ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 iunie 2022privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 3 iunie 2022  Având în vedere că dreptul persoanei la ocrotirea sănătății este garantat în mod expres, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Constituția României, republicată,având în vedere obligația statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice instituită potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Constituția României, republicată,având în vedere că una dintre măsurile necesare pentru asigurarea igienei și a sănătății publice și, pe cale de consecință, pentru protejarea dreptului la ocrotirea sănătății constă în crearea, menținerea și dezvoltarea unei infrastructuri naționale de sănătate moderne, care să corespundă specificațiilor și standardelor de performanță aplicabile la nivel european și internațional,având în vedere starea generală precară, învechită, inadecvată și insuficientă a infrastructurii de sănătate existente, precum și numeroasele incidente generate de aceasta,având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și faptul că, într-un astfel de context, infrastructura de sănătate existentă este utilizată în principal pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19,având în vedere numeroasele situații în care infrastructura de sănătate existentă, inclusiv dotările existente în unitățile sanitare, nu poate asigura un tratament corespunzător al pacienților cu diferite afecțiuni specifice, ceea ce face necesar transferul acestora la unități sanitare din străinătate, fiind astfel afectat accesul persoanelor la servicii medicale în România, având în vedere că, pentru realizarea obiectivului strategic de construcție a unor spitale regionale moderne, în prezent, Ministerul Sănătății gestionează proiectele de investiții privind realizarea a trei spitale regionale de urgență, Iași, Cluj și Craiova, finanțate din fonduri structurale în cadrul perioadei de programare financiară 2014-2020 prin Programul operațional Regional, pentru faza I, și propuse a fi finanțate în cadrul perioadei de programare financiară 2021-2027 prin Programul operațional Sănătate, pentru faza a II-a,având în vedere contribuția semnificativă pe care finalizarea acestor proiecte o va aduce la dezvoltarea infrastructurii de sănătate din România,având în vedere importanța deosebită a fondurilor europene pentru sectorul sănătății și în ansamblul economiei naționale, precum și efectele negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al absorbției fondurilor europene,având în vedere că proiectele de investiții privind realizarea celor trei spitale regionale de urgență sunt gestionate de Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul sănătății care are numeroase atribuții în acest domeniu, printre care se numără și cele legate de dezvoltarea infrastructurii de sănătate,având în vedere că pentru eficientizarea implementării proiectelor de investiții privind realizarea celor trei spitale regionale este necesară gestionarea acestora de către o entitate specializată exclusiv în dezvoltarea infrastructurii de sănătate, cu personal corespunzător și expertiză înaltă, un centru de excelență în domeniu, având capacitatea necesară pentru gestionarea de proiecte complexe finanțate din fonduri europene,întrucât în cuprinsul Componentei C12 -Sănătate a Pilonului V - Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională din Planul național de redresare și reziliență aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 și de către Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021, înființarea și operaționalizarea unei agenții specializate în investițiile în domeniul sănătății sunt prevăzute ca una dintre principalele măsuri care vor fi luate în cadrul reformei din domeniul sănătății, făcând obiectul Reformei R2 - Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară,întrucât în cuprinsul Componentei C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională din Planul național de redresare și reziliență aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 și de către Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021 sunt prevăzute o serie de etape necesare a fi îndeplinite în cursul anului 2022 pentru operaționalizarea agenției specializate în investițiile în domeniul sănătății, care presupun, printre altele, înființarea acesteia cel târziu în prima parte a anului 2022, numirea conducerii agenției, angajarea de personal și deschiderea (operaționalizarea) agenției, până la data de 30 iunie 2022,având în vedere că pentru parcurgerea tuturor acestor etape în cursul anului 2022 este necesară înființarea agenției specializate în investițiile în domeniul sănătății în cel mai scurt timp, cu respectarea termenelor stabilite în conformitate cu prevederile anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României prin Componenta C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională din Planul național de redresare și reziliență, astfel încât implementarea Planului național de redresare și reziliență să poată fi realizată conform termenelor asumate, neimplementarea la termen a unui jalon sau a unei ținte ducând la consecințe negative pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv suspendarea plăților de la Comisia Europeană pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență,având în vedere importanța îndeplinirii jalonului M 355 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) cu termen de realizare al doilea trimestru al anului 2022, în conformitate cu prevederile anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României,având în vedere că pentru înființarea și operaționalizarea agenției specializate în investițiile în domeniul sănătății este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, astfel încât Reforma R2 - Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară din cadrul Componentei C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională din Planul național de redresare și reziliență să poată fi implementată în termenele asumate,ținând seama că nerealizarea proiectelor de investiții privind realizarea spitalelor regionale ar duce la pierderea unei importante oportunități în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de sănătate, ar adânci deficitul de infrastructură existent în sistemul sanitar, cu consecințe negative semnificative asupra accesului la serviciile medicale și dreptului la ocrotirea sănătății și ar conduce la pierderea finanțării europene nerambursabile alocate acestor proiecte, cu impact negativ asupra dezvoltării economiei naționale,ținând cont de faptul că nerealizarea proiectelor de investiții privind realizarea spitalelor regionale poate reprezenta un exemplu negativ și, având în vedere dimensiunea acestora, poate conduce la afectarea finanțării din fonduri europene a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor europene, în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în caz contrar fiind afectat în mod semnificativ dreptul la ocrotirea sănătății prevăzut și garantat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Constituția României, republicată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, denumită în continuare ANDIS, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul sănătății, prin preluarea inclusiv a activității structurii și a personalului Direcției monitorizare implementare spitale regionale din cadrul Ministerului Sănătății, având drept rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate.(2) ANDIS este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(3) Sediul ANDIS este în municipiul București.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) agenție de implementare - entitatea care realizează toate etapele de planificare, pregătire și implementare a unui obiectiv/proiect de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate până la aducerea obiectivului în stare de exploatare și care nu are calitatea de beneficiar al investiției potrivit dispozițiilor art. 2 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; b) beneficiari externi - ministerele și instituțiile cu rețele sanitare proprii sau spitalele publice din rețeaua sanitară a acestora care implementează proiecte de investiții considerabile, precum și responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale în sensul art. 2 lit. ll) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în cazul proiectelor de investiții din categoriile descrise în cadrul Investiției I.2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Componentei C12 - Sănătate a Pilonului V - Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională din Planul național de redresare și reziliență aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 și de către Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021, denumit în continuare PNRR;c) infrastructura de sănătate - infrastructura spitalelor publice prevăzute la art. 169 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) ministere și instituții cu rețele sanitare proprii - au înțelesul prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) obiectiv/proiect de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate sau obiectiv/proiect de investiții considerabil - un obiectiv/proiect de investiții în infrastructura de sănătate cu o valoare mai mare decât limita prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta poate fi modificată potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;f) programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate - programul multianual aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru o perioadă echivalentă cu perioadele de programare financiară aplicabile la nivelul Uniunii Europene, prin care se stabilesc proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prioritare în legătură cu care ANDIS exercită atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul II Scopul, obiectivele și atribuțiile ANDIS  +  Articolul 3(1) Scopul ANDIS constă în dezvoltarea infrastructurii de sănătate, prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.(2) Prezenta ordonanță de urgență stabilește domeniul de reglementare și competența ANDIS pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.(3) În activitatea sa, ANDIS urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:a) crearea și, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de persoane la asistență medicală de specialitate în cele mai bune condiții de calitate;b) asigurarea unor cerințe înalte de calitate și performanță privind infrastructura de sănătate și transformarea sa într-un centru de excelență în gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate;c) pregătirea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acestea să fie finalizate la termen, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat;d) atragerea fondurilor europene și a altor surse de finanțare legal constituite în domeniul infrastructurii de sănătate;e) asigurarea unui management performant al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a capacității administrative necesare pentru pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.  +  Articolul 4(1) Pentru atingerea scopului prevăzut la art. 3 alin. (1) și în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3 alin. (3), ANDIS exercită următoarele atribuții principale:a) elaborarea de proiecte de acte normative cu impact în ceea ce privește investițiile în infrastructura de sănătate în vederea adoptării/aprobării de către Guvern și transmiterea către Ministerul Sănătății în vederea aprobării inițierii acestora; b) elaborarea și adoptarea de instrucțiuni, orientări și recomandări, aprobate prin ordin al președintelui ANDIS în legătură cu pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, în aplicarea dispozițiilor legale în materie;c) elaborarea, emiterea de instrucțiuni și adoptarea de orientări și recomandări, aprobate prin ordin al președintelui ANDIS, în ceea ce privește conținutul documentațiilor de atribuire și specificațiile tehnice standard pe bază de indicatori de performanță cu privire la inițierea, proiectarea, construcția, supravegherea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate și activitățile de instalare și punere în funcțiune a echipamentelor și dotărilor medicale, precum și orice alte activități necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinației;d) elaborarea de metodologii cu privire la strategii de finanțare a obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate de la momentul conceperii proiectului până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții realizat în cadrul proiectului conform destinației, prioritizarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, gestionarea, supravegherea și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate conform destinației;e) gestionarea, monitorizarea și evaluarea portofoliului obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate; f) identificarea, definirea și planificarea obiectivelor/ proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, precum și stabilirea obiectivelor și a strategiei de implementare a acestora;g) elaborarea programului multianual al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și supunerea acestuia, prin intermediul Ministerului Sănătății, spre aprobare Guvernului; h) monitorizarea implementării obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, furnizarea și publicarea de date, informații și rapoarte în legătură cu implementarea acestora;i) stabilirea de parteneriate și încheierea de contracte de finanțare a obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, inclusiv a obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile incluse în PNRR;j) stabilirea specificațiilor tehnice, financiare și juridice, organizarea de proceduri de atribuire, încheierea și executarea de contracte de achiziții publice în legătură cu obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate; k) elaborarea și transmiterea către Ministerul Sănătății a proiectelor hotărârilor Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele publice din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;l) furnizarea de asistență specializată, în legătură cu obiectivele/proiectele de investiții în infrastructura de sănătate implementate de beneficiari externi, inclusiv prin participarea la realizarea acestora;m) realizarea, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, și implementarea, în calitate de agenție de implementare, de proiecte finanțate din fonduri europene în domeniul dezvoltării infrastructurii de sănătate;n) implementarea și derularea, în calitate de beneficiar în sensul dispozițiilor art. 2 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, a obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile incluse în PNRR;o) colaborarea cu instituții publice și entități private în legătură cu gestionarea și implementarea obiectivelor/ proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat sau prin orice alte modalități prevăzute de lege;p) cooperarea cu organisme similare din alte țări, precum și cu alte organisme internaționale de specialitate în domeniul său de activitate;q) organizarea de programe de formare și de perfecționare, precum și alte evenimente de specialitate, conferințe sau schimburi de experiență în domeniul investițiilor în infrastructura de sănătate.(2) Activitățile de asistență specializată în domeniul obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. m) realizate de ANDIS pot consta în:a) activități de îndrumare în legătură cu oportunitățile de finanțare a obiectivelor/proiectelor, activități de pregătire a obiectivelor/proiectelor, inclusiv activități de promovare activă a obiectivelor/proiectelor, elaborarea cererilor de finanțare a proiectelor din fonduri europene, realizarea de studii și cercetări de piață, organizarea de consultări cu piața;b) activități de îndrumare în legătură cu strategia de contractare, modul de organizare a procedurilor de atribuire, conținutul documentațiilor de atribuire, inclusiv al specificațiilor tehnice, clauzelor contractuale și modificărilor contractuale;c) activități de management și implementare a proiectelor, inclusiv monitorizarea implementării acestora și oferirea de recomandări cu privire la diverse aspecte în legătură cu implementarea acestora;d) participarea ANDIS la realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate prin efectuarea de activități în legătură cu organizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru având ca obiect prestarea serviciilor prevăzute la alin. (3), acordarea de asistență tehnică necesară pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, pentru sau în comun cu beneficiarii externi, precum și în asigurarea, integral sau parțial, de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile, a finanțării necesare plății contractanților desemnați să presteze aceste servicii.(3) Contractele de achiziție publică de servicii și acordurile-cadru de servicii prevăzute la alin. (2) lit. d) au ca obiect elaborarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice sau alte documentații tehnico-economice necesare în procesul de implementare a obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate. (4) Activitățile de asistență specializată realizate de ANDIS, inclusiv condițiile participării ANDIS la realizarea unui anumit proiect de investiții în infrastructura de sănătate, sunt stabilite prin acord sau contract încheiat între ANDIS și beneficiarul extern.(5) ANDIS realizează studii, strategii, prognoze, precum și alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile în legătură cu inițierea, gestionarea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate. (6) În vederea exercitării atribuțiilor sale, ANDIS administrează, în condițiile legii, patrimoniul propriu.(7) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin hotărâre a Guvernului, sunt prevăzute activitățile realizate de ANDIS în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și modalitatea de colaborare cu celelalte entități implicate în realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.  +  Articolul 5(1) ANDIS își exercită atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în legătură cu pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate:a) în mod obligatoriu, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiții privind realizarea spitalelor regionale de urgență Iași, Cluj și Craiova, precum și, la solicitarea Ministerului Sănătății, în cazul altor obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății, selectate potrivit dispozițiilor alin. (2), dacă finanțarea acestora este asigurată în integralitate sau în majoritate de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile;b) la solicitarea beneficiarilor externi, exclusiv prin realizarea de activități de asistență tehnică dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) și la art. 4 alin. (2) și (3), în cazul obiectivelor/ proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii.(2) Obiectivele/Proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. a) în legătură cu care ANDIS își exercită atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, altele decât obiectivele/proiectele de investiții privind realizarea spitalelor regionale de urgență Iași, Cluj și Craiova, sunt selectate de Ministerul Sănătății pe baza următoarelor criterii:a) necesitatea îndeplinirii măsurilor prevăzute în PNRR sau în alte documente aprobate de instituțiile Uniunii Europene ori în cuprinsul documentelor strategice naționale în domeniul sănătății;b) existența, la momentul selecției, a capacității administrative a ANDIS care să permită pregătirea și implementarea obiectivului/proiectului de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acesta să fie finalizat la termen, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat.(3) Ministerele și instituțiile cu rețele sanitare proprii sau spitalele publice din rețeaua sanitară a acestora, precum și responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile incluse în PNRR, au dreptul de a pregăti, implementa și finaliza obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate pentru care sunt responsabili fără implicarea ANDIS și nu au nicio obligație cu privire la transmiterea către ANDIS a unei solicitări potrivit alin. (1) lit. b).(4) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. a) și b), obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate sunt pregătite, implementate și finalizate astfel:a) de către ANDIS, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile prevăzute la alin. (1) lit. a) care nu sunt implementate de spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;b) de către ANDIS în parteneriat cu spitalul public din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății sau ca agenție de implementare, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile prevăzute la alin. (1) lit. a) implementate de spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;c) de către beneficiarii externi în colaborare cu ANDIS, în ceea ce privește obiectivele/proiectele de investiții considerabile prevăzute la alin. (1) lit. b), ANDIS participând exclusiv prin realizarea de activități de asistență tehnică dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) și la art. 4 alin. (2) și (3).(5) Condițiile de realizare a obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. b) și c) se stabilesc prin acord încheiat între ANDIS și:a) spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății, în cazul obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. b);b) beneficiarii externi, în cazul obiectivelor/proiectelor prevăzute la alin. (4) lit. c).(6) În situația în care ANDIS are calitatea de beneficiar, individual sau în parteneriat, în cadrul planurilor și programelor finanțate din fonduri structurale, ANDIS poate încheia contracte de finanțare cu autoritățile competente pentru gestionarea fondurilor structurale, în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului sau în alte documente de implementare a planurilor și programelor în domeniul fondurilor structurale, și poate implementa în această calitate obiectivele/proiectele de investiții considerabile finanțate din fonduri structurale, utilizând, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, resursele financiare alocate.(7) În situația în care ANDIS are calitatea de agenție de implementare în cadrul planurilor și programelor finanțate din fonduri structurale, contractele de finanțare cu autoritățile competente pentru gestionarea fondurilor structurale sunt încheiate de entitățile care au calitatea de beneficiari ai obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile finanțate din fonduri structurale, în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului sau în alte documente de implementare a planurilor și programelor în domeniul fondurilor structurale, iar activitățile de implementare sunt realizate de ANDIS, conform acordurilor încheiate cu beneficiarii.(8) În situația în care ANDIS are calitatea de beneficiar, potrivit dispozițiilor art. 2 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, al obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile incluse în PNRR, ANDIS încheie contractele de finanțare în sensul dispozițiilor art. 2 lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și asigură implementarea și derularea proiectelor.  +  Articolul 6(1) Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, ANDIS colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri din țară și din străinătate, precum și cu orice alte entități publice sau private.(2) În vederea exercitării atribuțiilor sale, ANDIS este abilitată să solicite și să primească, în condițiile legii, informațiile necesare de la autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice.(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 3 alin. (1), ANDIS poate colabora cu instituțiile financiare internaționale, precum și cu mediul academic și asociațiile profesionale în domeniul sănătății.  +  Capitolul III Gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 7(1) În exercitarea atribuțiilor sale, ANDIS va gestiona obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) în următoarea ordine de prioritate:a) obiectivele/proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a);b) obiectivele/proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a ministerelor și a instituțiilor publice cu rețele sanitare proprii, altele decât autoritățile administrației publice locale;c) obiectivele/proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), având ca obiect investiții în spitalele publice din rețeaua sanitară a autorităților administrației publice locale.(2) Proiectele de investiții considerabile sunt incluse în programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate în urma aplicării regulilor și criteriilor de prioritizare prevăzute la art. 8.(3) Programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g) se actualizează ori de câte ori este cazul.  +  Secţiunea a 2-a Obiectivele/Proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății  +  Articolul 8(1) Proiectele de investiții considerabile având ca obiect investiții în spitalele publice din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății aflate în diferite faze de inițiere, implementare și finalizare sunt incluse în programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate pe baza unei analize multicriteriale realizate de către ANDIS, care ține seama de următoarele criterii de prioritizare:a) existența unor obligații expres prevăzute în acte normative în legătură cu realizarea unuia sau anumitor obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;b) includerea unuia sau mai multor obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate în cuprinsul Acordului de parteneriat încheiat cu Comisia Europeană, al programelor operaționale aprobate de Comisia Europeană, al PNRR sau al altor documente aprobate de instituțiile Uniunii Europene;c) includerea unuia sau mai multor obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate în cuprinsul documentelor strategice în domeniul sănătății;d) compatibilitatea, complementaritatea și alinierea obiectivelor/ proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate cu obiectivele stabilite în cuprinsul Strategiei naționale de sănătate și al altor documente strategice în domeniul sănătății;e) potențialul de finanțare a obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate din punctul de vedere al sursei de finanțare și al asigurării finanțării;f) creșterea rezilienței sistemului de sănătate în situații de criză sanitară;g) stadiul de progres al proiectelor;h) tipul infrastructurii de sănătate, nouă sau existentă, și tipul de intervenție asupra infrastructurii de sănătate existente.(2) Metodologia de realizare a analizei multicriteriale prevăzute la alin. (1), cuprinzând modul de aplicare a criteriilor de prioritizare prevăzute la alin. (1), ponderea fiecărui criteriu, periodicitatea realizării analizei, precum și alte elemente relevante pentru realizarea analizei, se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9(1) În ceea ce privește elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), ANDIS urmează etapele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu aprobarea Ministerului Sănătății emisă anterior începerii activităților de elaborare a primei documentații tehnico-economice pentru obiectivul/ proiectul de investiții considerabil în cauză.(2) În urma aprobării Ministerului Sănătății prevăzute la alin. (1), ANDIS exercită atribuțiile în legătură cu aplicarea regulilor și criteriilor de prioritizare prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență în vederea propunerii includerii în programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.(3) ANDIS asigură, prin încheierea de contracte cu operatori economici specializați, realizarea activităților de instalare și punere în funcțiune a echipamentelor și a dotărilor medicale, precum și a oricăror altor activități necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinației, dacă și în măsura în care aceste activități sunt incluse în cadrul obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a).  +  Secţiunea a 3-a Obiectivele/Proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie  +  Articolul 10(1) La solicitarea beneficiarilor externi, ANDIS poate desfășura activități de asistență specializată în legătură cu obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), inclusiv prin participarea la realizarea acestora.(2) Activitățile de asistență specializată care pot fi desfășurate de ANDIS în legătură cu obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), inclusiv prin participarea la realizarea acestora, sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (3), în conformitate cu acordul încheiat potrivit art. 4 alin. (4).(3) Pentru obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) în legătură cu care ANDIS a aprobat solicitarea beneficiarului extern transmisă potrivit alin. (1), ANDIS aplică regulile și criteriile prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență în vederea includerii acestora în programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.  +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea ANDIS  +  Secţiunea 1 Conducerea ANDIS  +  Articolul 11Organizarea, funcționarea, sediul și numărul maxim de posturi al ANDIS, precum și patrimoniul ANDIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Organele de conducere ale ANDIS sunt:a) Consiliul de supraveghere;b) președintele ANDIS și vicepreședintele ANDIS.  +  Articolul 13(1) Consiliul de supraveghere al ANDIS, organ colectiv de conducere al ANDIS, este format din 7 membri, reprezentanți ai următoarelor instituții, astfel:a) doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății;b) un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;c) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;d) un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului;e) președintele ANDIS;f) vicepreședintele ANDIS.(2) Membrii Consiliului de supraveghere al ANDIS prevăzuți la alin. (1) lit. a)-d), precum și câte un supleant pentru fiecare membru se propun prin act administrativ emis de conducătorii instituțiilor respective și sunt numiți prin ordin al ministrului sănătății.(3) Membrii Consiliului de supraveghere nu beneficiază de remunerație pentru activitatea desfășurată în această calitate.(4) Președintele ANDIS sau, în lipsa acestuia, vicepreședintele ANDIS conduce ședințele Consiliului de supraveghere.  +  Articolul 14(1) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuții principale:a) îndeplinește atribuțiile specifice în cadrul concursului în vederea ocupării funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai ANDIS stabilite prin ordinul ministrului sănătății prevăzut la art. 16 alin. (6);b) aprobă planul de acțiune strategică propus de președintele ANDIS;c) evaluează, pe baza auditului performanței prevăzut la lit. i), îndeplinirea de către președintele și vicepreședintele ANDIS a indicatorilor de performanță prevăzuți în planul de acțiune strategică;d) asigură compatibilitatea documentelor strategice ale ANDIS cu prioritățile și inițiativele Guvernului și documentele strategice emise de Ministerul Sănătății;e) asigură compatibilitatea planurilor de investiții în infrastructura de sănătate ale ANDIS cu documentele strategice naționale;f) avizează raportul anual de activitate al ANDIS;g) avizează și supune aprobării de către Ministerul Sănătății, prin hotărâre a Guvernului, structura organizatorică a ANDIS, la propunerea președintelui ANDIS;h) avizează și monitorizează modul de implementare a programului multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și a fiecărui proiect de investiții considerabil din cuprinsul acestuia și ia măsuri corective în legătură cu asigurarea îndeplinirii acestora;i) decide contractarea unui audit anual al performanței având ca obiect evaluarea îndeplinirii de către președintele și vicepreședintele ANDIS a indicatorilor de performanță prevăzuți în planul de acțiune strategică și contractarea unui audit de sistem dacă în urma auditului performanței s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor de performanță pentru doi ani consecutivi și stabilește cerințele aplicabile misiunilor de audit care urmează a fi realizate.(2) Auditurile prevăzute la alin. (1) lit. i) sunt realizate de entități independente care au capacitatea necesară prestării serviciilor relevante, iar contractarea acestora se realizează în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Plata serviciilor de audit prevăzute la alin. (1) lit. i) se realizează din fonduri externe nerambursabile acordate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.(3) Auditurile prevăzute la alin. (1) lit. i) sunt suplimentare și nu aduc atingere activităților de audit exercitate de Curtea de Conturi potrivit dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Consiliul de supraveghere se întrunește în ședințe trimestriale sau, la intervale mai scurte, la solicitarea președintelui ANDIS sau a ministrului sănătății.(5) Pentru validitatea ședințelor Consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin cinci membri.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de supraveghere decide cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate, prevalează votul președintelui ANDIS sau, în lipsa acestuia, al vicepreședintelui ANDIS.(7) Președintele ANDIS și vicepreședintele ANDIS nu au drept de vot în legătură cu aspectele prevăzute la alin. (1) lit. c), f) și i) sau în legătură cu orice alte aspecte care ar putea constitui situații de conflict de interese, conform prevederilor legale.(8) Aspectele procedurale în legătură cu desfășurarea activității și a ședințelor Consiliului de supraveghere, inclusiv procedura de vot, se stabilesc prin ordin al președintelui ANDIS.  +  Articolul 15(1) ANDIS este condusă de un președinte și un vicepreședinte numiți pentru un mandat de 4 ani, în condițiile legii, prin ordin al ministrului sănătății, în urma unui concurs organizat potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pe baza rezultatelor acestuia.(2) Aceeași persoană poate ocupa, în condițiile prevăzute la alin. (1), funcția de președinte sau vicepreședinte al ANDIS pentru cel mult două mandate.(3) Președintele ANDIS este ordonator terțiar de credite și reprezintă ANDIS în relațiile cu ministerele, cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și instituții publice din țară sau din străinătate, cu persoane fizice și juridice din țară ori din străinătate, precum și în justiție.(4) Președintelui și vicepreședintelui ANDIS le sunt aplicabile dispozițiile art. 72 privind conflictul de interese din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(5) Funcțiile de președinte și vicepreședinte ai ANDIS sunt incompatibile cu exercitarea oricărei alte funcții publice de autoritate, precum și cu exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele ANDIS emite ordine.(7) În cazul în care președintele ANDIS nu își poate exercita atribuțiile din orice motiv, atribuțiile sale sunt exercitate de vicepreședintele ANDIS.(8) Persoana care ocupă funcția de președinte sau vicepreședinte al ANDIS trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții generale:a) să dețină cetățenia română;b) să cunoască limba română, scris și vorbit, precum și o limbă de circulație internațională, nivel intermediar, scris și vorbit;c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcției, atestată pe bază de examen medical, conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;e) să aibă studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în una dintre următoarele specializări: administrație publică, medicină, inginerie, arhitectură, economie, drept;f) să nu fi suferit condamnări penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;g) să nu se afle în perioada de interdicție de trei ani de a ocupa funcții sau demnități publice, prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;h) să nu se încadreze în dispozițiile art. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare;i) să aibă experiență în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani și experiență în domeniul gestionării proiectelor de investiții finanțate din fonduri rambursabile sau nerambursabile de cel puțin 2 ani.(9) Mandatul încetează în următoarele situații:a) la expirarea duratei sale;b) în caz de demisie;c) în caz de deces;d) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătății, în situația în care persoana care ocupă funcția de președinte sau vicepreședinte al ANDIS nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la alin. (8) sau a fost declarată incompatibilă sau în conflict de interese, în mod definitiv, în conformitate cu dispozițiile legii;e) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătății, pe baza recomandării Consiliului de supraveghere, în situația în care în urma unui audit independent efectuat de către o entitate cu reputație și competență recunoscute în domeniul auditului performanței se constată neîndeplinirea de către președintele sau vicepreședintele ANDIS a indicatorilor de performanță ai activității sale pentru o perioadă de cel puțin doi ani.(10) Președintele sau vicepreședintele ANDIS care se află în momentul numirii în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de dispozițiile legale are la dispoziție un termen de cel mult 30 de zile pentru ieșirea din situația de incompatibilitate.(11) În cazul în care funcția de președinte al ANDIS devine vacantă, atribuțiile președintelui ANDIS sunt exercitate de vicepreședintele ANDIS.(12) În cazul în care funcțiile de președinte și vicepreședinte al ANDIS sunt vacante în mod simultan, până la numirea persoanelor în funcția de președinte și vicepreședinte al ANDIS, în condițiile prevederilor alin. (1), ministrul sănătății numește prin ordin persoanele care să îndeplinească cu caracter temporar atribuțiile președintelui ANDIS, respectiv vicepreședintelui, pentru o perioadă maximă de 6 luni, termen în care Ministerul Sănătății are obligația de a organiza concurs. Perioada maximă de 6 luni nu poate fi prelungită.  +  Articolul 16(1) Concursul în vederea ocupării funcției de președinte sau vicepreședinte al ANDIS se organizează de către Ministerul Sănătății. În procesul de evaluare Ministerul Sănătății poate fi asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Sănătății, în condițiile legii. (2) Anunțul privind concursul în vederea ocupării funcției de președinte sau vicepreședinte al ANDIS se publică în cel puțin două publicații cu largă răspândire și pe pagina de internet a Ministerului Sănătății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.(3) Publicarea anunțului privind concursul în vederea ocupării funcției de președinte sau vicepreședinte al ANDIS în conformitate cu prevederile alin. (2) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.(4) Participanții la concursul în vederea ocupării funcției de președinte sau vicepreședinte al ANDIS vor prezenta, ca parte a dosarului de concurs, proiectul propriu de management, care, în situația în care participantul este numit în funcția de președinte sau vicepreședinte al ANDIS, va constitui baza pentru stabilirea planului de acțiune strategică al ANDIS, care va conține indicatorii de performanță ai activității președintelui și a vicepreședintelui ANDIS și va fi aprobat de membrii consiliului prevăzuți la art. 13 alin. (1) lit. a)-d).(5) Concursul în vederea ocupării funcției de președinte sau vicepreședinte al ANDIS are loc în două etape:a) evaluarea dosarelor de concurs ale tuturor participanților și stabilirea clasamentului acestora pe baza criteriilor de evaluare de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ministrului sănătății;b) susținerea de către primii cinci candidați clasați în urma evaluării prevăzute la lit. a) de interviuri și prezentarea proiectelor de management ale acestora în fața comisiei de evaluare și a Consiliului de supraveghere al ANDIS. (6) Condițiile detaliate de organizare a concursului în vederea ocupării funcției de președinte sau vicepreședinte al ANDIS, criteriile care trebuie îndeplinite de membrii comisiei de evaluare prevăzute la alin. (5) lit. a), condițiile specifice care trebuie îndeplinite de participanți, conținutul dosarelor de concurs, criteriile de evaluare a acestora, termenele aplicabile și modelul-cadru al contractului de management se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.(7) Președintele și vicepreședintele ANDIS care au ocupat funcțiile prin concurs vor încheia cu ANDIS, reprezentată de unul dintre membrii Consiliului de supraveghere prevăzuți la art. 13 alin. (1) lit. a)-d) desemnat de către aceștia, un contract de management pe o perioadă egală cu perioada mandatului prevăzută la art. 15 alin. (1), cu respectarea cerințelor specifice prevăzute la art. 543 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (8) În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării concursului din motive imputabile candidatului câștigător, ANDIS va semna contractul de management cu candidatul clasat pe locul al doilea, dacă acesta a promovat concursul. În cazul în care contractul de management nu se semnează nici cu candidatul clasat pe locul al doilea din motive imputabile acestuia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de către candidat, se declară postul vacant și se procedează conform art. 15 alin. (12). (9) Activitatea desfășurată de președintele și vicepreședintele ANDIS, pe durata contractului de management, conferă vechime în muncă și specialitate.  +  Articolul 17(1) Președintele ANDIS îndeplinește următoarele atribuții principale:a) aprobă strategiile de dezvoltare instituțională a ANDIS, programele de activitate și programele de cooperare;b) propune ministrului sănătății spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS;c) propune structura organizatorică a ANDIS, precum și orice modificare a acesteia, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 391 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o supune avizării Consiliului de supraveghere și aprobării Ministerului Sănătății;d) elaborează planul de acțiune strategică pe care îl supune aprobării Consiliului de supraveghere;e) elaborează programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și îl transmite spre avizare Consiliului de supraveghere;f) propune raportul anual de activitate al ANDIS și îl transmite Consiliului de supraveghere;g) aprobă planul anual de activitate al ANDIS pe baza planului de acțiune strategică și a programului multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;h) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Sănătății;i) urmărește modul de implementare a proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;j) informează Consiliul de supraveghere în legătură cu implementarea planului de acțiune strategică;k) aprobă regulamentul intern al ANDIS și codul de conduită al personalului ANDIS;l) propune ministrului sănătății spre aprobare statul de funcții, cu respectarea dispozițiilor legale și cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate;m) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numește și eliberează din funcție personalul ANDIS, în condițiile legii;n) aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu încadrarea în prevederile bugetare anuale.(2) Președintele ANDIS îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin alte acte normative.(3) Vicepreședintele ANDIS îndeplinește atribuțiile președintelui ANDIS, în lipsa acestuia, precum și atribuțiile specifice stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 11.  +  Secţiunea a 2-a Personalul ANDIS  +  Articolul 18(1) Personalul ANDIS este format din funcționari publici și personal contractual. (2) Angajarea, promovarea în funcții, grade sau trepte profesionale și eliberarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare, prin ordin al președintelui ANDIS.(3) Începând cu data încadrării, drepturile salariale ale personalului ANDIS, inclusiv ale președintelui și vicepreședintelui ANDIS, se stabilesc conform dispozițiilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicabile pentru fiecare categorie de personal bugetar.(4) Personalul ANDIS care desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) În sensul alin. (4), prin activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene se înțeleg următoarele activități desfășurate de personalul ANDIS, cu excepția celui care beneficiază potrivit altor dispoziții legale de prevederile art. 16 și 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare:a) activități necesare în vederea elaborării/ implementării/evaluării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene, respectiv activitățile desfășurate de personalul care participă la elaborarea/avizarea tuturor documentelor necesare planificării și implementării proiectelor/programelor, inclusiv la emiterea/avizarea actelor administrative privind constituirea și salarizarea echipelor de proiecte și a celor care participă la elaborarea proiectelor, la acordarea vizelor de control financiar preventiv și controlul activităților specifice proiectelor/programelor și elaborării acestora; (la 31-03-2023, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 66 din 27 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 28 martie 2023 ) b) activități de asistență tehnică pentru beneficiarii externi în legătură cu realizarea de către aceștia a obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile în infrastructura de sănătate finanțate din fonduri europene;c) activități în legătură cu constituirea și operaționalizarea centrului de excelență în domeniul managementului de proiecte, inclusiv activități privind transferul de cunoștințe și expertiză în ceea ce privește pregătirea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate finanțate din fonduri europene;d) activități în legătură cu elaborarea de metodologii, instrucțiuni, recomandări, orientări, colectarea de date, realizarea de studii, analize, rapoarte, în legătură cu elaborarea/ implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate finanțate din fonduri europene; (la 31-03-2023, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 66 din 27 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 28 martie 2023 ) e) activități care contribuie în mod direct la elaborarea/ implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile în infrastructura de sănătate finanțate din fonduri europene. (la 31-03-2023, Litera e) din Alineatul (5) , Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 66 din 27 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 28 martie 2023 ) (6) Personalului ANDIS i se aplică dispozițiile legale generale privind incompatibilitățile și conflictul de interese, precum și dispozițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(7) Salariul de bază al președintelui și vicepreședintelui ANDIS se stabilește potrivit art. 28 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin asimilare cu funcțiile de conducere și salariile de bază prevăzute în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și aplicabile categoriei de personal care își desfășoară activitatea în baza unui contract de administrare.  +  Capitolul V Transparență, informare, monitorizare, supraveghere și control  +  Articolul 19ANDIS are obligația de a realiza, menține, dezvolta și actualiza permanent o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului și a tuturor persoanelor interesate într-o manieră accesibilă cu privire la:a) organizarea, funcționarea, obiectivele și atribuțiile ANDIS, precum și atribuțiile fiecărei structuri interne a ANDIS;b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficientă cu structurile interne ale ANDIS;c) bugetul ANDIS și execuția bugetară;d) planul de acțiune strategică;e) programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;f) planul anual și raportul anual de activitate al ANDIS;g) stadiul realizării fiecărui proiect din portofoliul proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;h) sintezele rezultatelor auditurilor realizate conform art. 14 alin. (1) lit. i) și alin. (2);i) orice alte informații utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANDIS.  +  Articolul 20(1) ANDIS are obligația de a înființa și implementa un sistem performant de management și control intern al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate pentru a asigura în cea mai mare măsură posibilă realizarea acestora la timp, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat.(2) Sistemul de management și control intern al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate trebuie să asigure în special următoarele:a) furnizarea informațiilor necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul activităților desfășurate în cadrul obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;b) administrarea corespunzătoare a contractelor încheiate în legătură cu obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;c) identificarea la timp a oportunităților și riscurilor în legătură cu realizarea, respectiv nerealizarea obiectivelor proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;d) analiza sistematică și determinarea cauzelor care ar putea conduce la neîndeplinirea obiectivelor proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și propunerea de soluții și luarea de măsuri pentru remedierea acestora.  +  Articolul 21(1) Până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior, ANDIS pregătește un raport anual în legătură cu activitatea sa, care cuprinde și gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai activității președintelui și vicepreședintelui ANDIS, prevăzuți în planul de acțiune strategică.(2) Ministerul Sănătății are dreptul să solicite ANDIS orice documente și informații necesare în exercitarea activităților de supraveghere și control ierarhic, iar ANDIS are obligația de a transmite aceste documente și informații.  +  Articolul 22Activitatea ANDIS este supusă controlului Curții de Conturi, exercitat potrivit dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23(1) ANDIS își exercită atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27.(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27, activitățile în legătură cu pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății se realizează în continuare de către Ministerul Sănătății sau spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 24(1) Ministerul Sănătății și ANDIS iau toate măsurile administrative și organizatorice necesare astfel încât, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27, ANDIS să își poată exercita atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 11, ANDIS preia prin protocol de predare-primire activitatea, structura și personalul Direcției monitorizare implementare spitale regionale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății și procedează la reîncadrarea personalului preluat în cadrul ANDIS în termenele și cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (2) în cadrul ANDIS se face pe perioadă nedeterminată pe funcțiile, gradele/treptele profesionale, gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate avute, cu stabilirea drepturilor salariale potrivit art. 18.  +  Articolul 25(1) Prin excepție de la dispozițiile art. 15 alin. (1), ministrul sănătății numește prin ordin persoanele care să îndeplinească cu caracter temporar atribuțiile președintelui și vicepreședintelui ANDIS.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:a) instituțiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d) își desemnează reprezentanții în cadrul Consiliului de supraveghere al ANDIS;b) ministrul sănătății emite ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6).  +  Articolul 26(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27:a) ANDIS preia activitățile de pregătire, implementare și finalizare a obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate privind realizarea spitalelor regionale de urgență Iași, Cluj și Craiova și procedurile de atribuire în curs de desfășurare, activitățile de asistență tehnică aferente acestora și orice alte activități conexe în legătură directă cu aceste proiecte, precum și atribuțiile corespunzătoare acestora din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății;b) ANDIS se subrogă în drepturile și obligațiile Ministerului Sănătății rezultate din contractele și celelalte acte juridice încheiate în legătură cu obiectivele/proiectele de investiții de la lit. a), inclusiv contractele de finanțare nerambursabilă și asistență tehnică încheiate în legătură cu acestea, cu excepția contractelor de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru susținerea realizării spitalelor regionale de urgență Iași, Cluj și Craiova, respectiv cu excepția contractelor de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Sănătății nr. 5.046/31.12.2019 aferent proiectului cod SMIS 133903, nr. 5.305/5.05.2020, aferent proiectului cod SMIS 134195, nr. 5.441/30.04.2020 aferent proiectului cod SMIS 134201, până la reglementarea finală a condițiilor de finanțare.(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 27 ANDIS încheie cu Ministerul Sănătății protocolul de predare-primire privind activitățile și atribuțiile Ministerului Sănătății prevăzute la alin. (1) lit. a), patrimoniul aferent acestor activități și atribuții, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și finanțarea aferentă activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) preluate de la Ministerul Sănătății, în condițiile legii.  +  Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul aprobă prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia, elaborate de către Ministerul Sănătății în colaborare cu ANDIS, prin care se stabilesc următoarele:a) activitățile detaliate pe care le va realiza ANDIS în exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;b) detalierea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (2) pentru selecția obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății încredințate de către Ministerul Sănătății ANDIS și metodologia de aplicare a acestora;c) metodologia de realizare a analizei multicriteriale pentru stabilirea obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile care urmează a fi incluse în programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate; d) orice alte aspecte prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 28În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul aprobă hotărârea prevăzută la art. 11.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 2 iunie 2022.Nr. 76.----