NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2011 privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 mai 2011    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.231 din 7 aprilie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din 3 mai 2011.
    (la 09-08-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Finanțările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Național și din bugetul Administrației Fondului Cultural Național, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța, și cu prevederile prezentelor norme metodologice. (la 09-08-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 2(1) Finanțările nerambursabile se acordă de către Administrația Fondului Cultural Național exclusiv pe bază de selecție publică de cereri de finanțare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1 și 2 din Ordonanță.(2) Sursele complementare de finanțare a proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;b) realizarea de activități generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;c) venituri din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;d) venituri din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.(3) Beneficiarul are obligația de a identifica și atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanțare, surse complementare de finanțare(4) Beneficiarul are obligația depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanțare la termenele, în forma și în limita prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, constatarea de către Administrația Fondului Cultural Național a nerespectării obligației fiind motiv de reziliere a contractului și titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate. (la 09-08-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 3(1) Abrogat. (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare:a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;c) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.(3) Limitarea accesului la selecția de proiecte intervine doar în cazurile în care solicitantul a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare din Fondul Cultural Național sau nu a respectat obligațiile contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de contractare a finanțărilor nerambursabile și nu a cooperat cu Administrația Fondului Cultural Național pentru a justifica acțiunile întreprinse în acest sens. (la 09-08-2022, sintagma: oferte a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 4(1) Conținutul anunțului public privind selecțiile de proiecte se aprobă prin decizie a conducătorului Administrației Fondului Cultural Național și va cuprinde informații cu privire la: (la 09-08-2022, sintagma: oferte a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) a) cuantumul total al finanțării pentru fiecare sesiune, în funcție de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Administrației Fondului Cultural Național;b) ariile tematice ale proiectelor culturale ce vor fi finanțate în sesiunea respectivă, inclusiv sumele defalcate pentru fiecare arie tematică;c) termenul-limită pentru depunerea/transmiterea documentațiilor în vederea solicitării finanțării;d) condițiile de participare, inclusiv suma maximă a finanțării/ proiect cultural; (la 09-08-2022, sintagma: ofertă culturală a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) e) Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național, cu avizul Consiliului Administrației. (la 09-08-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) Ariile tematice ale proiectelor culturale pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, în acord cu strategia și prioritățile de finanțare. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 5(1) Selecția cererilor de finanțare a proiectelor culturale se desfășoară în două etape:a) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție;b) evaluarea și selecția cererilor de finanțare. (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) Pentru a participa la selecția de proiecte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune maximum două proiecte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2^1) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:a) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate;b) cererile de finanțare depuse la alte autorități finanțatoare. (la 09-08-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2^2) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare datele de identificare ale fiecărui proiect cultural pentru care a depus cereri de finanțare în cadrul unei sesiuni sau, după caz, unui program de finanțare, la aceeași autoritate finanțatoare, evidențiind diferențele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia. (la 09-08-2022, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (3) Documentația de solicitare a finanțării, prevăzută la art. 6, se completează online, prin accesarea adresei www.afcn-proiecte.ro, până la ora și data-limită prevăzute în anunțul public de organizare a selecției de proiecte, dovedită prin data înregistrării acesteia. (la 29-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (4) La cerere, secretariatul, asigurat de Administrația Fondului Cultural Național, acordă asistență tehnică solicitanților, în vederea finalizării procedurii de înscriere online.(5) În cazuri de forță majoră sau în cazul lipsei suportului tehnic necesar pentru aplicația online, solicitanții pot trimite documentația prevăzută la art. 6 prin poștă sau curier, inclusiv pe suport electronic (data-limită care se ia în considerare este cea a oficiului poștal de expediere).  +  Articolul 6(1) Pentru prima etapă a selecției, documentația solicitanților trebuie să conțină următoarele:a) formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei www.afcn-proiecte.ro; (la 29-03-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, care se completează cu datele relevante, se imprimă și se semnează de către solicitant;c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an, iar în cazul în care solicitanții au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de un an, aceștia vor depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;d) declarația pe propria răspundere privind situația economică, juridică și de eligibilitate a solicitantului, disponibilă pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național;e) CV-urile membrilor echipei de proiect, semnate și datate de către persoanele în cauză sau însoțite de acordul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului;f) declarația de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, completată cu datele relevante și semnată de către parteneri, după caz; (la 29-03-2023, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa, depuse în format electronic;h) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în format electronic;i) certificat de înregistrare fiscală, în format electronic;j) actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului actual, precum și actele adiționale, după caz, în format electronic;k) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau declarație de parteneriat), în format electronic;l) documentația privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus, cuprinzând proiecte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului cultural propus, precum și alte asemenea documente, depuse în format electronic; (la 09-08-2022, sintagma: oferte a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) m) declarație pe propria răspundere care să conțină datele solicitate la art. 5 alin. (2), (2^1) și (2^2), conform modelului publicat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (1^1) Raportarea la plafonul de finanțare stabilit pentru fiecare arie tematică se face incluzând TVA pentru entitățile neplătitoare de TVA și excluzând TVA pentru cele plătitoare. (la 29-03-2023, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-m) se scanează, se atașează și se salvează, conform pașilor operaționali ai aplicației online, prezentați în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) vor fi încărcate în format electronic în aplicația online doar de către solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la Fondul Cultural Național. Solicitanții care au beneficiat de finanțări din Fondul Cultural Național vor încărca în format electronic doar actele adiționale prevăzute la alin. (1) lit. h)-j), încheiate în intervalul scurs de la data ultimei finanțări nerambursabile acordate.(4) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica depunerea de către solicitanți a documentelor prevăzute la alin. (1).(5) Prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național se aprobă modelul formularelor și documentelor solicitate potrivit alin. (1) și utilizate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, care se afișează pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. (la 30-12-2020, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Capitolul II Criterii de acordare a finanțărilor nerambursabile  +  Articolul 7Vor fi supuse evaluării numai proiectele care conțin toate documentele prevăzute la art. 6 și respectă termenele și condițiile de participare stabilite prin anunțul public al selecției. (la 01-08-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (la 09-08-2022, sintagma: ofertele a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 8(1) Solicitările care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 sunt evaluate pe baza criteriilor și punctajelor cuprinse în Grila de evaluare a proiectelor culturale, stabilită în conformitate cu strategia și prioritățile de finanțare din Fondul Cultural Național, aprobate de Consiliul Administrației.(2) Grila de evaluare este disponibilă simultan cu anunțul public aferent fiecărei selecții de proiecte, prin accesarea adresei www.afcn-proiecte.ro. (la 29-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (la 01-08-2013, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție  +  Articolul 9(1) Selecția proiectelor culturale se face de comisii de selecție, special constituite pe lângă Administrația Fondului Cultural Național, alcătuite din experți independenți. (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) În cazul în care în cadrul unei sesiuni vor fi finanțate proiecte culturale din mai multe arii tematice, se va organiza câte o comisie de selecție pentru fiecare dintre acestea.  +  Articolul 10(1) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați de Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, dintre candidaturile înregistrate, de către experții în ariile tematice pentru care vor fi acordate finanțări în sesiunea respectivă, în aplicația online pusă la dispoziție de Administrația Fondului Cultural Național.(1^1) La desemnarea comisiilor de selecție, Consiliul Administrației Fondului Cultural Național are obligația de a asigura înlocuirea a cel puțin o treime din specialiștii sesiunii precedente. (la 29-03-2023, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), experți independenți cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea de proiecte culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție. Profilul candidatului trebuie să conțină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opțiunilor privind declarația de interese, precum și selectarea opțiunii de participare la sesiunea în curs. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (3) Fiecare membru al comisiei de selecție va semna la începutul sesiunii o declarație de imparțialitate, potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. Persoana care face parte din organele de conducere ale unui operator cultural sau este angajată a unui operator cultural care are proiecte depuse pentru finanțare nerambursabilă din Fondul Cultural Național, precum și persoana care face parte din echipa unui proiect sau are un interes patrimonial direct în legătură cu un proiect depus spre finanțare nu poate deține calitatea de membru al comisiei desemnate pentru aria tematică la care este înscris respectivul proiect.(4) În situația în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al comisiei de selecție constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre proiectele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligația să declare imediat acest lucru și să se abțină de la evaluarea proiectului respectiv. (la 09-08-2022, sintagma: ofertele culturale a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (5) În situația în care secretariatul comisiei constată că un expert evaluator se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3), măsura retragerii calității de membru în respectiva comisie de selecție este propusă Consiliului Administrației, care va decide înlocuirea acestuia cu un membru supleant. În această situație, expertul evaluator constatat ca incompatibil nu va mai putea face parte dintr-o comisie de selecție a Administrației Fondului Cultural Național pentru un interval de minimum doi ani. (la 30-12-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 11(1) Comisiile de selecție sunt formate din minimum 3 membri având calitatea de experți independenți, fiind numiți pentru fiecare sesiune de finanțare. În componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor culturale.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de selecție, membrii acestora primesc o indemnizație, în baza unor contracte civile încheiate, în condițiile legii. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Fondului Cultural Național, iar cuantumul acesteia se stabilește per proiect evaluat, cu încadrarea în bugetul alocat, prin decizie a directorului Administrației, în limita a cel puțin 10% și cel mult 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. (la 29-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (4) Secretariatul fiecărei comisii de selecție este asigurat de Administrația Fondului Cultural Național, care asigură și convocarea membrilor acestora, conform prevederilor art. 13 alin. (3).(5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție. (la 01-08-2013, Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Capitolul IV Prima etapă a procedurii de selecție  +  Articolul 12(1) Documentația prevăzută la art. 6 este verificată de către secretariatul comisiilor de selecție, inclusiv sub aspectul respectării condițiilor de participare și din punct de vedere al eligibilității cheltuielilor prevăzute în formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli.(2) Nu vor participa la etapa de evaluare solicitările de finanțare care nu respectă prevederile art. 7.(3) Lista proiectelor culturale respinse pentru neeligibilitate administrativă, precum și lista proiectelor culturale reținute spre evaluare, cuprinzând și sumele declarate eligibile, conform art. 4 din Ordonanță, se publică pe adresa www.afcn-proiecte.ro, la termenul prevăzut în calendarul selecției din cuprinsul anunțului public. (la 29-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (la 01-08-2013, Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Articolul 13(1) Fiecare proiect cultural va fi analizat de 3 membri ai comisiei de selecție și notat potrivit dispozițiilor art. 8. (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) Pentru fiecare proiect vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, pentru fiecare subcriteriu, obligatoriu acolo unde nu se acordă punctajul maxim. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (3) Membrii comisiilor de selecție au obligația de a comunica grilele și rapoartele de evaluare întocmite, în format digital, secretariatului Administrației Fondului Cultural Național, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, care are loc la finalul perioadei de evaluare, la sediul Administrației Fondului Cultural Național sau online, prin intermediul unei platforme digitale, în cadrul căreia se stabilesc ierarhia proiectelor culturale, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea. (la 09-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate proiectelor culturale, cu excepția celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună. (la 09-08-2022, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (5) În situația în care se constată diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru același proiect, în cadrul ședinței prevăzute la alin. (3) se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicați. (la 09-08-2022, Alineatul (5) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (6) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare comună, diferența între punctaje nu se reduce, proiectul cultural în referință va fi supus unei noi evaluări, realizată de alți trei evaluatori, selectați prin tragere la sorți dintre cei prezenți. În cazul comisiilor formate din trei sau cinci membri, se va lua în considerare punctajul mediu pentru stabilirea ierarhiei finale. (la 09-08-2022, sintagma: oferta culturală a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (7) În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate fi prezent la ședința prevăzută la alin. (3) sau la reuniunea de reevaluare comună prevăzută la alin. (5), acesta trebuie să asigure participarea sa prin mijloace tehnice de comunicare.(8) Modalitatea de desfășurare a ședinței prevăzute la alin. (3) și a reuniunii de reevaluare comună prevăzute la alin. (5) este prevăzută în regulamentul intern al comisiilor de selecție, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național. (la 30-12-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 14(1) Comisia de selecție stabilește ierarhia proiectelor culturale pe baza punctajului obținut, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli: (la 09-08-2022, sintagma: ofertelor culturale a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) a) în cazul în care toate cheltuielile din proiectul cultural sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, cuantumul finanțării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicația depusă; (la 09-08-2022, sintagma: oferta culturală a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) b) în cazul proiectului cultural în care toate cheltuielile sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, care este poziționată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma disponibilă sau de a renunța la finanțare; (la 09-08-2022, sintagma: ofertei culturale a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) c) în cazul proiectelor culturale care sunt poziționate ultimele în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, totalizând punctaje identice, ale căror cheltuieli totale sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitanții au posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma rezultată în urma aplicării formulei mediei ponderate, calculată în raport cu diferența consemnată după totalizarea finanțărilor deja alocate în cadrul respectivei arii tematice și sumele solicitate, sau de a renunța la finanțare. (la 09-08-2022, sintagma: ofertelor culturale a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (la 30-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 ) (2) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării acordate se transmit conducătorului autorității finanțatoare în vederea comunicării publice, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de selecție.(3) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, cuantumul finanțării acordate, precum și lista celor care nu au fost selectate spre finanțare, punctajul obținut și sumele solicitate de acestea vor fi publicate pe site-ul Administrației Fondului Cultural Național, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestor liste de către conducătorul acesteia. (la 09-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Capitolul V A doua etapă a procedurii de evaluare  +  Articolul 15(1) Administrația Fondului Cultural Național va cere solicitanților ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție completarea documentației, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, cu următoarele:a) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie ale exercițiului financiar precedent, înregistrate la direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv la administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București; bilanțul contabil sau, în cazul entităților care organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia finală de impunere (cu excepția operatorilor culturali înființați în anul respectiv);b) certificat de atestare fiscală;c) documente din care să rezulte existența altor surse de finanțare complementare, cu detalierea alocării sumelor pe tipuri de cheltuieli în cadrul bugetului proiectului, cum sunt:1. contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ, după caz, însoțite de bugetul detaliat;2. declarații pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuția proprie sau atrasă, semnate în original, însoțite de extrase de cont bancar, după caz;3. contracte de sponsorizare, în copie;4. scrisori de intenție, în copie, după caz;5. alte forme de sprijin financiar din partea unor terți;6. dovezi ale activității generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;7. dovezi ale veniturilor din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;8. dovezi ale veniturilor din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat. (la 09-08-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) d) documente privind eventualele parteneriate, în vederea realizării proiectului cultural pentru care se solicită finanțare; (la 01-08-2013, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) e) documente referitoare la toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:(i) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate;(ii) cererile de finanțare depuse la alte autorități finanțatoare. (la 09-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) Abrogat. (la 30-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 16(1) Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile proiectele care îndeplinesc următoarele condiții:– conțin documentele prevăzute la art. 15;– respectă termenul de depunere a documentației prevăzut la art. 15. (la 01-08-2013, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (2) Lista proiectelor care nu îndeplinesc aceste condiții și sunt considerate neeligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile va fi publicată pe site-ul autorității finanțatoare. (la 01-08-2013, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (3) Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate de Administrația Fondului Cultural Național. (la 01-08-2013, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (4) Nu vor putea fi selectate proiectele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare anterior ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării. (la 09-08-2022, sintagma: ofertele a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 17(1) Ca urmare a analizării documentației conform prevederilor art. 16, Administrația Fondului Cultural Național va publică lista finală a solicitanților selecționați pentru acordarea finanțărilor, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare proiect cultural.(2) În cazul în care în urma analizei prevăzute la art. 16 sunt declarate neeligibile pentru acordarea finanțării unul sau mai multe dosare ori se înregistrează declarații de renunțare la finanțarea nerambursabilă, suma rămasă disponibilă se va distribui, cu prioritate, solicitanților prevăzuți la art. 14 alin. (1) lit. c) sau d), după caz. În caz contrar, solicitanții care întrunesc punctajul imediat următor în ordine descrescătoare vor fi contactați pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 15. (la 01-08-2013, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (3) Dispozițiile art. 15 și 16 se aplică în mod corespunzător solicitanților prevăzuți la alin. (2).(4) Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanțare se publică pe site-ul Administrației Fondului Cultural Național în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 15 și următoarele.  +  Articolul 18(1) Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de proiecte pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei finale. (la 09-08-2022, sintagma: oferte a fost înlocuită de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (2) În vederea elaborării contestației pot fi solicitate de către reprezentantul legal al entității sau managerul de proiect rapoartele și grilele de evaluare corespunzătoare proiectului cultural, întocmite conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispoziție de către secretariatul Administrației Fondului Cultural Național, cu respectarea confidențialității identității evaluatorilor, prin poștă electronică. (la 09-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (3) Contestațiile vor fi soluționate de comisii special constituite în acest scop, formate din experți independenți, în conformitate cu prevederile art. 10, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. (la 09-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (4) Membrii comisiilor special constituite sunt desemnați de către Consiliul Administrației Fondului Cultural Național. Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea sesiunii de selecție.(5) În componența unei comisii de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membri care au făcut parte din comisia de selecție aferentă ariei tematice respective.(6) Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatori, coroborate cu informațiile cuprinse în rapoartele și grilele de evaluare întocmite pentru respectivele proiecte culturale de către membrii comisiilor de selecție, și vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de proiecte. (la 09-08-2022, Alineatul (3) al Articolului 18, ce conține sintagmele: oferte culturale și oferte a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) (7) Secretariatul fiecărei comisii de soluționare a contestațiilor este asigurat de Administrația Fondului Cultural Național, care asigură și convocarea membrilor acestora.(8) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor, membrii acestora primesc o indemnizație, în baza unor contracte civile, conform prevederilor art. 11 alin. (3) din prezentele norme. (la 29-03-2023, Alineatul (8) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 ) (9) Rezultatele finale ale selecției de proiecte, după soluționarea contestațiilor depuse, cuprinzând lista proiectelor culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, cuantumul finanțării acordate și rezumatul proiectului cultural, precum și lista celor care nu au fost selectate spre finanțare, punctajul obținut și sumele solicitate de acestea, vor fi făcute publice prin publicarea pe adresa www.afcn-proiecte.ro. (la 29-03-2023, Alineatul (9) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.781 din 21 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă pe baza contractului de finanțare încheiat între Administrația Fondului Cultural Național și solicitantul selecționat.(2) Modelul contractului-cadru de finanțare, prevăzut la alin. (1), este aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și este afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național.(3) Modelul contractului-cadru de finanțare, prevăzut la alin. (2), va cuprinde în anexă și formularul pentru raportări finale. (la 30-12-2020, Articolul 19 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 20Controlul asupra desfășurării proiectelor, precum și asupra modului de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile se exercită de reprezentanții autorității finanțatoare, precum și de organele cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 21Abrogat. (la 30-12-2020, Articolul 21 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )