.09.2022.xlsx
  Reținerea conform tratatului(D)48.600.000
  Limită (E)109.000.000
  Daune recuperabile în baza tratatului IBNR XL(F) = (B) + (C) – (A) –(D)110.089.102
  Daune recuperabile în baza tratatului IBNR XL după aplicarea limitei(G) = min((E), (F))109.000.000
  Din această sumă, 25.733.241 de lei sunt plăți de daune nete aferente unor daune întâmplate până la data de 31.12.2020, dar avizate în anii 2021 și 2022, deci reprezentând daune întâmplate și neavizate pure. Cu toate acestea, Societatea a efectuat diligențele necesare efectuării plății de către reasigurător doar a sumei de 5,5 milioane de lei, aferentă daunelor întâmplate în cursul anului 2021.Deși Societatea a încasat suma de 1.123.780 de euro în data de 3.11.2022 (echivalent 5,5 milioane de lei), în data de 11.11.2022, a efectuat plata primei de reasigurare în cuantum de 1.524.160,75 de euro (echivalent a 7,6 milioane de lei), ceea ce a generat un flux de numerar negativ pentru Societate în condițiile în care, așa cum rezultă din cele de mai sus, fluxurile de numerar potrivit contractului ar fi trebuit să fie în favoarea acesteia.Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.Cu referire la mențiunea din RCP nr. SA-DG 10102/ 26.10.2022 privitoare la opinia auditorului asupra situațiilor financiare ale anului 2021, Societatea a formulat următoarea obiecție:• Raportul către Comitetul de Audit [a se vedea pag. 4 din Raportul de control permanent al A.S.F.] Raportul trimis de către auditorul Euroins România către A.S.F. la data de 09/08/2022 a fost (1) în contradicție cu opinia oficială de audit emisă conform ISA 705 și, în general, raportul conform ISA 260 și ISA 265 nu poate include informații care diferă în mod semnificativ de opinia emisă oficial și (2) a fost corectat (pe baza discrepanțelor menționate mai sus), fiind transmis către Autoritate în data de 27 octombrie 2022. Astfel, putem concluziona că, în prezent (în urma ajustărilor), nu există discrepanțe între opinia de audit (conform ISA 705) și raportul de audit (conform ISA 260/265), iar baza calificării este legată de potențiala incertitudine în estimarea rezervelor, care este legată în general de volatilitatea pieței.Obiecțiile Societății nu se susțin, mai mult, în textul RCP nu se face trimitere la Raportul către Comitetul de audit, ci la Scrisoarea către conducerea Societății, faptul că în raportul auditorului nu s-au regăsit aceste valori ale ajustărilor propuse de către auditor, ci doar în documentele suport ale raportului de audit, nu înlătură estimarea valorică efectuată de auditor și prezentată înainte de modificarea scrisorii.Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.Având în vedere informațiile și explicațiile Societății prezentate atât în cadrul obiecțiunilor, cât și ulterior acestora, autoritatea a transmis Societății al doilea RCP nr. SA-DG 1318/ 02.02.2023 în care s-au reiterat ajustările realizate în cadrul primului RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 și s-au arătat următoarele:În cadrul obiecțiilor și informațiilor suplimentare comunicate autorității ca urmare a RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, Societatea a arătat că, începând cu data de 01.07.2022, nu a mai fost menținută cedarea aferentă contractului Q/S MTPL LPT 15%, în sensul că Societatea a încheiat un act adițional cu reasigurătorul, prin care se modifică procentul de cedare în reasigurare de la 15% la 5%, începând cu data de 1.07.2022, și, de asemenea, a menționat că a înregistrat o pierdere odată cu scăderea procentului de cedare din reasigurare de la 15% la 5%, provenită din derecunoașterea a 10% din rezervele de daună cedate. Societatea a încheiat un contract de reasigurare cotă-parte cu reasigurătorul Allianz Re pe an de accident, cu o cotă de cedare 10% care acoperă activitatea RCA pe perioada 1.07.2022-31.12.2022.Prin adresa nr. SC-31846.7/20.12.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 11824.2/21.12.2022, Societatea a furnizat calculul aferent transferului de risc pentru tratatele de reasigurare 2022 Q/S MTPL LPT, calcul efectuat de către brokerul AoN. Pentru a evalua nivelul transferului de risc, brokerul a construit un model stocastic, pentru a evalua deficitul estimat al reasigurătorului (ERD), prin generarea unei distribuții a daunelor reasigurate care este probabil să fie suportate de reasigurător.În fișierul de calcul ERD_HannoverRe_Mapfre_wo f prezentat, în foaia de lucru „AY + LPT“ se prezintă calculul detaliat cu privire la testul ERD, simulările efectuate cuprind daunele întâmplate în anul de accident, iar în ceea ce privește partea de portofoliu de daune în intrare, este luată în calcul doar dezvoltarea adversă a daunelor în procent de până la 15% sau de 20% în funcție de condițiile fiecărui reasigurator, atât pentru daunele atriționale, cât și pentru daunele mari. Pe baza scenariilor dezvoltate se calculează probabilitatea unui rezultat negativ, a unui rezultat negativ mediu și valoarea testului ERD, care prezintă un rezultat de 2,25%.În fișierul de calcul ERD_HannoverRe_Mapfre_wo f, foaia de lucru „AFTER EARLY CANCELLATION CLAUSE“, clauză pe care Societatea o invocă anual, prezintă calculul testului ERD în condițiile de terminare timpurie a contractului. În calculul acestuia nu este cuprinsă partea de dezvoltare adversă a daunelor, doar daunele întâmplate în anul de accident, rezultatul testului ERD fiind 3,88%.Ambele rezultate sunt peste valoarea acceptată în practică de 1%, valoare peste care se consideră că există un transfer de risc suficient pentru ca aceste tratate să fie considerate tratate de reasigurare, fără ca această valoare de 1% să fie legiferată.În concluzie, din calculul detaliat al ERD se constată că daunele acoperite de contract sunt cele întâmplate în anul de accident (AY) și dezvoltarea adversă a daunelor din portofoliul de daune existent la începutul contractului (LPT) în procent de până la 15% sau de 20% în funcție de condițiile fiecărui reasigurator, fără a fi luate în calcul daunele din rezervele inițiale de daună iar, în cazul rezilierii timpurii, brokerul ia în calculul ERD doar daunele întâmplate în anul de accident.Mai mult, potrivit deconturilor, în concordanță cu clauzele contractuale, în calculul ratei daunei se ia doar valoarea dezvoltării adverse a daunelor în limita a max. 15% sau max. 20% (pentru anii 2021 și 2022) din rezervele de daune inițiale (nu 115% sau 120% cum susține Societatea) și daunele întâmplate în anul de accident, aplicând toate limitările contractelor, descrise anterior. La terminarea contractului sau după data comutării acestuia, conform prevederilor contractuale, reasigurătorii sunt liberi de orice obligații viitoare aferente acestui contract, soldul fondurilor reținute prin care se determină rezultatul contractului (care reprezintă calculul pentru stingerea tuturor obligațiilor între părți) se plătește reasigurătorilor dacă este pozitiv sau se plătește cedentului dacă este negativ (așa cum stipulează clauzele contractuale), iar contractul se închide.Pe baza acestui mecanism de decontare, orice daună plătită din rezervele inițiale va fi compensată în Fondurile reținute prin faptul că Euroins datorează reasigurătorului o sumă egală cu rezerva de daună inițială, astfel încât nicio rezervă de daună în sold nu ar trebui înregistrată ca fiind cedată în reasigurare fără a fi contrabalansată de reflectarea unei datorii în cuantumul valoric al estimării inițiale, datorie care este neexigibilă pe durata contractului și care devine exigibilă și se reglează odată cu plata dosarelor de daună și/sau terminarea contractului. Această evidențiere permite reflectarea corectă a veniturilor și cheltuielilor în perioada contractului.În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, s-a arătat că, în contractul Q/S MTPL LPT 15%, pe de o parte, acoperirea totală pentru daunele întâmplate, definite conform contractului, este limitată la o rată a daunei de 125%, cu un culoar neacoperit situat între 98%-105% rata daunei (în cazul activării clauzei early cancelation), iar, pe de altă parte, în ceea ce privește evoluția adversă a daunelor care provin din soldul inițial (având în vedere costul redus al contractului), reasigurătorii s-au protejat prin limitarea acesteia la maxim 15% din valoarea soldului inițial cedat, aspect ce rezultă inclusiv din deconturile/confirmările de la reasigurători.Înregistrarea unei părți cedate în reasigurare la nivelul a 15% din rezervele tehnice la începutul contractului Q/S MTPL LPT 15%, fără reflectarea obligației neexigibile, a condus la majorarea activului Societății, cu efect în situațiile financiare prin înregistrarea unui profit în valoare de 293,5 milioane de lei obținut într-o perioadă de trei luni cuprinsă între octombrie-decembrie 2021.Potrivit informațiilor transmise de către Societate prin adresa nr. SC-11811.86/06.01.2023 înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. SA-DG 155/09.01.2023, ca urmare a solicitărilor autorității, tratatul a fost înregistrat în contabilitate începând cu data de 31.12.2021.Prin recunoașterea la valoarea procentului cedat de 15% a soldurilor inițiale ale rezervelor tehnice cedate, Societatea înregistrează un venit care a fost derecunoscut parțial odată cu scăderea procentului de cedare din reasigurare la 5%, înregistrând o pierdere.Conform contractului, formula fondurilor reținute în baza valorii cărora se face decontarea efectivă a contractului este:prime cedate_AY – (UPR_final UPR_intrare) – daune întâmplate_AY + rezervele de daună LPT_intrare – daune plătite_LPT – rezervele de daună_LPTfinal – marja reasigurătorului – comision (unde AY este anul de accident și LPT reprezintă portofoliu de daune aflate în sold). Astfel, conform formulei de calcul al fondurilor reținute, rezultă faptul că soldurile inițiale sunt evidențiate în fapt ca o datorie a societății (cu semnul +).Ținând cont de informațiile luate în calculul ERD și de informațiile transmise de Societate prin e-mailul din data de 26.10.2022 cu privire la impactul comutării a 10% din contractul de reasigurare de Q/S MTPL LPT 15% (recunoscut în balanța statutară a lunii iulie printr-o pierdere rezultată din scăderea cedării rezervelor de daună în valoare de 114,5 milioane de lei, fără o ajustare în valoarea UPR cedat, deoarece suma face obiectul noului contract de reasigurare cotă-parte pe an de accident care a fost încheiat cu Allianz Re (cedare 10%), astfel neexistând un impact în contul de profit și pierdere aferent cedării UPR), se va demonstra, mai jos, faptul că reasigurătorii nu vor suporta niciodată 115% sau 120% din cuantumul rezervelor de daune inițiale (în cazul LPT), ci doar maximum 15% sau 20% din dezvoltarea adversă a daunelor, printr-un exemplu teoretic, simplificând contractul doar la partea de transfer de portofoliu și fără a lua în considerare culoarul de daune.Plecând de la premisa că soldul inițial al rezervelor de daune cedate este de 100 unități, iar în perioada contractuală Euroins plătește daune în valoare:Cazul I - de 103 unități aferente daunelor din rezerva inițială cedată (100 din soldul inițial și 3 unități în plus față de estimarea din rezerva inițială) astfel încât la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieșire este 0 (zero). Aplicând formula fondurilor reținute, respectiv soldul inițial minus plățile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 103 – 0 = –3. Rezultatul fondurilor reținute în cuantum de 3 unități (reprezentând dezvoltarea adversă a daunelor/run-off negativ), fiind negativ, îi va reveni Euroins.Cazul II - de 0 unități aferente daunelor din rezerva inițială cedată (nu plătește nicio daună din rezerva inițială) astfel încât la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieșire este tot 100. Aplicând formula fondurilor reținute, respectiv soldul inițial minus plățile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 0 – 100 = 0. Rezultatul fondurilor reținute este în cuantum de 0 unități, nicio parte nu are datorii față de cealaltă.Cazul III - de 98 unități aferente daunelor din rezerva inițială cedată, iar la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieșire este 2 unități. Aplicând formula fondurilor reținute, respectiv soldul inițial minus plățile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 98 – 2 = 0. Rezultatul fondurilor reținute este în cuantum de 0 unități, nicio parte nu are datorii față de cealaltă.Cazul IV - de 98 unități aferente daunelor din rezerva inițială cedată, iar la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieșire este 0 unități (sold inițial supraevaluat). Aplicând formula fondurilor reținute, respectiv soldul inițial minus plățile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 98 – 0 = 2. Rezultatul fondurilor reținute este în cuantum de 2 unități, Euroins datorează 2 unități reasigurătorului, suma datorată va diminua datoria reasigurătorului pentru daune întâmplate în anul de accident. Menționăm faptul că în fișierul ERD_HannoverRe_Mapfre_wo f.xlsx, în foaia LPT 20% Cap, coloana E, LPT 20% Cap, cea mai mică valoare este 8.757.381 EUR (din 50.000 de simulări). Practic AON a presupus că rezerva de daună inițială nu se poate dezvolta favorabil pentru Societate, ci doar advers, în cel mai bun caz cu 3,3% = 8.757.381/265.626.085.Astfel, se constată faptul că reasigurătorul va suporta în toate cazurile doar dezvoltarea adversă a daunelor, în limitele contractuale, soldurile inițiale fiind doar elemente utilizate în calculul fondurilor reținute/noționale.Din cele expuse mai sus rezultă că, deși clauzele contractuale prevăd textual, conform clauzei „Portfolio Transfer“, cedarea soldurilor inițiale ale rezervelor de daune în procentul stipulat în contract, sugerând o recuperare a acestora de la reasigurători, coroborând efectele economice ale tuturor clauzelor contractuale care converg spre valoarea care este decontată efectiv de reasigurători, în fapt, aceștia acoperă doar daunele întâmplate în anul de accident (daunele plătite și rezerva de daune) și dezvoltarea adversă a daunelor din soldul inițial (conform exemplului simplist de mai sus) atunci când se aplică toate clauzele și limitările contractului (inclusiv rata daunei maxime până la care reasiguratorul acoperă daunele și coridorul de excludere). Un transfer de portofoliu de daune (LPT) presupune și transferul de active care acoperă acea parte a rezervelor tehnice. De altfel, din punct de vedere economic este imposibil ca în schimbul unei marje de 2,2% din primele câștigate în cazul terminării timpurii a tratatului, reprezentând echivalentul a aproximativ 3,35 milioane de euro, reasigurătorii să își asume plata unor rezerve de daună în valoare de minim 150,7 milioane de euro (aferentă LPe pentru anul 2021).Prevederile contractuale stabilite între părțile unui contract de reasigurare trebuie să fie clare, fără a induce interpretări controversate, așa cum se menționează și la art. 210 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (în continuare denumit Regulamentul Delegat 2015/35): „Prin acordurile contractuale care reglementează tehnicile de diminuare a riscurilor se asigură că măsura acoperirii oferite de o tehnică de diminuare a riscurilor și de transferul riscului este clar definită și nu poate face obiectul unor controverse“.Societatea a înregistrat o pierdere determinată de diminuarea activului reprezentat de partea cedată din rezervele de daune (reasumate) în procentul de 10% din RBNS și IBNR cedate începând cu luna iulie 2022, odată cu diminuarea procentului de cedare în reasigurare de la 15% la 5% pentru contractul de reasigurare cu Newpoint RE, pentru partea aferentă a UPR nu s-a înregistrat pierdere, aceasta fiind cedată mai departe în baza noului tratat cu cedare 10% pe an de accident încheiat cu Allianz Re.Acest mecanism de decontare se aplică la finalul contractului, indiferent de forma de terminare a acestuia, comutare, terminare timpurie, run-off.În cazul, până acum nematerializat, al necomutării contractelor și al intrării acestora în run-off, rezultatele tratatelor Q/S MTPL LPT se determină astfel:– primele câștigate se vor menține la nivelul ultimului an contractual;– daunele întâmplate vor intra în run-off și vor avea următoarea componență:• partea de dezvoltare adversă a rezervelor de daună inițiale cedate (entry n), adică daune din soldul inițial plătite + rezerve de daune finale – rezerve de daune inițiale;• daunele plătite aferente anului de accident (n);• rezervele de daună aferente anului de accident (n) la sfârșitul anilor (n + i, i=1 până la 6);• recuperări și regrese aferente daunelor întâmplate în anul de accident;• comisionul final recalculat (+/-Δ comision precedent).Din cele expuse mai sus rezultă faptul că dacă intervine intrarea în run-off, prin necomutarea contractului conținutul economic nu se schimbă, valoarea matematică a soldului rezervelor de daune cedate inițial nefiind acoperită decât în limita a 15% sau 20% și nu în limita a 115% sau 120%, așa cum în mod eronat susține și evidențiază Societatea. Doar determinarea rezultatului final se prelungește cu 60 sau 72 de luni.În conformitate cu pct. 43 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015, „Elementele prezentate în situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute de prezentele reglementări“.Conform principiului contabilității de angajament coroborat cu principiul prudenței, prevăzute în norma menționată, Societatea trebuie să recunoască această pierdere viitoare despre care are cunoștință, generată de modul de evidențiere în contabilitate a rezervelor cedate (exprimată prin formularea din decont „to be settle“) prin recunoașterea unei cheltuieli/datorii încă de la începutul contractului deoarece, așa cum am arătat mai sus, aferent transferului de portofoliu, va fi decontată doar dezvoltarea adversă (run-off negativ) în limitele contractuale ale ratei daunei (exemplul teoretic 100 – 103 – 0 = –3), nu și cuantumul integral al acesteia (100 + 3).Or, pentru a reflecta în mod corect efectele acestui tip de contract, Societatea ar fi trebuit fie să ajusteze activul constând în partea cedată în reasigurare, fie să recunoască o datorie/cheltuială neexigibilă la nivelul rezervelor de daune inițiale, care se va regla la încheierea contractului indiferent de modul de terminare a acestuia, asigurându-se astfel că veniturile aferente acestui contract nu sunt supraevaluate și reflectă întocmai rezultatul generat de contract.În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a consemnat faptul că din analiza situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, a raportărilor contabile aferente datei de 30.06.2022 și a raportărilor periodice de supraveghere, pornind de la rezultatul tehnic înregistrat de Societate din cedările în reasigurare, pe baza informațiilor disponibile la momentul emiterii raportului, autoritatea a procedat la ajustarea elementului de activ constând în parte cedată în reasigurare pentru a reflecta rezultatul din reasigurare pe contractul QS LPT cedare 15%, conform decontului. Durata relativ scurtă a derulării contractului de reasigurare la momentul analizei a reliefat denaturarea rezultatului din reasigurare la nivelul valorii rezervelor tehnice inițiale pe toată durata contractului care, în acest caz, s-a putut observa în contul tehnic detaliat la nivel de reasigurători. Societatea a înregistrat un venit în luna decembrie 2021 generat de rezervele de daune în intrare așa cum s-a arătat în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, care a generat un rezultat tehnic al contractului în cuantum de 293.457.962 de lei. Societatea nu a înregistrat în evidențele contabile concomitent și obligația viitoare, respectiv pierderea viitoare de la terminarea contractului reprezentată de valoarea acestor rezerve tehnice cedate care, așa cum am arătat mai sus, nu vor fi suportate de reasigurători niciodată, ele fiind doar elemente de calcul într-un cont noțional (fondurile reținute) pe baza cărora se determină datoriile/creanțele cu reasigurătorul.Cele două contracte Q/S MTPL LPT cedare 15% și 50% sunt similare, având același mecanism de decontare între părți. Inițial, Societatea evidențiază un activ - parte cedată din rezervele tehnice aflate în sold (care generează venituri) fără recunoașterea concomitentă a unei datorii neexigibile (care generează cheltuielile de la sfârșitul contractului). Indiferent de modul de încetare a contractului, acest activ (parte cedată) nu va produce niciodată beneficii viitoare (nu se va deconta niciodată, cum rezultă din exemplul de mai sus).La contractul Q/S MTPL LPT 50%, prin comutări succesive la fiecare sfârșit de an, decontarea s-a derulat pe mai multe exerciții financiare, astfel încât rezervele tehnice cedate de la sfârșitul fiecărui an devin solduri inițiale ale exercițiului următor fără a mai trece prin contul de profit și pierdere, având în vedere că după data comutării, reasigurătorii sunt liberi de orice obligații viitoare aferente acestui contract, Euroins fiind obligată să își reasume rezervele tehnice cedate. Deși contractele sunt încheiate pe 1 an, prin comutare, Societatea nu înregistrează rezultatul contractului la sfârșitul perioadei contractuale. La valoarea rezervelor tehnice inițiale din primul an se adaugă și variațiile rezervelor tehnice cedate din anii următori, denaturarea generată de nerecunoașterea obligațiilor viitoare ale Societății în cazul terminării contractului (în oricare mod) fiind majorate an de an la nivelul rezervelor tehnice cedate inițial plus variațiile acestora din anii următori.Confirmările reasigurătorilor privind soldurile finale de forma „to be settled“ (de regularizat) cuprind două elemente: soldul inițial care nu face obiectul niciunei decontări propriu-zise și variația rezervelor tehnice cedate în timpul anului (la decontarea finală soldul din clasa 39, poziție de activ, trebuie să se stingă cu soldul din clasa 412 (pasiv) rămas după decontarea marjei reasigurătorului).Astfel, modul de reflectare a celor două contracte de către Societate generează supraevaluări ale veniturilor, precum și subevaluări ale cheltuielilor perioadei.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.În acest sens, așa cum s-a arătat mai sus, deși narativ contractele de reasigurare prevăd cedarea în reasigurare a soldurilor rezervelor tehnice, din decontarea efectivă cu reasigurătorii rezultată din elementele care intră în calculul Fondurilor reținute rezultă faptul că aceste contracte acoperă doar dezvoltarea adversă a daunelor din soldul inițial al rezervelor de daună, în limita a maximum 15% sau 20% din valoarea lor, astfel încât Societatea ar fi trebuit să evidențieze aceste contracte conform efectelor economice pe care acestea le generează, astfel încât să nu distorsioneze veniturile și cheltuielile în perioadă generate de contracte, având ca efect majorarea, fără suport economic, a activului net în perioadă.Potrivit informațiilor transmise prin adresa nr. SC 11811.74/ 28.10.2022 Secțiunea III Acțiuni și evenimente ulterioare, Societatea a transmis următoarele:În urma constatărilor din Raportul de control permanent al A.S.F. au fost avute în vedere de către companie următoarele abordări pentru data de 30.09.2022:– Situația deconturilor a fost recalculată începând cu Trim. III 2022 luând în considerare UPR Brut în loc de UPR net de DAC atât pentru rezervele de deschidere, cât și pentru cele de închidere. Impactul total asupra comisionului a fost o scădere de 33,4 mil lei și a fost înregistrat în situațiile financiare care au fost deja transmise. Astfel, considerăm că este adresată în întregime constatarea din Raportul de control permanent al A.S.F.– Contractele MTPL QS (50% + 5%) au fost înregistrate pe baza primei câștigate și a daunelor întâmplate. Impactul în PBS cedat: majorarea primelor cedate cu 16,6 mil lei. Impact total în daune plătite cedate: scăderea daunelor plătite cedate cu 73,6 mil. lei. În urma acestei ajustări, respectăm pe deplin prevederile contractului și nu ne așteptăm la ajustări interanuale ulterioare de acum înainte.– Decontul pentru MTPL QS (50% + 5%) a fost calculat pe baza marjei de reasigurare de 5,15% (pentru necomutare). Impact total: o diminuare a comisionului cu 25,2 mil lei. [...] Vă rugăm aveți în vedere că această abordare a fost unificată cu cea a Grupului și se aplică la nivel de grup tuturor membrilor săi. Anexăm prezentului document un raport al unui consultant extern în această privință.– Contractul 10% QS LPT/AD + AY (New Point Re) a fost comutat la data de 01.07.2022 respectiv (1) reversarea rezervelor cedate (114,6 mil. lei), pentru care a fost transmisă o informare în data de 26.10.2022 și (2) calculul final al comisionului, pe baza marjei reasigurătorilor comutată (pentru care am informat Autoritatea în data de 26.10.2022).– Contractul de 10% QS AY (cu Allianz Re) a fost contabilizat folosind următorul tratament:○ Rata daunei este calculată conform prevederii contractului pe baza primelor câștigate/ă daunelor plătite, în timp ce, în scopuri contabile și într-un mod mai conservator, pentru a limita volatilitatea semnificativă a comisionului la scara variabilă, există o acumulare suplimentară de răspundere care este pe baza raportului de daune calculat pe prime câștigate/daune întâmplate○ UPR-ul de deschidere respectiv este cedat deoarece va acoperi daunele viitoare din anul de accident începând de la 1.07.2022, în timp ce rezerva de deschidere pentru Daune este de 0,0 milioane lei, deoarece nu există nicio clauză de tip LPE.Prin adresa nr. SA-DG 155.1/11.01.2023, autoritatea a solicitat informații suplimentare cu referire la clauza din contractul de reasigurare încheiat cu Allianz Re (Q/S MTPL AY cedare 10%) care definește „claims recoverable“ ca fiind daunele plătite în sarcina reasigurătorilor și nu daunele întâmplate, conform clauzei „Accounting and payment“ - „Period of occurrence system“.Societatea a transmis explicații prin care a reiterat tratamentul contabil aplicat și calculul comisionului („Scala variabilă de calcul va avea loc cu primul decont care urmează să fie transmis de către Reasigurat, respectiv la 30.09.2022, ajustările urmând să fie făcute cu fiecare decont ce va urma ulterior până la soluționarea finală a tuturor daunelor“, fiind înțeles faptul că în decontul de reasigurare și în calculul comisionului sunt considerate daunele care au fost soluționate și prin urmare plătite de către Reasigurat.)“De asemenea, Societatea a precizat faptul că deconturile semestriale vor cuprinde doar daunele plătite, până când toate daunele acoperite de contractul de reasigurare vor fi închise, fiecare decont ajustând soldul pe baza sumelor care sunt certe la data contabilă de referință și, prin urmare, sunt luate în considerare daunele plătite. Societatea a comunicat autorității, încă o dată, faptul că daunele recuperabile au fost confirmate de reasigurător ca fiind „daune plătite“, prin confirmarea finală a decontului și a sumei care este datorată de către Reasigurat.Cu toate explicațiile Societății cu referire la calculul comisionului/calculul ratei daunei, Societatea înregistrează în contabilitate comisionul calculat după formula daune plătite împărțit la prime câștigate (valoare corectă).Prin adresa SC 31846.7/20.12.2022, ca răspuns la solicitarea A.S.F. nr. SA-SG 11824/13.12.2022, Societatea a transmis atât scrisorile de confirmare (SoA) la data de 30.09.2022 cât și o corespondență cu reasigurătorul Allianz Re cu privire la creanțele și datoriile ce rezultă din contractul în cauză la data de 30.09.2022.Ca urmare a informațiilor prezentate de Societate a rezultat că în SoA sunt defalcate următoarele valori în euro:PBS cedat: 6.190.150 de euroUPRi cedată: 27.236.528 de euroUPRf cedată: 20.804.436 de euroPlăți daune cedate: 648.708,8 de euroComision reasigurare: 5.993.385,67 de euro.Datoria față de reasigurator (în condițiile în care comisionul este calculat raportat la daune întâmplate și nu plătite) este de 340.800,53 de euro.Din analiza informațiilor și raportărilor transmise de Societate (în euro) cu privire la tratatul de reasigurare Q/S încheiat cu Allianz Re (10% cedare), rezultă următoarele înregistrări contabile (valori în euro):
  709-41212.622.242 (prime câștigate cedate)
  395-61927.236.528 (sold inițial cedat UPR)
  395-619-6.432.092 (variația UPR cedat)
  412-705d648.708 (daune plătite cedate)
  412-705c5.993.385 (comision)
  397-6195.639.347 (variația RBNS + IBNR)
  Profitul înregistrat de Societate după 3 luni de la încheierea contractului, în cuantum de 20.463.635 de euro este compus din 340.800 de euro marja reasigurătorului/costul contractului (–) și 20.804.436 de euro valoarea UPR finală, rezultat care nu este conform clauzelor contractuale.Acest profit nu se va regăsi în situațiile Societății deoarece rezerva de primă a fost preluată de la contractul de reasigurare încheiat cu Newpoint Re fără a fi întâi evidențiată de Societate ca fiind în sarcina Euroins (prin renunțarea la 10% din cedări) și mai apoi cedată reasigurătorului Allianz Re.Astfel, Societatea menține un profit în valoare de 20 milioane de euro, deși rezultatul contractului după 3 luni ar trebui să fie o pierdere egală cu 340.800 de euro, dat fiind faptul că rata daunei este subunitară, datorită faptului că nu evidențiază o datorie neexigibilă care se va regla la finalul contractului.Prin schimbarea modului de reflectare a contractelor de reasigurare Q/S MTPL LPT începând cu 01.07.2022 prin înregistrarea primelor cedate la nivelul primelor câștigate și a daunelor la nivelul daunelor întâmplate concomitent cu reflectarea rezervelor cedate, în condițiile în care atât primele câștigate cât și daunele întâmplate sunt deja influențate cu variațiile rezervelor de primă și daune, se supraevaluează activele Societății cu această valoare.În cazul evidențierii creanțelor și datoriilor Societății pentru acest tip de contract de reasigurare la nivel de prime câștigate, respectiv daune întâmplate, prin înregistrarea părții cedate din rezervele tehnice se creează în mod nejustificat o poziție de activ (rezervă de prime cedată/rezerve de daună cedate), care conduce la un rezultat pozitiv (profit) majorat cu soldul final al rezervei de primă cedată, rezultatul contractului fiind denaturat.Societatea a supraevaluat veniturile și subevaluat cheltuielile din reasigurare aferente contractelor de cedare cotă parte (50% + 5% + 10%) și pentru data de 30.09.2022, astfel nu a respectat prevederile Secțiunii 2.1 - Dispoziții generale, pct. 19, ale Secțiunii 2.4 - Principii generale de raportare financiară pct. 46 și pct. 52 și prevederile Capitolului 12 - Planul De Conturi pct. 572 (ultima teză) din Anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.Autoritatea a estimat o ajustare la data de 30.06.2022 prin constituirea unei datorii neexigibile în cuantum egal cu valoarea soldurilor inițiale ale rezervelor tehnice cedate, astfel fiind asigurate condițiile reflectării corecte a rezultatelor tratatelor de reasigurare. Prin schimbarea modului de reflectare la valoarea primelor câștigate/daunelor întâmplate a contractelor cotă-parte cu cedare 50%, 5%, 10%, este necesară constituirea unei datorii neexigibile în cuantumul rezervelor tehnice cedate de la finalul perioadei.Pornind de la obiecțiile Societății, transmise la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 prin adresa nr. SC-11811.76 din 03.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 10782/05.11.2022, și a tuturor informațiilor solicitate ulterior și transmise de către Societate, autoritatea a realizat în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, următoarele ajustări finale:– ajustarea în minus a părții din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 258.509.035 de lei, reprezentând: cheltuieli de achiziție reportate în valoare de 136.975.217 de lei (–), diferențe de curs valutar în valoare de 6.707.340 de lei pentru UPR (–), rezerva pentru riscuri neexpirate în valoare de 11.616.429 de lei (+), IBNR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 121.000.000 de lei (–), UPR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 5.442.910 de lei (–);– ajustarea în minus a părții din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 92.066.966 de lei, provenită din ajustarea soldurilor inițiale și a celor finale ale rezervelor de prime și de daune, rezultând ajustări pe variațiile acestora în cuantum de 91.908.468 de lei pentru UPR și 158.498 de lei pentru rezervele de daune;– ajustarea în sensul creșterii creanțelor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 9.674.623 de lei și la data de 30.06.2022 cu suma de 1.998 de lei;– ajustarea în minus a datoriilor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 4.770.500 de lei, compusă din PBS cedate în minus în valoare de 672.410 de lei (+) și reversarea primei de reasigurare de 5.442.910 de lei (–) aferentă contractului excedent de daună;– ajustarea în sensul creșterii datoriilor provenite din operațiuni de reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 126.445.401 de lei, reprezentând comision înregistrat de Societate;– ajustarea în sensul creșterii datoriilor din reasigurare cu suma de 3.600.000 de lei reprezentând partea din recuperările din regrese cedate în reasigurare la 31.12.2021. Aceasta reprezintă o cheltuială pentru Societate care, în mod eronat, a fost înregistrată de aceasta în macheta privind rezultatul tehnic pentru clasa 10 la data de 31.12.2021 la rubrica „Despăgubiri și cheltuieli cu soluționarea daunelor cedate în reasigurare“, în sensul în care a majorat suma în sarcina reasigurătorilor (un venit pentru Societate);– ajustarea în sensul creșterii datoriilor din reasigurare cu suma de 251.674.355 de lei (78.883.276 de lei + 172.791.079 de lei) în loc de o ajustare în același cuantum în sensul diminuării activului constând în parte cedată în reasigurare aferentă contractului de 15%, așa cum a fost reținut în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022;– ajustarea în sensul creșterii datoriilor neexigibile din reasigurare cu suma de 1.191.302.807 de lei, compusă din ajustarea soldurilor inițiale ale rezervei de prime și rezervelor de daune în sumă totală de 932.216.325 de lei pentru anul 2021 și 259.086.482 de lei pentru data de 30.06.2022, aferente contractului Q/S MTPL LPT 50%, cu efect în rezultatul reportat (pierdere), având în vedere faptul că Societatea a înregistrat acest venit în anul în care a încheiat primul contract cu componentă de transfer de portofoliu, la care se adaugă anual suma variațiilor rezervelor de primă și daune;– ajustarea în sensul descreșterii rezervei de daună cedată aferente tratelor excedent de daună care acoperă portofoliul de daune RCA cu suma de 97.872.748 de lei, având în vedere că rezerva de daună neavizată pentru daune mari care nu aparțin unui eveniment de peste 750.000 de euro pentru perioada de accident 1.04.2021-30.09.2022 nu poate fi recuperată de la reasigurători, deoarece tratatele de reasigurare prevăd o reținere a asigurătorului de 750.000 de euro.Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, s-a consemnat că impactul estimat cumulat al acestor ajustări realizate asupra elementelor bilanțiere este următorul:
  -lei-
  Elemente bilanțiereRaportat de societateAjustări A.S.F.Raportat de societateAjustări A.S.F.Recalculat A.S.F. ca urmare a impactului cumulat a ajustărilor
  31.12.202131.12.202130.06.202230.06.202230.06.2022
  Activ-
  Active necorporale6.075.9505.916.8645.916.864
  Plasamente579.536.031551.181.142551.181.142
  Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare1.948.954.197(258.509.035)2.214.750.868(189.939.714)1.766.302.119
  Creanțe301.441.2129.674.623267.921.7981.998277.598.419
  -din care creanțe din operațiuni de reasigurare38.500.6039.674.62340.980.5041.99850.657.125
  Alte elemente de activ316.650.761680.663.659680.663.659
  Total Activ3.152.658.151(248.834.412)3.720.434.331(189.937.716)3.281.662.203
  Pasiv-
  Capital și rezerve814.247.952814.247.952814.247.952
  I Capital557.487.674557.487.674557.487.674
  II Prime de capital244.380.425244.380.425244.380.425
  III Rezerve din reevaluare3.682.4873.682.4873.682.487
  IV Rezerve8.697.3668.697.3668.697.366
  V Rezultatul reportat-812.256.194(932.216.325)-845.772.054(259.086.482)(2.536.413.129)
  VI Rezultatul exercițiului (121) profit sau pierdere-33.515.860(499.338.268)95.314.175(316.383.116)(221.068.941)
  Capitaluri proprii-31.524.10263.790.073(1.943.234.118)
  Datorii subordonate44.838.23244.813.76644.813.766
  Rezerve tehnice2.771.120.6633.230.134.7903.230.134.790
  Provizioane8.391.3904.840.3904.840.390
  Depozite primite de la reasiguratori00-
  Datorii309.701.1521.182.720.180359.217.213385.531.8831.927.469.276
  -din care datorii provenite din operațiuni de reasigurare191.301.3021.182.720.180259.847.631385.531.8831.828.099.694
  Venituri în avans50.130.81617.638.09917.638.099
  Total Pasiv3.152.658.151(248.834.413)3.720.434.331(189.937.715)3.281.662.203
  Prin urmare, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reținut că se menține constatarea din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 cu privire la faptul că prin supraevaluarea veniturilor și subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor și subevaluarea datoriilor din bilanț pentru datele de 31.12.2021 și 30.06.2022, aferente contractelor de cedare cotă-parte și excedent de daună, Societatea nu a respectat prevederile Secțiunii 2.1 - Dispoziții generale, pct. 19, ale Secțiunii 2.4 - Principii generale de raportare financiară pct. 46 și pct. 52 și prevederile Capitolului 12 - Planul De Conturi pct. 572 (ultima teză) din Anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.Societatea a obiectat asupra aspectelor redate în RCP nr. SA-DG 1318/2.02.2023 în sensul că a reiterat anumite explicații/obiecții, care au fost tratate anterior, cu privire la reținerile din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 și suplimentar a formulat următoarele obiecții legate de concluziile privind analiza A.S.F. privind substanța economică a contractelor de reasigurare cotă parte RCA, după cum urmează:(A) O componentă de transfer a portofoliului de daune (o tranzacție în reasigurare, în care obligațiile din daune care sunt deja întâmplate și care vor fi plătite sunt cedate unui reasigurator), așa cum este definita în paragraful „Transferul portofoliului“, care prevede:Răspunderea reasigurătorului începe și încetează în conformitate cu următoarele condiții. La data de începere a contractului, reasigurătorul își asumă: Intrarea în portofoliul de prime necâștigate și intrarea portofoliului de daune restante, care se vor efectua simultan.Această componentă este confirmată de către Reasigurători, scrisoarea de confirmare pentru data 31.12.2022 fiind furnizată autorității și arată acoperirea totala a rezervelor inițiale la data începerii contractului.LPT-ul („Loss Portfolio Transfer“ - „Transferul portofoliului de daune“) permite asigurătorilor să diminueze datorii din bilanțurile lor, întărindu-și astfel poziția financiară, și să transfere riscul fiind o soluție de reasigurare cunoscută și utilizată și care este din ce în ce mai des utilizată în Europa.(B) O acoperire pentru un an de accident și o acoperire a dezvoltării negative, având în vedere definițiile si limitele din cadrul contractului.Alineatul „Perioadă“: „Contractul se aplică daunelor survenite în perioada în vigoare de la 1 octombrie 2021 până la 31 decembrie 2022, ambele zile fiind incluse.“Paragraful „Limita portofoliului de daune: reasiguratul va reține 100% din toate daunele care provin din procentul de modificare a portofoliului de daune care depășește 15% sau mai mult.“() Tratatele QS prevăd o opțiune anuală de comutare în baza deciziei unilaterale a Euroins România, în temeiul căreia Marja Reasigurătorului este ajustată în jos.() Tratatele QS prevăd o clauză specifică pentru contul de fonduri reținute care se calculează semestrial și include opțiunea de comutare și/sau retragere a portofoliului; Societatea decontează efectiv FRA, dar suma restantă după comutare este marja reasiguratorului.() Tratatele QS prevăd o clauză pentru o acoperire rămasă de 60 de luni (supusă reînnoirii anuale) atât pentru creanțele LPE (LPT), cât și pentru AY în cazul necomutării contractului (pentru evitarea dubiilor, orice comutare a QS din cadrul tratatelor are loc numai după ce extinderea ulterioară sau (re-) acoperirea este asigurată).() În Ziua 0 a Tratatelor QS este prevăzut un transfer proporțional al (1) LPT al daunelor și (2) a părții proporționale respective din UPR.() În ziua 365 a Tratatelor QS în caz de necomutație a Tratatelor QS, partea respectivă din LPE (LPT) și rezervele AY continuă să fie acoperite de Tratatele QS pentru o perioadă de minim 60 de luni (sub rezerva prelungirilor anuale în funcție de run-off ul rămas).() În ziua 365 a Tratatelor QS în cazul comutării Tratatelor QS, cotă proporțională prevăzută este transferată imediat printr-un nou contract.() Plățile restante a contractului la sfârșitul Tratatelor QS în caz de comutare ar trebui să fie egale cu marja reasiguratorului.() Comutarea este o opțiune pentru Reasigurat în vederea îmbunătățirii grupului de Reasigurători (în funcție de ratingul Reasigurătorului; de asemenea poate fi și o opțiune în cazul deteriorării ratingului reasigurătorului) sau optimizarea costurilor.Structura actuală a contractelor MTPL LPT/LPE - QS a fost implementată pentru prima dată, având în vedere parametri similari (definiții, acoperire, limitări) începând cu data 01.01.2020.Contractul așa cum este definit în paragraful „Perioadă“ se aplică daunelor care au loc în perioada de 12 luni începând cu data de începere până la data de expirare, ambele zile fiind incluse, ora standard locală a locului în care are loc dauna. Perioada de 12 luni va constitui Anul Accidentului.În plus, Contractul va acoperi și intrarea în portofoliul daunelor restante. Tipul de contract este definit după cum urmează: Tratat pe bază de Cotă-Parte RCA a Anului de accidentul, incluzând Intrarea Portofoliului de daune restante, net de reasigurarea exces de daună.Conform concluziilor Autorității din cadrul Raportului de Control Permanent, prima componentă nu este luată în considerare, deși este definită în cadrul contractului ca parte a acoperirii și confirmată de reasigurători pentru 01.10.2021.Obiecțiile Societății nu se susțin, Societatea reiterând faptul că acoperirea conferită de cele două contracte MTPL Q/S cu cedare 50% și 15% (cotă redusă la 5% din iulie 2022) conține portofoliul de daune aflate în sold la încheierea contractelor. Cu privire la argumentele Societății, pe lângă punctul de vedere al autorității deja expus în cele două rapoarte de control permanent și răspunsul la obiecțiile RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, tratate anterior, trebuie evidențiat faptul că:– Scrisorile de confirmare ale reasigurătorilor nu confirmă decontarea daunelor din soldul inițial, ci cuantumul valorilor care intră în calculul comisionului, astfel încât să fie determinată datoria sau creanța cedentului față de reasigurător (aspect care rezultă fără echivoc din formula de calcul pe baza căreia se face decontul, unde valoarea portofoliului de daune inițial se scade din obligațiile reasigurătorului);– În situația ipotetică în care ar fi fost acoperite integral daunele din soldul inițial, în soldul fondurilor reținute ar fi intrat și aceste sume or, odată cu opțiunea Societății de terminare timpurie/comutare, contul de fonduri reținute (modalitatea de decontare efectivă) conține doar marja reasigurătorului. Același mecanism intervine și în cazul run-off, doar că decontarea efectivă se amână cu 60 de luni;– Așa cum s-a arătat în RCP nr. SA-DG nr. 1318 /02.02.2023, deși contractele de reasigurare prevăd textual clauza „Portfolio Transfer“ care presupune efectuarea unui transfer de portofoliu reprezentat de soldul inițial al rezervelor de daune la începutul contractului, coroborând efectele economice ale tuturor clauzelor contractuale cu valoarea care este decontată efectiv de reasigurători, rezultă că aceștia acoperă doar daunele întâmplate în anul de accident (daunele plătite și rezerva de daune) și dezvoltarea adversă a daunelor din soldul inițial;– Potrivit obiecțiilor Societății, comutarea este o opțiune pentru Reasigurat în vederea îmbunătățirii grupului de Reasigurători (în funcție de rating sau în cazul deteriorării ratingului) sau optimizarea costurilor. Această afirmație este contrară celor declarate inițial de către Societate în anul 2020 „...comutarea este un eveniment extraordinar [...]. Ambele părți își propun în mod firesc să țină contractul până la expirarea normală“. Mecanismul de comutare a contractului a devenit o regulă pentru Societate, în fapt an de an Societatea a apelat la această clauză.Astfel, obiecțiile Societății sunt considerate ca fiind nefondate.Societatea a mai obiectat și a arătat că autoritatea a verificat aceste contracte de reasigurare prin alte acțiuni de control, astfel:Dorim să menționăm faptul că în cadrul raportului de control nr. SA-DSC 2728/31.07.2020, Autoritatea a verificat contractul de reasigurare RCA QS obiectul controlului fiind:– Verificarea aspectelor operaționale în ceea ce privește semnarea contractului și programului de reasigurare pentru LOB 10– Verificarea rezervelor tehnicePerioada verificată a fost 31.12.2019 - 31.03.2020. Concluzia Autorității menționată în raport (a se vedea pagina 10 din cadrul Raportului de control nr. SA-DSC 2728/31.07.2020) a fost următoarea: Societatea deține un contract proporțional RCA 50% QS care acoperă pierderile din anul accident 2020 precum și daunele aflate în soldul rezervei de daune raportate și neraportate precum și un procent din datoriile provenind din variația portofoliului de daune de până la 15% (run-off RBNS și IBNR). Pe baza contractului de reasigurare portofoliul de daune (RBNS + IBNR) la 31.12.2019 a fost comutat din vechea reasigurare din contractul Clean Cut la noua reasigurare din contractul proporțional.De asemenea, Autoritatea a verificat calculul rezervelor de cedare la 31.03.2020 pentru IBNR, procentul de cedare fiind ajustat de la 57% la 51,41% din cauza diferenței procentuale luate în considerare pentru daunele mari ce sunt cedate pe contractul RCA XL. Cedarea pe contractul RCA QS a fost luată în considerare pe deplin atât în anul de accident AY, cât și partea de dezvoltare adversă, dar și luând în considerare în același timp LPE/LPT, procentul total de cedare fiind o dovadă a aplicabilității contractului asupra întregii sume a rezervelor (a se vedea pagina 49 din Procesul-verbal de control nr. SA-DSC 2728/31.07.2020).De asemenea, la pagina 25 din Procesul-verbal de control nr. SA-DG 8058/29.09.2021 Autoritatea descrie cedarea UPR, singura obiecție fiind legată de contractul XL (exces de daună) în timp ce cedarea contractului QS a fost pe deplin agreată și nu au fost sugerate ajustări care să fie aplicate acestuia.De asemenea, în cadrul controlului periodic (încheiat cu Procesul-verbal nr. SA-DG 8058/29.09.2021) efectuat în perioada 25.05-18.08.2021, prelungit în perioada 19.08-15.09.2021, a fost furnizat Autorității programul de reasigurare, fiind în vigoare un contract similar RCA QS.Echipa de control a evidențiat, de asemenea, partea cedată aferentă rezervelor la paginile 20, 21 și 26, nefiind propuse ajustări în legătură cu acest contract sau comentarii legate de tratamentul aplicat contractului.Obiecțiile Societății cu privire la verificarea de către autoritate a acestor contracte de reasigurare prin cele două acțiuni de control nu se susțin având în vedere argumentația prezentată mai jos.Prin Decizia A.S.F. nr. 199/20.02.2020, autoritatea a impus clarificarea dispozițiilor contractelor de reasigurare Clean Cut (în vigoare în anul 2019), în sensul în care să rezulte că reasumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiționată de onorarea prin plată a obligațiilor asumate de reasiguratori în confirmările soldurilor, astfel cum a fost susținut de reprezentanții Societății, în termen maxim de realizare de 60 de zile de la primirea deciziei. În acest sens, controlul autorității desfășurat potrivit Deciziei A.S.F. nr. 828/09.07.2020 a avut ca și tematică „verificarea operațiunilor aferente încheierii valabilității tratatului de reasigurare cotă-parte Clean cut precum și a programului de reasigurare aferent anului 2020 pentru clasa 10 - Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule, precum și verificarea modului de calcul și constituire a rezervelor tehnice la data de 31.03.2020“ și nu doar „Verificarea aspectelor operaționale în ceea ce privește semnarea contractului și programului de reasigurare pentru LOB 10“ așa cum susține Societatea în obiecții.Având în vedere perioada de realizare a controlului invocat în obiecții (03.07.2020 - 30.07.2020) respectiv data semnării efective a contractului MTPL Q/S LPT AY cedare 50% (iunie-iulie 2020) care înlocuia tratatul Clean cut și lipsa unor elemente esențiale necesare unei analize complete ca de exemplu: deconturi trimestriale, confirmări de la reasigurători, înregistrările contabile (cu privire la care Societatea a arătat că urmează a fi realizate), echipa de control a fost în imposibilitatea efectuării unei analize privind funcționarea acestui nou contract.Astfel, în Procesul-verbal de control nr. SA-DSC 2728/ 31.07.2020 la care face referire Societatea în obiecții s-a reținut faptul că „În baza contractului de reasigurare proporțional s-a realizat preluarea (comutarea) portofoliului de daune (RBNS + IBNR) existent la data de 31.12.2019, de la vechii reasiguratori din contractul clean cut [...]“ și descrierea pe scurt a contractului MTPL Q/S LPT AY cedare 50%.Având în vedere cele arătate mai sus, în fapt, după renunțarea de către Societate la tratatul Clean cut, fondul economic al tratatelor Q/S MTPL AY a fost analizat de către autoritate în cadrul activității de supraveghere permanentă pe parcursul anului 2022. Astfel, obiecțiile Societății fiind nefondate.Cu referire la cel de-al doilea control amintit de Societate, tematica Deciziei nr. 599/06.05.2021 a cuprins, printre altele, verificarea modului de calcul și constituire a rezervelor tehnice conform Legii nr. 237/2015. Autoritatea a efectuat o verificare detaliată a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice brute pentru RCA, verificarea sumelor recuperabile din reasigurare nu a făcut obiectul controlului din perspectiva esenței economice a contractului de reasigurare. Echipa de control a procedat, ținând seama de tematica controlului, la verificarea corectitudinii aplicării ratei de cedare utilizând metoda Societății gross to net.Astfel, în Procesul-verbal de control nr. SA-DG 8058/ 29.09.2021 s-a reținut cu privire la calculul celei mai bune estimări a sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de primă faptul că Societatea a aplicat în mod eronat o rată de cedare calculată ca raport dintre rezerva de daune avizate cedată în reasigurare și rezerva de daune brută, pe linii de activitate, asupra valorii totale a rezervei de prime brute care cuprinde și valoarea corespunzătoare cheltuielilor de achiziție și administrare care nu este acoperită de contractele de reasigurare, precum și valoarea primelor viitoare pentru care procentul de cedare utilizat de Societate nu reflectă în mod adecvat fluxurile de numerar aferente primelor de reasigurare viitoare.Pentru calculul celei mai bune estimări a sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de primă, Societatea nu a luat în considerare toate fluxurile de numerar viitoare din reasigurare respectiv nu au fost incluse primele de reasigurare viitoare, respectiv comisioanele de reasigurare.Astfel, obiecțiile Societății nu se susțin. Doar în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-au reținut pentru prima oară fapte care au decurs din analiza esenței economice a acestor contracte de reasigurare, utilizând principiul prevalenței economicului asupra juridicului.Societatea a făcut referire în obiecții inclusiv cu privire la Raportul aferent exercițiului BSR emis în anul 2021 (având ca dată de referință 30.06.2020) astfel:[...] nu a evidențiat nicio problemă în ceea ce privește contractul QS, metodologia de cedare utilizată de către auditor urmând aceeași logică ca cea aplicată de către Societate și modul în care efectele acestui contract au fost reflectate în raportarea SII (a se vedea pag. 23 a Raportului BSR, primit de către Societate în data de 17 dec. 2021).În raportul BSR se menționează că ajustarea se reflectă doar în rezervele IBNR, RBNS și UPR nefiind ajustate, iar ajustarea se referă doar la suma care depășește cu 115% valoarea rezervelor de daună. În raportul BSR este prezentat (conform p. 23 din Raportul BSR, primit de Societate la 17 dec. 2021) faptul că: „După analizarea contractelor (atât QS 50%, cât și IBNR XL) și luând în considerare o creștere a BE NL de 374.455 mii RON, impactul total al cedării provine din creșterea rezervelor și nu din mecanismul general al acestei sume încălcate/depășite peste limita de 115%. Rezervele inițiale au fost luate în considerare de către auditor și nu au fost luate în considerare alte ajustări.“Astfel, auditorul BSR a confirmat abordarea Euroins România și a ajustat doar partea ce depășește plafonul de 15% depășire ce a rezultat din ajustarea Celei Mai Bune Estimări a Rezervelor Tehnice.Mai mult, autoritatea a emis o decizie legată de implementarea unui plan de măsuri în urma încheierii exercițiului BSR realizat de PWC și, de asemenea, aici nu au fost ridicate probleme în legătură cu Contractul QS atât în ceea ce privește recunoașterea, cât și înțelegerea acoperirii, chiar dacă Societatea a furnizat un program de reasigurare la fiecare control efectuat în 2020 și 2021 și l-a inclus și în planul de măsuri.În 2022, chiar dacă structura de reasigurare și acoperirea contractului nu s-au schimbat, înțelegerea Autorității cu privire la recunoașterea contractului este diferită și are un impact semnificativ.Așa cum menționează și Societatea, raportul BSR a avut ca dată de referință 30.06.2020, dată la care contractul de reasigurare încă nu fusese semnat de către părți. Chiar dacă tratatul de reasigurare semnat în iulie 2020 conferă acoperire retrospectivă începând cu luna ianuarie 2020, înregistrările în evidențele Societății au fost efectuate ulterior. În cadrul exercițiului BSR auditorul s-a limitat la analiza din perspectiva existenței testului transferului de risc.În cadrul obiecțiilor, Societatea a prezentat și un exemplu publicat de reasiguratorul Scor Re în ceea ce privește efectul imediat de diminuare al riscului de rezerve al unui contract de reasigurare cu componentă de transfer de portofoliu, fiind menționate următoarele:În anul 1, LPT are un efect imediat asupra riscului de rezerve (a se vedea și Capitolul VII din prezentul document), în timp ce QS are un efect progresiv asupra riscului de primă. Acest efect a fost evidențiat în înțelegerea de către Societate a contractului, similar cu cel evidențiat mai sus.Prezentarea de mai sus din partea Reasigurătorului este opusă concluziei Autorității conform căreia: „orice daună plătită din rezervele inițiale va fi compensată în Fondurile reținute prin faptul că Euroins datorează reasigurătorului o sumă egală cu rezerva de daună inițială, astfel încât nicio rezervă de daună în sold nu ar trebui înregistrată ca fiind cedată în reasigurare fără a fi contrabalansată de reflectarea unei datorii în cuantumul valoric al estimării inițiale, datorie care este neexigibilă pe durata contractului și care devine exigibilă și se reglează odată cu plata dosarelor de daună și/sau terminarea contractului. Această evidențiere permite reflectarea corectă a veniturilor și cheltuielilor în perioada contractului.“Aducem în atenția autorității tratamentul asigurătorului NHBC în ceea ce privește LPT, similar cu cazul companiei noastre. [...]Concluzia este că contractul a produs un efect imediat de creștere a profitului NHBC pentru anul cu 25 de milioane de lire sterline și a ratei de solvabilitate a formulei standard cu aproximativ 20 de puncte procentuale.Vă rugăm să vedeți, de asemenea, mai jos rezultatele companiei în 2020 (înainte de implementarea LPT) și 2021 (după implementarea LPT) care arată o îmbunătățire reală a rezultatului de la pierderea de 118 milioane £ la profit de 18 milioane £.Euroins România obiectează asupra abordării Autorității, considerând că acesta ar trebui eliminat sau reconsiderat, având în vedere atât faptul că utilizarea tratatelor de tip LTP + QS este în creștere în cadrul spațiului european, precum și faptul că abordarea Societății nu este una singulară, aceste tratate, așa cum sunt interpretate la modul general în cadrul industriei, fiind o modalitate tradițională de reducere a riscului de prime și rezerve mai ales pentru Societățile de asigurare care utilizează formula standard de calcul a cerinței de capital de solvabilitate.Modul de abordare al Autorității este în contradicție cu practicile europene așa cum le-am arătat anterior, scopul tratatelor de reasigurare de tip LPT-AY QS fiind acela de a elibera o parte din rezerve ca efect imediat precum și riscurile aferente primelor ca efect al părții de an de accident (AY), și de a îmbunătăți poziția de capital de solvabilitate. Or, prin abordarea Autorității sunt eliminate chiar scopul și obiectivele acestor contracte.Autoritatea este de acord că rezultatele de diminuare a riscului de rezerve ale cedentului sunt evidente în cazul unui transfer de portofoliu de daune, care în mod normal implică și un transfer de active în contrapartidă.Cu toate acestea, obiecțiile Societății nu se susțin, deoarece Societatea a evitat să prezinte și ipotezele cu privire la componenta de transfer de portofoliu -LPT-, care fac parte din același document prezentat trunchiat de către Societate în obiecții.În fapt, după cum rezultă din imaginea de mai jos, transferul de portofoliu de daune are un cost mai mare decât valoarea daunelor transferate.Astfel, reasigurătorul din exemplu acceptă în reasigurare un portofoliu de daune cu o valoare estimată de către cedent de 540m euro (estimată de reasigurător de 560m euro) cu o limită de acoperire totală de 730m euro (în situația dezvoltării adverse a daunelor din rezervă), pentru o primă de reasigurare plătită la începutul contractului în valoare de 585m euro, mai mare decât ambele valori estimate a daunelor în rezervă transferate reasigurătorului. Astfel, în raport cu angajamentele asumate, reasigurătorul primește o primă de reasigurare a cărei valoare este proporțională cu valoarea curentă a obligațiilor transferate (rezerva de daune actualizată).În al doilea exemplu, Societatea omite de asemenea să menționeze faptul că Primele nete subscrise au fost negative de 156,2 milioane de lire sterline, reflectând prima de 228,7 milioane de lire sterline plătită la reasigurători pentru LPT.În cazul Euroins, costul contractului este format din valoarea primelor câștigate cedate (compuse din primele subscrise cedate din care se deduce variația UPR cedată) inclusiv marja reasigurătorului, definită ca primă de depozit. Primele câștigate acoperă daunele care se vor întâmpla în anul de accident, iar prima minimă (ajustabilă conform clauzelor contractuale) poate fi considerată o componentă a prețului acoperirii run-off-ului negativ, iar profit commission este sub forma comisionului în scară până la limita contractuală. Astfel, costul unui eventual transfer al portofoliului de daune este greu de determinat/inexistent. În concluzie, obiecțiile Societății nu se susțin dat fiind faptul că prețul final al contractului este disproporționat (extrem de mic) comparativ cu soldul daunelor în intrare, inclusiv run-off-ul negativ în procent de 15% și al daunelor întâmplate în anul de accident.În legătură cu profitul înregistrat din contractul încheiat cu Newpoint Re, precum și compararea acestui tratat cu tratatul Q/S MTPL 50% Societatea a făcut următoarele obiecții:Pentru contractul încheiat cu Newpoint Re, înregistrarea unui profit în sumă de 293,5 milioane lei obținut într-o perioadă de trei luni din octombrie până în decembrie 2021 este efectul imediat provenit din LPT care a fost reflectat corect de companie în conformitate cu înțelegerea reasigurătorului.Legat de contractul Newpoint Re, deși are o structură similară cu tratatul MTPL QS 50%, este incorectă compararea celor două contracte, cel cu Newpoint Re fiind reziliat prematur pentru cei 10% în baza unei solicitări specifice a unei părți a echipei A.S.F. și alegând astfel o variantă extraordinară de reziliere a contractului și rezervarea unei pierderi semnificative din cauza deciziei anormale (practic societatea fiind penalizată), decizie ce a fost luată pentru a răspunde solicitării Autorității. Societatea nu ar fi luat în considerare decizia de reziliere a contractului dacă nu ar fi fost solicitată în mod explicit de către Autoritate, dar ar fi luat în considerare una dintre cele două opțiuni disponibile:Intrarea în run-off; Acoperirea run-off asigură o acoperire de 60 de luni (și prelungiri suplimentare multiple de 12 luni în baza deciziei unilaterale a Euroins România) după încheierea perioadei inițiale de 12 luni pentru (1) daunele din anul de accident; (2) Daune din transferul portofoliului de daune și (3) orice evoluție negativă a datoriilor din transferul portofoliului de daune conform acoperirii de 15% (toate acoperirile ar trebui să respecte în comun cerințele tratatului privind coridorul de daune) sau Comutarea: Tratatul prevede o opțiune (disponibilă doar pentru Euroins România) de comutare a Tratatului, care este aplicată istoric de către Euroins România numai în cazul în care au fost încheiate cu succes toate contractele pentru anul următor. Clauza de comutare prevede transferul expunerii menționate mai sus și reducerea marjei Reasiguratorilor, care oferă economii monetare societății.În decursul ultimelor luni, în timpul întâlnirilor și corespondențelor înregistrate între Autoritate și Euroins România, Societatea nu a înțeles în nicio împrejurare faptul că autoritatea de reglementare are preocupări în legătură cu mecanismul contractului și înregistrările contabile aferente, ci mai degrabă cu jurisdicția Reasigurătorului care este în afara UE.Luând în considerare încetarea a 10% din acoperire înainte de sfârșitul perioadei, Societatea a fost penalizată, consecințele fiind reluarea rezervelor, reasiguratorul fiind exonerat de orice răspundere ulterioară cu privire la cota reasigurătorului din astfel de daune restante. Dorim să menționăm faptul că în cadrul contractului se specifică în mod clar că răspunderea reasigurătorului în ceea ce privește cota reasigurătorului din astfel de daune restante există, aceasta nefiind o interpretare a Societății noastre, ci clauze înscrise în contractul de reasigurare. La determinarea sumei plătite de reasigurător se ia în considerare valoarea în timp a banilor, astfel încât asigurătorul primește mai puțin decât suma rezervelor - și suma finală globală care ar putea fi plătită.Cu toate acestea, atunci când un asigurător utilizează un transfer de portofoliu de daune, transferă, de asemenea, riscul momentului și riscul de investiție. Acesta din urmă implică riscul ca reasigurătorul să genereze mai puține venituri din investiții atunci când pierderile din daune sunt plătite mai repede decât se așteptă.La negocierea inițială a contractului toate variabilele sunt luate în considerare de către Reasigurat, prețul contractului fiind determinat pe baza acestuia. Prin urmare, rezilierea contractului în condiții anormale atrage un cost mai mare din partea Reasigurătorului care presupune penalizarea cedentului.Acest tip de contract este aplicabil asigurărilor cu coadă lungă (long-tail), fiind fezabil pentru RCA și, prin urmare, contractul nu trebuie să înceteze în astfel de condiții.Rezilierea bruscă a contractului RCA 50% QS nu a fost niciodată luată în considerare, cele două opțiuni viabile existente (runoff și comutare) asigurând acoperirea continuă a rezervelor și, prin urmare, argumentul utilizat de către Autoritate cu privire la replicarea rezilierii Contractului Newpoint pe QS 50% nu este unul valabil.În raportul de control permanent cu nr. SA-DG nr. 10102/26.10.2022 s-a precizat că acoperirea anului accidentului și a evoluției nefavorabile (a doua componentă a contractului de reasigurare) se bazează pe rata daunei, dar aceasta nu limitează în niciun caz acoperirea LPE/LPT care este definită ca prima componentă care urmează să fie acoperită de contract.După cum se menționează în contract, reasiguratorul își asuma LPE/LPT, prin urmare nu este necesar să se calculeze nicio rată a daunei în ceea ce privește rezervele inițiale, ci doar dezvoltările adverse și anul de accident, pentru a limita acoperirea care ar surveni peste acoperirea acceptată inițial, care este reprezentată de anul de accident și dezvoltările adverse.Prețul contractului este determinat pe baza nivelului rezervelor inițiale și ținând cont de evoluția potențială a anului de accident (AY) și de evoluția nefavorabilă și de un anumit run-off. Prima de reasigurare oferă Reasigurătorului șansa de a genera venituri din investiții, rezultând un profit care este utilizat pentru acoperirea daunelor care se preconizează a fi plătite într-o perioadă lungă de timp (coada (tail) pentru RCA fiind de 7-8 ani).De asemenea, LPE este acoperit din comisionul care scade în timp în funcție de plata daunelor.Concluzia autorității conform căreia analiza ERD confirmă înțelegerea faptului că daunele acoperite de contract sunt cele care au loc în anul accidentului (AY) și evoluția nefavorabilă a daunelor în portofoliul de daune existent la începutul contractului (LPE/LPT) în creștere la 15% sau 20% în funcție de condițiile fiecărui reasigurător, fără a lua în considerare daunele din rezervele inițiale de daune nu este corectă deoarece rezervele inițiale sunt cunoscute de către Reasigurător încă din etapa inițială a negocierii contractului și prețul contractului este calculat pe baza acestui lucru, astfel încât singura componentă necunoscută care poate genera profit sau pierdere este a doua componentă (respectiv AY si ADC).Cu privire la preocupările autorității în legătură cu mecanismul contractului și înregistrările contabile aferente, obiecțiile Societății nu se susțin, deoarece în cadrul întâlnirilor avute autoritatea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la costul extrem de mic al contractului de reasigurare față de acoperirea contractuală, așa cum este susținută de Societate, afirmând faptul că un transfer contractual de portofoliu de daune ar trebui să aibă în contrapartidă un transfer de active la nivelul daunelor transferate plus o primă de volatilitate, iar reprezentanții Societății au răspuns că un tratat de reasigurare cu componentă de transfer de portofoliul diferă față de un transfer de portofoliu clasic. Așa cum am arătat mai sus inclusiv prin exemplul înregistrărilor contabile, Societatea trebuie să reflecte în evidențele acesteia rezultatul contractului or, ținând cont de faptul că rata daunei s-a situat peste 100% precum și de celelalte limitări ale contractului de reasigurare, rezultatul acestuia la data de 31.12.2021 a fost reprezentat de un profit egal cu diferența dintre daunele întâmplate cedate și primele câștigate cedate (21,1 – 18 = 3,1 mil euro), așa cum rezultă din confirmări și nu valoarea de 293 milioane de lei. Înregistrarea unei părți cedate în reasigurare la nivelul a 15% din rezervele tehnice la începutul contractului Q/S MTPL LPT 15% a condus la majorarea activului Societății, cu efect în situațiile financiare prin înregistrarea unui profit în valoare de 293,5 milioane de lei obținut într-o perioadă de trei luni cuprinsă între octombrie-decembrie 2021.De asemenea, autoritatea și-a exprimat îngrijorarea față de jurisdicția contractului Q/S MTPL 15% care este stabilită în Federația St. Kitts și Nevis. Aceasta este clasificată de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ca fiind o țară/jurisdicție de interes primar în ceea ce privește spălarea banilor și infracțiunile financiare.Ultimul raport de evaluare al Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) referitor la punerea în aplicare a standardelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în St. Kitts și Nevis a fost realizat în decembrie 2021, iar conform acestei evaluări, statul St. Kitts și Nevis a fost considerat conform doar pentru 11 măsuri dintre cele 40 de recomandări ale GAFI.Societatea expune faptul că odată cu transferul de portofoliul către reasigurător transferă și riscul de investiție, în sensul în care reasigurătorul ar obține venituri din investiții mai mici dacă daunele transferate sunt plătite mai repede. Acest risc ar fi fost transferat dacă odată cu transferul de daune în sarcina reasigurătorului ar fi fost transferate și active/numerar pe care reasigurătorul să le investească. Or, acest risc de investiții ar fi putut fi transferat doar în condițiile în care ar fi existat fluxuri de numerar către reasigurător (plată a unei prime) cu valoarea minimă a portofoliului de daune (conform exemplului furnizat de SCOR Re) pe care acesta să aibă ocazia să le investească, condiție neîndeplinită în derularea acestui tip de tratat de reasigurare deoarece acoperă doar dezvoltarea adversă negativă a daunelor.Indiferent de ambiguitatea textului contractului, în baza formulei fondurilor reținute, rezultă că datoria către reasigurător este doar marja reasigurătorului (dacă rata daunei se situează la limita superioară a coridorului neacoperit de contractul de reasigurare), rezervele finale devin obiect al comutării (rezerve inițiale pentru reasigurătorii următori), confirmările anuale fiind de genul „to be settle“, adică urmând să le plătească „generațiile“ următoare de reasigurători, cei actuali fiind eliberați de orice obligații viitoare. Acest fapt a fost arătat de autoritate în RCP nr. SA-DG1318/02.02.2023 prin exemplele simpliste de la paginile 33-34, din care rezultă fără echivoc că reasigurătorul va suporta în toate cazurile doar dezvoltarea adversă a daunelor, în limitele contractuale, soldurile inițiale fiind doar elemente utilizate în calculul fondurilor reținute/noționale.În cazul comutării, rezervele de daune sunt reluate de către cedent deoarece portofoliul de daune cedate nu intră în run-off. În opinia Societății aceste rezerve cedate nu sunt exigibile în momentul comutării, ci sunt comutate an de an, în mod continuu, către alți reasigurători, neavând o exigibilitate certă. Conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), un activ (parte cedată în reasigurare) cu scadența nedeterminată (la infinit) se reevaluează la valoarea prezentă zero, astfel conform evidențelor Societății, activul bilanțier este majorat cu această valoare (la nivelul rezervelor inițiale), dat fiind faptul că este decontată doar variația acestor rezerve.Totodată, autoritatea a arătat că indiferent de forma de terminare a acestui contract (comutare, terminare timpurie, run-off) rezultatele contractelor Q/S MTPL LPT se determină astfel:– primele câștigate se vor menține la nivelul ultimului an contractual;– daunele întâmplate vor intra în run-off și vor avea următoarea componență:• partea de dezvoltare adversă a rezervelor de daună inițiale cedate (entry n), adică daune din soldul inițial plătite + rezerve de daune finale – rezerve de daune inițiale;• daunele plătite aferente anului de accident (n);• rezervele de daună aferente anului de accident (n) la sfârșitul anilor (n + i, i = 1 până la 6);• recuperări și regrese aferente daunelor întâmplate în anul de accident;• comisionul final recalculat (+/-Δ comision precedent).În concluzie, obiecțiile Societății nu se susțin. Ceea ce Societatea susține că este un transfer de portofoliu de daune din sold (precizat în textul contractului ca fiind o asumare de către reasigurător), din analizele prezentate rezultă că, în fapt, nu este un transfer al întregului portofoliu de daune inițial, ci doar al dezvoltării adverse, limitată la un nivel prudențial de 15% sau 20% (nu 115% sau 120% cum susține societatea).  +  Constatarea nr. 1:Prin supraevaluarea veniturilor și subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor și subevaluarea datoriilor din bilanț pentru datele de 31.12.2021, 30.06.2022 și 30.09.2022, aferente contractelor de cedare cotă-parte și excedent de daună, Societatea nu a respectat prevederile Secțiunii 2.1 - Dispoziții generale, pct. 19 alin. (3), ale Secțiunii 2.4 - Principii generale de raportare financiară pct. 46 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și pct. 52 alin. (1)-(3) și alin. (5) și prevederile Capitolului 12 - Planul de Conturi pct. 572 (ultima teză) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015.Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 și se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeași lege.Totodată, raportat la natura și gravitatea acestei fapte, se aplică sancțiunea complementară a retragerii autorizației, raportat la dispozițiile art. 163 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 237/2015.
  2. A doua faptă contravențională (reținută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023) așa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 30.09.2022 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 conform cărora: „Societățile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligațiile care le revin față de contractanți și de beneficiarii contractelor“, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) și art. 52 lit. b) din aceeași lege:  +  Articolul 54 alin(4) Proiecția fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ține cont de toate fluxurile de intrare și de ieșire necesare acoperirii obligațiilor pe toată durata de viață a acestora.Art. 52 (...) Societățile își evaluează activele și obligațiile, astfel: (...)b) obligațiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacții obiective, fără a se realiza o ajustare în funcție de deteriorarea creditului.3. A treia faptă contravențională (reținută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), așa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că, pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, sens în care se constată că Societatea nu a respectat art. 6 teza a 3-a din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, potrivit căreia: „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizată să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exercițiile financiare următoare.“4. A patra faptă contravențională (reținută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), așa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că Societatea nu aplică propriile proceduri de calcul ale rezervelor, fiind astfel încălcate prevederile art. 26 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 237/2015, potrivit cărora societățile trebuie să aplice politici scrise privind buna desfășurare a activității.În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 au fost expuse următoarele detalii și analize care au condus la reținerea constatărilor mai sus menționate la pct. 2-4, astfel:1. Cea mai bună estimare a rezervei de daună la data de 30.09.20221.1. Rezultatele societății la data de 30.09.2022Tabelul de mai jos prezintă rezultatele obținute de Societate în urma calculului celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru linia de afaceri RCA (inclusiv CMR) la 30.09.2022:
  -lei-
  Cea mai bună estimare brută a rezervei de daunăCea mai bună estimare a rezervei pentru cheltuieli cu daunele (ULAER)Total Brut
  Anuități*97.113.4031.945.97099.059.373
  Vătămări corporale atriționale91.679.0201.651.98793.331.007
  Daune materiale atriționale381.991.8666.906.620388.898.486
  Vătămări corporale mari347.940.0938.293.674356.233.767
  Daune materiale mari188.357.4855.250.356193.607.841
  Daune mari - altele**2.655.22538.5162.693.741
  Evenimente peste 750.000 EUR59.931.8041.497.73761.429.541
  Total1.169.668.89525.584.8621.195.253.756
  *Rezerva pentru anuități este raportată de Societate ca o rezervă aferentă activității de asigurări de viață.**Reprezintă rezerva de daună avizată aferentă dosarelor de daună care conțin anuități mai puțin rezerva pentru anuitățile respective
  1.2. Metodologia Societății pentru calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună RCA la 30.09.2022Cea mai bună estimare a rezervei de daună se realizează în conformitate cu Procedura de lucru privind Constituirea, menținerea și monitorizarea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice conform regimului Solvency II ediția 2, revizia 1/10.2022, aprobată în data de 10.10.2022, dar aplicabilă începând cu data de 30.09.2022.Conform acestei proceduri, calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună se face cu metoda factorilor de dezvoltare, pe baza triunghiului plăților de daune, unde alocarea daunelor plătite pe ani de dezvoltare corespunzătoare unui an de accident se bazează pe întârzierea la plată ca și număr de zile între data plății și data accidentului, după cum urmează:
  Întârziere la plată între data plății și data accidentuluiAn de dezvoltare
  Mai puțin de 12 luni - alocare la anul de dezvoltare0
  Între 12 și 24 de luni - alocare la anul de dezvoltare1
  Între 24 și 36 de luni - alocare la anul de dezvoltare2
  Între 36 și 48 de luni - alocare la anul de dezvoltare3
  Între 48 și 60 de luni - alocare la anul de dezvoltare4
  Între 60 și 72 de luni - alocare la anul de dezvoltare5
  Între 72 și 84 de luni - alocare la anul de dezvoltare6
  Între 84 și 96 de luni - alocare la anul de dezvoltare7
  Între 96 și 102 de luni - alocare la anul de dezvoltare8
  Între 108 și 120 de luni - alocare la anul de dezvoltare9
  Factorii de dezvoltare a daunei sunt calculați cu medie ponderată. Potrivit Procedurii de lucru a Societății, „dacă există o anumită tendință de schimbare a factorilor de dezvoltare a daunei sau devieri semnificative ale valorii individuale, se poate aplica o analiză în selectarea perioadei medii pentru a include anii istorici care reflectă cel mai bine dezvoltarea viitoare așteptată.“Pentru liniile de afaceri cu coadă lungă poate fi utilizat un „factor coadă“ („tail factor“).Ca urmare a creșterii semnificative a ratei inflației în ultima parte a anului 2021 și pe parcursul întregului an 2022, plățile viitoare așteptate de daune vor fi ajustate pe baza prognozei pentru rata inflației publicate de BNR disponibilă la momentul calculării rezervei de daună.Cea mai bună estimare a rezervei de daune se calculează în mod specific pentru linia de afaceri RCA separat pentru:• Daune atriționale/normale, separat pentru daune materiale și vătămări corporale, utilizând metoda triunghiului daunelor plătite;• Daune mari (daune peste o anumită percentilă, conform distribuției daunelor, dar mai mici de 750.000 de euro, nivelul percentilei va fi stabilit în funcție de caracteristicile portofoliului și de cele menționate anterior), separat pentru daune materiale și vătămări corporale, utilizând metoda triunghiului daunelor plătite;• Daune peste 750.000 de euro, folosind o metodă de tipul frecvență - severitate;• Daune care includ plăți de anuități sub 750.000 de euro, folosind o metodă de tipul frecvență - severitate.Valoarea proiectată a fluxurilor de numerar este actualizată utilizând curba ratelor de dobândă fără risc în moneda relevantă, fără ajustarea de volatilitate, publicată de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale - EIOPA.Conform aceleiași proceduri, calculul celei mai bune estimări a rezervei pentru costurile de instrumentare și soluționare a daunelor se bazează pe valoarea cheltuielilor de instrumentare a daunelor recunoscute în cursul ultimelor 12 luni, adică valoarea daunelor plătite și valoarea rezervei de daună avizată, dar neplătită la momentul evaluării, presupunând că, 50% din costurile de instrumentare a dosarelor incluse în RBNS sunt efectuate în timpul perioadei curente. Cea mai bună estimare a rezervei pentru costurile de instrumentare este egală cu rata cheltuielilor de instrumentare aplicată în procent de 100% la rezerva de daună neavizată și de 50% la rezerva de daună avizată.Societatea calculează percentila 99,5% la nivel de dosar de daună prin cumularea daunelor plătite și a rezervei de daună avizată la 30.09.2022, obținând valoarea de 111.491 de lei. Toate dosarele de daună cu dată de eveniment între 01.10.2012 și 30.09.2022 sunt considerate în calcul. În calcul, Societatea a utilizat ca prag de delimitare a daunelor mici și mari valoarea de 100.000 de lei (o rotunjire în jos a valorii de 111.491 de lei).Societatea identifică evenimentele prin concatenarea numărului poliței, data evenimentului și tip poliță (RCA sau CMR). Sunt identificate apoi evenimentele cu daune întâmplate (plăți plus rezerva de daună avizată) peste 750.000 de euro, incluzând și daunele reprezentând anuități.Societatea a construit triunghiurile daunelor plătite așa cum este descris în procedură pentru următoarele grupuri de risc omogene: daune mici materiale, daune mari materiale și daune mari reprezentând vătămări corporale. Modul de segmentare este detaliat în Nota referitoare la consemnarea proceselor aferente rezervelor tehnice la 30.09.2022, pregătită de funcția actuarială și pusă la dispoziția autorității prin intermediul platformei SharePoint în data de 16.11.2022.Factorii de dezvoltare sunt calculați ca valori medii ponderate a daunelor cumulate din triunghi după eliminarea unor ani de dezvoltare care prezintă deviații semnificative. Cu excepția ultimului an de dezvoltare, acești factori sunt utilizați în estimarea daunelor finale.Prin adresa nr. SC-31864.10 din 03.01.2023, Societatea a explicat construirea triunghiului utilizând daune plătite în loc de daune întâmplate prin faptul că „atât metodologiile anterioare cât și cea actuală de calcul a rezervelor de daune ale Societății s-au bazat pe metoda Chain Ladder în baza triunghiurilor daunelor plătite. Nu există nicio modificare din acest punct de vedere a metodologiei utilizate pentru calculul rezervei de daune la data de 30.09.2022.“ Societatea ar fi trebuit să consemneze temeinic motivul pentru care nu a utilizat triunghiuri construite pe daune întâmplate.În vederea estimării rezervei de daună neavizată, Societatea elimină la nivel de an de accident din daunele finale valoarea rezervei de daună avizată astfel încât rezultatul obținut nu poate fi negativ.Cu referire la modul de construire al triunghiurilor, Societatea a formulat următoarele obiecții:• Metoda Chain Ladder bazată pe plăți este o metodă actuarială recunoscută la nivel mondial.• Societatea utilizează metoda Chain Ladder bazată pe plăți în mod istoric, pentru o perioadă istorică îndelungată, iar Autoritatea nu a contestat vreodată soliditatea acestei metode. Mai mult, auditorul din cadrul exercițiului BSR, Price-Waterhouse Cooper a acceptat metoda ca fiind una adaptată și adecvată portofoliului de asigurări al Euroins România.• Metoda a fost validată de nenumărate ori, inclusiv în cadrul controlului periodic din perioada mai-septembrie 2021, control în cadrul căruia Autoritatea a propus -– de asemenea - o metodă alternativă, dezvoltată tot pe modelul Chain Ladder, bazat pe daune plătite.Considerăm astfel că metoda Chain Ladder bazată pe plăți utilizată de către Societate a fost confirmată în numeroase rânduri atât de către Autoritate cât și de către auditori ca fiind adecvată portofoliului de asigurări al Euroins România și rugăm Autoritatea să consemneze aceste aspecte.Obiecția Societății nu înlătură aspectele redate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, dat fiind faptul că nu autoritatea nu a contestat adecvarea construirii triunghiurilor în baza daunelor plătite, ci a estimat sub-adecvarea rezervelor tehnice, identificată în RCP ca AJ1, utilizând triunghiuri construite tocmai pe daune plătite. Pentru o mai bună înțelegere, Societatea ar trebui, în conformitate cu prevederile art. 265 pct. 1 lit. c) din Regulamentul Delegat 2015/35, să completeze documentul Notă referitoare la Consemnarea proceselor aferente rezervelor tehnice la 30.09.2022 cu explicații privind construirea triunghiurilor în baza daunelor plătite și nu a daunelor întâmplate.
  1.3. Modul de construcție a triunghiurilor de daună la data de 30.09.2022În urma analizei metodei de construire a triunghiurilor daunelor, autoritatea a constatat că aceasta nu este metoda tradițională utilizată de actuari în construcția triunghiurilor, iar această metodă nu este capabilă să estimeze toate fluxurile de numerar de ieșire reprezentând plățile viitoare de daune ale Societății. Acest lucru se datorează faptului că triunghiul completat de Societate prin aplicarea factorilor de dezvoltare la ultima diagonală nu surprinde următoarele plăți de daună:• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2020-30.09.2021, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 1 an și în mai puțin de 2 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 1.11.2020 și va fi plătită în 1.10.2022, la 22 de luni de la data accidentului). De exemplu, potrivit triunghiului de mai jos se poate observa că Societatea a plătit până la 30.09.2022 daune materiale mici de 849.335.018 de lei pentru perioada de accident 1.10.2020-30.09.2021 în mai puțin de 2 ani de la data accidentului și a estimat daune de 69.394.193 de lei (de la 849.335.018 de lei la 918.729.211 de lei) care se vor plăti pentru perioada de accident 1.10.2020-30.09.2021 la mai mult de 2 ani de la accident și până la 10 ani de la accident;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2019-30.09.2020, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 2 ani și în mai puțin de 3 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 1.11.2019 și va fi plătită în 1.10.2022, la 34 de luni de la data accidentului). Similar exemplului de mai sus, în triunghiul de mai jos se poate observa că Societatea a plătit până la 30.09.2022 daune materiale mici de 838.709.402 de lei pentru perioada de accident 1.10.2019-30.09.2020 în mai puțin de 3 ani de la data accidentului și a estimat daune de 27.138.713 lei (de la 838.709.402 de lei la 865.848.115 de lei) care se vor plăti pentru perioada de accident 1.10.2019-30.09.2020 la mai mult de 3 ani de la accident și până la 10 ani de la accident;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2018-30.09.2019, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 3 ani și în mai puțin de 4 ani de la data evenimentului;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2017-30.09.2018, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 4 ani și în mai puțin de 5 ani de la data evenimentului;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2016-30.09.2017, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 5 ani și în mai puțin de 6 ani de la data evenimentului;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2015-30.09.2016, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 6 ani și în mai puțin de 7 ani de la data evenimentului;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2014-30.09.2015, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 7 ani și în mai puțin de 8 ani de la data evenimentului;• Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2013-30.09.2014, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 8 ani și în mai puțin de 9 ani de la data evenimentului.
  -lei-
  Daune materiale miciPerioada de plată
  Perioada de accident0123456789
  01.10.2012-30.09.2013147.926.582199.906.707220.125.199226.364.522228.250.950229.510.546229.729.809230.069.177230.368.154230.451.117
  01.10.2013-30.09.2014157.114.616190.498.066201.227.759204.694.761206.348.572207.494.987208.330.819208.918.982208.984.206209.059.469
  01.10.2014-30.09.2015217.280.654238.671.161244.648.640247.293.159249.260.503251.069.807252.432.118252.576.431252.785.978252.877.015
  01.10.2015-30.09.2016267.866.647284.420.856289.456.934293.376.727295.429.852297.367.817297.668.461298.130.529298.377.869298.485.325
  01.10.2016-30.09.2017356.231.924378.294.097387.171.700392.880.994396.560.334397.011.762398.106.801398.724.778399.055.574399.199.288
  01.10.2017-30.09.2018463.947.069501.424.916515.370.588527.493.453529.679.811532.222.515533.690.492534.518.934534.962.390535.155.049
  01.10.2018-30.09.2019658.940.241766.666.340822.751.978832.083.848837.714.149841.735.558844.057.235845.367.456846.068.803846.373.502
  01.10.2019-30.09.2020584.866.515787.298.716838.709.402851.229.663856.989.514861.103.454863.478.551864.818.920865.536.405865.848.115
  01.10.2020-30.09.2021784.581.221849.335.018889.933.019903.217.947909.329.577913.694.773916.214.928917.637.158918.398.463918.729.211
  01.10.2021-30.09.2022558.650.242784.780.045822.292.334834.567.521840.214.628844.248.041846.576.647847.890.779848.594.220848.899.829
  Prin adresa nr. SA-DG 10932.4/22.12.2022 s-a solicitat Societății să explice care este motivul pentru care a fost modificată metodologia de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de daună prin noua procedură de lucru „Constituirea, menținerea și monitorizarea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice conform regimului Solvency II“, în sensul schimbării definiției perioadei de dezvoltare, și de ce această modificare de metodologie nu s-a întâmplat și pentru triunghiul de vătămări corporale mici.Prin adresa nr. SC-31864.10 din 03.01.2023, Societatea a comunicat următoarele: „Deoarece în cadrul metodologiei de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de daune nu exista o definiție a perioadei de dezvoltare a daunelor s-au avut în vedere clarificarea și detalierea modului de definire a perioadei de dezvoltare. Datorită faptului că triunghiurile sunt construite pe perioade de 12 luni, adăugarea acestei definiții reflectă în mod corespunzător încadrarea în perioade de 12 luni a duratei dintre data plății și data accidentului. Nu există nicio modificare a metodologiei, doar a fost adăugată în sensul clarificării o definiție a perioadei de dezvoltare. De exemplu, pentru o daună produsă în luna august și plătită în luna octombrie a aceluiași an, durata plății este de 3 luni, respectiv sub 12 luni.Pentru segmentul vătămărilor corporale atriționale a fost o inadvertență în preluarea linkului, ce va fi corectată pentru următorul calcul al IBNR. În fapt, prin neaplicarea definiției introduse în metodologia de calcul pentru perioadele de dezvoltare, Societatea a obținut un rezultat mai conservator pentru acest segment (impactul corecției pentru data de 30.09.2022 ar reprezenta o scădere cu 36 milioane lei a IBNR).“Prin adresa nr. SC-31864.17/25.01.2023, Societatea a transmis o a doua explicație pentru modificarea metodologiei de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună, astfel:După cum a fost explicat la punctul anterior, abaterea valorii daunelor plătite în ultimii doi ani, ca urmare a diferitelor evenimente economice și a schimbărilor din procesul de dezvoltare a daunelor, afectează evoluția factorilor de dezvoltare a daunelor - LDF și valoarea rezervei. Realocarea daunelor, bazată pe întârzierea plății, oferă un model de plată mai stabil, eliminând abaterile.În următoarele două tabele este prezentată o comparație între valoarea factorilor de dezvoltare a daunelor LDF din triunghiul daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR la sfârșitul celui de-al doilea și al treilea trimestru al anului 2022:Valoarea individuală a factorilor de dezvoltare LDF la 30.06.2022, calculată pe baza triunghiului daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR:
  LDFs - bodily injuriesperiod of payment
  accident period1/02/13/24/35/4 6/57/68/79/8
  01.07.2012-30.06.20136,1186092,0271001,5564931,3298071,141112 1,0640881,0381461,0093231,032265
  01 07 2013-30 06 201410.1685392,3816192,0066391,2532361,104442 1,0923461,0302021,024636 
  01 07 2014-30 06 201512.6106134,4818142.0249441,3024751,158499 1,1248701,068046  
  01 07 2015-30 06 20167.2389082,0510071.8022581,3834651.316730 1,171020   
  01.07.2016-30.06.20174.1210903,1575731.8355451.4753891.443900    
  01.07.2017-30.06.20185.7791162.4895072,1880771.899179     
  01.07.2018-30.06.201931,5012982,3306982,987918      
  01.07.2019-30.06.20207.2500416,359655       
  01.07.2020-30.06.202124,762660        
  01 07 2021-30 06 2022         
  Valoarea individuală a factorilor de dezvoltare LDF la 30.09.2022, calculată pe baza triunghiului daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR:
  LDFs-bodily injuriesperiod of payment
  accident period1/02/13/24/3 5/46/5 7/68/79/8
  01.10.2012-30.09.20133,1657471,8884541,4425961,242357 1,0688361,071024 1,0204581,0351011,000651
  01.10.2013-30.09.20146,1106333,0263261,4206571,303812 1,0986741,049994 1,0365651,013765 
  01.10.2014-30.09.20154,5113772,2775851,5573711,250323 1,2467081,087269 1,020404  
  01.10.2015-30.09.20164,2688582,0074831,6953991,225504 1,2455551,050713   
  01.10 2016-30.09.20173,8417142,6158991,8749231,606359 1,133364    
  01.10.2017-30.09.20183,6783002,5753372,2187131,237273     
  01.10.2018-30.09.20194,2561193,7905291,356023      
  01.10.2019-30.09.20207,2523252,333511       
  01.10.2020-30.09.20214,415583        
  01.10.2021-30.09.2022         
  După cum este vizibil din tabelul de mai sus, factorii de dezvoltare a daunelor - LDF pentru prima perioadă de dezvoltare se abat între 4,12 și 24,96 în triunghiul de la 30.06.2022 și într-un interval mai mic - între 3,17 și 7,25 în triunghiul de la 30.09.2022.Întrucât metodologia de calculare a celei mai bune estimări a rezervei pentru daune nu include o definiție a perioadei de dezvoltare a cererilor de despăgubire, s-au avut în vedere clarificarea și detalierea modului de definire a perioadei de dezvoltare. Datorită faptului că triunghiurile sunt construite pe perioade de 12 luni, adăugarea acestei definiții reflectă în mod corespunzător perioada de 12 luni dintre data plății și data accidentului. Nu există nicio modificare a metodologiei de rezervare, în ceea ce privește metoda utilizată, segmentarea, perioada de calcul și ipotezele, doar o definiție a perioadei de dezvoltare a fost adăugată în scopul clarificării, iar efectul inflației este inclus în rezultatul obținut pentru valoarea rezervei de daune.
  Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reținut faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 30.09.2022 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) Legea nr. 237/2015, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) și art. 52 lit. b) din aceeași lege, conform cărora:  +  Articolul 53 alin(1) Societățile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligațiile care le revin față de contractanți și de beneficiarii contractelor  +  Articolul 54 alin(4) Proiecția fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ține cont de toate fluxurile de intrare și de ieșire necesare acoperirii obligațiilor pe toată durata de viață a acestora.Art. 52 (...) Societățile își evaluează activele și obligațiile, astfel: (...)b) obligațiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacții obiective, fără a se realiza o ajustare în funcție de deteriorarea credituluiTotodată, având în vedere faptul că, pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reținut că Societatea nu a respectat prevederile art. 6 teza a 3-a din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, potrivit căreia: „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizate să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exercițiile financiare următoare.“Cu referire la concluzia din RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 conform căreia nu a fost estimată o rezervă de daune suficientă pentru 30.09.2022 pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, în cadrul obiecțiilor Societatea a subliniat că această concluzie nu este motivată și susținută de dovezi, date fiind următoarele:Pentru a analiza caracterul adecvat al cuantumului rezervei constituite, Societatea a recalculat cuantumul rezervei de daune, folosind diferite metode, astfel cum sunt prezentate în documentul transmis Autorității, denumit « Validare BE TP 30.09.2022 (001).pdf» . În conformitate cu descrierea metodelor utilizate pentru validarea cuantumului rezervei de daune constituite și rezultatul fiecărei metode, prezentate în tabelul următor, reiese că rezultatele metodelor analizate sunt mai mici decât suma în rezervă (rezervată):
  MetodaSegmentareSuma daunelor in rezerva 30.9.22
  1Metoda Chain-Ladder bazata pe suma plătităAtritionale materiale, atritionale vătămări, materiale mari, vatamari mari1 406 604 603
  Metoda Frecventa-Severitateanuitati, daune foarte mari
  2Metoda Chain-Ladder bazata pe suma plătităDaune materiale si vataman1 330 497 676
  Metoda Frecventa-SeveritateLitigii, daune carte verde, regrese
  3Metoda Chain-Ladder bazata pe numărul de daune plătiteAtritionale materiale, atritionale vatamari matenale mari, vătămări mari1 321 741 364
  Metoda Frecventa Severitateanuitati, daune foarte mari
  4Metoda Chain-Ladder bazata pe numărul de daune plătiteDaune materiale și vatamari1 291 416 161
  Litigii, daune carte verde, regrese
  5Cota de piața a Euroins Romania aplicata la totalul sumele RBNS si IBNR la nivel de piața1 330 054 035
  Dorim să menționăm faptul că pentru calculele suplimentare, triunghiurile au fost construite pe baza alocării pe perioade calendaristice.Valoarea rezervei de daune, constituită la sfârșitul lunii septembrie 2022, inclusiv valoarea inflației, este prezentată în tabelul următor pe tipuri de daune, în baza cărora se calculează rezerva totală de daune:
  Sume in rezerva la 30.9.2022AtritionaleDaune mari sub 750 000 euroAnuitatiDaune foartemariiTOTAL
  materialeVC DmaterialeVC D
  Suma totala456 753 258117 645 294225 518 985434 741 55198 442 09673 503 4191 406 604 603
  RBNS344 178 65083 066 92617 658 644148 422 90521 262 62221 709 966636 299 712
  IBNR112 574 60834 578 369207 860 341286 318 64777 179 47451 93 453770 304 891
  Valoarea rezervei de daune se calculează separat pentru:• daune atriționale;• daune mari - daune peste o anumită percentilă pentru repartizarea daunelor, dar mai mici decât 750.000 de euro; nivelul percentilei este ales în funcție de caracteristicile portofoliului;• daune mai mari decât 750.000 EUR;• daune plătite sub formă de anuități.Pentru daunele atriționale și pentru daunele mari sub 750.000 euro rezerva se calculează separat pe grupe omogene de risc - Daune materiale și Daune morale (Vătămări corporale, inclusiv cazuri de deces), folosind metoda Chain Ladder, pe baza sumei daunelor plătite.Rezerva de daune IBNR pentru daune mari, peste percentilă, dar mai mică de 750.000 EUR se calculează separat pentru daune materiale și vătămări corporale, folosind aceeași metodă ca și pentru daunele atriționale - metoda Chain Ladder, pe baza sumei daunelor plătite.Rezerva de daune IBNR pentru daune mari de peste 750.000 EUR și pentru anuități se determină pe baza metodei „frecvență-severitate“, luând în considerare numărul final de daune mari raportate (anuități) și valoarea medie raportată a acestora.În scopul validării sumei rezervei de daune, rezultatele din metodele utilizate, descrise în tabelul de mai sus sunt:1. Metoda Frecvența - Severitate pentru segmentele cu frecvență scăzută și severitate mare a daunelor și metoda Chain-Ladder folosind triunghiul cuantumului daunelor - pentru alte segmente. Suma recalculată a rezervei de daune este obținută utilizând o nouă segmentare a daunelor:• Daune externe - Carte verde;• Cauze în instanță/litigii;• Regrese;• Vătămări corporale;• Daune materiale;• Anuități.Cuantumul rezervei de daune la 30.9.2022 - 1.406.604.603 lei este cu 76.106.927 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza metodei Chain-Ladder, folosind triunghiul daunelor plătite - pentru vătămări corporale și daune materiale și metoda Frecvența - Severitate - pentru daunele carte verde, daunele în litigiu/cazuri în instanță, regrese și anuități.2. Metoda Chain-Ladder, bazată pe numărul de daune și suma medie a daunelor, folosind aceeași segmentare ca și pentru calculul rezervei înregistrate. Se obține suma rezervei, înmulțind numărul proiectat de daune neplătite, calculat folosind metoda Chain Ladder, cu suma medie a daunelor.Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 - 1 406 604 603 lei este cu 84 863 239 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder și media valorii daunelor.3. Metoda Chain-Ladder, bazată pe numărul de daune și numărul valoarea medie a daunelor, folosind o nouă segmentare. Cuantumul rezervei de daune înregistrate - 1 406 604 603 lei este cu 115 188 442 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder și a valorii medii a daunelor, folosind segmentări diferite: daune externe carte verde, cauze în instanță/litigii, regrese, alte pretenții pentru vătămări corporale și daune materiale, anuități.În concluzie, cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 - 1.406.604.603 lei este mai mare decât suma calculată folosind diferite metode de calcul și segmentare diferită a daunelor.Obiectăm astfel asupra concluziilor din cadrul Raportului de Control Permanent: „Față de cele de mai sus, se constată faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 30.09.2022 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) și art. 52 lit. b) din aceeași lege conform cărora:societățile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligațiile care le revin față de contractanți și de beneficiarii contractelorproiecția fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ține cont de toate fluxurile de intrare și de ieșire necesare acoperirii obligațiilor pe toată durata de viață a acestora.Societățile își evaluează obligațiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacții obiective, fără a se realiza o ajustare în funcție de deteriorarea credituluiRugăm Autoritatea să observe faptul că definirea perioadei calendaristice pe perioade de 12 luni aduce un grad mai ridicat de claritate în construcția triunghiurilor și în cadrul factorilor de dezvoltare a daunelor (LDF) și rugăm să aibă în vedere eliminarea reținerii.De asemenea, având în vedere inclusiv cele menționate în cadrul punctului II.1. (anterior) cu privire la utilizarea metodei Chain Ladder bazată pe plăți, să elimine aspectele reținute respectiv: „Totodată, având în vedere faptul că, pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, se constată că Societatea nu a respectat art. 6, teza 3 din Norma nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, potrivit căreia „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizate să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exercițiile financiare următoare.“Așa cum a fost menționat anterior, Societatea își bazează calculele actuariale pe o metodă recunoscută internațional și care a fost validată în mai multe rânduri ca fiind adecvată portofoliului de asigurări, astfel încât considerăm că cele menționate în paragraful anterior cu privire la utilizarea unor metode actuariale neconforme cu cele mai bune practici actuariale ca nefiind susținute.Obiecțiile Societății nu se susțin având în vedere că în RCP nr. SA-DG1318/02.02.2023 este redată motivația sub forma unei analize detaliate și exemple de daune care lipsesc din fluxurile de numerar estimate de Societate, cum ar fi „Daune care s-au întâmplat în perioada 01.10.2020-30.09.2021, dar se vor plăti în perioada 01.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 1 an și în mai puțin de 2 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 01.11.2020 și va fi plătită în 01.10.2022, la 22 de luni de la data accidentului).“, or, aceste exemple nu au fost contestate de Societate.Mai mult, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 (secțiunile 1.4-1.11) autoritatea a efectuat calculele alternative ale celei mai bune estimări de daună în baza cărora s-a arătat că, pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, aceasta ar trebui majorată cu valoarea de 605 de milioane lei, după actualizarea fluxurilor de numerar cu ratele de dobândă fără risc.Autoritatea a avut cunoștință de conținutul documentului Validare BE TP 30.09.2022 (001).pdf la momentul întocmirii raportului, respectiv de existența a 4 metode numite de societate „de validare“ a rezervei de daună cu privire la care au fost prezentate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 la secțiunea 1.12 principalele limitări identificate astfel:• Primele 3 teste de validare întreprinse nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile anterioare, așa cum este prevăzut de art. 264 punctul 1 din Regulamentul delegat 2015/35 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 și care conform celor mai bune practici actuariale este una dintre cele mai utilizate și fiabile metode de validare.• Cel de-al patrulea test are cel puțin o deficiență importantă, deoarece rezervele de daună din piață culese din Raportul publicat de A.S.F. pentru semestrul I al anului 2022 nu conțin rezervele de daună încă nelichidate ale Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. Există și alte deficiențe importante ale testului, precum faptul că nu ține cont de faptul că tiparele de dezvoltare ale daunelor diferă de la o societate la alta, gradul de prudență în evaluarea rezervelor poate să difere de la o societate la alta, iar ponderea rezervelor este afectată și de nivelul și de calitatea subscrierilor în perioadele anterioare, nu doar de nivelul subscrierilor în perioada curentă.Societatea nu a obiectat asupra raționamentelor autorității prezentate la cele două puncte mai sus.Chiar dacă metoda utilizată de Societate conduce la o volatilitate mai mică a factorilor de dezvoltare a daunelor (LDF), ceea ce este de dorit în aplicarea metodei Chain Ladder, metoda propusă de Societate pentru construcția triunghiurilor de daune plătite nu poate fi utilizată, deoarece nu este capabilă să estimeze toate fluxurile de numerar viitoare.Metoda Chain Ladder recunoscută internațional este cea care se aplică triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare față de anul de eveniment și nu perioade de întârziere la plată față de data evenimentului. Metoda de construcție a triunghiurilor propusă de autoritate este și cea care se regăsește în toate manualele utilizate în pregătirea educațională actuarială.
  1.4. Estimarea daunelor aferente ultimului an de accident pentru grupele de risc omogene daune materiale mici și vătămări corporale mari la 30.09.2022Pentru grupele omogene de risc daune materiale mici și vătămări corporale mari, pentru ultimul an de accident, în estimarea daunelor finale Societatea nu mai folosește o metodă bazată pe triunghiuri, ci o metodă de tipul „daune așteptate“, pe baza unei rate a daunei finale așteptate (estimate), daunele finale fiind calculate utilizând formula:Daune finale_01.10.2021-30.09.2022 = Prime câștigate_01.10.2020-30.09.2021 * (1 + Creștere expunere_01.10.2021-30.09.2022%) * Rata daunei finală_01.10.201X-30.09.2021Pentru acest ultim an de accident, suma rezultată este alocată apoi pe ani de dezvoltare în ordine cronologică inversă, utilizând factorii de dezvoltare calculați pentru ceilalți ani de accident.Societatea explică abordarea utilizată pentru estimarea daunelor finale aferente ultimului an de accident, reprezentând daune materiale mici și vătămări corporale mari, în documentul Notă referitoare la consemnarea proceselor aferente rezervelor tehnice la 30.09.2022, paginile 37-40:În calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune la 30.09.2022 s-a folosit o ajustare a cuantumului daunelor finale Ultimate Loss UL pentru ultima perioadă de accident (01.10.2021-30.09.2022), datorită faptului că avem date doar pentru 12 luni, pe baza cărora se face proiecția și perioada este prea scurtă pentru a fi reprezentativă și este posibil să obținem un rezultat care deviază semnificativ.Ca urmare a accelerării accentuate a procesului de soluționare a daunelor pe parcursul anului 2021, în special în ultimul trimestru al acestui an, pentru perioada de accident 01.10.2021-30.09.2022 s-a considerat că o valoare a daunelor finale mai realistă este valoarea rezultată pe baza ratei daune medii aferente perioadei 01.10.2012-30.09.2021, pentru daunele materiale aferente daunelor atriționale și 01.10.2019-30.09.2021 pentru vătămările corporale aferente daunelor mari sub 750.000 EUR aplicată primelor câștigate în perioada 01.10.2020-30.09.2021 și o ajustare cu creșterea expunerii (număr anualizat câștigat) în perioada 01.10.2021-30.09.2021.În notă, funcția actuarială a consemnat mai multe analize efectuate privind evoluția procesului de soluționare a daunelor:i) o analiză pe an de accident, separat pentru daune mici materiale și daune mari sub 750.000 de euro reprezentând vătămări corporale, a numărului mediu de zile dintre data ultimei plăți și data accidentului;ii) o analiză a volumului daunelor plătite pe parcursul celor patru trimestre din 2021, care arată că evoluția daunelor plătite pe parcursul anului 2021 și în primele 9 luni din 2022 pe trimestre de plată prezintă o dublare a daunelor plătite în ultimul trimestru din 2021, de la aproximativ 300 milioane de lei pe trimestru la 665 milioane de lei daune plătite în ultimul trimestru din 2022;iii) o analiză a plăților lunare de daună în anii 2021 și 2022 care sprijină afirmația conform căreia la începutul ultimului trimestru din 2021 pentru daunele nesoluționate la acel moment a început un proces accelerat de lichidare/curățare/cleaning și ca urmare Societatea nu se așteaptă ca nivelul înalt al plății daunelor din trimestrul al IV-lea al anului 2021 să se repete.Ca urmare a analizelor efectuate, funcția actuarială a constatat faptul că volumul extrem de mare al daunelor plătite pentru daunele produse pe parcursul anului 2021 nu este un rezultat al creșterii volumului portofoliului (exprimat în număr de autovehicule) sau al evoluției nefavorabile a portofoliului, ci al accelerării plăților și al reducerii semnificative a duratei de soluționare a daunelor.Funcția actuarială concluzionează mai departe că „nu putem presupune că daunele aferente evenimentelor produse pe parcursul anului 2021 vor avea o evoluție similară și în perioadele următoare. Acesta este motivul pentru care proiecțiile pentru perioada de accident 01.10.2021-30.09.2022 se bazează pe valoarea finală așteptată a ratei daunei.Așa cum a fost menționat, valoarea excepțională a plăților realizate în lunile octombrie și noiembrie 2021 a creat o deviație în modelul de dezvoltare a daunelor. Motivul principal al deviației a fost soluționarea și plata accelerată a daunelor în soldul rezervei de daună avizată, cu scopul reducerii duratei de instrumentare și soluționare a daunelor.Notăm și faptul că au fost implementate o serie de îmbunătățiri în procesele și procedurile de instrumentare și soluționare a daunelor, inclusiv pentru segmentele de litigii, carte verde, daune nepatrimoniale/vătămări corporale. În acest moment Societatea înregistrează o scurtare semnificativă a duratei de instrumentare și soluționare a daunelor.Astfel, în primele luni ale anului 2021, prin implementarea îmbunătățirilor aduse proceselor și procedurilor aferente instrumentării și soluționării daunelor s-a realizat o corelare a RBNS cu informațiile cele mai recente disponibile în dosarele de daună.Un alt argument este faptul că, dacă în trecut Societatea plătea penalități de întârziere de valoarea semnificativă, ca urmare a eficientizării proceselor și a plăților accelerate, Societatea își onorează obligațiile contractuale fără a depăși data scadentă, astfel încât conducerea Societății consideră că astfel de penalități nu vor mai fi plătite în viitor și ele se vor diminua semnificativ.A scăzut în mod semnificativ numărul de reclamații.Această deviație, împreună cu ajustarea semnificativă a tarifelor RCA pe parcursul anului 2021 și a anului 2022, implică necesitatea recalibrării triunghiului de dezvoltare a daunelor pentru a obține o evoluție regulată pentru calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune.Pentru daunele materiale aferente daunelor atriționale (daune care se soluționează repede și care au o durată de soluționare scăzută), ne așteptăm ca numărul de plăți noi pentru acest segment să scadă și am utilizat o rată finală mică, obținută pe baza ratei daunei, comparativ cu rata finală calculată pe baza factorilor de dezvoltare a daunelor LDF.Pentru vătămările corporale aferente segmentului de daune mari sub 750.000 EUR (soluționate cu întârziere mare datorită duratei relativ lungi de raportare și evaluare a daunei), am majorat rata finală, folosind rata daunei în loc de factorii de dezvoltare LDF.“În urma revizuirii de către autoritate a analizelor pregătite de funcția actuarială și prezentate la punctele i), ii), iii) de mai sus, s-a constatat că acestea prezintă deficiențe importante în privința modului în care au fost concepute, după cum urmează:• Analiza descrisă la punctul i) consideră plățile efectuate până la 30.09.2022, astfel încât este normal ca media calculată pentru numărul de zile dintre data ultimei plăți și data evenimentului să fie mult mai mică pentru anul de accident cel mai recent 01.10.2021-30.09.2022 decât pentru anii de accident anteriori;• Analiza descrisă la punctul ii) nu este efectuată pentru perioade de accident 1 octombrie-30 septembrie (perioade de accident utilizate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune de la 30.09.2022), ci pentru perioade 1 ianuarie-31 decembrie, nu este efectuată la nivel de grupă de risc omogenă și nu se raportează la expunere;• Analiza descrisă la punctul iii) prezintă aceleași deficiențe precum cele identificate mai sus pentru analiza descrisă la punctul ii).Ca urmare a identificării deficiențelor mai sus amintite, autoritatea a efectuat un test alternativ utilizat în mod frecvent pentru a verifica dacă au existat modificări în metodologia de estimare a rezervei de daună avizată sau în tiparul de plăți de daune. Acesta constă în construirea unor triunghiuri de daune plătite raportate la daunele întâmplate. Mai jos sunt prezentate triunghiurile construite pentru cele 2 grupe de risc omogene pentru care societatea a estimat daunele finale aferente ultimului an de accident printr-o metodă alternativă metodei Chain Ladder. Aceste triunghiuri au fost construite considerând perioadele de dezvoltare ca fiind clasicele perioade anuale față de data accidentului și nu perioadele de întârziere la plată față de data evenimentului, așa cum a construit Societatea triunghiurile pentru a estima daunele finale. Concluzia acestui test diagnostic a fost că au fost plătite mai multe daune în prima perioadă de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2021-30.09.2022 față de prima perioadă de dezvoltare pentru anii de accident anteriori mai recenți, concluzie ce este în linie cu afirmația Societății privind accelerarea plății daunelor în trimestrul 4 al anului 2021. S-a observat și faptul că în primul an de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021 viteza de plată a daunelor a fost scăzută față de alți ani de accident, însă cumulat în primii 2 ani de dezvoltare, viteza de plată a daunelor a fost similară cu alți ani de accident.Daune materiale mici cumulate/Daune materiale mici avizate
  An accident / An dezvoltare0123456789
  01.10.2012-30.09.201375%85%96%98%99%99%100%100%100%100%
  01.10.2013-30.09.201453%92%95%98%99%99%100%100%100%
  01.10.2014-30.09.201570%87%97%99%99%100%100%100%
  01.10.2015-30.09.201661%95%97%99%100%100%100%
  01.10.2016-30.09.201777%96%99%99%100%100%
  01.10.2017-30.09.201868%96%99%100%100%
  01.10.2018-30.09.201962%93%98%99%
  01.10.2019-30.09.202059%94%98%
  01.10.2020-30.09.202148%95%
  01.10.2021-30.09.202267%
  Vătămări corporale mari cumulate/Vătămări corporale mari avizate
  An accident/An dezvoltare0123456789
  01.10.2012-30.09.201380%76%82%98%83%91%94%93%99%98%
  01.10.2013-30.09.201433%56%95%74%86%93%97%99%95%
  01.10.2014-30.09.201514%86%53%70%88%94%98%95%
  01.10.2015-30.09.201623%40%42%71%84%95%91%
  01.10.2016-30.09.201719%28%57%81%91%93%
  01.10.2017-30.09.201816%40%66%85%88%
  01.10.2018-30.09.201912%47%71%76%
  01.10.2019-30.09.20209%28%63%
  01.10.2020-30.09.202112%50%
  01.10.2021-30.09.202225%
  Cu privire la deficiențele identificate de autoritate, referitoare la modalitatea de estimare a daunelor aferente ultimului an de accident pentru grupele de risc omogene daune materiale mici și vătămări corporale mari la 30.09.2022, menționate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, Societatea a obiectat următoarele:• Analiza descrisă la punctul i) consideră plățile efectuate până la 30.09.2022 astfel încât este normal ca media calculată pentru numărul de zile dintre data ultimei plăți și data evenimentului să fie mult mai mică pentru anul de accident cel mai recent 01.10.2021-30.09.2022 decât pentru anii de accident anteriori;• Analiza descrisă la punctul ii) nu este efectuată pentru perioade de accident 1 octombrie-30 septembrie (perioade de accident utilizate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune de la 30.09.2022), ci pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie, nu este efectuată la nivel de grupă de risc omogenă și nu se raportează la expunere;• Analiza descrisă la punctul iii) prezintă aceleași deficiențe precum cele identificate mai sus pentru analiza descrisă la punctul ii).Dorim să menționăm faptul că respectiva analiză a fost realizată cu scopul de a arăta impactul modificărilor în diminuarea duratei de soluționare a daunelor, respectiv a numărului mediu de zile dintre data ultimei plăți și data accidentului. Faptul că analiza a fost efectuată pe baza anului de accident și nu pe perioade de 12 luni (octombrie până în septembrie) nu este de natură a afecta semnificativ concluziile.Proiecția Ultimate Loss (daunelor finale) pentru evenimente întâmplate în ultimele 12 luni, pe baza sumei primelor câștigate și a ratei daunelor finale (Ultimate Loss Ratio), de fapt a crescut rezerva și a fost o abordare mai conservatoare de calcul, vizibilă pe baza comparațiilor din tabelele de mai jos:Rezultatul pentru suma finală a daunelor din ultimele 12 luni, pe baza metodei Chain-Ladder, folosind factori de dezvoltare a daunelor (LDF) calculați ca valoarea mediei ponderate, este de 689.924.510 lei. Pentru a proiecta daunele finale (Ultimate Loss) din ultimele 12 luni pentru daune materiale atriționale, Societatea a aplicat abordarea ratei daunei, obținând astfel o sumă mai mare a daunelor finale (Ultimate Loss) - 848 932 223 Lei.Aceeași abordare și aceleași concluzii sunt valabile și pentru celălalt segment – daune pentru vătămări corporale mari, pentru care abordarea utilizată, bazată pe prima câștigată și Rata Daunei Finale (Ultimate Loss Ratio) oferă un rezultat mai mare pentru ultimele 12 luni în valoare de 117 084 966 lei, în loc de valoarea obținută prin metoda Chain Ladder de 55.306.373 lei.Față de cele reținute de către Autoritate: „Concluzia acestui test diagnostic a fost că au fost plătite mai multe daune în prima perioadă de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2021-30.09.2022 față de prima perioadă de dezvoltare pentru anii de accident anteriori mai recenți, concluzie ce este în linie cu afirmația Societății privind accelerarea plății daunelor în trimestrul 4 2021. Am observat și faptul că în primul an de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021 viteza de plată a daunelor a fost scăzută față de alți ani de accident, însă cumulat în primii 2 ani de dezvoltare, viteza de plată a daunelor a fost similară cu alți ani de accident.“, dorim să menționăm că însăși Autoritatea a confirmat în comunicările cu Euroins România faptul că viteza de plată a daunelor a cunoscut îmbunătățiri în sensul accelerării vitezei cu care sunt plătite daunele.Considerăm astfel că aspectele reținute de către Autoritate în cadrul capitolului „1.4. Estimarea daunelor aferente ultimului an de accident pentru grupele de risc omogene daune materiale mici și vătămări corporale mari la 30.09.2022“ nu se susțin.Obiecțiile Societății nu se susțin având în vedere următoarele:Societatea a efectuat analize privind viteza de plată a daunelor în urma cărora a ajustat metoda de calcul a rezervei de daună Chain Ladder pentru ultimul an de accident, prin utilizarea unei metode bazate pe dauna așteptată.Autoritatea nu a contestat concluzia Societății privind viteza de plată a daunelor, dar a contestat analiza prin care s-a ajuns la concluzia respectivă. Prin urmare, autoritatea a efectuat o analiză alternativă pe care a considerat-o mai adecvată și a ajuns la concluzii similare cu Societatea. În continuare, în calculul alternativ al rezervei de daună, autoritatea a utilizat în mod similar cu Societatea o ajustare a metodei Chain Ladder pentru anii recenți de accident, prin utilizarea unei metode bazate de asemenea pe daune așteptate.Astfel, nu se poate considera că pentru datele de raportare 30.06.2022 și 30.09.2022, la care se raportează verificarea autorității, analizele efectuate de Societate ar fi avut un alt rezultat, dacă ar fi fost efectuate așa cum a propus A.S.F.Prin urmare, se mențin constatările și concluziile formulate în RCP, fără a avea un impact în nivelul rezervelor tehnice la 30.06.2022 și la 30.09.2022.
  1.5. Metodologia de calcul a factorilor coadă și calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă vătămărilor corporale mici la 30.09.2022Societatea a construit triunghiul de daune plătite utilizând ca perioadă de dezvoltare anii de plată, nu perioada de întârziere a plății față de data evenimentului. În urma revizuirii calculului Societății s-au identificat unele erori în calculul factorului coadă („tail factor“), care au fost aduse la cunoștința Societății prin adresa nr. SA-DG 10932.4/22.12.2022, respectiv:• în fișierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia tail-BI-A, în celula J4 a fost adunată valoarea 0,00001 fără a avea justificare;• în fișierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia tail-BI-A, liniile 43, 47 și 51, formula ar trebui să fie de tipul „=(__-AVERAGE ($B$4: $J$4)) ^2“;• în fișierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia tail-BI-A, formula din celula B21 pentru intercept calculat pentru distribuția Weibull are formula corectă =EXP (INTERCEPT ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19)), iar formula din celula B22 pentru slope are formula corectă =SLOPE ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19).Societatea a comunicat prin adresa nr. SC- 31864.10 din 03.01.2023 că este de acord că primele două aspecte amintite mai sus sunt erori de calcul. În privința ultimul aspect, a comunicat următoarele:Cu privire la faptul că în fișierul «BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx» , foaia „tail-BI-A“, Autoritatea consideră că formula din celula B21 pentru intercept calculat pentru distribuția Weibull are formula corectă =EXP (INTERCEPT ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19)), iar formula din celula B22 pentru slope are formula corectă =SLOPE ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19), au fost efectuate verificări, dar Societatea consideră că formula utilizată este corectă. În cazul în care ar fi aplicată formula sugerată de către Autoritate, atunci intervalul corect ar trebui să fie $C$19: $J$19, iar prin aplicare nu s-ar obține un rezultat semnificativ diferit (respectiv o scădere de 2,5 milioane de lei).“ Explicația Societății nu înlătură aspectele identificate așa cum au fost redate anterior.Doar în urma corectării erorilor mai sus menționate, pentru rezerva de daună aferentă vătămărilor corporale mici, autoritatea a obținut un rezultat cu 2.819.150 de lei mai mare decât a obținut Societatea, după cum urmează:
  -lei-
  PerioadaUltima diagonalăCDFVătămări corporale mici finale (înainte de inflație)Cea mai bună estimare (înainte de inflație)Cea mai bună estimare (înainte de actualizare)
  01.10.2012-30.09.201310.435.5491,0110.574.840139.292139.292
  01.10.2013-30.09.201415.075.0461,0215.357.120282.075289.271
  01.10.2014-30.09.201528.028.5421,0328.860.022831.480875.990
  01.10.2015-30.09.201628.217.0201,0629.792.9381.575.9181.698.499
  01.10.2016-30.09.201734.153.0861,1137.793.6503.640.5633.982.668
  01.10.2017-30.09.201839.299.4601,2047.282.9287.983.4688.822.191
  01.10.2018-30.09.201932.089.3151,4245.538.08213.448.76714.959.817
  01.10.2019-30.09.202019.594.5571,8335.921.49916.326.94218.298.254
  01.10.2020-30.09.202113.758.1142,7037.114.21523.356.10126.406.539
  01.10.2021-30.09.20223.460.36210,4035.988.99632.528.63536.962.546
  Total224.111.051324.224.290100.113.239112.435.068
  Factorul coadă folosit a fost 1,01335 calculat cu distribuția Weibull (R^2 = 86,21%), față de Societate care a folosit un factor coadă egal cu 1,00486, calculat cu aceeași distribuție.În cadrul obiecțiilor Societatea a menționat că a recunoscut, într-adevăr, o inconsecvență în formulă, numai că Autoritatea a folosit formula pe o alocare diferită și fără a prezenta ipotezele respectivei alocări pentru a obține rezultatul „cu 2.819.150 lei mai mare decât Societatea. Astfel că Societatea obiectează asupra acestei rețineri a Autorității, în sensul în care nu poate utiliza o metodă generică și fără ipoteze, aceasta fiind neconformă cu reglementările și bunele practici actuariale.Obiecțiile Societății nu se susțin având în vedere că în calcul alternativ al autorității pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă vătămărilor corporale mici la 30.09.2022 s-a utilizat exact aceeași metodă folosită de Societate, inclusiv pentru construcția triunghiului de daune plătite, care era construit conform uzanțelor actuariale. La metoda utilizată de Societate au fost corectate doar cele trei erori identificate în calculul factorului coadă. Precizările deja făcute în RCP nr. SA-DG1318/02.02.2023 sunt suficiente pentru a reconstitui calculul.Astfel, pentru factorii de dezvoltare din tabelul de mai jos, autoritatea a obținut valoarea termenului liber 0,9638, valoarea pantei 0,7529, valoarea coeficientului de determinație 0,8621, iar valoarea factorului coadă 1,01335.
  k123456789
  [f_k]3,85541,47151,29181,17951,08721,04811,02541,01081,0053
  Prin urmare, se mențin constatările și concluziile formulate în RCP.
  1.6. Calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă daunelor materiale mici la 30.09.2022Ca urmare a deficiențelor identificate și menționate la punctul 1.3 privind modul de construire a triunghiurilor utilizate în calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă daune materiale mici, autoritatea a efectuat un calcul alternativ bazat pe metoda triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale față de anul evenimentului și nu perioade de întârziere la plată față de data evenimentului.Formula utilizată de Societate pentru estimarea daunelor finale aferente ultimului an de accident pentru daune materiale mici nu este adecvată, respectiv:Daune finale_01.10.2021-30.09.2022 = Prime câștigate_01.10.2020-30.09.2021 * (1 + Creștere expunere_01.10.2021-30.09.2022 %) * Rata daunei finală_01.10.2012-30.09.2021deoarece rata daunei se referă la o perioadă îndelungată de timp, în care ratele de daună mai recente și de regulă mai relevante sunt semnificativ mai mari decât cele mai vechi.
  PerioadaRata daunei
  01.10.2012-30.09.201353%
  01.10.2013-30.09.201449%
  01.10.2014-30.09.201545%
  01.10.2015-30.09.201641%
  01.10.2016-30.09.201742%
  01.10.2017-30.09.201858%
  01.10.2018-30.09.201977%
  01.10.2019-30.09.202068%
  01.10.2020-30.09.202169%
  Prin adresa nr. SC-31864.10 din 03.01.2023 Societatea a explicat motivul pentru care daunele materiale mici finale pentru ultimul an de accident au fost estimate în baza unei rate de daună calculată ca medie a ultimilor 9 ani de accident și nu ca medie a anilor mai recenți care ar putea fi mai relevanți, așa cum s-a considerat, de exemplu, în estimarea vătămărilor corporale mari finale pentru ultimul an de accident. Astfel Societatea a transmis următoarele: „societatea dorește să menționeze faptul că, într-adevăr, cei mai recenți ani ar putea fi mai relevanți, dar doar dacă nu luăm în considerare creșterea semnificativă a tarifelor de primă RCA în comparație cu anii precedenți.Menționăm că până în anul 2018, tarifele de primă RCA au fost modificate mai des, cel puțin o dată pe an, după care, până în ultimul trimestru al anului 2021, a existat o singură actualizare a tarifelor de primă RCA.În ultimele 12 luni (perioada de după 01.10.2021), tarifele de primă RCA au fost recalculate și majorate de 3 ori. Această schimbare influențează rata daunei pentru ultimele 12 luni. Valoarea primei câștigate ca și numitor în cadrul formulei de calcul a ratei daunei înregistrează creșteri semnificative și are ca efect o scădere a valorii coeficientului rata daunei, calculată ca raport între daunele produse/întâmplate și primele câștigate. Cele expuse mai sus reprezintă motivul pentru care daunele finale (Ultimate Loss) pentru ultimele 12 luni au fost proiectate pe baza datelor pentru perioada 01.10.2012 - 30.09.2021, excluzând perioada 01.10.2021 - 30.09.2022 în care tarifele de primă RCA pentru întreaga piață românească s-au modificat radical. Dauna finală (Ultimate Loss) a fost proiectată pe baza primei câștigate pentru perioada 01.10.2020-30.09.2021, majorată cu variația/creșterea numărului anualizat de vehicule asigurate în ultimele 12 luni (creștere cu 8,10%), și rata daunei pentru perioada 01.10.2012 - 30.09.2021.“În calculul alternativ efectuat s-a avut în vedere impactul creșterii tarifelor asupra primelor câștigate din perioada 01.10.2021 - 30.09.2022.În calculul alternativ s-au corectat erorile de tipul celor menționate în fișierul EuroinsRomania_SCR2021vsQ22022pdf.Pentru a efectua calculul alternativ s-a folosit baza de date de daune plătite din fișierul 10y_ay 10.2012-09.2022 motor liab.xlsx, pusă la dispoziția A.S.F. prin intermediul platformei SharePoint în data de 16.11.2022, fără a fi necesar să fie adăugate câmpuri. Perioada de dezvoltare utilizată este cea din câmpul „development period“.Dezvoltarea primului an aferent ultimului an de accident a fost considerată la nivelul anului de accident 01.10.2020 - 30.09.2021, respectiv suma de 849.335.018 de lei înmulțită cu creșterea expunerii, respectiv 1,0809, rezultând 918.100.991 de lei. S-au calculat următorii factori de dezvoltare ca medie ponderată pentru aceeași perioadă istorică utilizată în calcul și de Societate, cu excepția faptului că pentru primii 2 factori de dezvoltare s-a ignorat cea mai recentă (și mai abruptă) dezvoltare istorică. Ajustarea primei valori dezvoltate a anului 01.10.2021 - 30.09.2022, respectiv 558.650.242 de lei, nu a putut fi făcută prin raportare la prima valoare dezvoltată a anului 01.10.2020 - 30.09.2021 deoarece aceasta din urmă era o valoarea extremă prin raportare la daune întâmplate față de toți ceilalți anii de accident.Nu au fost realizate alte modificări de metodologie, s-a păstrat inclusiv metodologia de estimare a impactului inflației și de aplicare a factorului coadă calculat înainte de inflație la daunele estimate după aplicarea inflației.Triunghiul daunelor plătite pentru daune materiale mici este următorul:
  -lei-
  Perioada0123456789
  01.10.2012-30.09.201377.783.767171.627.379212.610.389224.338.699227.504.020228.811.509229.633.840229.993.473230.273.630230.451.117
  01.10.2013-30.09.201476.082.955180.165.654197.433.914203.502.620205.657.045206.887.904208.051.429208.636.384208.984.206
  01.10.2014-30.09.2015139.274.486229.789.707242.268.244246.161.989248.222.544250.365.997252.071.502252.576.431
  01.10.2015-30.09.2016188.155.933279.163.778286.943.042291.378.533294.458.813296.202.135297.668.461
  01.10.2016-30.09.2017238.296.517367.870.076381.578.782389.839.690394.563.504397.011.762
  01.10.2017-30.09.2018273.928.773482.961.017508.608.732520.782.410529.679.811
  01.10.2018-30.09.2019385.092.837714.230.941790.554.213832.083.848
  01.10.2019-30.09.2020360.959.592695.143.560838.709.402
  01.10.2020-30.09.2021342.358.905849.335.018
  01.10.2021-30.09.2022558.650.242
  Rezultatele obținute au condus la un nivel cu 274.147.408 de lei peste cel estimat de Societate înainte de actualizare cu valoarea în timp a banilor, din care 198.397.841 de lei aferenți ultimului an de accident.
  -lei-
  PerioadaUltimadiagonalăCDFDaune materiale mici finaleCea mai bună estimare (înainte de inflație)Cea mai bună estimare (înainte de actualizare)
  01.10.2012-30.09.2013230.451.1171,00230.924.268473.151473.151
  01.10.2013-30.09.2014208.984.2061,00209.574.691590.485604.851
  01.10.2014-30.09.2015252.576.4311,00253.652.7181.076.2861.130.816
  01.10.2015-30.09.2016297.668.4611,01299.565.1081.896.6472.033.465
  01.10.2016-30.09.2017397.011.7621,01401.639.3034.627.5415.040.750
  01.10.2017-30.09.2018529.679.8111,02539.323.3759.643.56410.634.799
  01.10.2018-30.09.2019832.083.8481,03858.209.65226.125.80429.013.965
  01.10.2019-30.09.2020838.709.4021,05882.573.15743.863.75548.995.538
  01.10.2020-30.09.2021849.335.0181,12952.333.960102.998.942114.674.220
  01.10.2021-30.09.2022558.650.2421,841.029.439.190470.788.948518.274.004
  Total4.995.150.2995.657.235.422662.085.124730.875.557
  Pentru ultimul an de accident s-a obținut o rată de daună de 46%, iar pentru penultimul an de accident s-a obținut o rată de daună de 71%. Aceste rate de daună sunt în linie cu creșterea tarifului de primă mediu pentru aceste perioade, de la 486 de lei la 746 de lei, respectiv o creștere de 54% în sensul că 46% ≈ 71%/(1 + 54%).
  1.7. Calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă daunelor reprezentând vătămări corporale mari sub 750.000 de euro la 30.09.2022Ca urmare a deficiențelor identificate și menționate la punctul 1.3 privind modul de construire a triunghiurilor utilizate în calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă daune reprezentând vătămări corporale mari sub 750.000 de euro, s-a efectuat un calcul alternativ bazat pe metoda triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare față de anul de eveniment și nu perioade de întârziere la plată față de data evenimentului.În calculul alternativ, s-au corectat erorile de tipul celor menționate în secțiunea 0.Pentru calculul factorilor de dezvoltare s-a ignorat cea mai recentă perioadă de dezvoltare, iar pentru calculul celui de-al treilea și de-al patrulea factor de dezvoltare s-a ignorat și a doua cea mai recentă perioadă de dezvoltare, eliminând astfel din calcul perioadele cu cea mai abruptă dezvoltare.Similar cu metodologia Societății pentru ultimul an de accident, s-au estimat daunele finale utilizând metoda ratei de daună așteptată. Astfel, având în vedere că pentru anul de accident 01.10.2019 - 30.09.2020 s-a estimat o rată de daună de 13,97%, cea mai mică estimată pentru anii de accident încheiați la 30.09 din perioada 01.10.2012 - 30.09.2020, pentru anul de accident 01.10.2020 - 30.09.2021 s-a estimat o rată de daună tot de 13,7% având în vedere că prima medie câștigată a crescut cu un procent de sub 0,1% de la o perioadă la alta. Deoarece prima medie câștigată a crescut cu 53,7% de la perioada 01.10.2020 - 30.09.2021 la perioada 01.10.2021 - 30.09.2022, s-a estimat pentru perioada de accident 01.10.2021 - 30.09.2022 o rată de daună de 8,9% = 13,7%/1,537. Pentru acești doi ani de accident a fost necesar să se modifice metoda de estimare a daunelor finale ca urmare a faptului că triunghiul de daune plătite istorice nu mai era relevant pentru estimarea daunelor ce urmează să fie plătite, respectiv în perioada 01.10.2021 - 30.09.2022 s-au plătit mult mai multe daune decât de obicei pentru perioada curentă și pentru perioada imediat anterioară.Triunghiul daunelor plătite pentru vătămări corporale mari este următorul:
  -lei-
  Perioada0123456789
  01.10.2012-30.09.20132.592.27713.814.57135.900.99956.551.50678.727.89691.180.99497.606.488101.252.952105.843.047106.290.958
  01.10.2013-30.09.2014471.4227.689.69624.089.40248.102.96665.191.44076.816.92583.693.49287.764.33690.257.823
  01.10.2014-30.09.2015346.54010.148.37133.457.06858.855.11479.029.46996.277.750114.682.339122.585.073
  01.10.2015-30.09.2016399.16013.589.54230.427.65665.158.50990.342.671109.541.427127.485.957
  01.10.2016-30.09.20171.622.2479.681.08527.368.92757.590.68893.546.172137.732.706
  01.10.2017-30.09.20182.165.79910.751.61637.741.71883.335.254144.361.361
  01.10.2018-30.09.2019764.12511.051.83438.206.79499.006.907
  01.10.2019-30.09.2020779.1256.515.39046.222.829
  01.10.2020-30.09.2021967.71022.402.581
  01.10.2021-30.09.20222.729.833
  Rezultatele obținute au condus la un nivel cu 553.097.660 de lei peste cel estimat de Societate înainte de actualizarea cu valoarea în timp a banilor.
  -lei-
  PerioadaUltimadiagonalăCDFVătămări corporale mari finaleCea mai bună estimare (înainte de inflație)Cea mai bună estimare (înainte de actualizare)
  01.10.2012-30.09.2013106.290.9581,02108.034.0191.743.0611.743.061
  01.10.2013-30.09.201490.257.8231,0292.126.1791.868.3551.902.907
  01.10.2014-30.09.2015122.585.0731,07130.794.7858.209.7128.775.268
  01.10.2015-30.09.2016127.485.9571,11141.813.95114.327.99515.600.791
  01.10.2016-30.09.2017137.732.7061,25171.594.07133.861.36637.272.233
  01.10.2017-30.09.2018144.361.3611,49214.598.53270.237.17178.032.874
  01.10.2018-30.09.201999.006.9072,04201.643.523102.636.616114.911.347
  01.10.2019-30.09.202046.222.8293,85178.178.715131.955.886148.837.260
  01.10.2020-30.09.202122.402.5818,33186.515.791164.113.210187.700.068
  01.10.2021-30.09.20222.729.83373,86201.630.597198.900.764231.000.674
  Total899.076.0281.626.930.163727.854.136825.776.482
  Societatea a obiectat cu privire la aspectele redate anterior, fiind precizate următoarele:1. În primul rând, chiar și în condițiile calculului Autorității, diferența este de 409.762.297 lei și nu 553.097.660 lei așa cum se reține ca și concluzie a subcapitolului, având în vedere faptul că rezerva de daune calculată de Euroins pentru segmentul de daune mari vătămări corporale sub 750.000 EUR a fost de 416.014.185 lei, inclusiv inflația.2. Un impact important în cadrul acestei diferențe se datorează creșterii ratei daunei utilizate de către Autoritate pentru ultimele trei perioade de accident. Rata daunei din ultimii trei ani este afectată de perioada crizei sanitare Covid (perioada 1.10.2019-30.9.2020), de creșterea tarifelor de primă în perioada de după 2020 și de îmbunătățirea profilului de risc al portofoliului. În concluzie Societatea consideră ca incorectă proiectarea daunei finale (Ultimate Loss) pentru ultimii trei ani cu aproximativ aceeași rată a daunei ca și coeficientul înregistrat pentru perioada anterioară.A.S.F. consideră justificată prima observație a Societății în sensul că valoarea ce trebuia să fie redată în RCP este 409.762.297 de lei și nu 553.097.660 de lei, însă această eroare de redactare nu are niciun impact în ajustările realizate și înscrise în bilanțul Solvabilitate II.În ceea ce privește a doua obiecție, argumentele Societății nu se susțin având în vedere următoarele:i) Pentru anul de accident 01.10.2019 - 30.09.2020, afectat de pandemie, autoritatea a utilizat metoda Chain Ladder, la fel ca Societatea, însă triunghiul de daune plătite fiind construit diferit (a se vedea secțiunea 1.3 din RCP privind obiecțiile Societății la metoda de construire a triunghiurilor), s-a obținut o rată de daună de 13,7%, față de 7.8% a Societății.ii) Pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021 autoritatea a utilizat metoda ratei daunei așteptate și a estimat o rată de daună de 13,7%, la fel ca în anul precedent. În acest an nu au existat modificări de preț, iar Societatea, utilizând metoda Chain Ladder a estimat o rată de daună de 8,4%, deci în creștere față de anul de accident anterior. Dacă s-ar fi utilizat metoda Chain Ladder, la fel ca Societatea, s-ar fi obținut o rată de daună mai mare.iii) Pentru anul de accident 01.10.2021 - 30.09.2022 autoritatea a utilizat metoda ratei daunei așteptate, aplicată la fel ca Societatea, respectiv rata daunei anului anterior ajustată cu creșterea prețurilor.Astfel, autoritatea a urmat îndeaproape metodologia Societății în estimarea rezervei de daună, cu excepția modului de construcție a triunghiului de daune.Prin urmare, se mențin constatările și concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, cu excepția erorii materiale consemnate la pagina 21 din raportul de control.
  1.8. Calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă daunelor materiale mari sub 750.000 de euro la 30.09.2022Ca urmare a deficiențelor identificate și menționate la punctul 1.3 privind modul de construire a triunghiurilor utilizate în calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă daune materiale mari sub 750.000 de euro, s-a efectuat un calcul alternativ bazat pe metoda triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare față de anul de eveniment și nu perioade de întârziere la plată față de data evenimentului.În calculul alternativ, s-au corectat erorile de tipul celor menționate în secțiunea 0.S-a estimat primul factor de dezvoltare la nivelul cel mai mic al factorilor de dezvoltare calculați istoric pentru a ține cont de faptul că pentru perioada de accident 01.10.2021 - 30.09.2022 a fost efectuat un volum de plăți mai mare decât de obicei, raportat la daunele întâmplate. Pentru calculul celui de-al doilea factor de dezvoltare s-a ignorat cea mai recentă perioadă de dezvoltare, eliminând astfel din calcul perioada cu cea mai abruptă dezvoltare.Triunghiul daunelor plătite pentru vătămări corporale mari este următorul:
  -lei-
  Perioada0123456789
  01.10.2012-30.09.20132.540.4637.142.57012.984.69118.452.47723.368.22824.597.42426.780.80627.347.77828.026.06928.456.446
  01.10.2013-30.09.2014358.1655.115.30310.415.34812.883.48014.836.68615.331.25617.732.85918.399.57118.645.620
  01.10.2014-30.09.2015985.5546.149.2808.956.26913.083.14114.324.68916.916.68819.195.14720.301.559
  01.10.2015-30.09.20162.206.6418.660.92111.496.64913.125.64015.930.83617.006.60823.214.880
  01.10.2016-30.09.20173.905.2839.695.78514.914.93222.809.68328.839.90235.615.990
  01.10.2017-30.09.20184.024.28513.236.80119.106.66329.619.68236.287.745
  01.10.2018-30.09.20197.491.67824.790.96142.996.76857.903.310
  01.10.2019-30.09.20207.663.81929.657.51460.349.327
  01.10.2020-30.09.20215.415.33331.082.958
  01.10.2021-30.09.20229.715.676
  Rezultatele obținute au condus la un nivel cu 139.849.797 de lei peste cel estimat de societate înainte de actualizare cu valoarea în timp a banilor.
  PerioadaUltimadiagonalăCDFDaune materiale mari finaleCea mai bună estimare (înainte de inflație)Cea mai bună estimare (înainte de actualizare)
  01.10.2012-30.09.201328.456.4461,0529.802.9541.346.5081.346.508
  01.10.2013-30.09.201418.645.6201,0619.827.7731.182.1531.208.842
  01.10.2014-30.09.201520.301.5591,0822.024.9071.723.3491.799.573
  01.10.2015-30.09.201623.214.8801,1226.110.6262.895.7463.088.468
  01.10.2016-30.09.201735.615.9901,2644.895.2389.279.24810.090.147
  01.10.2017-30.09.201836.287.7451,4251.462.14915.174.40516.748.483
  01.10.2018-30.09.201957.903.3101,7299.749.02041.845.71046.725.771
  01.10.2019-30.09.202060.349.3272,39144.393.18084.043.85394.760.144
  01.10.2020-30.09.202131.082.9583,73115.920.11384.837.15596.755.977
  01.10.2021-30.09.20229.715.6769,2689.958.04680.242.37092.535.299
  Total321.573.510644.144.006322.570.496365.059.214
  1.9. Calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă reprezentând anuități la 30.09.2022Respectând procedura de lucru în vigoare privind calculul celei mai bune estimări a rezervei de dană, Societatea a calculat o rezervă de daună pentru anuități, după cum urmează:BE of Claims reserve for annuities = BE of RBNS + BE of IBNR Unde,BE of RBNS = valoarea preconizată de daune avizate ce implică anuități;BE of IBNR = valoarea preconizată de daune neavizate ce implică anuități.BE of IBNR for annuities = SUMĂ din {(UF*RE1 - RCi) * US}Unde,UF - frecvența finală (ultimate frequency) aferentă daunelor ce implică anuități;US - severitatea finală (Ultimate severity) aferentă daunelor ce implică anuități;REi - expunerea la risc - numărul anualizat de vehicule asigurate în perioada de accident i;RCi - numărul de daune raportate pentru perioada de accident i; i - perioada de accident i.Rezerva este calculată doar pentru anuități care nu aparțin unor evenimente cu daune peste 750.000 de euro. La valoarea astfel calculată pentru 30.09.2022 Societatea a adăugat 1.846.024 de lei reprezentând anuități aferente unui eveniment cu daune întâmplate peste 750.000 de euro.Societatea ar fi trebuit să aibă în vedere și impactul inflației asupra celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru anuități.În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a menționat că Societatea estimează frecvența finală în baza istoricului aferent anilor de accident 01.10.2014 - 30.09.2020. Acest lucru înseamnă că Societatea presupune că această perioadă de accident este complet dezvoltată. Pe de altă parte, Societatea estimează o rezervă de daună neavizată pentru fiecare dintre anii de accident aferenți perioadei de accident 01.10.2017 - 30.09.2022, ceea ce înseamnă că această perioadă nu este complet dezvoltată. Societatea ar fi trebuit să rezolve această neconcordanță ca de exemplu prin calculul frecvenței finale raportat la o perioadă de accident care poate să fie considerată ca fiind suficient dezvoltată.În cadrul obiecțiilor Societatea a menționat că estimează frecvența finală în baza istoricului aferent anilor de accident 01.10.2014 - 30.09.2020. Acest lucru înseamnă că Societatea presupune că această perioadă de accident este complet dezvoltată. Pe de altă parte, Societatea estimează o rezervă de daună neavizată pentru fiecare dintre anii de accident aferenți perioadei de accident 01.10.2017 - 30.09.2022, ceea ce înseamnă că această perioadă nu este complet dezvoltată. Societatea ar fi trebuit să rezolve această neconcordanță ca de exemplu prin calculul frecvenței finale raportat la o perioadă de accident care poate să fie considerată ca fiind suficient dezvoltată.“, menționăm faptul că:Pentru a evita neconcordanțele menționate de către A.S.F., am recalculat rezerva IBNR pentru dosarele cu anuități. Ținând cont de termenul de prescripție de 3 ani, putem rezerva noi daune IBNR doar pentru ultimele 36 de luni - perioada de la 1.10.2019 la 30.9.2022. Dacă presupunem că perioada anterioară datei de 30.9.2019 este pe deplin dezvoltată și frecvența daunelor este proiectată pe baza acestei perioade, atunci suma obținută pentru IBNR în ce privește anuitățile va fi de 74.487.167 lei, adică mai mică decât rezerva constituită de 77.179.474 Lei. Calculul este prezentat în tabelul de mai jos:Afirmațiile de mai sus nu reprezintă în fapt o obiecție, ci doar o clarificare care nu înlătură constatările și concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, care se mențin.1.10. Calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă reprezentând daune aferente unor evenimente întâmplate cu valoare peste 750.000 EUR la 30.09.2022Conform procedurii de lucru în vigoare privind calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună, Societatea a calculat o rezervă de daună pentru daune cu valoarea peste 750.000 de euro, după cum urmează: BE of Claims reserve for large claims over 750.000 EUR = BE of RBNS + BE of IBNRUnde,BE of RBNS = valoarea preconizată de daune avizate mari peste 750.000 EUR;BE of IBNR = valoarea preconizată de daune neavizate mari peste 750.000 EUR.BE of IBNR for large claims = SUMĂ{(UF*RE1 - RCi) * US}Unde,UF - frecvența finală (Ultimate frequency) aferentă daunelor mari peste 750.000 EUR; US - severitatea finală (Ultimate severity) aferentă mari peste 750.000 EUR;REi - expunerea la risc - numărul anualizat de vehicule asigurate în perioada de accident i;RCi - numărul de daune raportate pentru perioada de accident i; i - perioada de accident i.În vederea actualizării daunelor cu valoarea în timp a banilor se utilizează același tipar de plăți ca și cel determinat pentru vătămările corporale mari. Structura pe monede este determinată de structura pe monede a rezervei de daună avizată fără anuități RCA la 30.09.2022.În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a menționat că Societatea ar fi trebuit să aibă în vedere și impactul inflației asupra celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru daune aferente unor evenimente întâmplate cu valoare peste 750.000 de euro, precum și faptul că Societatea nu aplică întocmai procedura de lucru deoarece procedura se referă la evenimente de valoare mai mare de 750.000 de euro, dar calculele efectuate de Societate pentru UF, US sau RCi sunt făcute la nivel de dosar de daună aferent unor evenimente de valoare mai mare de 750.000 de euro. Metoda prezentată în procedură este mai utilă deoarece termenii implicați în calcul, cum ar fi numărul de daune sau frecvența finală, au o volatilitate mai mică.Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reținut faptul că Societatea nu aplică propriile proceduri de calcul ale rezervelor, fiind astfel încălcate prevederile art. 26 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 237/2015, potrivit cărora societățile trebuie să aplice politici scrise privind buna desfășurare a activității.Totodată, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a arătat că Societatea estimează frecvența finală în baza istoricului aferent anilor de accident 01.10.2012-30.09.2021, mai puțin unii ani pe care îi consideră excepționali. Acest lucru înseamnă că Societatea presupune că această perioadă de accident este complet dezvoltată. Pe de altă parte, Societatea estimează o rezervă de daună neavizată pentru fiecare din anii de accident aferenți perioadei 01.10.2018-30.09.2022, ceea ce înseamnă că această perioadă nu este complet dezvoltată. Societatea ar fi trebuit să elimine această neconcordanță, de exemplu, prin calculul frecvenței finale raportat la o perioadă de accident care poate să fie considerată ca fiind suficient dezvoltată.În cadrul obiecțiilor Societatea a menționat că a inclus impactul inflației viitoare în calculul rezervei de daune (respectiv 8.127.251 lei).Calculul a fost făcut la nivel de eveniment, așa cum este prezentat în foaia de lucru „pretenții mari > 750 000“, fișier « BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx» .Procedura de stabilire a segmentului căruia îi aparține un anumit dosar de daună este:a) Societatea identifică evenimentele prin legarea numărului poliței, data evenimentului și tipul poliței (RCA sau CMR). Sunt apoi identificate evenimente cu daune produse (plăți în EUR la momentul plății plus rezerva RBNS în EUR la momentul evaluării) peste 750.000 EUR, inclusiv daunele cu anuități (fișier « 10y_ay 10.2012-09.2022 motor liab.xlsx» , foaia de lucru „segment peste 750kEUR“). Ulterior, toate daunele care sunt marcate ca „mai mare de 750.000 euro“ sunt clasificate ca „daună mare peste 750kEUR“ în coloana „segment de daună“ din foaia de lucru „percentile motor liab“, fișier «10y_ay 10.2012-09.2022 motor liab.xlsx» . Pivotul asupra sumei daunei întâmplate în lei a fost construit în foaia de lucru „pivot big>750kEUR“ prin coloana denumită „eveniment“ (cheia evenimentului fiind număr poliță, data evenimentului și tip de poliță), nu pe fiecare dosar de daune. Pivotul ia în calcul foaia de lucru „percentile motor liab“ datorită faptului că această foaie de lucru conține sume în lei, nu în EUR. Acest pivot este apoi tradus în fișierul de calcul al rezervei de daune: foaia de lucru „big claims > 750 000“, dosar « BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx» .b) Următorul segment clasificat este „anuități“ (sub 750.000 EUR) - la nivel de dosar de daună.c) Următorul segment clasificat, după „daună mare de peste 750kEUR“ și „anuitate“, sunt:atriționale“ și „daună mare sub 750kEUR“. Împărțirea se face în funcție de suma întâmplată pe dosarul de daună. Se alege valoarea de 100.000 lei, aproape de percentila de 99,5, pentru a putea compara daunele pe perioade, deoarece suma corespunzătoare percentilei 99,5 fluctuează în jurul sumei de 100.000 lei.d) Ultima împărțire se face pentru „atrițională“ și „daune mari sub 750kEUR“ pentru vătămări corporale și daune materiale.Segmentarea daunelor foarte mari a fost făcută la nivel de eveniment, nu la nivel de dosar de daună, așa cum a fost confirmat și de către Autoritate.Față de obiecțiile Societății, se reține că Societatea a inclus impactul inflației viitoare în calculul rezervei de daune (respectiv 8.127.251 de lei). Acest lucru nu influențează ajustările propuse de autoritate asupra bilanțului Solvabilitate II, deoarece nu s-a propus o ajustare în acest sens.Autoritatea nu a contestat faptul că segmentarea daunelor foarte mari nu a fost făcută la nivel de eveniment. Autoritatea a constatat faptul că, odată ce segmentarea a fost făcută la nivel de eveniment, Societatea aplică metoda frecvență-severitate prin numărarea dosarelor de daună aferente unor evenimente cu valoare peste 750.000 de euro și calculează valoarea medie a acestor dosare de daună, în condițiile în care dosarele de daună se deschid pentru fiecare victimă în parte, astfel încât un eveniment are asociate mai multe dosare de daună. În schimb procedura Societății cere ca în aplicarea metodei frecvență-severitate să fie numărate evenimentele cu valoare peste 750.000 de euro și să fie calculată valoarea medie a unui eveniment.Prin urmare, se mențin constatările și concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, cu excepția recomandării privind inflația.1.11. Actualizarea fluxurilor de numerar cu ratele de dobândă fără risc publicate de EIOPA la 30.09.2022Societatea consideră că fluxurile de numerar anuale intră și ies la mijlocul anului, dar nu interpolează curba de dobânzi pentru a determina ratele de dobândă aferente mijlocului anului.Fluxurile de numerar pe valute sunt estimate proporțional în funcție de ponderea valutei respective în soldul rezervei de daună avizată la 30.09.2022.Societatea nu actualizează fluxurile de numerar aferente daunelor neavizate reprezentând plăți de anuități cu valoarea în timp a banilor.Cheltuielile de instrumentare a daunelor nealocate sunt considerate a fi exprimate în lei.Fluxurile de numerar sunt alocate pe ani de plată, utilizând informațiile din triunghiurile de daună la nivel de grupă de risc omogenă. Daunele peste 750.000 de euro sunt considerate a se dezvolta similar daunelor mari reprezentând vătămări corporale.Pentru a determina ponderea din rezerva de daună ce urmează a fi plătită în primul an, Societatea împarte suma daunelor plătite din prima coloană a triunghiului la valoarea daunelor finale. Pentru a determina ponderea din rezerva de daună ce urmează a fi plătită în al doilea an, Societatea împarte suma daunelor plătite din a doua coloană a triunghiului la valoarea daunelor finale. Algoritmul de calcul este același și pentru următorii ani de dezvoltare.Există o metodă de alocare mai exactă a fluxurilor de numerar pe ani de plată, și anume: pentru a estima procentul daunelor plătite în primul an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a doua coloană a triunghiului la rezerva de daună și se împarte la total rezervă de daună, pentru a estima procentul daunelor plătite în al doilea an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a treia coloană a triunghiului la rezerva de daună și se împarte la total rezervă de daună etc.S-au actualizat fluxurile de numerar utilizând întocmai metodologia Societății, cu excepția faptului că alocarea pe ani de plată a fost făcută prin metoda alternativă prezentată mai sus. Ca urmare a acestui fapt, s-a obținut cea mai bună estimare a rezervei de daună RCA la nivelul de 1.701.935.411 de lei, față de nivelul estimat de societate de 1.096.194.384 de lei, reprezentând o creștere de aproximativ 605 milioane de lei (AJ1).  +  Daune finale estimate de A.S.F. înainte de actualizare cu ratele de dobândă -lei
  Prime câștigateVătămări corporale mici%Daune materiale%Vătămări corporale mari%Daune materiale mari%Daune peste 750kEUR%Anuități%Total%
  înainte de 01.10.2012---3.222.9583.966.6887.189.645
  01.10.2012-30.09.2013437.855.26010.574.8402%230.924.26853%108.034.01925%29.802.9547%00%1.589.7090%380.925.79187%
  01.10.2013-30.09.2014430.094.86415.364.3174%209.589.05749%92.160.73121%19.854.4625%00%1.854.5280%338.823.09479%
  01.10.2014-30.09.2015562.874.38828.904.5335%253.707.24745%131.360.34023%22.101.1324%4.571.4461%2.726.9910%443.371.68979%
  01.10.2015-30.09.2016726.488.84529.915.5194%299.701.92641%143.086.74820%26.303.3484%5.712.0881%3.014.9770%507.734.60570%
  01.10.2016-30.09.2017961.501.90638.135.7554%402.052.51242%175.004.93918%45.706.1375%345.8540%3.572.0160%664.817.21269%
  01.10.2017-30.09.2018929.274.91848.121.6525%540.314.60958%222.394.23424%53.036.2286%5.940.6161%7.157.9931%876.965.33394%
  01.10.2018-30.09.20191.097.639.25347.049.1324%861.097.81378%213.918.25419%104.629.08110%12.948.3631%14.224.4801%1.253.867.122114%
  01.10.2019-30.09.20201.276.540.46337.892.8113%887.704.94070%195.060.08915%155.109.47212%6.545.1631%15.929.1051%1.298.241.578102%
  01.10.2020-30.09.20211.336.270.46740.164.6543%964.009.23872%210.102.64916%127.838.93610%16.185.4541%20.641.0222%1.378.941.953103%
  01.10.2021-30.09.20222.220.286.75340.422.9082%1.076.924.24649%233.730.50711%102.250.9765%16.185.4541%22.435.8941%1.491.949.98467%
  Total9.978.827.118336.546.1193%5.726.025.85657%1.724.852.51017%686.632.7257%71.657.3951%97.113.4031%8.642.828.00787%
   +  Rezervă de daună înainte de actualizare cu ratele de dobândă - lei
  Vătămări corporale miciDaune materiale miciVătămări corporale mariDaune materiale mariTotal (fără anuități și fără daune > 750kEUR)
  EuroinsASFDiferențăEuroinsASFDiferențăEuroinsASFDiferențăEuroinsASFDiferențăEuroinsASFDiferență
  01.10.2012-30.09.201350.709139.29288.582175.166473.151297.985277.8351.743.0611.465.225270.9211.346.5081.075.587774.6323.702.0122.927.380
  01.10.2013-30.09.2014160.568289.271128.702240.872604.851363.978300.1071.902.9071.602.800179.1341.208.8421.029.708880.6824.005.8713.125.189
  01.10.2014-30.09.2015633.865875.990242.125521.8501.130.816608.9662.253.2188.775.2686.522.0491.053.5401.799.573746.0334.462.47412.581.6478.119.173
  01.10.2015-30.09.20161.447.9051.698.499250.5941.128.1482.033.465905.3175.275.03815.600.79110.325.7531.581.0413.088.4681.507.4279.432.13222.421.22212.989.091
  01.10.2016-30.09.20173.663.2163.982.668319.4522.729.1185.040.7502.311.63214.694.96437.272.23322.577.2695.943.57210.090.1474.146.57527.030.87056.385.79829.354.929
  01.10.2017-30.09.20188.419.0908.822.191403.1016.502.59610.634.7994.132.20339.651.72978.032.87438.381.14510.577.25216.748.4836.171.23165.150.667114.238.34749.087.680
  01.10.2018-30.09.201914.565.70014.959.817394.11716.637.83829.013.96512.376.12761.426.383114.911.34753.484.96432.326.36246.725.77114.399.409124.956.283205.610.90080.654.617
  01.10.2019-30.09.202017.980.83718.298.254317.41731.032.67248.995.53817.962.86659.952.435148.837.26088.884.82457.538.75294.760.14437.221.393166.504.696310.891.196144.386.500
  01.10.2020-30.09.202126.070.09226.406.539336.44877.883.726114.674.22036.790.494101.200.712187.700.06886.499.35664.146.89896.755.97732.609.079269.301.428425.536.805156.235.377
  01.10.2021-30.09.202236.623.93536.962.546338.611319.876.163518.274.004198.397.841130.981.762231.000.674100.018.91151.591.94592.535.29940.943.354539.073.806878.772.523339.698.718
  Total109.615.918112.435.0682.819.150456.728.149730.875.557274.147.408416.014.185825.776.482409.762.298225.209.417365.059.214139.849.7971.207.567.6692.034.146.322826.578.653
   +  Rate de daună înainte de actualizare cu ratele de dobândă (Euroins la 30.06.2022 vs. A.S.F. la 30.09.2022) -lei
  Prime câștigateVătămări corporale miciDaune materiale miciVătămări corporale mariDaune materiale mariTotal (fără anuități și fără daune > 750kEUR)
  Euroins(30.06.20XX)ASF(30.09.20XX)Euroins(30.06.20XX)ASF (30.09.20XX)Euroins(30.06.20XX)ASF(30.09.20XX)Euroins(30.06.20XX)ASF (30.09.20XX)Euroins(30.06.20XX)ASF(30.09.20XX)Euroins(30.06.20XX)ASF (30.09.20XX)
  07.2012-06.2013 / 10.2012-09.2013415.131.840437.855.2603%2%57%53%26%25%7%7%92%87%
  07.2013-06.2014/10.2013-09.2014450.580.775430.094.8643%4%49%49%22%21%5%5%79%78%
  07.2014-06.2015 / 10.2014-09.2015503.301.206562.874.3885%5%46%45%23%23%4%4%77%77%
  07.2015-06.2016/10.2015-09.2016698.158.629726.488.8454%4%43%41%21%20%4%4%71%69%
  07.2016-06.2017/10.2016-09.2017882.094.185961.501.9064%4%40%42%17%18%3%5%64%69%
  07.2017-06.2018/10.2017-09.2018973.961.554929.274.9185%5%52%58%21%24%6%6%83%93%
  07.2018-06.2019/10.2018-09.20191.025.680.2721.097.639.2534%4%75%78%20%19%7%10%106%112%
  07.2019-06.2020/10.2019-09.20201.257.643.5501.276.540.4633%3%70%70%13%15%9%12%96%100%
  07.2020-06.2021 / 10.2020-09.20211.275.835.2001.336.270.4673%3%76%72%15%16%9%10%103%100%
  07.2021-06.2022/10.2021-09.20221.879.535.2702.220.286.7532%2%43%49%11%11%7%5%64%65%
  Total9.361.922.4819.978.827.1183%3%56%57%17%17%7%7%83%85%
  În cadrul obiecțiilor, Societatea a menționat următoarele:Trebuie avut în vedere faptul că în calculul RBNS pentru anuități este inclusă și RFR publicată de către EIOPA și este incorect să se aplice de două ori aceeași actualizare. Acest aspect a fost discutat și în cadrul exercițiului BSR, sub formă de recomandare în sensul de a nu se aplica ratele de actualizare în ceea ce privește anuitățile. Cu referire la: „Considerăm că există o metodă de alocare mai exactă a fluxurilor de numerar pe ani de plată, și anume: pentru a estima procentul daunelor plătite în primul an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a doua coloană a triunghiului la rezerva de daună și se împarte la total rezerva de daună, pentru a estima procentul daunelor plătite în al doilea an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a treia coloană a triunghiului la rezerva de daună și se împarte la total rezervă de daună etc.“ dorim să menționăm că Societatea poate lua în considerare pentru viitor o metodă alternativă de actualizare, dar asta nu înseamnă că metoda actuală utilizată de către Societate nu este o metodă valabilă.Astfel, față de constatarea generală, respectiv: „Am actualizat fluxurile de numerar utilizând întocmai metodologia Societății, cu excepția faptului că alocarea pe ani de plată a fost făcută prin metoda alternativă prezentată mai sus. Ca urmare a acestui lucru am obținut cea mai bună estimare a rezervei de daună RCA la nivelul de 1.701.935.411 lei, față de nivelul estimat de Societate de 1.096.194.384 lei, reprezentând o creștere de aproximativ 605 milioane lei (AJ1).“Societatea obiectează pe următoarele considerente:Adecvarea rezervei constituite poate fi analizată și pe baza rezultatelor aplicând diferite metode de calcul, așa cum au fost descrise anterior.Societatea nu poate accepta rezultatul recalculat de către Autoritate pentru Rezerva de daune. Metoda utilizată este una dintre posibilele abordări de calcul, care poate fi aplicată. O practică actuarială obișnuită este aplicarea unor ajustări în valoarea finală a daunelor sau în factorii de dezvoltare a daunelor pentru a lua în considerare eventualele evenimente externe (criza sanitară COVID, crize economice) sau specificul intern al procesului de lichidare a daunelor. Una dintre concluziile A.S.F. este legată de schimbările în procesul de soluționare a daunelor și de tendința de scădere a întârzierilor la plăți. Îmbunătățirea procesului de lichidare și modificările în evoluția daunelor trebuie să fie luate în considerare și vor influența suma recalculată de către Autoritate a rezervelor.Mai jos Societatea prezintă rezultatele obținute prin alte metode, rezultate ce conduc la o rezervă mai mică decât valoarea stabilită de către Societate:
  MetodaSegmentareSuma daunelor in rezerva 30.9.22
  1Metoda Chain-Ladder bazala pe suma plătităAtritionale materiale, atritionale vătămări, materiale mari. vătămări mari1 406 S04 S03
  Metoda Frecventa Severitateanuitati. daune foarte mari
  2Metoda Chain-Ladder bazata pe suma plătităDaune materiale si vătămări1 330 4SY BYG
  Metoda Frecventa SeveritateLitigii, daune carte vende, regrese
  3Metoda Chain-Ladder bazata pe numărul de daune plătiteAtritionale materiale, atritionale vătămări, materiale mari, vătămări mari1 321 741 364
  Metoda Frecventa Severitateanuitati. daune foarte mari
  4Metoda Chain Ladder bazata pe numărul de daune plătiteDaune materiale si vătămări1 231 416 161
  Calculul cuantumului rezervei de daune, pe baza metodei Frecvență - Severitate pentru segmentele cu frecvență scăzută si severitate mare a daunelor si metoda Chain-Ladder folosind triunghiul cuantumului daunelor - pentru alte segmente.Suma recalculată a rezervei de daune este obținută utilizând o nouă segmentare a daunelor, descrisă în cadrul punctelor anterioare după cum urmează:• Daune externe - Carte verde• Cauze în instanță /litigii• Regrese• Vătămări Corporale• Daune materiale• AnuitățiAșa cum se poate observa din tabelele prezentate în cele ce urmează, întârzierea plăților, frecvența daunelor si valoarea medie a cererilor de despăgubire pentru daunele externe - carte verde, cauzele de instanță/litigii, regrese, anuități, alte vătămări si decese sunt diferite, acesta este motivul pentru care se folosește o nouă segmentare.
  type of claimsloss development factors
  012345678
  Green cai d2,7932291,1189821,0305991,0112371,0049411,0034741,0016331,0004251,000306
  Court cases2,3000231,2119561,0988281,0715731,0383221,0174341,0063261,0024071,000711
  Regresses3,3684501,1649771,0892071,0705821,1000001,2380951,0000001,0000001,000000
  Bodilv injuries2,9739081,2185361,1293491,0881821,0331711,0171061,0088891,0057921,000000
  Material damages1,4657951,0174831,0038711,0009501,0002591,0001041,0001291,0000131,000000
  Annuities18,0000002,7222221,9545451,3875001,1067961,0581401,0138891,0208331,000000
  Frecvența daunelor variază de la 4,1% pentru daune materiale la 0,424% - Cauze în instanță/litigii, 0,23%1 - Cărți verzi, 0,220% - Regrese, 0,044% alte pretenții VC D și 0,001% pentru anuități.Valoarea medie a cererilor de despăgubire este, de asemenea, în plaje foarte mari: de la 5.903 lei pentru daune materiale la 9.328 lei pentru regrese, 22.575 lei - daune externe-carte verde, 31.090 lei - cauze în instanță/litigii, 37.992 lei alte pretenții VC D sț 1.047 lei 745 lei pentru anuități.
  Tip daunăSuma media a daunei -lei-
  Daune externe - Carte Verde22 575
  Cazuri în instanță/litigii31 090
  Regrese9 328
  Vătămări Corporale și Decese37 992
  Daune materiale5 903
  Anuități1047745
  Pentru daune materiale si vătămări corporale suma recalculată a rezervei de daune se bazează pe metoda Chain-Ladder, folosind triunghiuri ale daunelor plătite.Pentru alte segmente: daune externe - carte verde, cauze în instanță/litigii, regrese, anuități, din cauza numărului redus de cereri si a gravității mari, abordarea mai adecvată este metoda„Frecvență-Severitate”. Suma IBNR este calculată separat de RBNS, luând în considerare numărul final de daune raportate si valoarea medie raportată a acestora.Claims reserve = RBNS + IBNRValoarea rezervei de daune pentru daune neraportate se calculează folosind formula:IBNR = SUMĂ{(UF *RFi- RCî) * US}UndeUF- Frecvența finală a daunelorSUA-Severitatea finală a daunelorRE i - Expunerea la risc - Numărul anualizat de vehicule asigurate pentru perioada accidentului „i”RC i-Numărul de daune raportate pentru perioada accidentului „i”i-perioada accidentului „i” Rezultatul calculului pentru fiecare segment este prezentat mai jos.Calcul este efectuat folosind metoda Chain-Ladder, pe baza sumei daunelor plătite:Calcul folosind metoda „Frecvență-Severitate"În tabelul următor, valoarea CR recalculată este comparată cu valoarea rezervei înregistrate:În concluzie: Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 respectiv 1.406.604.603 lei este cu 76.106.927 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza metodei Chain-Ladder, folosind triunghiul daunelor plătite - pentru vătămări corporale si Daune materiale si Metoda Frecvență - Severitate - pentru daunele externe -carte verde, cauze în instanță/litigii, regrese si anuități.Calculul sumei rezervei de daune, pe baza numărului de daune, proiectat folosind metoda Chain-Ladder si a valorii medii a daunelorSuma recalculată a rezervei de daune se obține folosind aceeasi segmentare si metodă ca si pentru calculul rezervei înregistrate, diferența constând în faptul că metoda Chain-Ladder se bazează pe numărul de daune. Se obține suma rezervei, înmulțind numărul proiectat de daune neplătite cu valoarea medie a daunelor.Suma rezervei de daune se obține folosindformula de mai jos, aplicată separat pentru daune materiale atriționale, vătămări corporale atriționale, daune materiale mari si vătămări corporale mari:Rezerva de daune = (Numărul final de daune - numărul de daune plătite) * valoarea medie a daunelorValoarea medie a daunelor este calculată ca raport între valoarea daunelor raportate (plătite si RBNS) si numărul de daune raportate, asa cum este prezentat în tabelul următor pentru daunele mari vătămări corporale:
  Accident periodNo ofclaim files with at least 1 paymentNo of claim files in RBNS without any paymentsNo ofincurredclaimfilespaid claimsRBNSAmount of incurred claimsAverage amount / Severityseverityused
  01.10.2012-30.09.201325832611062909582491624108762582416792416792
  01.10.2013-30.09.2014244725190257823515071495408538380114380114
  01.10.2014-30.09.2015348103581225850735859984128445056358785358785
  01.10.2015-30.09.20163372536212748595713146401140632358388487388487
  01.10.2016-30.09.20173733440713773270611087829148820534365652365652
  01.10.2017-30.09.20183905744714436136120541459164902820368910368910
  01.10.2019-30.09.2019286843709900690732126232131133139354414354414
  01.10.2019-30.09.2020150117267462228292694297373165802274029274029
  01.10.2020-30.09.202140119159224025812285168545254266284618284618
  01.10.2021-30.09.20221248602729833803916210768995179483304354
  Grand Total2 4385042 9428990760281482380621047314089  
  Datorită numărului mic de daune plătite si în RBNS pentru evenimente întâmplate în ultimele 12 luni, datele nu sunt suficient de reprezentative, iar pentru proiecția CR pentru evenimente întâmplate în ultimul an, se folosește valoarea medie a daunelor pentru întreaga perioadă- 304.354 Lei.Rezultatul calculului CR pentru diferite segmente este prezentat mai jos:În tabelul următor, valoarea CR recalculată este comparată cu valoarea rezervei înregistrate:
  30.9.2022AttritionalLarqe below 750 000 euroAnnuitiesExtra largetotal
  MDBlMDBl
  recalculatedamount794 226 68643 582 36270 681 667241 305 13598 442 09673 5034191 321 741 364
  bookedreserve456 753 258117 645 294225 518 985434 741 55198 442 09673 503 4191 406 604 603
  RBNS344 178 65083 066 92617 658 644148 422 90521 262 62221 709 966636 299 712
  IBNR112 574 60834 578 369207 860 341286 318 64777 179 47451 793 453770 304 891
  dfference84 863 239
  În concluzie: Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 respectiv 1.406.604.603 lei este cu 84.863.239 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder și valoarea medie a daunelor.Calculul sumei rezervei de daune, pe baza numărului de daune, proiectat folosind metoda Chain-Ladder și a valorii medii a daunelor, aplicând o nouă segmentare.Suma recalculată a rezervei de daune este obținută utilizând o nouă segmentare a daunelor:• Daune externe - Carte verde• Cauze în instanță / litigii• Regrese• Vătămări Corporale• Daune materiale• AnuitățiSuma recalculată a rezervei de daune se bazează pe metoda Chain-Ladder, folosind triunghiuri ale numărului de daune plătite și valoarea medie a daunelor. Se obține suma rezervei, înmulțind numărul proiectat de daune neplătite cu suma medie a daunelor.Suma rezervei de daune se obține folosind formula de mai jos, aplicată separat pentru fiecare segment, descrisă mai sus:Rezerva de daune = (Numărul final de daune - numărul de daune plătite) * valoarea medie a daunelorValoarea medie a daunelor este calculată ca raport între valoarea daunelor raportate (plătite și RBNS) și numărul de daune raportate.Rezultatul calculului pentru fiecare segment este prezentat mai jos. Pentru anumite perioade (în special pentru ultimii ani, care nu sunt dezvoltați), numărul final de daune este majorat la numărul final mediu pentru perioadele precedente. Pentru Daune materiale se majorează valoarea medie a daunelor, pe baza cărora se calculeăza CR, pentru ultimele trei perioade, având în vedere inflația al cărei efect este mai vizibil pe acest segment.
  30.9.2022Green cardCourt casesRegressesMDBlAnnuitiestotal
  recalculated amount120 051 596505 249 479171 091 359350 357 61766 919 07677 747 0341 291 416161
  RBNS70 200 333235 749 1201 221 504274 493 45427 257 53419 742 934628 664 879
  IBNR49 851 263269 500 358169 869 85575 86416339 661 54258 004101662 751 263
  30.9.2022AttritiofialLarge below 750 000 euroAnnuitiesExtra largetotal
  MDBlMDBl
  booked reserve456 753 258117 645 294225 518 985434 741 55198 442 09673 503 4191 406 604 603
  RBNS344 178 65083 066 92617 658 644148 422 90521 262 62221 709 966636 299 712
  IBNR112 574 60834 578 369207 860 341286 318 64777 179 47451 793 453770 304 891
  dfference115 188 442
  În concluzie: Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.09.2022 respectiv 1.406.604.603 lei este cu 115.188.442 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder și valoarea medie a cererilor de despăgubire, utilizând diferite segmentări: daune externe - carte verde, cauze judiciare/litigii, regrese, alte pretenții - vătămări corporale și daune materiale, anuități.Nu în ultimul rând ajustarea în valoare de 605 mil lei nu este corect calculată.Cuantumul rezervei de daune BE constituite (rezerva RBNS și IBNR și ULAE) este de 1.195.253.756 lei, prezentată în tabelul de mai jos, în loc de 1.096.194.384 lei - în baza cărora experții Autorității au constatat insuficiența, ca urmare a faptului că nu s-a luat în calcul BE CR pentru anuități (99.059.373 lei).
  BE CR Discounted cashflows
  Annuities motor liability99,059,373
  Motor vehicle liability insurance w/o annuities1,096,194,384
  total1,195,253,756
  Obiecțiile societății nu se susțin având în vedere următoarele:Recomandarea privind „Societatea nu actualizează fluxurile de numerar aferente daunelor neavizate reprezentând plăți de anuități cu valoarea în timp a banilor“ face referire la actualizarea cu rate de dobândă fără risc a rezervei de daune neavizate. Autoritatea nu a ajustat cea mai bună estimare de daună în acest sens.Metoda de alocare a rezervei de daună pe ani de plată este mai exactă decât cea propusă de Societate având în vedere informațiile avute la dispoziție în urma utilizării metodei Chain Ladder, prin urmare este cea care ar trebui folosită. Această metodă conduce la o diminuare a rezervelor tehnice deoarece alocă mai multe daune pe ani de plată mai îndepărtați decât o face metoda aplicată de Societate.Autoritatea a avut cunoștință de cele 3 metode numite de societate „de validare“ a rezervei de daună și a identificat și prezentat în secțiunea 1.12 a RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 principalele limitări ale acestora, respectiv faptul că Societatea nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile actuale așa cum este prevăzut de art. 264 punctul 1 din Regulamentul Delegat 2015/35 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 și care, conform celor mai bune practici actuariale, este una dintre cele mai utilizate și fiabile metode de validare.În completarea celor menționate în RCP, precizăm că Societatea a efectuat aceste 3 calcule alternative ale celei mai bune estimări a rezervei de daună plus calculul al cărui rezultat este reținut în bilanțul economic. Societatea singură și-a ales calculul pe care l-a considerat că este cel mai adecvat, iar autoritatea a documentat în RCP limitările identificate ale acestui calcul și a făcut un calcul alternativ care să corecteze limitările identificate. Prin urmare, nu este necesar să detaliem în amănunt cele 3 metode prezentate de Societate în obiecțiuni, metode ce se regăsesc și în documentul Validare BE TP 30.09.2022 ( 001).pdf.De asemenea, calculul alternativ efectuat de către ACTi Consulting Ltd și prezentat în raportul datat 10.02.2023 nu poate fi considerat o metodă de validare suficientă a calculului celei mai bune estimări a rezervei de daună efectuat de Societate pentru data de 30.09.2022, dat fiind faptul că:i) nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile actuale;ii) nu are ca obiect explicit menționat validarea rezervei de daună, care ar presupune analiza datelor, metodologiei și ipotezelor utilizate de Societate, ci are ca scop calcularea rezervei de daună printr-o altă metodă.Prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, s-a stabilit în sarcina Societății obligația de a realiza și transmite trimestrial autorității situația analizei run-off pentru rezerva de daună avizată (RBNS) și a analizei run-off pentru rezerva de daună neavizată (IBNR), pentru fiecare grupă de risc omogenă, prezentând distinct analiza daunelor la intervale trimestriale, dar cel puțin la 3 luni, la 6 luni și la 12 luni.Prin adresa nr. SC-1280.1 din 23 ianuarie 2023, Societatea a transmis A.S.F. testele de run-off ale rezervei de daună estimate la datele de raportare 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022 și 30.09.2022 urmărind dezvoltarea acestora până la data de 31.12.2022. Societatea a transmis doar calcule, fără însă a transmite și o interpretare proprie a rezultatelor.Analiza privind adecvarea rezervelor de daune sau „testul de run-off“ este un test de validare a rezervei de daune ce constă în compararea rezervei de daună estimată la un moment dat cu experiența ulterioară. Acesta arată suficiența (prin rezultat pozitiv al analizei) sau insuficiența (prin rezultat negativ al analizei) rezervelor constituite pentru acoperirea plăților de daune viitoare pentru care s-a constituit rezerva. Rezultatul testului run-off este dat de diferența între, pe de o parte, rezerva de daună constituită la un moment dat și, pe de altă parte, suma daunelor plătite până la un moment ulterior și a dosarelor rămase în soldul rezervei de daune la acel moment ulterior pentru evenimente întâmplate înainte de momentul dat. Cu cât momentul ulterior este mai îndepărtat în timp de momentul la care a fost constituită rezerva de daună aflată în scopul analizei, cu atât rezultatul testului are o credibilitate mai mare, deoarece experiența ulterioară este reprezentată mai degrabă de plăți de daune, certe, și nu de rezerve rămase, care sunt estimate.Un rezultat pozitiv sau negativ semnificativ al testului run-off ridică semne de întrebare privind adecvarea metodelor utilizate în estimarea rezervei de daună. Dacă este identificată o insuficiență, Societatea și/sau funcția actuarială trebuie să identifice cauzele și dacă este cazul, să se asigure că metodele de estimare a rezervei de daună care au determinat insuficiența nu mai sunt folosite pe viitor în estimarea rezervei de daună.Efectuarea testului de run-off cel puțin anual este o cerință prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015, precum și la art. 264 pct. 1 din Regulamentul Delegat 2015/35, iar conform pct. 3 al aceluiași articol testul trebuie efectuat la nivel de grupe de risc omogene.Conform art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015 coroborat cu art. 272, pct. 4 și 8 din Regulamentul Delegat 2015/35, funcția actuarială întocmește un raport către Consiliul de Administrație în care consemnează inclusiv testele de run-off ale rezervelor de daună și în care constată în mod clar toate eventualele lipsuri și se formulează recomandări cu privire la modul de remediere a lipsurilor respective.A.S.F. a verificat analizele transmise de Societate prin reconcilierea informațiilor utilizate cu raportările transmise anterior autorității. Doar rezervele de daună avizate și neavizate care fac obiectul testelor au fost transmise anterior autorității ca parte a unor raportări periodice obligatorii. În urma reconcilierii efectuate pentru clasa de asigurări RCA nu s-au obținut diferențe semnificative.Pentru clasa de asigurări RCA, în vederea estimării rezervei de daună, Societatea separă portofoliul daunelor în mai multe grupe de risc omogene, grupe pentru care efectuează separat și testul de run-off.Grupele de risc omogene utilizate în calculul rezervelor tehnice sunt următoarele:– Dosare de daună care aparțin unor evenimente cu daune însumate de peste 750.000 de euro;– Anuități;– Dosare de daune materiale cu valoarea mai mică de 100.000 de lei;– Dosare de daune reprezentând vătămări corporale cu valoarea mai mică de 100.000 de lei;– Dosare de daune materiale cu valoarea mai mare de 100.000 de lei;– Dosare de daune reprezentând vătămări corporale cu valoarea mai mare de 100.000 de lei.Teste de run-off a rezervei de daună avizatăTabelul de mai jos prezintă testele de run-off aferente rezervei de daună avizată realizate de Societate.
  - lei -
  Data de raportare inițială (DRI)Rezerva de daună avizată la DRIDaune plătite după DRI pentru daune întâmplate și avizate înainte de DRIRezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRISuficiență / (Insuficiență)%
  (A)(B)(C)(D)E) = (B) - (C) - (D)(F) =(E)/(B)
  31.12.2021501.646.556581.914.674337.755.347-418.023.466-83%
  31.03.2022467.690.687464.491.488376.696.410-373.497.210-80%
  30.06.2022556.387.252371.157.992420.822.293-235.593.033-42%
  30.09.2022636.299.712385.004.374488.119.996-236.824.658-37%
  Având în vedere insuficiențele identificate, se poate concluziona că metodologia Societății pentru constituirea, menținerea și lichidarea rezervei de daună avizată este inadecvată și conduce la subestimarea acesteia. Având în vedere că Rezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRI (coloana (D)) este estimată, după aceeași metodologie, este posibil ca insuficiențele identificate în coloanele (E) și (F) să fie chiar mai mari.Pe de altă parte, este posibil ca o parte din insuficiență să fie explicată de daunele insuficient avizate (daune pentru care societatea are deschisă o rezervă de daună, dar nu are toate informațiile pentru a estima rezerva de daună la un nivel acoperitor al plăților viitoare). O rezervă pentru daunele insuficient avizate este estimată implicit în calculul rezervei de daună neavizată (IBNR) și poartă numele de rezervă de daună insuficient avizată (IBNeR). Totuși, având în vedere mărimea insuficienței identificate, aceasta nu poate fi justificată doar din prisma daunelor insuficient avizate.Pentru a identifica cauzele care au condus la o estimare insuficientă a rezervei de daună avizată, un prim pas este analiza dezvoltării ulterioare a rezervei de daună la nivel de grupă de risc omogenă.Toate cele 4 teste de run-off ale rezervei de daună pentru toate cele 6 grupe de risc omogene arată insuficiențe ale rezervei de daună avizată. Cu titlu de exemplu, este prezentat testul de run-off efectuat pentru data de 30.09.2022.
  - lei -
  Grupă de risc omogenăRezerva de daună avizată la 30.09.2022Daune plătite după 30.09.2022 pentru daune întâmplate și avizate înainte de 30.09.2022Rezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de 30.09.2022Suficiență / (Insuficiență)
  (A)(B)(C)(D) = (A)-(B)- (C)
  MiciMici - total427.245.576293.573.209255.135.488-121.463.121
  Vătămări corporale83.066.92616.500.09774.062.693-7.495.864
  Daune materiale344.178.650277.073.112181.072.795-113.967.257
  MariMari - total166.081.54979.928.038177.760.616-91.607.105
  Vătămări corporale148.422.90555.148.915155.356.680-62.082.690
  Daune materiale17.658.64424.779.12422.403.935-29.524.415
  Anuități21.262.6223.882.23625.623.513-8.243.128
  Mari peste 750kEUR21.709.9667.620.89129.600.379-15.511.304
  Total636.299.712385.004.374488.119.996-236.824.658
  Teste de run-off a rezervei de daună neavizatăTabelul de mai jos prezintă testele de run-off aferente rezervei de daună neavizată realizate de Societate.
  - lei -
  Data de raportare inițială (DRI)Rezerva de daună neavizată la DRIDaune plătite după DRI pentru daune întâmplate înainte de DRI, dar avizate după DRIRezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRI și avizate după DRIRezerva de daună neavizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRISuficiență / (insuficiență)%
  (A)(B)(C)(D)(E)(F) = (B) -(C) - (D) - (E)(G) = (F) / (B)
  31.12.20211.098.408.707123.902.81084.407.508340.125.621549.972.76850%
  31.03.20221.098.408.707100.692.57668.102.100397.079.818532.534.21248%
  30.06.20221.156.671.21385.816.90161.168.576423.690.843585.994.89351%
  30.09.2022770.304.89148.491.95651.530.706473.377.823196.904.40526%
  Rezultatele testelor de run-off ale rezervei de daună neavizată puse la dispoziție de Societate arată că aceasta este suficientă pentru a acoperi daunele care nu au fost avizate până la data de raportare inițială, dar nu oferă o imagine asupra nivelului de acoperire a daunelor insuficient avizate.Mai mult, rezultatele testului trebuie interpretate cu atenție deoarece dacă, în special, Rezerva de daună neavizată la DRI pentru daune întâmplate înainte de DRI (coloana (E)), care are valorile cele mai mari, este estimată conform unor metode neadecvate care ar conduce la subestimarea acesteia, testul ar putea arăta o suficiență, care de fapt nu există.Așa cum s-a arătat în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, rezerva de daună neavizată prezintă la 30.09.2022 o deficiență de 826 milioane de lei (în bilanțul Solvabilitate II, în urma actualizării cu ratele de dobândă fără risc această ajustare este de 605 milioane lei). În cazul în care Societatea a utilizat aceeași metodă de estimare a rezervei de daună neavizată la 31.12.2022 ca la 30.09.2022, rezultatele testului de run-off pregătite de Societate și prezentate în această secțiune ar putea fi semnificativ diferite de realitate și ca urmare testul nu este unul credibil.Rezerva de daună avizată a fost în trecut cel mai probabil subestimată, așa cum am arătat mai sus, prin urmare așteptările sunt ca Rezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRI și avizate după DRI (coloana (D)) să fie subestimată. Acest lucru conduce la concluzia că suficiența calculată în coloana (F) ar putea fi mai mare decât în realitate.Ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, Societatea a transmis A.S.F. teste de run-off pentru rezerva de daună neavizată la nivel de grupe de risc omogene, similare cel