LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 8 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Terorismul reprezintă acele acțiuni, inacțiuni, precum și amenințări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relațiile internaționale ale statelor, securitatea națională sau internațională, sunt motivate politic, religios sau ideologic și sunt săvârșite în unul din următoarele scopuri:a) intimidarea populației sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;b) constrângerea nelegitimă a unei autorități publice ori organizații internaționale să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act;c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale. (la 13-04-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 13-04-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 3Actele de terorism sunt de natură transnațională, dacă:a) sunt săvârșite pe teritoriul a cel puțin două state;b) sunt săvârșite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;c) sunt săvârșite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care desfășoară activități pe teritoriul altui stat;d) sunt săvârșite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substanțiale pe teritoriul altui stat.  +  Articolul 4(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:1. entitate teroristă - persoană, grupare, grup structurat sau organizație care, prin orice mijloc, direct sau indirect: (la 13-04-2019, Partea introductivă a punctului 1. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) comite sau participă la acte de terorism; (la 13-04-2019, Litera a), Punctul 1 din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) se pregătește să comită acte de terorism; (la 13-04-2019, Litera b), Punctul 1 din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) promovează sau încurajează terorismul;d) sprijină, sub orice formă, terorismul;2. terorist - persoana care a săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege ori intenționează să pregătească, să comită, să faciliteze sau să instige la acte de terorism;3. grup structurat - asocierea de trei sau mai multe persoane, având o ierarhie proprie, constituită pentru o anumită perioadă de timp pentru a acționa în mod coordonat în scopul săvârșirii unor acte de terorism; (la 13-04-2019, Punctul 3. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 4. grupare teroristă - asocierea de două sau mai multe persoane care, fără a avea în mod necesar o structură și o ierarhie formal stabilite, s-a constituit în vederea săvârșirii unor acte de terorism; (la 13-04-2019, Punctul 4. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 5. organizație teroristă - structură constituită ierarhic, cu ideologie proprie de organizare și acțiune, având reprezentare atât la nivel național, cât și internațional și care, pentru realizarea scopurilor specifice, folosește modalități violente și/sau distructive;6. conducerea unei entități teroriste - îndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activităților unui grup structurat, ale unei grupări sau organizații teroriste;7. acțiuni teroriste - pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea și controlul asupra actului terorist, precum și orice alte activități desfășurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist;8. fonduri - bunuri de orice natură, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, dobândite prin orice mijloc și documente sau instrumente juridice în orice formă, incluzându-se forma electronică ori numerică, care atestă un drept de proprietate sau un interes asupra acestor bunuri, credite bancare, cecuri de călătorie, cecuri bancare, mandate, acțiuni, titluri, obligațiuni, drepturi speciale de tragere și scrisori de credit, fără ca această enumerare să fie limitativă; (la 01-02-2014, Pct. 8 al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 159, Titlul II din LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) 9. propaganda - răspândirea în mod sistematic sau apologia unor idei, concepții ori doctrine, cu intenția de a convinge și de a atrage noi adepți; (la 01-02-2014, Pct. 9 al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 159, Titlul II din LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) 9^1. materiale de propagandă teroristă - orice material în format scris, audio, video sau date informatice, precum și orice altă formă de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini de susținere și promovare a terorismului sau a unei entități teroriste; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 10. factori umani specifici - persoanele incluse direct în mecanismele funcționale politogene ale entității-țintă, respectiv demnitari, militari, funcționari, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale;11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect în mecanismele politogene ale entității-țintă, în general populația civilă;12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole și șeptelul, alimentele și alte produse de consum curent, obiectivele de importanță strategică, militare sau cu utilitate militară, facilitățile de infrastructură ale vieții sociale, facilitățile de stat și guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicații și informaționale, simbolurile și valorile naționale, precum și bunurile mobile sau imobile ale organizațiilor internaționale;13. facilități de stat și guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentanții unui stat, membrii guvernului, ai autorității legislative sau judecătorești, funcționarii, angajații unui stat sau ai oricărei alte autorități publice ori ai unei organizații interguvernamentale, în legătură cu actele lor oficiale;14. obiective de importanță strategică - obiectivele forțelor armate sau cele de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie, cultură și artă, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizații internaționale, precum și facilitățile de infrastructură sau locurile de utilitate publică;15. loc de utilitate publică - acea parte a unei clădiri, teren, stradă, cale navigabilă, loc comercial, de afaceri, cultural-sportiv, istoric, educațional, religios, de recreere, precum și orice alt loc care este accesibil publicului;16. facilități de infrastructură - utilitatea publică sau privată care asigură sau distribuie servicii în beneficiul populației, precum: apă și canalizare, energie, combustibil, comunicații, servicii bancare și servicii medicale, rețele de telecomunicații și informaționale;17. sistem de transport - toate facilitățile, mijloacele de transport și instrumentele publice sau private, folosite în sau pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de mărfuri;18. criza teroristă - situația de fapt creată anterior, pe timpul sau în urma săvârșirii unui act de terorism, prin care: (la 13-04-2019, Partea introductivă a punctului 18. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) sunt întrerupte sau afectate grav o serie de activități economice, sociale, politice sau de altă natură;b) sunt puși în pericol factori umani, specifici și nespecifici, sau factori materiali importanți;c) siguranța populației sau a unei colectivități este expusă la riscuri majore;d) este necesar a se acționa prin măsuri defensive ori ofensive pentru înlăturarea amenințărilor generate de situația de fapt creată;18^1. managementul crizei teroriste - ansamblul acțiunilor și/sau măsurilor defensive și/sau ofensive, realizate în mod coordonat de către autoritățile și instituțiile publice, în situația iminenței unui act de terorism, în timpul producerii sau în urma săvârșirii unui act de terorism, pentru prevenirea și înlăturarea efectelor acestuia, în scopul revenirii la starea de normalitate; (la 01-04-2023, Punctul 18^1. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 19. profit al entității teroriste - orice bun care reprezintă, parțial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obținut în urma săvârșirii actelor de terorism sau a desfășurării unor activități conexe terorismului; (la 13-04-2019, Punctul 19. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 20. intervenție antiteroristă - ansamblul măsurilor defensive realizate anterior sau în situația iminenței producerii unor acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilității factorilor umani, specifici și nespecifici, și a factorilor materiali; (la 13-04-2019, Punctul 20. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 21. intervenție contrateroristă - ansamblul măsurilor ofensive realizate, în cazul unui act de terorism, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriștilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum și restabilirii ordinii legale; (la 13-04-2019, Punctul 21. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 22. însoțitori înarmați la bordul aeronavelor, denumiți și ofițeri de securitate la bordul aeronavelor - personal aparținând Serviciului Român de Informații, care desfășoară activități de menținere a securității la bordul aeronavelor în scopul prevenirii și combaterii actelor de intervenție ilicită, în conformitate cu:a) tratatele internaționale în materie, la care România este parte;b) cadrul normativ privind prevenirea și combaterea terorismului;c) prevederile Programului național de securitate aeronautică; (la 01-04-2023, Punctul 22. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 23. control antiterorist de securitate - ansamblul măsurilor specializate desfășurate cu privire la persoane, obiective sau bunuri în vederea detectării unor mijloace distructive, substanțe toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, muniții, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate în scopul comiterii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 24. ripostă imediată - ansamblul de măsuri și/sau acțiuni imediate și/sau graduale ale autorităților și instituțiilor publice, ca reacție la un act de terorism iminent sau în desfășurare, în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acțiunilor agresive și/sau a dispozitivelor utilizate de către teroriști și, după caz, creării condițiilor necesare pentru transferul controlului operațional asupra unor forțe și mijloace; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 25. interviu de securitate - activitate constând în derularea de discuții în cadrul cărora personalul structurilor cu atribuții în domeniul securității naționale, cu sprijinul, după caz, al altor autorități sau instituții publice, interpelează o persoană fizică, cu acordul prealabil al acesteia, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii și combaterii terorismului; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 26. transferul controlului operațional - acordarea autorității de direcționare și coordonare unitară a forțelor repartizate comandantului desemnat de către instituția cu responsabilități predominante, conform legii, în gestionarea etapei concrete de manifestare a crizei teroriste; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 27. radicalizarea - procesul complex prin care o persoană ajunge să își pervertească convingerile, sentimentele și comportamentul, ca urmare a adoptării unei forme extremiste de gândire, în care utilizarea violenței și chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime și dezirabile de apărare și/sau satisfacere a unor interese promovate de entitățile teroriste; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 28. furnizor de servicii de găzduire - un furnizor al oricărui serviciu al societății informaționale, prestat la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea beneficiarului, care constă în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului, la cererea acestuia, și în punerea acestuia la dispoziția terților; (la 01-04-2023, Punctul 28. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 29. furnizor de conținut - utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate și diseminate către public de către un furnizor de servicii de găzduire; (la 01-04-2023, Punctul 29. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 30. diseminare către public - punerea unor informații la dispoziția unui număr potențial nelimitat de persoane, la cererea unui furnizor de conținut; (la 01-04-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 31. Sistemul național de alertă teroristă - mecanism de instituire a nivelurilor de alertă teroristă și a activităților specifice fiecărui nivel, pe linia prevenirii și combaterii terorismului, în scopul adoptării de către autoritățile și instituțiile publice și private, respectiv de populație a conduitei optime pentru prevenirea și combaterea terorismului, în funcție de nivelul de amenințare teroristă pe teritoriul României, aprobat prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; (la 01-04-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 32. CBRNe - substanțe chimice, biologice, radiologice ori nucleare, a căror dispersie poate fi realizată inclusiv prin intermediul unor dispozitive explozive; (la 01-04-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) 33. ordin de eliminare - act administrativ emis în aplicarea art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist, denumit în continuare Regulament. (la 01-04-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (2) Definițiile cuprinse în Regulament se aplică în mod corespunzător. (la 01-04-2023, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Capitolul II Realizarea activității de prevenire și combatere a terorismului  +  Secţiunea 1 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului  +  Articolul 5Prevenirea și combaterea terorismului se realizează în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale privind reprimarea terorismului, la care România este parte, precum și cu respectarea reglementărilor internaționale și a legislației interne referitoare la drepturile omului.  +  Articolul 6(1) La nivel național activitatea de prevenire și combatere a terorismului se organizează și se desfășoară în mod unitar, potrivit prezentei legi.(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem național de prevenire și combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorități și instituții publice: a) Serviciul Român de Informații, cu rol de coordonare tehnică; b) Ministerul Afacerilor Interne; c) Ministerul Apărării Naționale; d) Ministerul Afacerilor Externe; e) Ministerul Economiei; f) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; g) Ministerul Mediului; h) Ministerul Transporturilor; i) Ministerul Sănătății; j) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; k) Ministerul Finanțelor Publice; l) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; m) Ministerul Justiției;n) Ministerul Educației Naționale;o) Ministerul Apelor și Pădurilor;p) Ministerul Turismului;q) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;r) Serviciul de Informații Externe;s) Serviciul de Protecție și Pază;t) Serviciul de Telecomunicații Speciale;u) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;v) Banca Națională a României;w) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;x) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;y) Ministerul Muncii și Justiției Sociale;z) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (3) În structura Serviciului Român de Informații - ca autoritate națională în domeniu - se înființează Centrul de coordonare operativă antiteroristă, denumit în continuare CCOA, prin intermediul căruia Serviciul Român de Informații asigură coordonarea tehnică a SNPCT.(4) În cadrul mecanismului de cooperare interinstituțională în format SNPCT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării exercită rolul de coordonator strategic. (la 13-04-2019, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7(1) În scopul prevenirii și combaterii actelor de terorism, autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT desfășoară activități specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atribuțiile și competențele lor legale și cu prevederile Protocolului general de organizare și funcționare a Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.(2) Rolul de reprezentare la nivel tehnic a României la reuniunile și/sau grupurile de lucru la nivel european și/sau internațional este exercitat, independent sau în cooperare cu alte instituții din SNPCT, de către persoane desemnate din cadrul:a) Serviciului Român de Informații, pe linia prevenirii și combaterii terorismului;b) Serviciului de Informații Externe, pe linia evaluărilor strategice cu privire la evoluția fenomenului terorist internațional;c) Ministerului Apărării Naționale, pe linia cooperării politico-militare internaționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;d) Ministerului Afacerilor Interne, pe linia cooperării polițienești internaționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;e) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pe linia prevenirii și combaterii finanțării terorismului;f) Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe linia cooperării judiciare în materie penală;g) celorlalte autorități din cadrul SNPCT, în funcție de formatul și specificul activității, cu informarea Serviciului Român de Informații. (la 13-04-2019, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7^1(1) Autoritatea națională în domeniul însoțitorilor înarmați la bordul aeronavelor și schimbului de informații necesar în susținerea activității acestora este Serviciul Român de Informații.(2) În vederea prevenirii actelor de intervenție ilicită la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România sau aparținând transportatorilor aerieni licențiați de statul român, Serviciul Român de Informații asigură dispunerea și coordonarea însoțitorilor înarmați la bordul aeronavelor. (la 01-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 7^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (la 13-04-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7^2(1) Activitatea de prevenire și combatere a terorismului, având ca scop protejarea localurilor de misiune, localurilor consulare și a altor reprezentanțe oficiale ale României în străinătate, se realizează de către Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Externe.(2) În cazul unui act de terorism îndreptat împotriva obiectivelor prevăzute la alin. (1), Serviciul de Informații Externe sprijină intervenția contrateroristă realizată de către instituțiile competente din statul de rezidență.(3) Situațiile de criză teroristă, în care sunt victime cetățeni români aflați în străinătate, sunt gestionate de Ministerul Afacerilor Externe și Serviciul de Informații Externe, în condițiile metodologiei aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. (la 13-04-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 8Ministerele și celelalte autorități și instituții publice cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligația de a sesiza Serviciul Român de Informații cu privire la persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism.  +  Articolul 9Instituțiile și persoanele juridice, altele decât cele din componența SNPCT, precum și persoanele fizice, care au cunoștință despre date și indicii privind comiterea, favorizarea ori finanțarea actelor de terorism, au următoarele obligații:a) să sesizeze de îndată autoritățile competente în domeniu;b) să permită accesul reprezentanților autorităților competente în imobile, precum și la datele și informațiile care au legătură cu actele de terorism;c) să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuțiilor pe linia prevenirii și combaterii terorismului, la solicitarea autorităților competente.  +  Articolul 10Atribuțiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia prevenirii terorismului constau în: (la 13-04-2019, Partea introductivă a articolului 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) activități informativ-operative;b) activități împotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entităților teroriste, desfășurate în interiorul și/sau în exteriorul teritoriului național;c) activități împotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de acțiune, precum și cu resurse financiare, logistice sau informaționale a entităților teroriste, desfășurate în interiorul și/sau în exteriorul teritoriului național;d) activități de pază, protecție, ordine publică, control antiterorist de securitate și activități speciale de descurajare realizate de către autorități publice din componența SNPCT, pentru asigurarea securității factorilor umani și materiali, de pe teritoriul național, precum și a reprezentanțelor oficiale ale României din străinătate, potențial vizate de entități teroriste; (la 13-04-2019, Litera d) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d^1) interviuri de securitate; (la 13-04-2019, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) e) activități de pregătire a intervenției în urgențe civile, generate de acțiuni teroriste, în vederea limitării și combaterii efectelor acestora;f) activități de comunicare publică; (la 01-04-2023, Litera f) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) g) activități de cooperare internațională;h) activități de instruire și perfecționare profesională;i) activități destinate optimizării continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal și procesual-penal.j) activități specifice fiecărui nivel de alertă teroristă din cadrul Sistemului național de alertă teroristă; (la 01-04-2023, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) k) activități pe linia organizării și executării misiunilor de intervenție antiteroristă pe coordonatele tactică, pirotehnică și CBRNe. (la 01-04-2023, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 11Atribuțiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia combaterii terorismului constau în: (la 13-04-2019, Partea introductivă a articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) activități de identificare și alte activități desfășurate, potrivit atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice componente ale SNPCT, în vederea tragerii la răspundere, potrivit legii, a persoanelor care inițiază, pregătesc, comit ori favorizează actele de terorism;b) intervenția antiteroristă, anterior sau în situația iminenței producerii unui act de terorism, și, respectiv, intervenția contrateroristă, când se desfășoară ori s-au produs acte de terorism; (la 01-04-2023, Litera b) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) c) participarea la operațiuni de combatere a terorismului prin cooperare internațională;d) activități pe linia organizării și executării misiunilor de intervenție contrateroristă pe coordonatele tactică, pirotehnică și CBRNe. (la 01-04-2023, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 11^1(1) În cazul iminenței sau producerii pe teritoriul țării a unui act de terorism care produce o criză teroristă, la propunerea directorului Serviciului Român de Informații, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate emite o hotărâre prin care:a) declară situația de criză teroristă;b) ordonă activarea Centrului Național de Acțiune Antiteroristă;c) numește șeful Centrului Național de Acțiune Antiteroristă dintre prim-adjunctul sau adjuncții directorului Serviciului Român de Informații;d) dispune cu privire la modificarea nivelului de alertă teroristă. (la 01-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 11^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, măsurile prevăzute la respectivul alineat pot fi dispuse de către președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu informarea ulterioară, cu celeritate, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. (la 01-04-2023, Articolul 11^1 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1) și (1^1), Centrul Național de Acțiune Antiteroristă se activează pe suportul logistic și operațional al CCOA și asigură la nivel național managementul crizei teroriste. (la 01-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 11^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (3) În scopul protecției și salvării vieții persoanelor, autoritățile și instituțiile publice desfășoară activități specifice, potrivit competențelor acestora, cu respectarea priorității de acțiune și a principiului comenzii unice.(4) Centrul Național de Acțiune Antiteroristă este structură interinstituțională, fără personalitate juridică, subordonată direct Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condus de o structură decizională alcătuită din reprezentanți la nivel decizional din cadrul instituțiilor publice, în funcție de coordonatele concrete ale crizei teroriste. Șeful Centrului Național de Acțiune Antiteroristă se numește dintre prim-adjunctul sau adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, la propunerea directorului Serviciului Român de Informații, de Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin hotărârea prevăzută la alin. (1).(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Acțiune Antiteroristă se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(6) Serviciul Român de Informații este autorizat să efectueze, din bugetul aprobat, cheltuieli cu bunuri, servicii și de capital pentru Centrul Național de Acțiune Antiteroristă. (la 13-04-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 11^2(1) Sistemul național de alertă teroristă cuprinde patru niveluri de alertă teroristă, corespunzătoare stărilor de amenințare teroristă, respectiv:a) alertă verde - nivel scăzut;b) alertă albastră - nivel precaut;c) alertă portocalie - nivel ridicat;d) alertă roșie - nivel critic.(2) Instituirea nivelurilor de alertă teroristă, precum și trecerea de la un nivel la altul se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, nivelurile de alertă prevăzute la alin. (1) pot fi instituite de către președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu informarea ulterioară, cu celeritate, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. (la 01-04-2023, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 12(1) În cazul unui act de terorism, Serviciul Român de Informații, prin unitatea specializată, execută intervenția contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte autorități și instituții publice, pe întreg teritoriul țării, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriștilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum și restabilirii ordinii legale.(2) Intervenția contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Prin excepție, în situația iminenței producerii unor victime sau a unor pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, executarea intervenției contrateroriste se aprobă de către directorul Serviciului Român de Informații, cu informarea ulterioară, cu celeritate, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. (la 01-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (3) La solicitarea Serviciului Român de Informații, autoritățile și instituțiile publice procedează la transferul către acesta a controlului operațional.(4) Intervenția contrateroristă și transferul controlului operațional se realizează potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Român de Informații cu consultarea prealabilă a instituțiilor din SNPCT cu atribuții în domeniu, aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(5) La solicitarea Serviciului Român de Informații, în funcție de amploarea și natura acțiunii teroriste, intervenția contrateroristă se poate executa, în condițiile alin. (2), și de către unități specializate ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecție și Pază și/sau Ministerului Apărării Naționale.(6) În situația prevăzută la alin. (5), la solicitarea unităților specializate ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecție și Pază și/sau Ministerului Apărării Naționale, autoritățile și instituțiile publice procedează la transferul către acestea a controlului operațional.(7) Intervenția antiteroristă se realizează în conformitate cu metodologiile aprobate de conducerile instituțiilor din SNPCT cu atribuții în domeniu, cu avizul Serviciului Român de Informații. (la 13-04-2019, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 13(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 10 și 11, autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT desemnează reprezentanți, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se întrunesc în ședință plenară, cel puțin o dată pe an, la care participă și prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT desemnează experți permanenți, care constituie un grup de lucru ce se întrunește o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.(3) Cu ocazia întrunirilor prevăzute la alin. (2), grupul de lucru evaluează modul de îndeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare și funcționare a SNPCT și prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Țării rapoarte în consecință.  +  Articolul 14(1) CCOA este structura organizatorico-funcțională ce asigură continuitatea și coerența funcționării sistemului de legătură ce articulează componentele SNPCT.(2) Autoritățile și instituțiile publice din componența SNPCT vor desemna câte un reprezentant permanent la CCOA, în vederea asigurării schimbului de date și informații.(3) Structura și efectivele CCOA se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Român de Informații va supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării Regulamentul de organizare și funcționare a CCOA.  +  Articolul 15Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT asigură accesul reprezentanților CCOA în sediile lor și în obiectivele speciale din componența acestora, pentru verificarea informațiilor și/sau desfășurarea activităților specifice de prevenire și combatere a terorismului.  +  Articolul 16Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 17CCOA are următoarele atribuții:a) coordonează activitățile desfășurate în cadrul SNPCT, prin reprezentanți desemnați de autoritățile și instituțiile publice din componența SNPCT;b) asigură operativ schimbul de date și informații între autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT privind activitățile cu caracter terorist;c) integrează datele și informațiile obținute, în scopul stabilirii și întreprinderii măsurilor care se impun;d) monitorizează activitățile teroriste și informează operativ autoritățile și instituțiile publice abilitate din cadrul SNPCT;e) în situații de criză teroristă asigură suportul logistic și operațional pentru funcționarea operativă a Centrului Național de Acțiune Antiteroristă; (la 13-04-2019, Litera e) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) f) transmite autorităților și instituțiilor publice competente din cadrul SNPCT datele și informațiile care fac obiectul întreprinderii de măsuri, conform atribuțiilor legale.  +  Articolul 18În structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice componente ale SNPCT se înființează compartimente speciale, cu funcționare permanentă, și se desemnează persoane care asigură suportul structural și funcțional pentru desfășurarea coerentă a activităților de cooperare, precum și legătura continuă cu CCOA.  +  Articolul 19(1) Sarcina privind actualizarea periodică a prevederilor Protocolului general de organizare și funcționare a SNPCT revine membrilor SNPCT, în funcție de modificările înregistrate în domeniu, precum și Serviciului Român de Informații, în calitate de coordonator tehnic.(2) Orice modificare a Protocolului general de organizare și funcționare a SNPCT va fi supusă aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații  +  Articolul 20Amenințările la adresa securității naționale a României în ceea ce privește infracțiunile prevăzute în prezenta lege constituie temeiul legal pentru organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale să solicite autorizarea efectuării unor activități specifice culegerii de informații, potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, care se aplică în mod corespunzător. (la 01-02-2014, Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 21 a fost abrogat de pct. 2 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Secţiunea a 3-a Schimbul de informații (la 13-04-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 22^1(1) Autoritățile judiciare române transmit, la cerere sau din oficiu, cât mai curând posibil, autorităților competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile relevante colectate în cadrul procedurilor penale în legătură cu infracțiunile de terorism, atunci când informațiile respective ar putea fi utilizate în statul membru respectiv pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. (2) Alin. (1) nu se aplică în cazul în care schimbul de informații ar pune în pericol investigațiile în curs sau siguranța unei persoane și nici atunci când ar fi contrar intereselor esențiale ale securității României. (la 13-04-2019, Secțiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Capitolul IIIAbrogat. (la 01-04-2023, Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 01-04-2023, Secțiunea 1 din Capitolul III a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 24 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 01-04-2023, Secțiunea a 2-a din Capitolul III a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 26 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 30 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 31 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Capitolul IV Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 32(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăși maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor drepturi, săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) acțiunile și inacțiunile îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori având drept consecință moartea, lezarea integrității corporale ori afectarea sănătății fizice sau psihice a persoanei; (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) lipsirea de libertate în mod ilegal; (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) distrugerea și distrugerea calificată; (la 13-04-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) comunicarea de informații false, care pune în pericol siguranța zborului sau navigației unei nave ori aeronave;e) săvârșirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanțe, a unui act de violență împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta a pus în pericol siguranța și securitatea în acest aeroport, precum și săvârșirea oricărui act de violență fizică ori psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor ori asupra personalului navigant al acesteia;f) distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme ori al unei substanțe, a instalațiilor unui aeroport civil sau a unei aeronave în serviciu ori care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport sau cauzarea de deteriorări care fac aeronava indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranța în zbor, precum și întreruperea serviciilor de aeroport, dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranța și securitatea în acel aeroport;g) distrugerea sau deteriorarea instalațiilor ori a serviciilor de navigație aeriană sau perturbarea funcționării acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranța zborului;h) plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanțe capabil/capabile să distrugă acea aeronavă ori să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor sau care sunt de natură să pericliteze siguranța acesteia în zbor;i) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum și exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia;j) luarea în stăpânire a unei nave ori a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia, prin violență ori amenințare;k) comiterea de violențe asupra unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să pericliteze siguranța navei ori a platformei fixe;l) distrugerea unei platforme fixe ori a unei nave sau cauzarea de daune platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să pericliteze siguranța platformei sau a navigației navei;m) plasarea pe o navă sau pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori a unei substanțe apt/apte să le distrugă sau care să cauzeze platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să pericliteze siguranța platformei ori a navigației navei;n) distrugerea sau avarierea în mod grav a platformei fixe ori a instalațiilor sau serviciilor de navigație ori producerea de grave perturbații în funcționare, dacă unul dintre aceste acte este de natură să pericliteze siguranța platformei fixe sau a navigației unei nave;o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați, precum și uzul de armă fără drept; (la 13-04-2019, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) p) atentatul care pune în pericol securitatea națională, atentatul contra unei colectivități și actele de diversiune;q) infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice; (la 13-04-2019, Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) r) Abrogată. (la 13-04-2019, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) nu se poate aplica pedeapsa amenzii.(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare; (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanțe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori provocarea de incendii, inundații sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieților umane; (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală, care poate avea ca efect punerea în pericol a vieților umane; (la 13-04-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei instalații nucleare ori radiologice ce conține materiale radioactive, aparținând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate nucleară a unei astfel de instalații nucleare sau radiologice; (la 13-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) e) orice alte acțiuni și inacțiuni, indiferent de modalitatea de săvârșire, prin care se realizează ori se urmărește distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, capturarea ori preluarea fără drept a controlului asupra unui bun, structură, infrastructură, sistem, rețea, instalație, resursă, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, dacă fapta este de natură să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea punerii în pericol a vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori dacă s-au produs consecințe deosebit de grave. (la 13-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (4) Amenințarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârșirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) și alin. (3) lit. a)-e) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. (la 13-04-2019, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârșită de o persoană din conducerea unei entități teroriste, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani. (la 13-04-2019, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (6) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fără drept a unui vehicul, dacă fapta a fost săvârșită în oricare din scopurile prevăzute la art. 1. (la 13-04-2019, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 33(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul; (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) oferirea de instrucțiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinire a săvârșirii unui act de terorism, știind că respectivele competențe oferite sunt sau pot fi utilizate în acest scop. (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) primirea sau însușirea de instrucțiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinirea săvârșirii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaște că a participat sau a comis ori urmează să participe sau să comită o infracțiune prevăzută la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3); (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) culegerea sau deținerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziție de date și informații despre obiective vizate de o entitate teroristă;c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii săvârșirii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) șantajul săvârșit în scopul comiterii unui act de terorism;e) Abrogată. (la 13-04-2019, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) f) Abrogată. (la 13-04-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 33 a fost modificat de pct. 3 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 33^1Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, să săvârșească sau să sprijine săvârșirea unui act de terorism constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce a făcut obiectul solicitării. (la 13-04-2019, Articolul 33^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 33^2(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni prevăzute de prezenta lege se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracțiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune.(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism, indiferent dacă mesajul susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele infracțiuni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. (la 13-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 33^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 33^2 a fost introdus de pct. 4 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 13-04-2019, Articolul 34 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 35(1) Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, fără a se putea depăși maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii.(2) Fapta de a conduce o entitate teroristă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. (la 01-02-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 35^1(1) Deplasarea unei persoane din România într-o altă țară sau dintr-o altă țară în România în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste constituie deplasare în scopuri teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. (la 01-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 35^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 ) (2) Abrogat. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 35^1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistență oricărei persoane pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste, știind că asistența astfel oferită este în acest scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (la 13-04-2019, Articolul 35^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 22-11-2016, Capitolul IV a fost completat de Articolul 25, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 36(1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (3) Dacă fondurile obținute în condițiile alin. (2) au fost puse la dispoziția entității teroriste, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.(4) Abrogat. (la 13-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 36 a fost modificat de pct. 7 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 13-04-2019, Articolul 37 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 37^1(1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 33^1, art. 35^1, art. 36 alin. (1) se pedepsește.(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de măsuri, precum și înțelegerea intervenită între cel puțin două persoane în vederea săvârșirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivocă, indiferent de modalitate sau context, a intenției de săvârșire a unui act de terorism. (3) Scopul unei acțiuni sau inacțiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstanțe faptice obiective. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuții în domeniul securității naționale sau de menținere a ordinii publice, cu privire la săvârșirea unui act de terorism, efectuată în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. (la 13-04-2019, Articolul 38 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^1(1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum și deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârșită în scopuri științifice sau academice. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^2(1) Autoritățile competente în prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire pentru diseminarea către public a materialelor de propagandă teroristă și a conținutului cu caracter terorist sunt: a) Serviciul Român de Informații - în calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;b) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;c) Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române.(2) În vederea prevenirii utilizării abuzive a serviciilor de găzduire pentru diseminarea către public a materialelor de propagandă teroristă și a conținutului cu caracter terorist, autoritățile competente exercită următoarele atribuții:1. Serviciul Român de Informații:a) pune la dispoziția ANCOM toate informațiile necesare și analiza de specialitate în vederea emiterii ordinului de eliminare; b) urmărește implementarea ordinelor de eliminare și comunică ANCOM situațiile în care nu sunt respectate obligațiile impuse prin acestea;c) verifică caracterul terorist al conținutului ce face obiectul unui ordin de eliminare transfrontalier, emis de autoritățile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul, ce privește eliminarea sau blocarea unui conținut cu caracter terorist găzduit de către furnizorii de servicii de găzduire care își au sediul principal sau au reprezentantul legal pe teritoriul statului român;d) oferă suport ANCOM în vederea verificării îndeplinirii obligațiilor ce incumbă furnizorilor serviciilor de găzduire, conform art. 5 și 6 din Regulament, și informează Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, după caz;2. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații:a) emite ordinul de eliminare, în baza solicitării motivate a autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;b) constată contravențiile rezultate din nerespectarea prevederilor Regulamentului și aplică sancțiunile aferente, în urma verificărilor efectuate;c) asigură efectuarea controlului ordinului de eliminare în condițiile art. 4 alin. (3) și (4) din Regulament și emite decizii motivate, după consultarea autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;3. Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Române participă, la solicitarea ANCOM, la activitățile de verificare a modalității de ducere la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) și art. 6 și de constatare a respectării prevederilor din Regulament de către furnizorii de servicii de găzduire.(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) se coordonează și cooperează, potrivit atribuțiilor proprii, cu autoritățile competente ale altor state membre și cu Europol în vederea punerii în aplicare a art. 14 din Regulament.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) pct. 2 lit. a) trebuie să conțină elemente care să poată conduce la identificarea conținutului sau a domeniului vizat, precum:a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de găzduire sau a furnizorilor de conținut, după caz, față de care se solicită emiterea de către ANCOM a ordinului de eliminare;b) informații privind conținutul online pentru care se solicită emiterea ordinului de eliminare, inclusiv informații privind identificarea precisă a acestuia în mediul online;c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursă a conținutului online nu este fezabilă, dacă este cazul;d) numele de domeniu pentru care se solicită emiterea ordinului de eliminare.(5) Ordinul de eliminare emis de ANCOM trebuie să conțină următoarele elemente:a) o expunere suficient de detaliată a motivelor pentru care materialul este considerat de propagandă teroristă sau conținutul este considerat cu caracter terorist, inclusiv menționarea tipurilor de materiale relevante prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulament;b) o adresă URL exactă și, în cazul în care este necesar, informații suplimentare pentru identificarea materialului de propagandă teroristă sau a conținutului cu caracter terorist în mediul online;c) furnizorii de servicii de găzduire sau de conținut identificați ca responsabili pentru diseminarea respectivului material sau conținut;d) în cazul în care este necesar și proporțional, decizia de a nu dezvălui informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta, potrivit Regulamentului;e) căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut și termenele pentru introducerea acestora.(6) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, în cel mai scurt timp și, în orice caz, în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare emis de ANCOM, să întrerupă, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea materialului de propagandă teroristă sau a conținutului cu caracter terorist, prin eliminarea acestuia la sursă.(7) În situația în care eliminarea la sursă a materialului de propagandă teroristă sau a conținutului cu caracter terorist nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați să blocheze imediat accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.(8) La primirea ordinului de eliminare emis de ANCOM, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la materialul de propagandă teroristă sau conținutul cu caracter terorist transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele prevăzute la alin. (6) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.(9) Ca urmare a unui ordin de eliminare emis de ANCOM, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are obligația de a bloca imediat funcționalitatea unui domeniu «.ro» al cărui nume face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau care promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocată înregistrarea acestuia.(10) ANCOM informează despre emiterea deciziilor și ordinelor de eliminare autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, care urmărește implementarea acestora de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sau de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, după caz, și comunică ANCOM situațiile în care nu sunt respectate obligațiile impuse prin acestea.(11) Furnizorii de servicii mass-media au obligația de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepții, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susține cauza și/sau activități ale entităților teroriste.(12) Dispozițiile din prezentul articol se aplică în mod corespunzător solicitărilor formulate în cursul urmăririi penale de procurori, respectiv judecători în faza de judecată a unei cauze având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de prezenta lege, respectiv deciziilor și ordinelor de eliminare ale ANCOM emise în baza acestor solicitări.(13) Ordinele de eliminare și deciziile emise de ANCOM pot fi atacate în contencios administrativ, fără parcurgerea unei proceduri prealabile, la Curtea de Apel București, sub sancțiunea decăderii, în termen de 15 zile de la data comunicării, de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sau de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, după caz, și, în termen de 30 de zile de la data întreruperii serviciului, de către orice altă persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 9 și 10 din Regulament.(14) Acțiunea în contencios nu suspendă executarea ordinului de eliminare sau a deciziei atacate. (la 01-04-2023, Articolul 38^2 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 38^3Infracțiunile prevăzute de prezenta lege constituie acte de terorism. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^4În cauzele penale având ca obiect investigarea săvârșirii oricăreia din infracțiunile prevăzute de prezenta lege, dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală nu se aplică dacă în cauză s-a adoptat o soluție de clasare în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 39 a fost abrogat de pct. 10 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 40Competența de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism aparține curții de apel în a cărei rază teritorială s-a săvârșit infracțiunea. (la 01-04-2023, Articolul 40 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 41 a fost abrogat de pct. 3 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 01-04-2023, Articolul 42 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 42^1(1) Personalul de control de specialitate al ANCOM verifică modalitatea de ducere la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în Regulament de către furnizorii de servicii de găzduire.(2) Personalul de control de specialitate al ANCOM poate solicita sprijinul structurilor specializate pentru combaterea criminalității organizate din cadrul Poliției Române în vederea verificării modalității de ducere la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) și art. 6 din Regulament. (la 01-04-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 42^2În vederea verificării, de către autoritățile prevăzute la art. 42^1, a modalității de ducere la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în Regulament, furnizorii de servicii de găzduire sunt obligați:a) să permită accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea;b) să permită verificarea tuturor aspectelor din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Regulament. (la 01-04-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 42^3(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și următoarele fapte:a) fapta furnizorului de servicii de găzduire sau a furnizorului de conținut care, în mod nejustificat, nu elimină materialul de propagandă teroristă sau conținutul cu caracter terorist sau nu blochează accesul la acestea în maximum o oră de la primirea ordinului de eliminare, în conformitate cu obligația prevăzută la art. 3 alin. (3) din Regulament;b) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a omite să informeze de îndată autoritatea emitentă a ordinului de eliminare cu privire la eliminarea sau blocarea accesului la materialul de propagandă teroristă sau conținutul cu caracter terorist în condițiile art. 3 alin. (6) din Regulament;c) fapta furnizorului de servicii de găzduire împotriva căruia a fost adoptat un ordin de eliminare transfrontalier de a nu respecta obligația prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament, respectiv de a nu lua măsurile prevăzute la art. 3 din Regulament ori măsurile necesare pentru a putea republica materialul/conținutul sau pentru a restabili accesul la materialul/conținutul în cauză în conformitate cu art. 4 alin. (7) din Regulament;d) fapta furnizorului de servicii de găzduire expus la conținut cu caracter terorist de a nu include în clauzele și condițiile de furnizare a serviciilor sale prevederi care sunt de natură să prevină utilizarea abuzivă a serviciilor sale pentru diseminarea materialelor de propagandă teroristă sau a conținutului cu caracter terorist în condițiile art. 5 din Regulament;e) fapta furnizorului de servicii de găzduire expus la conținut cu caracter terorist de a nu lua una sau mai multe dintre măsurile specifice pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării materialului de propagandă sau conținutului cu caracter terorist către public sau, în situația în care le-a dispus, acestea nu îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 5 alin. (3) din Regulament;f) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu raporta ANCOM, în termen de 3 luni de la primirea deciziei adoptate în temeiul art. 5 alin. (4) sau (6) din Regulament, măsurile specifice luate și pe care intenționează să le ia pentru respectarea art. 5 alin. (2) și (3) din Regulament, după caz, și, ulterior, anual, până la informarea de către ANCOM că furnizorul de servicii de găzduire nu mai este expus la conținut cu caracter terorist, în condițiile art. 5 alin. (5) din Regulament;g) nerespectarea de către furnizorul de servicii de găzduire a deciziei ANCOM prin care s-a solicitat, în condițiile art. 5 alin. (6) din Regulament, luarea măsurilor necesare pentru a asigura respectarea art. 5 alin. (2) și (3) din Regulament;h) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu păstra materialul de propagandă sau conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat, ca urmare a unui ordin de eliminare sau a unor măsuri specifice dispuse în temeiul art. 3 sau 5 din Regulament, sau datele conexe, eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist, respectiv de a nu lua măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate în legătură cu acestea, conform obligației prevăzute la art. 6 din Regulament;i) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu descrie clar, în clauzele și condițiile de furnizare a serviciilor sale, politica sa de prevenire a diseminării materialului de propagandă sau a conținutului cu caracter terorist, inclusiv, dacă este cazul, o explicație pertinentă cu privire la funcționarea măsurilor specifice sau la utilizarea unor instrumente automatizate, conform obligației de la art. 7 alin. (1) din Regulament;j) fapta furnizorului de servicii de găzduire, care a luat măsuri de prevenire a diseminării materialului de propagandă sau a conținutului cu caracter terorist sau a fost obligat să ia măsuri specifice într-un anumit an calendaristic, de a nu publica până la data de 1 martie a anului următor dispunerii măsurilor respective un raport privind acțiunile întreprinse în anul precedent, conform obligației de la art. 7 alin. (2) și (3) din Regulament;k) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu stabili un mecanism eficace și accesibil astfel încât să permită furnizorilor de conținut, al căror material/conținut în cauză a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor măsuri specifice luate în temeiul art. 5 din Regulament, posibilitatea de a contesta eliminarea/blocarea accesului la materialul/conținutul respectiv și de a solicita republicarea conținutului eliminat/la care accesul a fost blocat;l) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu asigura analiza promptă a contestațiilor primite și republicarea conținutului/deblocarea accesului la acesta, fără întârzieri nejustificate, atunci când eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta a fost nejustificată și de a nu informa autorul contestației cu privire la rezultatul contestației, în termen de două săptămâni de la primirea acesteia, și motivele care stau la baza respingerii contestației, conform obligației de la art. 10 din Regulament;m) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu informa furnizorul de conținut, în condițiile art. 11 din Regulament, cu privire la eliminarea sau blocarea accesului la un material/ conținut cu caracter terorist, la motivele eliminării sau ale blocării, la dreptul de contestare a ordinului de eliminare sau de a nu îi furniza acestuia o copie a ordinului de eliminare;n) fapta furnizorului de servicii de găzduire, atunci când ia cunoștință de un material de propagandă/conținut cu caracter terorist care implică o amenințare iminentă la adresa vieții, de a nu informa prompt autoritățile competente să investigheze și să urmărească penal infracțiunile, respectiv din statele membre vizate de acest conținut, conform obligației de la art. 14 alin. (5) din Regulament;o) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu informa, în cazul în care este imposibilă identificarea statelor membre vizate, punctul de contact din ANCOM conform obligației de la art. 14 alin. (5) din Regulament, respectiv de a nu transmite informațiile privind conținutul cu caracter terorist către Europol prin intermediul instrumentelor specifice stabilite conform art. 14 alin. (5) din Regulament;p) fapta furnizorului de servicii de găzduire de a nu stabili un punct de contact pentru a primi și asigura prelucrarea promptă a ordinelor de eliminare comunicate prin mijloace electronice, respectiv de a nu face publice informațiile referitoare la acest punct de contact, conform obligației de la art. 15 alin. (1) din Regulament;q) fapta furnizorului de servicii de găzduire care nu are un sediu principal în Uniunea Europeană de a nu notifica către ANCOM numele reprezentantului său legal cu reședința/sediul în România, conform obligației stabilite la art. 17 din Regulament, de a nu conferi reprezentantului său legal competențele și resursele necesare conform art. 17 alin. (2) din Regulament, respectiv de a nu face publice informațiile referitoare la acest reprezentant;r) fapta furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului de a nu bloca imediat, ca urmare a deciziei/ordinului de eliminare ANCOM, accesul la materialul de propagandă teroristă/conținutul cu caracter terorist existent în mediul online și de a nu informa utilizatorii în condițiile art. 38^2;s) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 42^2.(2) Contravențiile se sancționează astfel:a) în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), g), h), n), o), p) și q), cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei;b) în cazul contravențiilor de la alin. (1) lit. b), d), e), f), i), j), k), l), m), r) și s), cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei.(3) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice. (4) Prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul săvârșirii sistematice sau continue a contravenției prevăzute în alin. (1) lit. a) din prezentul articol de către o persoană juridică, cuantumul amenzii este de până la 4% din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare precedentului exercițiu financiar.(5) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cifrei de afaceri prevăzute la alin. (4) îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate de respectivii operatori economici. (6) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezentul articol, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării actului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii prevăzut la art. 42^4 alin. (1), jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 01-04-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 42^4(1) Contravențiile prevăzute la art. 42^3 se constată, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de control de specialitate al ANCOM, în urma verificărilor efectuate potrivit art. 42^1, având la bază inclusiv documentele întocmite cu această ocazie.(2) Sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. (la 01-04-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 42^5În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ANCOM va fi sprijinită operativ, acolo unde este cazul, în baza unor planuri comune de acțiune sau protocoale, de autoritățile administrației publice locale, de organele de poliție ori de alte autorități publice, în vederea identificării persoanelor care săvârșesc fapte de natură contravențională, precum și, după caz, a locurilor în care se află dispozitivele care se folosesc la săvârșirea acestora. (la 01-04-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 42^6ANCOM asigură transparența activităților desfășurate potrivit prevederilor art. 8 din Regulament. (la 01-04-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 43Dispozițiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contravențiilor se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 44(1) Împotriva cetățenilor străini sau apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că intenționează să desfășoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune măsura de declarare ca persoană indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului de ședere în țară, dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii ieșirii din țară, potrivit legii privind regimul străinilor în România.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și solicitanților de azil, refugiaților și victimelor conflictelor armate ale căror statut și regim sunt reglementate prin legi speciale.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 45Fondurile financiare necesare CCOA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informații, iar pentru compartimentele cu atribuții în prevenirea și combaterea terorismului din cadrul autorităților și instituțiilor publice componente ale SNPCT, se asigură prin bugetele autorităților și instituțiilor publice respective.  +  Articolul 45^1Victimele actelor de terorism beneficiază imediat după un atac terorist și ulterior, pentru cât timp este necesar, de servicii generale și specializate de sprijin, în funcție de nevoile lor specifice de asistență medicală, psihologică, socială, financiară, juridică sau de altă natură, potrivit art. 1^1 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 28 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 29 martie 2023 )  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, cu excepția anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.  +  Articolul 47Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 47 a fost abrogat de pct. 10 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 25 noiembrie 2004.Nr. 535.