REGULAMENT din 30 septembrie 2020privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 7 octombrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 173 din 30 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 909 din 7 octombrie 2020.
  Notă
  Articolele II-IV din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 8 decembrie 2021 prevăd:Articolul IICererile de renunțare la statutul de furnizor de ultimă instanță (FUI), transmise la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și nefinalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se analizează și se soluționează în conformitate cu prevederile aplicabile la data transmiterii acestora.Articolul III(1) Pentru luna decembrie 2021, furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită valorile componentelor prețurilor pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, cu precizarea perioadei de aplicare pentru componentele CU_fz-FUI și CU_tr-FUI, în termenul solicitat de ANRE.(2) În cazul apariției unei situații de preluare până la publicarea de către ANRE pe pagina proprie de internet a Clasamentului FUI în ordinea crescătoare a valorilor cumulate ale componentelor de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță transmise potrivit dispozițiilor alin. (1), stabilirea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a FUI care să preia clienții finali în cauză se face pe baza criteriului „costul cel mai mic“, prin compararea valorilor cumulate ale componentelor CU_ach-FUI, CU_fz-FUI și CU_tr-FUI stabilite și publicate de către FUI pentru luna de facturare noiembrie 2021.Articolul IVPână la data de 1 ianuarie 2024, în funcție de evoluția pieței de gaze naturale, ANRE evaluează desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță, reexaminează principiile, condițiile și criteriile pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță și le modifică, după caz.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește procedura de desemnare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a furnizorilor de ultimă instanță, condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță, principiile de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților preluați, precum și procedura de preluare a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică:a) furnizorilor de gaze naturale;b) operatorilor de gaze naturale;c) clienților finali de gaze naturale.  +  Secţiunea a 2-a Abrevieri și definiții  +  Articolul 3(1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANAF - Agenția Națională de Administrare fiscală;b) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;c) FA - furnizor actual care trebuie înlocuit;d) FC - furnizor în regim concurențial;e) FUI - furnizor de ultimă instanță;f) OCA - operator conducte de alimentare din amonte;g) OSD - operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;h) OTS - operator de transport și de sistem;i) OR - operator de gaze naturale;j) PVT - punct virtual de tranzacționare;k) PZU - piața pentru ziua următoare;l) SR - serviciu reglementat;m) UI - ultimă instanță.(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) client preluat - titularul locului de consum preluat în portofoliul unui FUI; (la 25-08-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) b) contract pentru prestarea unui SR - contractul încheiat între OR și FA/FC/FUI/client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale și/sau pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale;c) data desemnării - data de la care intră în vigoare decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de desemnare în calitate de FUI;d) data preluării - data de la care locurile de consum ale clienților preluați trec în portofoliul FUI; (la 25-08-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) e) furnizor actual - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un loc de consum al clientului final până la data preluării locului de consum de către FUI, ca urmare a faptului că nu mai are asigurată furnizarea gazelor naturale; (la 25-08-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) f) furnizor de ultimă instanță - furnizorul desemnat prin decizie de către ANRE, în condițiile prezentului regulament, care are obligația de a asigura la locurile de consum preluate furnizarea gazelor naturale în regim de UI pentru o perioadă limitată de timp; (la 25-08-2022, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) f^1) FUI nominalizat - furnizorul de ultimă instanță care asigură furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță la locurile de consum prin preluare automată; (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) g) informare de preluare - documentul prin care FUI informează clienții preluați asupra motivului și termenelor/ condițiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă;h) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;h^1) luna de facturare - luna pentru care se emite factura pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI; (la 08-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) i) operator de gaze naturale - operatorul economic, titular al licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției/sistemului de transport/sistemului de distribuție/sistemului de distribuție închis, în conducta/sistemul căreia/căruia este racordat locul de consum al clientului final;j) portofoliu de clienți finali ai unui furnizor - totalitatea clienților finali pentru care un furnizor desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un moment dat;j^1) preluare automată - proces prin care locurile de consum aflate în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă sunt preluate de către FUI nominalizat, fără cerere din partea clientului final; (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) j^2) preluare la cerere - proces prin care locurile de consum aflate în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă sunt preluate de către un FUI pe baza unei cereri din partea clientului final; (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) j^3) schemă de sprijin - măsuri aprobate de Guvernul/Parlamentul României în vederea stabilirii unor prețuri aplicabile în piața de gaze naturale, cu impact asupra clienților finali, prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, și/sau prin alte acte normative; (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) k) serviciu reglementat - serviciul de distribuție a gazelor naturale și/sau serviciul de transport al gazelor naturale.(3) Termenii utilizați în prezentul regulament se completează cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.  +  Capitolul II Procedura de desemnare a FUI  +  Secţiunea 1 Principii, condiții și criterii pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță  +  Articolul 4(1) Pentru a asigura furnizarea în regim de UI la locurile de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea din nicio altă sursă, ANRE desemnează un număr de cel puțin 7 FUI, a căror cotă cumulată de piață, calculată pentru piața concurențială prin ponderarea egală a numărului de locuri de consum ale clienților finali și a cantității de gaze naturale vândute acestora în ultimele 12 luni pentru care există date publicate pe pagina de internet a ANRE, să fie de minimum 70%. La determinarea cotei cumulate de piață se iau în considerare cotele de pe piața concurențială ale furnizorilor desemnați FUI la momentul efectuării analizei, cu excepția celor pentru care s-a emis decizia prin care se constată încetarea aplicabilității deciziei de desemnare în calitate de FUI. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI se realizează, în condițiile prezentului regulament, de către ANRE:a) prin organizarea unui proces de selecție;b) la solicitarea de desemnare în calitate de FUI a unui titular al licenței pentru activitatea de furnizare de gaze naturale.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), numărul FUI poate fi mai mic de 7 și/sau cota cumulată de piață a acestora mai mică de 70% în cazul încetării calității de FUI, în condițiile prevăzute la art. 18, unuia sau mai multora dintre FUI desemnați sau în alte situații rezultate din aplicarea prevederilor regulamentului, pe perioada necesară desemnării unor noi FUI în condițiile prevăzute de regulament. (la 25-08-2022, Articolul 4 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 5(1) Pentru a putea participa la procesul de selecție pentru desemnarea FUI, respectiv pentru a solicita să fie desemnat în calitate de FUI, furnizorul de gaze naturale interesat depune/transmite la ANRE o cerere prin care își exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documentația necesară desemnării, prevăzută în prezentul regulament.(2) Cererea și documentația necesară desemnării se pot depune/transmite la ANRE astfel:a) în format hârtie, în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul;b) în format electronic, certificat fiecare în parte prin semnătură electronică a reprezentantului legal al furnizorului.(3) Cererea și documentația necesară desemnării sunt înregistrate la ANRE în conformitate cu regulile proprii de înregistrare a documentelor.(4) Cererea și documentația necesară desemnării/verificării, precum și corespondența purtată între furnizor/FUI și ANRE se redactează în limba română. (la 08-12-2021, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 6Pentru a putea fi desemnat FUI, furnizorul de gaze naturale trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:a) să nu se afle în procedură de insolvență;b) să nu fi avut licența de furnizare a gazelor naturale suspendată de către ANRE în ultimele 24 de luni anterioare datei de transmitere a documentației necesare desemnării;c) să fi desfășurat în ultimele 12 luni anterioare datei depunerii/transmiterii documentației necesare desemnării o activitate continuă de furnizare a gazelor naturale la clienții finali;d) abrogată; (la 25-08-2022, Litera d) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) e) abrogată; (la 08-12-2021, Litera e) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) f) abrogată; (la 08-12-2021, Litera f) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) g) abrogată. (la 08-12-2021, Litera g) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 7(1) Documentația necesară desemnării este formată din documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, după cum urmează:a) certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii/transmiterii la ANRE, pentru criteriul prevăzut la art. 6 lit. a), din care să rezulte că nu se află în procedura de insolvență;b) declarație pe propria răspundere, pentru criteriile prevăzute la art. 6 lit. b) și c);c) abrogată; (la 25-08-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) d) abrogată; (la 08-12-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) e) abrogată; (la 08-12-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) f) abrogată. (la 08-12-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) În cazul în care licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale urmează să expire în următoarele 3 luni, furnizorul trebuie să transmită ANRE și o declarație pe propria răspundere privind intenția de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licențe.  +  Articolul 8În situația în care niciun furnizor de gaze naturale nu a fost interesat să participe la procesul de selecție organizat de către ANRE sau în situația în care acest proces de selecție nu se poate finaliza, selectarea furnizorilor care vor fi desemnați FUI, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, se face de către ANRE prin aplicarea unui criteriu de capabilitate, respectiv în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piață a furnizorilor de gaze naturale, calculată după formula:Cotă piață_Fz = cotă piață vânzări_Fz * 0,5 + cotă piață număr locuri consum_Fz * 0,5,unde:cotă piață vânzări_Fz - cota de piață a unui furnizor, în funcție de cantitatea de gaze naturale vândută în regim concurențial la locurile de consum ale clienților finali, din ultimele 12 luni pentru care există date publicate pe pagina de internet a ANRE;cotă piață număr locuri consum_Fz - cota de piață a unui furnizor, în funcție de numărul locurilor de consum ale clienților finali pentru care s-a asigurat furnizarea în regim concurențial, din ultimele 12 luni pentru care există date publicate pe pagina de internet a ANRE. (la 25-08-2022, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 9(1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI, respingerea solicitării de desemnare, precum și constatarea încetării calității de FUI se realizează prin decizie emisă de către președintele ANRE.(2) ANRE întocmește o listă cu toți furnizorii desemnați în calitate de FUI, denumită „Listă FUI desemnați“, pe care o afișează pe pagina proprie de internet și o actualizează de fiecare dată când componența acesteia se modifică.  +  Articolul 10(1) În vederea desemnării FUI, ANRE organizează un proces de selecție de fiecare dată când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Un proces de selecție se consideră finalizat dacă Lista FUI desemnați conține cel puțin 7 furnizori și suma cotelor de piață ale acestora, determinate conform prevederilor art. 4 alin. (1), este de minimum 70%. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) Orice furnizor de gaze naturale interesat are dreptul de a participa la procesul de selecție pentru desemnarea FUI, organizat de către ANRE în situația prevăzută la alin. (1), în condițiile prezentului regulament. (la 08-12-2021, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 11Orice furnizor de gaze naturale interesat poate fi desemnat FUI, la cerere, indiferent de momentul în care face solicitarea, în condițiile prezentului regulament.  +  Secţiunea a 2-a Desemnarea FUI prin proces de selecție organizat de către ANRE  +  Articolul 12Desemnarea FUI pentru situațiile prevăzute la art. 10 alin. (1) se realizează în urma unui proces de selecție organizat de către ANRE, care se desfășoară, după caz, în două etape: (la 08-12-2021, Partea introductivă a articolului 12 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) a) prima etapă - atribuirea statutului de FUI furnizorilor interesați, prin selecție bazată pe disponibilitate și eligibilitate;b) a două etapă - atribuirea statutului de FUI furnizorilor stabiliți de către ANRE, prin selecție bazată pe eligibilitate și capabilitate, în situația în care procesul de selecție nu se poate finaliza în etapa prevăzută la lit. a).  +  Articolul 13(1) Prima etapă a unui proces de selecție pentru desemnarea FUI organizat de către ANRE se declanșează prin publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunț de organizare a procesului de selecție, prin care invită furnizorii interesați să își depună candidatura.(2) Anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI cuprinde cel puțin următoarele informații:a) documentația necesară participării la procesul de selecție;b) modalitatea de transmitere a documentației prevăzute la lit. a);c) adresa și termenul-limită de depunere/transmitere a documentației prevăzute la lit. a);d) data la care ANRE va analiza documentația prevăzută la lit. a).(3) La data stabilită în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI, ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea de către furnizorii solicitanți a condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, pe baza documentației transmise de către aceștia.(3^1) Dacă documentația transmisă de un furnizor nu este completă, ANRE îi solicită acestuia precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. (la 08-12-2021, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (4) Un furnizor solicitant va fi respins, în această etapă, în următoarele cazuri:a) a transmis documentația necesară participării la procesul de selecție pentru desemnarea FUI fără a respecta adresa și termenul-limită de transmitere, prevăzute în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI;b) documentația transmisă este incompletă/incorectă;c) nu îndeplinește oricare dintre condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a), documentația depusă/transmisă se returnează furnizorului solicitant.(6) Procesul de selecție se finalizează în această etapă dacă există un număr suficient de furnizori interesați care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a fi desemnați FUI și sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 10 alin. (2). (la 08-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 14(1) În situația în care niciun furnizor de gaze naturale nu a fost interesat să participe la procesul de selecție organizat de către ANRE sau în cazul în care procesul de selecție nu se poate finaliza în prima etapă prevăzută la art. 13, ANRE declanșează cea de a două etapă a acestui proces, în vederea stabilirii, pe baza criteriului prevăzut la art. 8, a furnizorilor cărora le va fi atribuit statutul de FUI, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.(2) Pe baza datelor disponibile în urma activității de monitorizare a pieței gazelor naturale, ANRE, prin compartimentul de specialitate, stabilește ordinea de merit a furnizorilor de gaze naturale în funcție de cota totală maximă de piață din punctul de vedere al vânzărilor de gaze naturale la clienții finali și al numărului de clienți finali, calculată conform prevederilor art. 8.(3) În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (2), ANRE notifică, în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piață, primul/primii furnizor/furnizori din ordinea de merit prevăzută la alin. (2) care nu a/nu au participat la prima etapă a procesului de selecție, solicitând acestuia/acestora să depună/să transmită documentația care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, în vederea verificării acesteia. (la 08-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (4) Furnizorii notificați au obligația să transmită documentația solicitată în termen de maximum o zi lucrătoare de la data notificării. (la 08-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (5) Dacă documentația transmisă de un furnizor notificat conform alin. (4) nu este completă, ANRE îi solicită acestuia precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. Furnizorul are obligația de a transmite precizările/completările în termenul solicitat de ANRE. (la 08-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (6) ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică dacă furnizorii notificați îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.(7) În cazul în care după efectuarea verificării documentației transmise de către furnizorul/furnizorii notificat/notificați se constată că nu sunt îndeplinite oricare dintre condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6, ANRE notifică, în ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piață, calculată conform prevederilor art. 8, următorul/următorii furnizor/furnizori din ordinea de merit prevăzută la alin. (2) care nu a/nu au participat la prima etapă a procesului de selecție, solicitând acestuia/acestora să depună/să transmită documentația care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, în vederea verificării acesteia. Procesul de verificare a furnizorilor se desfășoară secvențial, până la furnizorul/furnizorii pentru care se constată îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate pentru a fi desemnat/desemnați FUI. (la 08-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (8) ANRE transmite o informare furnizorului/furnizorilor eliminat/eliminați în etapa a două a procesului de selecție, cu precizarea motivului respingerii.(9) Procesul de selecție se finalizează în această etapă când există un număr suficient de furnizori notificați care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriul de capabilitate pentru a fi desemnați FUI în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (2). (la 08-12-2021, Alineatul (9) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 15(1) La finalizarea procesului de selecție privind desemnarea FUI, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește un raport care conține următoarele informații, după caz:a) denumirea furnizorilor care au solicitat să participe la procesul de selecție;b) denumirea furnizorilor care au fost respinși în prima etapă a procesului de selecție și motivul respingerii;c) denumirea furnizorilor care, conform prevederilor art. 14 alin. (3), au fost notificați de către ANRE să transmită documentația care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;d) denumirea furnizorilor notificați de către ANRE care au fost respinși în a doua etapă a procesului de selecție și motivul respingerii;e) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorilor interesați care îndeplinesc condițiile de eligibilitate;f) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorilor notificați de către ANRE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriul de capabilitate.(2) În baza raportului prevăzut la alin. (1), compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește proiectele deciziilor de desemnare în calitate de FUI și proiectele deciziilor de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, după caz.(3) Raportul prevăzut la alin. (1) și proiectele deciziilor prevăzute la alin. (2) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data declanșării procesului de selecție.(4) Decizia de desemnare în calitate de FUI/Decizia de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, emisă de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, se transmite furnizorului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii. (la 08-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (5) Furnizorul desemnat FUI are obligația să publice pe pagina proprie de internet, într-o secțiune dedicată furnizării în regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării acesteia. (la 08-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (5^1) Furnizorul desemnat FUI are obligația să solicite ANRE un certificat electronic distinct necesar raportărilor lunare conform reglementărilor în vigoare privind monitorizarea pieței de gaze naturale. (la 25-08-2022, Articolul 15 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (6) ANRE publică/actualizează pe pagina proprie de internet Lista FUI desemnați, precum și deciziile de desemnare în calitate de FUI/deciziile de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii acestora. (la 08-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Secţiunea a 3-a Desemnarea FUI la solicitarea furnizorului de gaze naturale  +  Articolul 16În situația prevăzută la art. 11, pentru a fi desemnat în calitate de FUI, furnizorul de gaze naturale interesat depune/transmite la ANRE o cerere prin care își exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documentația necesară desemnării, care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6.  +  Articolul 17(1) La înregistrarea unei cereri pentru desemnarea în calitate de FUI, ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea de către furnizorul solicitant a condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, pe baza documentației transmise de către acesta.(1^1) Dacă documentația transmisă de un furnizor nu este completă, ANRE îi solicită acestuia precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. (la 08-12-2021, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) Un furnizor solicitant va fi respins în următoarele cazuri:a) documentația transmisă este incorectă/incompletă;b) nu îndeplinește oricare dintre condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.(3) După finalizarea verificării prevăzute la alin. (1), compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește raportul prin care propune aprobarea/respingerea solicitării de desemnare în calitate de FUI și proiectul deciziei de desemnare în calitate de FUI, respectiv proiectul deciziei de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, după caz.(4) Raportul și proiectul deciziei prevăzute la alin. (3) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de desemnare în calitate de FUI.(5) Decizia de desemnare în calitate de FUI/Decizia de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, emisă de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, se transmite furnizorului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii. (la 08-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (6) Furnizorul desemnat FUI are obligația să publice pe pagina proprie de internet, într-o secțiune dedicată furnizării în regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării acesteia. (la 08-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (6^1) Furnizorul desemnat FUI are obligația să solicite ANRE un certificat electronic distinct necesar raportărilor lunare conform reglementărilor în vigoare privind monitorizarea pieței de gaze naturale. (la 25-08-2022, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (7) ANRE publică/actualizează pe pagina proprie de internet Lista FUI desemnați, precum și decizia de desemnare în calitate de FUI/decizia de respingere a solicitării de desemnare în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. (la 08-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Secţiunea a 3^1-a Publicarea documentelor și informațiilor (la 25-08-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 17^1Furnizorul desemnat FUI are obligația să publice pe pagina proprie de internet, într-o secțiune dedicată furnizării în regim de UI, cu acces direct de pe pagina principală, documentele și informațiile obligatorii stabilite prin reglementările ANRE, precum și următoarele informații și documente: a) adresa/adresele de e-mail sau modalitatea de contact prin accesare de pe pagina proprie de internet, precum și numărul/numerele de telefon dedicat(e) comunicării cu clienții finali în ceea ce privește furnizarea gazelor naturale în regim de UI;b) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI;c) cererea de preluare în regim de UI a locului de consum, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la regulament;d) prețul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI aplicat la facturarea consumului la locurile de consum ale clienților preluați, aferent fiecărei luni de facturare; prețurile lunare de furnizare a gazelor naturale în regim de UI aplicate la facturare rămân afișate pe pagina proprie de internet a FUI pentru o perioadă de minimum 12 luni;e) orice alte date și informații privind furnizarea gazelor naturale în regim de UI, conform reglementărilor în vigoare și comunicărilor/solicitărilor ANRE. (la 25-08-2022, Secțiunea a 3^1-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Secţiunea a 4-a Încetarea calității de FUI  +  Articolul 18Decizia de desemnare în calitate de FUI își încetează aplicabilitatea ca urmare a apariției uneia dintre următoarele situații:a) în cazul pierderii calității de furnizor ca urmare a retragerii/expirării licenței de furnizare a gazelor naturale;b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale;c) în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6;d) la cerere, ca urmare a renunțării la statutul de FUI în condițiile prezentului regulament;e) în cazul neîndeplinirii obligațiilor pe care le are în calitate de FUI în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 19(1) În cazul în care furnizorul desemnat FUI ajunge în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18, ANRE, prin compartimentul de specialitate, întocmește un raport și un proiect de decizie prin care se constată încetarea aplicabilității deciziei de desemnare în calitate de FUI.(2) Raportul și proiectul deciziei prevăzute la alin. (1) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la inițierea procesului. (la 08-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 19 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (3) Decizia prin care se constată încetarea aplicabilității deciziei de desemnare în calitate de FUI, emisă de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, se transmite furnizorului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii. (la 08-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 19 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (4) Furnizorul căruia i-a încetat calitatea de FUI are obligația de a publica în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet decizia prevăzută la alin. (3), în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării acesteia. (la 08-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 19 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (5) ANRE publică pe pagina proprie de internet decizia prin care se constată încetarea aplicabilității deciziei de desemnare în calitate de FUI, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii acesteia, actualizează Lista FUI desemnați și declanșează, după caz, un nou proces de selecție în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1). (la 08-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 19 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 20(1) Anual, în luna mai, ANRE verifică situația furnizorilor desemnați FUI din punctul de vedere al reconfirmării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, după cum urmează:a) în perioada 1-10 mai a fiecărui an, FUI are obligația de a transmite ANRE documentația necesară verificării formată din versiunile actualizate ale documentelor prevăzute la art. 7; dacă documentația transmisă de un furnizor nu este completă, ANRE îi solicită acestuia precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;b) până cel târziu la data de 15 mai, ANRE transmite FUI rezultatul verificării prevăzute la lit. a).(2) În cazul în care, pe parcursul anului, FUI nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6, acesta are obligația de a informa ANRE în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării situației respective. (la 08-12-2021, Articolul 20 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Articolul 21(1) În situația în care a fost desemnat FUI prin selecție bazată pe disponibilitate și eligibilitate, un furnizor poate renunța la statutul de FUI, la cerere, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) a trecut cel puțin 1 an de la data desemnării;b) la data de la care dorește să renunțe nu are în portofoliu clienți preluați pentru furnizarea în regim de ultimă instanță.(2) În situația în care a fost desemnat FUI prin selecție bazată pe eligibilitate și capabilitate, un furnizor poate renunța la statutul de FUI, la cerere, doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) a trecut cel puțin 1 an de la data desemnării;b) Lista FUI desemnați conține cel puțin 7 furnizori a căror cotă cumulată de piață, calculată conform prevederilor art. 8, este de minimum 70%; (la 25-08-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) c) la data de la care dorește să renunțe nu are în portofoliu clienți preluați pentru furnizarea în regim de ultimă instanță.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), furnizorul transmite la ANRE, cu cel puțin 60 de zile înaintea datei de la care dorește să renunțe, o notificare prin care își exprimă intenția de a renunța la statutul de FUI. (la 08-12-2021, Articolul 21 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )  +  Capitolul III Condiții generale de desfășurare și de încetare a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI  +  Articolul 22(1) Un loc de consum al unui client final poate ajunge în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale: (la 25-08-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:(i) retragerii licenței de furnizare a gazelor naturale;(ii) expirării licenței de furnizare a gazelor naturale și neîndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licențe noi până la data expirării licenței de furnizare existente;b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA;c) în cazul în care FA al clientului final nu își respectă obligația de a deține un contract de echilibrare și acces în PVT încheiat cu OTS, respectiv în situația neîncheierii acestuia conform prevederilor legale în vigoare, precum și în cazul rezilierii sau suspendării acestuia din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale;d) în cazul în care FA al clientului final nu își respectă obligația de a deține contractul pentru prestarea unui SR, încheiat cu OR în vederea vehiculării gazelor naturale până la locul de consum al clientului final, respectiv în situația neîncheierii acestuia conform prevederilor legale în vigoare, precum și în cazul rezilierii acestuia din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale;e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA/FUI cu clientul final, dacă clientul final nu își găsește un furnizor; (la 25-08-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) f) în cazul în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale cu noul furnizor, acesta ajunge în situația de a nu mai putea asigura furnizarea gazelor naturale în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. (la 08-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) Un loc de consum poate fi în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), ca de exemplu, dar fără a se limita la aceasta, pentru punerea în funcțiune a unui nou loc de consum pentru care clientul final nu își găsește un furnizor. Astfel de cazuri sunt identificate de către ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanții la piața de gaze naturale (clienți finali, furnizori, OR etc.). (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 23Data preluării de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă este, după caz:a) data de la care își produce efectele decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) pct. (i);b) data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) pct. (ii);c) data de la care își produce efectele decizia de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b);d) data de la care FA al clientului final nu își respectă obligația de a deține un contract de echilibrare și acces în PVT încheiat cu OTS, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c);e) data la care FA al clientului final nu îi asigură acestuia vehicularea gazelor naturale până la locul de consum întrucât nu își respectă obligația de a deține un contract de distribuție și/sau un contract de transport a/al gazelor naturale, după caz, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d);f) data solicitată de către clientul final pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e); (la 25-08-2022, Litera f) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) f^1) data încetării contractului de furnizare încheiat între FA/FUI și clientul final pentru locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e); (la 27-03-2023, Litera f^1) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) f^2) data intrării în vigoare prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu noul furnizor, în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. f); (la 08-12-2021, Articolul 23 din Capitolul III a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) g) data identificată de către ANRE, în cazul locurilor de consum aflate într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2). (la 25-08-2022, Litera g) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 24(1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI are caracter temporar, FUI având obligația să asigure furnizarea în regim de UI atât pentru locurile de consum ale clienților preluați automat, cât și pentru locurile de consum ale clienților preluați la cerere sau la solicitarea ANRE, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) FUI are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale în regim de UI după cum urmează:a) pe o durată de minimum 12 luni de la data preluării, în cazul locurilor de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, care ajung în una dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c) și d), acestea fiind preluate automat;b) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajung în una dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c) și d), acestea fiind preluate automat;c) de la data preluării și până la data încetării suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în cazul locurilor de consum care ajung în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), acestea fiind preluate automat; în cazul în care FA cu licența de furnizare a gazelor naturale suspendată pierde calitatea de furnizor în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), FUI va asigura în continuare clienților preluați furnizarea gazelor naturale în regim de UI, în condițiile prevăzute la lit. a) și b);d) pe o durată de minimum 12 luni de la data preluării, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, care ajunge în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), acesta fiind preluat automat; (la 27-03-2023, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) e) pe o durată de minimum 12 luni de la data preluării, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, care ajunge în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. f), acesta fiind preluat automat;f) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajunge în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), acesta fiind preluat la cerere;g) pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care ajunge în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. f), acesta fiind preluat automat;h) pe o durată stabilită de către ANRE, în cazul locului de consum aflat într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), acesta fiind preluat la solicitarea ANRE. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), FUI nu are obligația de a furniza gaze naturale clienților finali care la data preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale în următoarele cazuri:a) pentru neplată, până la prezentarea de către clienții finali respectivi a dovezii achitării integrale a sumelor datorate; FUI poate solicita FA confirmarea sumei pentru care clienții finali au prezentat dovada achitării, iar FA are obligația transmiterii confirmării în cel mult 3 zile de la solicitare, lipsa unui răspuns în termenul stabilit fiind considerată confirmarea achitării la zi a sumelor datorate de către clienții finali. În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii dovezii/dovezilor achitării sumelor datorate de către clientul final, FUI notifică OR în vederea reluării alimentării cu gaze naturale;b) din motive tehnice, până la remedierea situației respective, notificată FUI de către OR în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data reluării alimentării cu gaze naturale.c) în situația de întrerupere a alimentării la locul de consum al clientului final, dispusă de operator ca urmare a nerespectării de către clientul final a prevederilor legale referitoare la siguranța alimentării cu gaze naturale și/sau referitoare la instalațiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoși/echipamentele de măsurare, până la remedierea situației respective. (la 25-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (4) În cazul locurilor de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, FUI decide în mod liber dacă prelungește perioada de asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI la locurile de consum ale clienților preluați după împlinirea duratei minime pentru care are această obligație conform prevederilor alin. (2) sau după împlinirea perioadei de prelungire, după caz, și notifică clienților preluați, cu cel puțin 30 de zile înainte, încetarea furnizării gazelor naturale în regim de UI sau, după caz, prelungirea perioadei de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, cu precizarea acesteia. Notificarea poate avea atașată o ofertă de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial. (la 25-08-2022, Articolul 24 din Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 25(1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI este asigurată de către FUI clienților preluați în baza și cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI se publică de către FUI în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de desemnare. (la 08-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de desemnare, FUI are obligația de a solicita fiecărui OSD cu care nu are încheiat un contract de distribuție a gazelor naturale încheierea unui astfel de contract. (la 27-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (4) În situația prevăzută la alin. (3), prin derogare de la regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobat prin ordin al președintelui ANRE, fiecare OSD are obligația de a acorda accesul FUI la SD în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, prin încheierea unui contract de distribuție a gazelor naturale pe durată nedeterminată, cu respectarea contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale aprobat prin ordin al președintelui ANRE. (la 27-03-2023, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (5) Contractul de distribuție a gazelor naturale prevăzut la alin. (4) produce efecte în perioada în care furnizorul care are și calitatea de FUI asigură furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali racordați în sistemul de distribuție respectiv, indiferent dacă acestea beneficiază de furnizarea gazelor naturale în regim de UI sau în regim concurențial. (la 27-03-2023, Alineatul (5) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (6) OSD are obligația menținerii unor evidențe distincte referitoare la locurile de consum pentru care FUI asigură furnizarea în regim de UI, respectiv la locurile de consum pentru care se asigură furnizarea în regim concurențial, în scopul raportării distincte a acestora către FUI. (la 27-03-2023, Alineatul (6) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (7) Contractul de distribuție încheiat distinct între FUI și OSD pentru locurile de consum la care se asigură furnizarea în regim de UI încetează de drept la data de 1 mai 2023, dată până la care OSD va realiza trecerea locurilor de consum respective în contractul de distribuție încheiat cu furnizorul pentru locurile de consum la care se asigură furnizarea în regim concurențial, cu excepția situației în care nu există un astfel de contract de distribuție încheiat cu furnizorul, caz în care contractul de distribuție încheiat distinct între FUI și OSD rămâne în vigoare și devine contract de distribuție unic pentru locurile de consum la care se asigură furnizarea atât în regim de UI, cât și în regim concurențial. (la 27-03-2023, Articolul 25 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Articolul 26Desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru clienții finali ale căror locuri de consum sunt preluate automat se face cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, astfel: a) fără a fi necesară semnarea contractului încheiat cu FUI, pentru locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh; în cazul în care clientul preluat solicită FUI semnarea și transmiterea contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI încheiat cu FUI, acesta are obligația de a-l transmite clientului în termen de maximum 5 zile lucrătoare;b) în baza unui contract de furnizare încheiat și semnat cu FUI, pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh. În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI și data semnării contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI între clientul preluat și FUI se admite prestarea de către FUI a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru locurile de consum ale clientului preluat fără existența unui contract semnat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI. (la 25-08-2022, Articolul 26 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 27Desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru clienții finali care solicită preluarea de către FUI se face în baza unui contract de furnizare, pe care clienții finali au obligația să îl încheie cu FUI, cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.  +  Articolul 28(1) Pentru acoperirea riscului de neplată, FUI are dreptul de a solicita clientului preluat cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh la locul de consum constituirea unei garanții financiare, în situațiile prevăzute la art. 22, după data transmiterii de către FUI a informării de preluare, cu excepția situației prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), caz în care FUI poate solicita constituirea garanției financiare după primirea din partea clientului final a cererii de preluare în regim de ultimă instanță a locului de consum. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (1^1) În situațiile prevăzute la alin. (1), FUI transmite clientului solicitarea de constituire a garanției financiare în cuantumul stabilit conform prevederilor alin. (2) sau (2^2), după caz, cu precizarea posibilității clientului de a opta pentru plata în avans. În cazul în care clientul final optează pentru plata garanției, acesta are obligația de a o constitui în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (la 25-08-2022, Articolul 28 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) Valoarea garanției financiare nu poate fi mai mare decât contravaloarea cantității de gaze naturale estimate a se consuma de către clientul preluat în perioada contractuală, calculată la prețul mediu ponderat al PZU determinat pe baza informațiilor publicate de către operatorii pieței centralizate de gaze naturale pentru luna calendaristică anterioară, la care se adaugă tarifele de transport și de distribuție al/a gazelor naturale, după caz. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2^1) Consumul estimat de gaze naturale prevăzut la alin. (2) se determină de către FUI:a) pe baza consumului realizat de către clientul preluat automat în perioada similară din anul anterior preluării, iar atunci când acest lucru nu este posibil, pe baza consumului convenit de către părți;b) ca valoare maximă dintre cantitatea estimată de către clientul final a fi consumată în perioada contractuală, prevăzută în cererea de preluare transmisă FUI, și consumul realizat de acesta în perioada similară din anul anterior preluării. (la 25-08-2022, Articolul 28 din Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2^2) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, valoarea garanției financiare nu poate fi mai mare decât contravaloarea cantității de gaze naturale estimate a se consuma de către clientul preluat în perioada contractuală, calculată la prețul stabilit conform prevederilor acestei scheme de sprijin. Consumul estimat de gaze naturale se determină de către FUI conform prevederilor alin. (2^1). (la 25-08-2022, Articolul 28 din Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) În cazul în care clientul preluat nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile de plată față de FUI în termenele prevăzute în contractul de furnizare, la împlinirea a 5 zile de la data scadentă a facturii FUI are dreptul să execute garanția financiară în limita obligațiilor de plată neachitate, cu notificarea transmisă clientului final cu cel puțin 3 zile înainte.(4) Garanția financiară constituită își încetează valabilitatea în a 60-a zi de la data încetării contractului prin ajungerea lui la termen.(5) Clientul final poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție financiară prin plata în avans a consumului estimat de gaze naturale. În acest sens, clientul final solicită FUI, în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (1), opțiunea de plată în avans, cu precizarea cantității de gaze naturale estimate a fi consumată în perioada contractuală. (la 27-03-2023, Alineatul (5) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (6) În situația în care clientul final optează pentru plata în avans, FUI emite și transmite acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (5), factura de avans. Suma de plată în avans nu poate fi mai mare decât valoarea garanției financiare, stabilită conform prevederilor alin. (2) sau (2^2), după caz, clientul final având obligația de a o plăti în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii. (la 25-08-2022, Alineatul (6) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (7) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare, diferența este plătită de către clientul final la data scadentă a facturii.(8) FUI este îndreptățit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării și data constituirii garanției financiare, respectiv data achitării facturii de avans, să factureze zilnic clientul preluat, pe baza datelor de măsurare transmise de către OR și a prețului mediu ponderat al PZU, determinat pe baza informațiilor publicate de către operatorii pieței centralizate de gaze naturale pentru luna calendaristică anterioară, la care se adaugă tarifele de transport și de distribuție al/a gazelor naturale, după caz, iar clientul preluat are obligația să achite această factură în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia. (la 25-08-2022, Articolul 28 din Capitolul III a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 29Obligația FUI de asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI încetează în una dintre următoarele situații:a) la data de la care își produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial încheiat de către clientul preluat cu un FC;b) la împlinirea duratei prevăzute la art. 24 alin. (2);c) în situația neachitării de către clientul preluat a facturii reprezentând contravaloarea obligațiilor de plată aferente asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI de către FUI;d) în situația neconstituirii de către clientul final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh la locul de consum a garanției financiare, respectiv a neachitării facturii de avans sau a facturii zilnice, prevăzute la art. 28; (la 25-08-2022, Litera d) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) e) în situația exprimării de către clientul preluat a dezacordului privind preluarea de către FUI, în condițiile prezentului regulament;f) în situația neîncheierii contractului de furnizare de către clientul preluat care are această obligație, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 30(1) FUI este îndreptățit să factureze și să recupereze de la clientul preluat contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de UI, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și cu datele/informațiile din documentele transmise respectivului client. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) În cazul în care clientul preluat nu achită la termen facturile emise de FUI pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (1), FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.(3) Prestarea activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI fără contract de furnizare semnat între FUI și clientul preluat nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligația achitării facturilor emise de FUI conform alin. (1) și nici de alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina clienților finali. (la 25-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 30 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 30^1(1) În perioada desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, FUI are obligația de a notifica OR orice schimbare a elementelor de natură administrativă referitoare la un loc de consum preluat și/sau client preluat, în termen de maximum 5 zile de la data primirii informațiilor, iar OR are obligația de a opera modificarea respectivă.(2) Schimbarea elementelor de natură administrativă referitoare la un loc de consum preluat și/sau client preluat nu are ca efect modificarea duratei de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la locul de consum respectiv, stabilită conform prevederilor art. 24 alin. (2). (la 27-03-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Capitolul IV Modalitatea de stabilire a prețurilor aplicate de către FUI și a Clasamentului FUI  +  Secţiunea 1 Principii de stabilire a prețurilor aplicate de către FUI la facturarea clienților preluați  +  Articolul 31(1) Pentru clienții preluați în regim de UI, FUI aplică, pentru fiecare lună calendaristică, începând cu data preluării, prețul facturat pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI, determinat astfel:a) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de transport al gazelor naturale:P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + CU_tr-FUI;b) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale:P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + CU_tr-FUI*) + Td_x;c) pentru clienții preluați care sunt racordați la conductele de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale:P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI + Tam**);d) pentru clienții preluați care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR:P_FUI = CU_ach-FUI + CU_fz-FUI,unde:P_FUI - prețul facturat pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);CU_ach-FUI - componenta unitară de achiziție a gazelor naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, realizată pentru luna de facturare (lei/MWh);CU_fz-FUI - componenta unitară de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, realizată pentru luna de facturare (lei/MWh);CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale (lei/MWh);Td_x - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria «x» de clienți finali în care este încadrat clientul respectiv (lei/MWh);Tam - tariful pentru accesul terților la conductele de alimentare din amonte stabilit de către OCA (lei/MWh).(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația în care pentru anumite perioade determinate valoarea P_FUI este stabilită prin alte acte normative, FUI aplică această valoare.  +  Articolul 32(1) Valoarea componentei CU_ach-FUI aplicată la facturarea clienților preluați se calculează de către FUI, pentru fiecare lună de facturare, și este egală cu prețul mediu de achiziție a gazelor naturale necesare asigurării consumului clienților preluați realizat în luna respectivă, inclusiv cu contravaloarea gazelor naturale transferate între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care sunt desemnați FUI.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația în care pentru anumite perioade determinate valoarea componentei de achiziție este stabilită prin alte acte normative, FUI aplică această valoare.  +  Articolul 33(1) Valoarea componentei CU_fz-FUI aplicată la facturarea clienților preluați se calculează de către FUI, pentru fiecare lună de facturare, și include costul justificat aferent desfășurării activității de furnizare în regim de UI, costul participării la piețele centralizate și o cotă rezonabilă de profit, reflectate în documentele financiar-contabile.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația în care pentru anumite perioade determinate valoarea componentei de furnizare a gazelor naturale este stabilită prin alte acte normative, FUI aplică această valoare.  +  Articolul 34(1) Valoarea componentei CU_tr-FUI aplicabilă unei perioade este determinată de către FUI pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcție de:a) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă;b) componenta volumetrică.(2) Perioada pentru care este aplicabilă valoarea CU_tr-FUI se stabilește de către FUI și nu poate fi mai mică de 3 luni calendaristice, cu excepția situației în care în această perioadă se stabilește o nouă valoare, mai mică, pentru această componentă; perioada de valabilitate de 3 luni calendaristice se calculează începând de la data fiecărei modificări. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), în situația în care pentru anumite perioade determinate valoarea componentei de transport este stabilită prin alte acte normative, FUI aplică această valoare.  +  Articolul 34^1(1) În cel mult 25 de zile de la începerea fiecărei luni, FUI publică, în secțiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, prețurile de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru luna calendaristică anterioară aplicate la facturarea clienților preluați aflați în portofoliul său, determinate conform prevederilor art. 31. În cel mult două zile lucrătoare de la publicarea acestor prețuri, FUI are obligația să le transmită, defalcate pe componente, la adresele de e-mail publicate de ANRE pe pagina proprie de internet la secțiunea special dedicată FUI, într-un document semnat de către reprezentantul legal.(2) Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt obligatorii și se aplică de către FUI clienților preluați, cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Secţiunea a 2-a Principii aplicate la stabilirea Clasamentului FUI  +  Articolul 35(1) Cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de sfârșitul fiecărei luni calendaristice, în vederea stabilirii Clasamentului FUI în ordinea crescătoare a valorilor cumulate ale componentelor de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI, aceștia au obligația să transmită, prin e-mail, la adresele publicate de ANRE pe pagina proprie de internet, la secțiunea special dedicată FUI, într-un document semnat de către reprezentantul legal: *) În cazul unui sistem de distribuție a gazelor naturale conectat la o conductă de alimentare din amonte aferentă producției gazelor naturale, CU_tr-FUI se va înlocui cu Tam, după caz, în funcție de soluția tehnică de alimentare a clientului preluat.**) În funcție de soluția tehnică de alimentare a clientului preluat, dacă este cazul, la formula de preț se va adăuga și CU_tr-FUI și/sau Td_x. a) valorile următoarelor componente de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI pentru luna calendaristică următoare:(i) CU_ach-FUI_estimată, reprezentând componenta unitară de achiziție a gazelor naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, estimată pentru luna calendaristică următoare (lei/MWh);(ii) CU_fz-FUI_estimată, reprezentând componenta unitară de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, estimată pentru luna calendaristică următoare (lei/MWh);(iii) CU_tr-FUI, determinată conform prevederilor art. 34, cu precizarea perioadei de aplicare;b) o informare privind capacitatea de preluare, detaliată pe următoarele componente:(i) numărul de locuri de consum ale clienților finali din portofoliul propriu cărora le asigură furnizarea gazelor naturale în regim concurențial;(ii) numărul de locuri de consum ale clienților preluați cărora le asigură furnizarea gazelor naturale în regim de UI, dacă este cazul.(2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii datelor prevăzute la alin. (1), ANRE publică pe pagina proprie de internet Clasamentul FUI în ordinea crescătoare a valorilor cumulate ale componentelor de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI transmise de către aceștia; în situația în care există doi sau mai mulți furnizori clasați pe același loc, ordinea acestora în Clasamentul FUI este stabilită în ordinea descrescătoare a cotei de piață, calculată prin ponderarea egală a numărului de locuri de consum ale clienților finali din portofoliu și a cantității de gaze naturale vândute acestora, din ultimele 12 luni pentru care există date publicate pe pagina de internet a ANRE.  +  Articolul 35^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 35 alin. (1), în perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, FUI nu transmit valorile componentelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a).(2) Prin derogare de la prevederile art. 35 alin. (2), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, ANRE stabilește și publică pe pagina proprie de internet Clasamentul FUI în ordinea crescătoare a cotei de piață aferente ultimei luni pentru care există date publicate pe pagina proprie de internet, calculată prin ponderarea egală a numărului de locuri de consum ale clienților finali și a cantității de gaze naturale vândute acestora, astfel încât, începând cu luna septembrie 2022, fiecărui FUI să îi fie alocată câte o lună calendaristică, în ordinea clasamentului, procedura fiind reluată similar după finalizarea acestuia. La stabilirea acestui clasament nu sunt luați în considerare FUI pentru care s-a emis decizia prin care se constată încetarea aplicabilității deciziei de desemnare în calitate de FUI, cu aplicabilitate ulterioară datei de stabilire a clasamentului.(3) În cazul în care ANRE desemnează un FUI nou, acesta va fi inclus pe ultima poziție din Clasamentul FUI prevăzut la alin. (2); în situația desemnării, în același timp, a mai multor FUI noi, aceștia vor fi incluși pe ultimele poziții ale Clasamentului FUI prevăzut la alin. (2), în ordinea crescătoare a cotei de piață aferente ultimei luni pentru care există date publicate pe pagina de internet a ANRE, calculată prin ponderarea egală a numărului de locuri de consum ale clienților finali și a cantității de gaze naturale vândute acestora.(4) În cazul în care unui FUI îi încetează această calitate, Clasamentul FUI prevăzut la alin. (2) se renumerotează după eliminarea FUI respectiv. (la 25-08-2022, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Capitolul V Modalitatea de preluare a locurilor de consum ale clienților finali în vederea asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI  +  Secţiunea 1Criterii de stabilire a FUI care va prelua locurile de consum care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale (la 25-08-2022, Titlul Sectiunii 1 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 36(1) În cazul apariției uneia dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-d), locurile de consum în cauză vor fi preluate de către un FUI nominalizat de ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, pe baza următoarelor criterii:a) criteriul «costul cel mai mic», prin compararea valorilor cumulate ale componentelor CU_ach-FUI_estimată, CU_fz-FUI_estimată și CU_tr-FUI publicate de către ANRE pe pagina proprie de internet în Clasamentul FUI, valabile la data preluării;b) criteriul capacității de preluare, prin verificarea îndeplinirii condiției ca numărul total de locuri de consum preluate să nu fie mai mare de 30% din numărul de locuri de consum ale clienților finali din portofoliul propriu cărora le asigură furnizarea gazelor naturale în regim concurențial; numărul total de locuri de consum preluate reprezintă numărul de locuri de consum preluate anterior la care încă se mai asigură furnizarea gazelor naturale în regim de UI, la care se adaugă numărul locurilor de consum aflate în situația de a fi preluate;c) criteriul disponibilității de preluare, în cazul în care furnizorul nu îndeplinește criteriul de la lit. b).(2) ANRE va stabili FUI nominalizat să preia locurile de consum în cauză prin parcurgerea următoarelor etape:a) se verifică dacă FUI cu «costul cel mai mic» aflat pe prima poziție din Clasamentul FUI prevăzut la art. 35 alin. (2) îndeplinește criteriul capacității de preluare prevăzut la alin. (1) lit. b);b) în situația în care îndeplinește criteriul capacității de preluare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta este stabilit ca fiind FUI nominalizat să preia locurile de consum respective;c) în situația în care nu îndeplinește criteriul capacității de preluare prevăzut la alin. (1) lit. b), ANRE verifică disponibilitatea de preluare a acestui FUI, prin solicitarea unei confirmări în scris în aceeași zi lucrătoare;d) în situația în care FUI notificat conform prevederilor lit. c) confirmă disponibilitatea de preluare, acesta este stabilit ca fiind FUI nominalizat să preia locurile de consum respective;e) în situația în care FUI notificat conform prevederilor lit. c) refuză preluarea acestor locuri de consum, se reiau etapele prevăzute la lit. b)-d) pentru FUI de pe următoarea poziție din Clasamentul FUI prevăzut la art. 35 alin. (2), până la stabilirea FUI nominalizat să preia locurile de consum respective. (la 25-08-2022, Articolul 36 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 36^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 36, pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, în cazul apariției uneia dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-d), locurile de consum în cauză vor fi preluate de către un FUI nominalizat de ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, pe baza următoarelor criterii:a) criteriul lunii de alocare, stabilită prin Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2);b) criteriul capacității de preluare, prin verificarea îndeplinirii condiției ca numărul total de locuri de consum preluate să nu fie mai mare de 30% din numărul de locuri de consum ale clienților finali din portofoliul propriu cărora le asigură furnizarea gazelor naturale în regim concurențial; numărul total de locuri de consum preluate reprezintă numărul de locuri de consum preluate anterior la care încă se mai asigură furnizarea gazelor naturale în regim de UI, la care se adaugă numărul locurilor de consum aflate în situația de a fi preluate;c) criteriul disponibilității de preluare, în cazul în care furnizorul nu îndeplinește criteriul de la lit. b).(2) ANRE va stabili FUI nominalizat să preia locurile de consum în cauză prin parcurgerea următoarelor etape:a) se verifică dacă FUI stabilit în Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2) pentru luna calendaristică în care trebuie preluate locurile de consum îndeplinește criteriul capacității de preluare prevăzut la alin. (1) lit. b);b) în situația în care îndeplinește criteriul capacității de preluare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta este stabilit ca fiind FUI nominalizat să preia locurile de consum respective;c) în situația în care nu îndeplinește criteriul capacității de preluare prevăzut la alin. (1) lit. b), ANRE verifică disponibilitatea de preluare a acestui FUI, prin solicitarea unei confirmări în scris în aceeași zi lucrătoare;d) în situația în care FUI notificat conform prevederilor lit. c) confirmă disponibilitatea de preluare, acesta este stabilit ca fiind FUI nominalizat să preia locurile de consum respective;e) în situația în care FUI notificat conform prevederilor lit. c) refuză preluarea acestor locuri de consum, se reiau etapele prevăzute la lit. b)-d) pentru FUI de pe următoarea poziție din Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2), până la stabilirea FUI nominalizat să preia locurile de consum respective.(3) În cazul în care FUI care îndeplinește criteriul capacității de preluare a fost ultimul FUI nominalizat să preia locurile de consum care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-d), se reiau etapele prevăzute la lit. b)-d) pentru FUI de pe următoarea poziție din Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2), până la stabilirea FUI nominalizat să preia locurile de consum respective. (la 25-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 37(1) În cazul apariției situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh va fi preluat, la solicitarea clientului final, de către un FUI ales în mod liber de către client dintre cei desemnați de ANRE.(2) În cazul apariției situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), FUI nominalizat să preia automat locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh este FUI care are costul cel mai mic la acea dată, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI prevăzut la art. 35 alin. (2), cu excepția situației în care, la încetarea contractului de furnizare, clientul declară că nu mai dorește să consume gaze naturale la locul de consum respectiv, caz în care OR întrerupe alimentarea cu gaze naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 37 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (3) În cazul apariției situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f), FUI nominalizat să preia automat locul de consum este FUI care are costul cel mai mic la acea dată, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI prevăzut la art. 35 alin. (2). (la 25-08-2022, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 37^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (1), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, în cazul apariției situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), FUI care are obligația să preia locurile de consum, la solicitarea clientului final, este:a) FUI numit de ANRE conform prevederilor art. 37^2, pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale producătorilor de energie termică, denumiți în continuare PET;b) FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2), pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, altele decât cele prevăzute la lit. a). (la 27-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 37^1 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (2) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (2), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, în cazul apariției situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), FUI nominalizat să preia automat locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh este FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2), cu excepția situației în care, la încetarea contractului de furnizare, clientul declară că nu mai dorește să consume gaze naturale la locul de consum respectiv, caz în care OR întrerupe alimentarea cu gaze naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 37^1 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (3) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (3), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, în cazul apariției situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f), FUI nominalizat să preia automat locul de consum este FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI prevăzut la art. 35^1 alin. (2). (la 25-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 37^2(1) Pe perioada aplicării schemei de sprijin, pentru perioade consecutive de 12 luni începând cu perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, denumite în continuare «perioade de alocare», ANRE numește FUI, dintre cei desemnați, pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale fiecărui PET pentru situația în care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum, integral sau parțial, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 6.(2) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (2) lit. f), FUI numit de ANRE are obligația ca în perioada de alocare să asigure furnizarea gazelor naturale pentru locurile de consum ale PET repartizate acestuia de către ANRE, în intervalele de timp pentru care PET nu are asigurată furnizarea de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum, integral sau parțial, pentru diferența de cantitate rămasă de acoperit.(3) FUI numit de ANRE stabilește împreună cu PET repartizat intervalele de timp pentru care PET nu are asigurată furnizarea de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum, integral sau parțial, precum și diferența de cantitate rămasă de acoperit de către FUI.(4) FUI numit de ANRE are obligația de a notifica ANRE cu privire la intervalele de timp și cantitatea pentru care va asigura PET furnizarea gazelor naturale în regim de UI, stabilite împreună cu acesta potrivit prevederilor alin. (3). (la 27-03-2023, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Articolul 38În cazul apariției situației prevăzute la art. 22 alin. (2), locurile de consum în cauză vor fi preluate de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, în funcție de specificul situației identificate. (la 25-08-2022, Articolul 38 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenței de furnizare a FA  +  Articolul 39(1) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) și b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data expirării licenței/emiterii deciziei de retragere/ suspendare a licenței de furnizare a FA, ANRE transmite OTS, fiecărui OSD și/sau fiecărui OCA în sistemele cărora sunt racordate locuri de consum deservite de FA, după caz, și FUI nominalizat, precum și spre știința FA o informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul FA ca urmare a expirării/retragerii/suspendării licenței de furnizare a FA și data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA, precum și perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), OTS/OSD/OCA, în sistemul/conducta căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților finali ai FA, întocmește lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și o transmite FUI și spre știința ANRE.(2^1) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), FA întocmește lista locurilor de consum ale clienților finali care trebuie să fie preluați de către FUI, conform anexei nr. 3, completând câte un formular pentru fiecare OR, cu defalcare pe clienți casnici și noncasnici, și o transmite FUI și spre știința ANRE. (la 08-12-2021, Articolul 39 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (3) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FUI are obligația de a solicita OSD în sistemul căruia sunt racordate locurile de consum ale clienților preluați includerea în mod corespunzător a acestora în contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OTS/OSD/OCA a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienților preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 40(1) În cazul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), cu minimum 3 zile lucrătoare anterioare datei încetării suspendării licenței, ANRE transmite FUI, OTS, OSD și/sau OCA în sistemele cărora sunt racordate locuri de consum deservite de FA, după caz, precum și FA o informare privind reluarea activității de furnizare a FA și data la care încetează suspendarea licenței de furnizare a acestuia. (la 08-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 40 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), FUI pune la dispoziția FA lista locurilor de consum preluate pentru care, pe perioada suspendării licenței FA, clienții finali nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 40 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) În termen de o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FA solicită OSD actualizarea contractului de distribuție a gazelor naturale, după caz.(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FA transmite clienților finali din portofoliul său ale căror locuri de consum au fost preluate de către FUI pe perioada suspendării licenței și care, în această perioadă, nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC o informare privind reluarea relației contractuale de la data încetării suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 41(1) În cazul în care FA cu licența de furnizare a gazelor naturale suspendată pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii sau expirării licenței în perioada de suspendare, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data emiterii deciziei de retragere/expirării licenței, ANRE transmite FUI, OTS, OSD și/sau OCA în sistemele cărora sunt racordate locuri de consum deservite de FA, după caz, precum și spre știința FA o informare referitoare la pierderea calității de furnizor a FA și data retragerii/expirării licenței de furnizare a acestuia. (la 08-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 41 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), FUI are obligația ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informării ANRE prevăzute la alin. (1), să notifice clienții preluați de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC, în legătură cu:a) pierderea de către FA a calității de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceștia cu FA;b) asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) și b), de la data de la care își produce efectele decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA/data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA.  +  Secţiunea a 3-a Etape de preluare în situația în care FA al clientului final nu își respectă obligația de a deține un contract de echilibrare și acces în PVT încheiat cu OTS  +  Articolul 42(1) În situația în care FA al clientului final nu încheie cu OTS un contract de echilibrare și acces la PVT, în cazul rezilierii sau suspendării acestuia din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către FA, precum și în cazul rezilierii contractului cu acordul părților înainte de ajungerea la termen, OTS transmite ANRE prin e-mail, la adresele publicate de ANRE pe pagina proprie de internet la secțiunea special dedicată FUI, și spre știința OSD în sistemele cărora sunt racordate locuri de consum deservite de FA, cu 3 zile lucrătoare înainte de data de la care FA nu mai are acces în PVT, o notificare în acest sens care va conține denumirea FA care nu mai are dreptul de a tranzacționa în PVT și confirmarea datei de la care FA nu mai are acest drept. (la 08-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c), în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite FUI nominalizat, precum și spre știința OTS, OSD în sistemele cărora sunt racordate locurile de consum ale clienților în cauză și FA o informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul FA și data încetării accesului în PVT al FA. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 43(1) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 42 alin. (2), OTS/OSD în sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților finali ai FA întocmește lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și o transmite FUI și spre știința ANRE.(1^1) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la art. 42 alin. (2), FA întocmește lista locurilor de consum ale clienților finali care trebuie să fie preluați de către FUI, conform anexei nr. 3, completând câte un formular pentru fiecare OR, cu defalcare pe clienți casnici și noncasnici, și o transmite FUI și spre știința ANRE. (la 08-12-2021, Articolul 43 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (1), FUI are obligația de a solicita OSD în sistemul căruia sunt racordate locuri de consum ale clienților preluați includerea în mod corespunzător a acestora în contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 43 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OTS/OSD a listei prevăzute la alin. (1), FUI transmite clienților preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 4-a Etape de preluare în situația în care FA al clientului final nu își respectă obligația de a deține contractul pentru prestarea unui SR încheiat cu OR  +  Articolul 44(1) În situația neîncheierii cu OR a contractului pentru prestarea unui SR, în cazul rezilierii acestuia din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către FA, precum și în cazul rezilierii contractului cu acordul părților înainte de ajungerea la termen, OR transmite către ANRE prin e-mail, la adresele publicate de ANRE pe pagina proprie de internet la secțiunea special dedicată FUI, o notificare care va conține denumirea FA și, după caz, data de la care se va rezilia contractul. (la 08-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) Pentru preluarea locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d), în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite FUI nominalizat, precum și spre știința OR și, după caz, OTS o informare cu privire la necesitatea preluării locurilor de consum din portofoliul FA și data de la care acesta nu își respectă obligația de a deține contractul pentru prestarea unui SR încheiat cu OR. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor legale/contractuale specifice, contractul pentru prestarea SR de transport încetează de drept ca urmare a rezilierii contractului de echilibrare și acces la PVT încheiat între OTS și FA, pentru preluarea locurilor de consum ale clienților finali ai FA se aplică prevederile art. 42 și 43.  +  Articolul 45(1) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 44 alin. (2), OR întocmește lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și o transmite FUI și spre știința ANRE.(1^1) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la art. 44 alin. (2), FA întocmește lista locurilor de consum ale clienților finali care trebuie să fie preluați de către FUI, conform anexei nr. 3, completând câte un formular pentru fiecare OR, cu defalcare pe clienți casnici și noncasnici, și o transmite FUI și spre știința ANRE. (la 08-12-2021, Articolul 45 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) (2) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la alin. (1), FUI are obligația de a solicita OSD în sistemul căruia sunt racordate locurile de consum ale clienților preluați includerea în mod corespunzător a acestora în contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 45 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (1), FUI transmite clienților preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 5-aEtape de preluare în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA/FUI cu clientul final, dacă clientul final nu își găsește un furnizor pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh (la 25-08-2022, Titlul Secțiunii a 5-a din Capitolul V a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 46(1) În situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, clientul final are dreptul să solicite oricărui FUI dintre cei desemnați de ANRE să îi asigure furnizarea gazelor naturale în regim de UI.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, clientul final are dreptul să solicite FUI stabilit conform prevederilor art. 37^1 alin. (1) să îi asigure furnizarea gazelor naturale în regim de UI.(3) În vederea preluării, clientul final transmite FUI ales conform art. 37 alin. (1) sau stabilit conform art. 37^1 alin. (1), după caz, o cerere de preluare în regim de UI a locului de consum, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei de încetare a contractului de furnizare cu FA.(4) În situația în care, pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, clientul final nu își găsește un furnizor până la data încetării contractului de furnizare încheiat cu FUI, acesta are dreptul să solicite oricărui FUI dintre cei desemnați de ANRE, inclusiv aceluiași FUI, să îi asigure furnizarea gazelor naturale în regim de UI, cu excepția situației în care nu sunt respectate prevederile art. 51 alin. (3). (la 27-03-2023, Alineatul (4) din Articolul 46 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, în situația în care, pentru locul de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, clientul final nu își găsește un furnizor până la data încetării contractului de furnizare încheiat cu FUI, acesta are dreptul să solicite FUI stabilit conform prevederilor art. 37^1 alin. (1) să îi asigure furnizarea gazelor naturale în regim de UI, cu excepția situației în care nu sunt respectate prevederile art. 51 alin. (3). (la 27-03-2023, Alineatul (5) din Articolul 46 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (6) Data de la care se solicită preluarea nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu FA/FUI.(7) În situația în care data de la care se solicită preluarea este ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a gazelor naturale, FUI informează clientul final cu privire la faptul că, în lipsa unui contract de furnizare, va fi întreruptă alimentarea cu gaze naturale a locului de consum de către OR, pe toată perioada cuprinsă între data încetării contractului și data de la care locul de consum se preia de către FUI, clientul final având obligația să achite FUI tariful perceput de OR pentru prestarea activității de reluare a alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum. (la 25-08-2022, Articolul 46 din Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 47(1) În termen de o zi lucrătoare de la data primirii cererii de preluare, FUI informează OR cu privire la solicitarea clientului final, în vederea:a) asigurării continuității în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, dacă data solicitată pentru preluare este data încetării contractului de furnizare cu FA/FUI;b) transmiterii de către OR a informațiilor aferente locului de consum pentru care se solicită preluarea, inclusiv a celor cu privire la motivul încetării contractului de furnizare și a celor cu privire la starea locului de consum, respectiv dacă este întreruptă sau nu alimentarea cu gaze naturale și motivul eventualei întreruperi la locul de consum respectiv; motivul încetării contractului de furnizare se comunică OR de către FA/FUI odată cu solicitarea transmisă OR de încetare a contractului de prestare a SR, respectiv de eliminare din contractul de prestare a SR a locului de consum, după caz;c) includerii în mod corespunzător a locului de consum în contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (2) OR transmite informațiile solicitate de către FUI în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării.(3) După primirea informațiilor de la OR aferente locului de consum, FUI transmite clientului final contractul de furnizare în regim de UI în cel mult o zi lucrătoare, prin modalitatea aleasă de către client, cu precizarea termenului de maximum 5 zile lucrătoare pentru semnarea acestuia, și, după caz, solicitarea de constituire a garanției financiare prevăzute la art. 28 alin. (1), cu precizarea termenului maxim de constituire prevăzut la art. 28 alin. (1^1) și a posibilității clientului final de a opta pentru plata în avans. (la 27-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 47 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (4) În situația neprimirii contractului de furnizare semnat și, după caz, a neconstituirii garanției financiare, respectiv a neplății facturii de avans sau a facturii zilnice prevăzute la art. 28 de către clientul preluat, în cel mult o zi lucrătoare FUI informează OR în vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale la locul de consum, corelativ cu eliminarea acestuia din contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (4) din Articolul 47 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (la 25-08-2022, Articolul 47 din Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 48(1) OR întreprinde măsurile necesare în vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale la locul de consum, de la data încetării contractului cu FA/FUI și până la data la care locul de consum se preia de către FUI sau se încheie un contract cu un FC, cu excepția următoarelor cazuri:a) pentru locul de consum s-a încheiat un contract de furnizare cu un FC cu intrare în vigoare de la data încetării contractului cu FA/FUI;b) a fost transmisă de către clientul final o solicitare de preluare de către FUI de la data încetării contractului cu FA/FUI. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 48 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) În vederea întreruperii alimentării cu gaze naturale, OR comunică clientului final, cu cel puțin 3 zile înaintea datei întreruperii, un preaviz în care se vor menționa data și motivul întreruperii, precum și costurile reluării alimentării locului de consum. (3) În cazul în care solicitarea de preluare este transmisă la o dată ulterioară încetării contractului cu FA/FUI, preluarea de către FUI și reluarea alimentării de către OR se vor realiza, în condițiile prezentului regulament, începând cu data de la care se solicită preluarea. (la 25-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 48 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Secţiunea a 5^1-aEtape de preluare în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA/FUI cu clientul final, dacă clientul final nu își găsește un furnizor pentru locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh (la 25-08-2022, Titlul Secțiunii a 5^1-a din Capitolul V a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 48^1(1) În situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. e), în cel mult două zile lucrătoare de la data încetării contractului de furnizare încheiat de clientul final pentru locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh cu FA/FUI, OR transmite FUI nominalizat conform prevederilor art. 37 alin. (2) lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. OR nu include în listă locurile de consum pentru care nu sunt respectate prevederile art. 51 alin. (3) și locurile de consum pentru care clientul declară că nu mai dorește să consume gaze naturale, caz în care OR întrerupe alimentarea cu gaze naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 27-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 48^1 , Sectiunea a 5^1-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, OR transmite FUI nominalizat conform prevederilor art. 37^1 alin. (2) lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. OR nu include în listă locurile de consum pentru care nu sunt respectate prevederile art. 51 alin. (3) și locurile de consum pentru care clientul declară că nu mai dorește să consume gaze naturale, caz în care OR întrerupe alimentarea cu gaze naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 48^1 , Sectiunea a 5^1-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (3) Motivul încetării contractului de furnizare, în vederea stabilirii încadrării în situația prevăzută la alin. (1), se comunică OR de către FA/FUI odată cu solicitarea transmisă OR de încetare a contractului de prestare a SR, respectiv de eliminare din contractul de prestare a SR a locului de consum, după caz.(4) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, FUI are obligația de a solicita OSD în sistemul căruia este racordat locul de consum al clientului final cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh includerea în mod corespunzător a acestuia în contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (4) din Articolul 48^1 , Sectiunea a 5^1-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (5) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, FUI transmite clienților preluați informarea de preluare, care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4. (la 25-08-2022, Articolul 48^1 din Sectiunea a 5^1-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 48^2În situația prevăzută la art. 48^1 alin. (1), FA/FUI are obligația ca, odată cu notificarea transmisă clientului final cu privire la încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial/în regim de UI, să transmită acestuia o informare cu privire la necesitatea încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial cu orice furnizor de gaze naturale, respectiv modalitatea de preluare de către FUI în situația neîncheierii acestuia. (la 25-08-2022, Articolul 48^2 din Sectiunea a 5^1-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 48^3Abrogat. (la 27-03-2023, Articolul 48^3 din Sectiunea a 5^1-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Secţiunea a 5^2-a Etape de preluare pentru situația în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale cu noul furnizor, acesta ajunge în situația de a nu mai putea asigura furnizarea gazelor naturale (la 25-08-2022, Capitolul V a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 48^4(1) În situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. f), în cel mult două zile lucrătoare de la data la care OR ia cunoștință de faptul că, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale cu noul furnizor, acesta ajunge în situația de a nu mai putea asigura furnizarea gazelor naturale, OR transmite FUI nominalizat conform prevederilor art. 37 alin. (2) lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru perioada de aplicare a prevederilor schemei de sprijin, OR transmite FUI nominalizat conform prevederilor art. 37^1 alin. (2) lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) În cel mult o zi lucrătoare de la data primirii listei locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, FUI are obligația de a solicita OSD în sistemul căruia este racordat locul de consum al clientului final includerea în mod corespunzător a acestuia în contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 48^4 , Sectiunea a 5^2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale, FUI transmite clienților preluați informarea de preluare, care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4. (la 25-08-2022, Secțiunea a 5^2-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Secţiunea a 6-a Alte situații de preluare  +  Articolul 49(1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situație care se încadrează în prevederile art. 22 alin. (2), în cel mai scurt timp după identificarea situației, ANRE transmite către FUI stabilit conform art. 38 și către OR, precum și către FA, dacă este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de consum al clientului final, precizând termenele și condițiile specifice de preluare a acestuia de către FUI. (2) FUI are obligația de a transmite clientului preluat informarea de preluare și către OSD solicitarea de includere în mod corespunzător a acestuia în contractul de distribuție, cu respectarea precizărilor din notificarea ANRE prevăzută la alin. (1). (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Secţiunea a 7-a Trecerea la FUI/FC a clienților finali care se află în situația de a fi preluați  +  Articolul 50(1) În cel mult 7 zile de la data informării de preluare, clientul preluat automat poate transmite FUI dezacordul cu privire la preluare, în scris, prin oricare dintre modalitățile menționate în informarea de preluare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare după primirea dezacordului, FUI solicită OR:a) întreruperea alimentării locului de consum, dar nu mai devreme de data-limită pentru primirea dezacordului, cu transmiterea către clientul final, cu minimum 3 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care va conține data și motivele întreruperii, precum și costurile reluării alimentării locului de consum; tariful perceput de OR pentru prestarea activității de întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se achită de către FUI;b) transmiterea datelor necesare pentru facturarea consumului de gaze naturale înregistrat de către clientul final până la data întreruperii.(3) În cazul în care clientul preluat încheie contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC până la o dată cu cel puțin o zi lucrătoare anterioară datei prevăzute pentru întreruperea alimentării, acest proces se anulează. (4) Clientul preluat are obligația de a plăti FUI contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de UI în perioada cuprinsă între data preluării acestuia de către FUI și data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un FC.  +  Articolul 51(1) Clientul preluat de către FUI poate trece la un FC, cu o notificare transmisă FUI în portofoliul căruia se află, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația în care clientul preluat încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial chiar cu furnizorul desemnat FUI, notificarea prevăzută la alin. (1) nu se mai transmite.(3) Clientul preluat de către un FUI poate trece la un alt FUI doar după parcurgerea perioadei de furnizare prevăzute la art. 24 alin. (2) sau în situația în care FUI care l-a preluat pierde această calitate în perioada de furnizare. (la 27-03-2023, Articolul 51 din Secțiunea a 7-a, Capitolul V a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) (la 25-08-2022, Articolul 51 din Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 52În situația în care clientul preluat nu transmite FUI dezacordul sau nu notifică FUI cu privire la încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC, se consideră că acesta este de acord cu asigurarea în continuare de către FUI a furnizării gazelor naturale în regim de UI.  +  Articolul 53(1) Dacă pentru un loc de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh clientul preluat nu semnează contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia, FUI solicită OR întreruperea alimentării cu gaze naturale la respectivul loc de consum, cu transmiterea către clientul final, cu minimum 3 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care va conține data și motivele întreruperii, precum și costurile reluării alimentării locului de consum; tariful perceput de OR pentru prestarea activității de întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se achită de către FUI. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 53 , Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) În cazul în care clientul preluat încheie contractul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI cu FUI sau contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC până la o dată cu cel puțin o zi lucrătoare anterioară datei prevăzute pentru întreruperea alimentării, acest proces se anulează. (3) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI și data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un FC, se admite prestarea de către FUI a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existența unui contract încheiat cu acesta, cu respectarea contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.(4) Clientul preluat are obligația de a plăti FUI contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de UI în perioada cuprinsă între data preluării acestuia de către FUI și data întreruperii alimentării/data intrării în vigoare a contractului încheiat cu un FC.  +  Articolul 54În cazul în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final, în perioada în care se asigură de către FUI furnizarea gazelor naturale în regim de UI, clientul preluat poate opta pentru încheierea cu un FC a unui contract aferent furnizării în regim concurențial, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului aprobate de către ANRE.  +  Articolul 55În cazul trecerii la un FC a unui loc de consum preluat de către FUI în condițiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale ca urmare a emiterii de către FUI a unei solicitări de întrerupere, reluarea alimentării cu gaze naturale se face de către OR numai ulterior confirmării de către FUI a achitării la zi, de către clientul final, a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI are obligația transmiterii acestei confirmări către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării plăților efectuate în acest sens de clientul respectiv; tariful perceput de OR pentru prestarea activității de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum se achită de către clientul final.  +  Secţiunea a 8-a Obligațiile OR referitoare la alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienților preluați  +  Articolul 56Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienților preluați, care sunt amplasate în zona sa de operare. Costurile gazelor naturale livrate și ale serviciilor reglementate aferente clienților preluați vor fi suportate de către aceștia, prin intermediul prețurilor aplicate de FUI. În cazul în care contractul pentru prestarea SR este încheiat între OR și clientul preluat, costurile serviciilor reglementate sunt suportate de către clientul preluat prin intermediul tarifelor reglementate aplicate de OR.  +  Articolul 57În toate situațiile de preluare a clienților finali de către FUI, OR stabilește, pe baza citirii echipamentelor de măsurare sau, în cazul în care citirea acestora nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, și comunică părților implicate (FUI și, după caz, FA, respectiv FC) indexul echipamentelor de măsurare de la locurile de consum ale clienților finali preluați, amplasate în zona sa de operare, după cum urmează:a) aferent datei de preluare a clienților finali de către FUI, în vederea emiterii de către FA, respectiv de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;b) aferent datei de trecere a clienților preluați la un FC, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FC a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC;c) aferent datei de încetare a suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FA a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenței FA;d) aferent datei încetării de drept a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, în vederea emiterii de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la această dată.  +  Articolul 58(1) În situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) și c), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienții finali, precum și contractele pentru prestarea SR încheiate de către FA cu OR încetează de drept la data preluării de către FUI a locurilor respective de consum, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.(2) În situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienții finali, precum și contractele pentru prestarea SR încheiate de FA cu OR:a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA;b) încetează de drept, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:(i) la data de la care își produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial încheiat de către clientul preluat cu un FC, pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA;(ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor, în condițiile de la art. 22 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenței de furnizare a gazelor naturale în perioada de suspendare.(3) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat/ încheiate de către FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA își produce/produc efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele încheiat/încheiate de către FA cu OR.(4) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat/ încheiate de către clientul preluat cu OR se derulează în continuare conform clauzelor contractuale și cu respectarea reglementărilor în vigoare.(5) La încetarea obligației de asigurare a furnizării gazelor naturale în regim de UI, FUI solicită OR eliminarea locului de consum din contractul de distribuție. (la 27-03-2023, Alineatul (5) din Articolul 58 , Sectiunea a 8-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Articolul 59(1) Fiecare OR are obligația completării și actualizării bazei sale de date cu informațiile prevăzute în anexa nr. 3, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de operare, precum și cu informațiile aferente fiecărui loc de consum, referitoare la:a) furnizorii care l-au deservit și perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;b) dacă a fost/este preluat de către FUI din cauza faptului că nu mai avea asigurată furnizarea gazelor naturale.(2) Lista locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale se transmite de către OR către FUI și spre știința ANRE, în condițiile prezentului regulament, în format scris și în format electronic prelucrabil (fișier MS Excel). (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 59 , Sectiunea a 8-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 60(1) FUI transmite ANRE raportări aferente desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aplicabile.(1^1) Raportarea anuală prevăzută în regulamentul privind separarea contabilă a activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale, aprobat de ANRE, care se transmite până la data de 1 iulie a fiecărui an financiar următor celui pentru care se efectuează raportarea de către FUI care desfășoară activitatea de furnizare în regim de ultimă instanță la clienții preluați aflați în portofoliul său, se remite și la adresele de e-mail publicate de ANRE pe pagina proprie de internet la secțiunea special dedicată FUI; raportarea aferentă anului 2021 va fi remisă la aceste adrese de e-mail până la data de 1 octombrie 2022. (la 25-08-2022, Articolul 60 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) ANRE poate solicita FUI transmiterea unor date și informații suplimentare referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.(3) Furnizorul și/sau OR în sistemele/conductele cărora sunt racordate locurile de consum ale clienților preluați de FUI sunt obligați/este obligat să pună la dispoziția acestuia orice alte date, informații sau documente aferente clienților preluați, necesare îndeplinirii obligațiilor sale conform prevederilor legislației în vigoare. (la 25-08-2022, Articolul 60 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (4) Începând cu data operaționalizării POSF, termenele din prezentul regulament care se aplică în procesul de schimbare a furnizorului vor fi cele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale. (la 25-08-2022, Articolul 60 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 61Transferul de date cu caracter personal se face în condițiile prevăzute de legislația privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  +  Articolul 62Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 27-03-2023, Articolul 62 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )  +  Anexa nr. 1la regulament
  CERERE
  pentru desemnarea în calitate de furnizor de ultimă instanță a gazelor naturale (FUI)
  (Model de întocmire)
  Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)Subscrisa, ...........(denumirea furnizorului solicitant)........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..........................., CUI ............................., cu sediul în localitatea .............................., str. ................................ nr. ........, cod poștal ..........., telefon ...................., fax ....................., e-mail ......................, website ........................., reprezentată legal prin ..............................., în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, solicit desemnarea în calitate de FUI.În susținerea cererii anexez documentația necesară desemnării în calitate de FUI, formată din următoarele documente:– .......................................................................– .......................................................................– .......................................................................– .......................................................................– .......................................................................– .......................................................................
  Reprezentantul legal al furnizorului solicitant,
  ..........................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
   +  Anexa nr. 2la regulament
  CONTRACT-CADRU
  de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță
  1. Părțile contractanteSocietatea, ........................................., cu sediul în localitatea …………………….., str. ……………………………… nr. ………, județul/sectorul ……………………, cod poștal ………, telefon …………………, fax …………………., e-mail …………………………….., www. ……………………………, cod fiscal …………………, înscrisă în registrul comerțului la nr. …………………, având codul IBAN nr. ……………………………….., deschis la ………………...……., reprezentată legal prin ………………………….., denumită în continuare furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,și…………(Se completează cu datele de identificare ale clientului preluat, persoană fizică sau juridică, client casnic sau noncasnic.)…………….., denumit în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract de furnizare a gazelor naturale, denumit în continuare contract.2. Obiectul și durata contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea gazelor naturale de către FUI pentru următorul/următoarele loc/locuri de consum al/ale clientului: (la 27-03-2023, Partea introductivă a Articolului 1 din Punctul 2. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) 1. localitatea …...................…., str. ........................... nr. ………., bl. ……., sc. …., et. …., ap. ……., județul/sectorul …..........……., codul locului de consum (CLC) ........….;2. localitatea ..............…., str. ....................... nr. ………., bl. ……., sc. …., et. …., ap. ……., județul/sectorul …..........……., codul locului de consum (CLC) .........….,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic/tehnice de racordare.  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data preluării de către FUI, durata acestuia fiind stabilită conform prevederilor legale în vigoare.(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Prețul contractului  +  Articolul 3(1) Prețul pentru facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță este stabilit de FUI conform prevederilor legale în vigoare. (la 25-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Punctul 3. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (2) Prețul pentru facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță nu include TVA și accize. Acestea vor fi calculate și incluse în facturile emise de către FUI în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile. (la 25-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Punctul 3. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță stabilit de FUI pentru luna de facturare se aplică de către acesta cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(4) Informații actualizate privind prețul facturat al gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță se pot obține prin intermediul cel puțin a uneia dintre următoarele modalități de informare puse la dispoziția clientului, dar fără a se limita la acestea: (la 25-08-2022, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 3 , Punctul 3. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) a) accesarea paginii de internet a FUI www. ..................... ro, secțiunea ......................;b) apelarea Centrului de relații clienți al FUI, la numărul de telefon ..............................;c) consultarea informațiilor menționate pe factura emisă de FUI.4. Facturare și plată  +  Articolul 4(1) Facturarea gazelor naturale furnizate în regim de ultimă instanță la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se realizează de către FUI pe baza consumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare, exprimat în unități de energie, și a prețului pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță, aferent perioadei de facturare.(2) FUI va emite și va transmite lunar clientului o factură pe baza consumului de gaze naturale măsurat, determinat prin citirea indexului echipamentului de măsurare de către reprezentantul operatorului (denumit în continuare OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul echipamentului de măsurare de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului lunar de gaze naturale:a) determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către client și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de FUI prin intermediul facturii;b) estimat de către FUI conform istoricului de consum, pe baza datelor primite de la OR, care se utilizează doar în situația în care clientul nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii. (la 25-08-2022, Prima teză din Alineatul (2), Articolul 4, Punctul 4 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) (3) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, regularizarea consumului de gaze naturale este inclusă de către FUI în prima factură emisă după citirea indexului echipamentului de măsurare de către OR.  +  Articolul 5(1) Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de către client în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură. În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.(2) Transmiterea facturilor se va realiza prin poștă/curier la locul de consum, dacă părțile nu au stabilit o altă adresă de corespondență, sau pe cale electronică, cu acceptul clientului.  +  Articolul 6(1) Clientul va achita factura prin intermediul oricărei modalități de plată puse la dispoziție de către FUI, detaliate în factură și afișate pe pagina de internet a acestuia.(2) Obligația de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plății de către clientul final, cu excepția situației în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligația în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul FUI a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plății.(3) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client, în scris și motivat, în termen de 15 zile de la data emiterii. Contestațiile vor fi soluționate de FUI în termenele și condițiile prevăzute de Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de către ANRE.  +  Articolul 7(1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI va emite și va trimite clientului o factură finală de regularizare, în baza indexului echipamentului de măsurare transmis de către OR.(2) În situația în care factura finală de regularizare conține un sold pozitiv, clientul are obligația să achite contravaloarea acesteia până la termenul de scadență.(3) În situația în care factura finală de regularizare conține un sold negativ, FUI are obligația să returneze clientului suma datorată în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, respectiv de la data primirii informațiilor necesare efectuării plății, după caz. FUI asigură clientului cel puțin o modalitate de plată directă a sumei datorate, fără costuri suplimentare; în cazul în care clientul alege o modalitate de plată care implică costuri suplimentare din partea FUI, acestea sunt suportate de către client, cu excepția situației în care plata se face prin transfer bancar. (la 08-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 , Punctul 4. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 ) 5. Răspunderea contractuală  +  Articolul 8(1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 5 zile de la data scadenței, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 5 zile de la data scadenței conduce la facturarea de către FUI și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, calculate asupra valorii neachitate la data scadenței, pentru fiecare zi de întârziere. Dobânzile penalizatoare îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform prevederilor Codului de procedură fiscală;b) sunt datorate din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;c) totalul lor nu poate depăși valoarea neachitată la data scadenței.  +  Articolul 9Dacă sumele datorate de către client nu au fost achitate în termen de 5 zile de la data scadenței și valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:a) transmite clientului un preaviz conținând informații privind cauza care poate conduce la întreruperea furnizării gazelor naturale la locul de consum, data de la care FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu gaze naturale a locului de consum în cazul inacțiunii clientului, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care clientul va trebui să îl achite pentru reluarea furnizării. Preavizul de întrerupere a furnizării gazelor naturale pentru neachitarea facturii se transmite prin poștă/curier sau prin poștă electronică în cazul în care clientul a acceptat această modalitate de comunicare, cu cel puțin 15 zile înainte de data estimată pentru întrerupere în cazul locului de consum al clientului casnic, respectiv cu cel puțin 3 zile calendaristice în cazul locului de consum al clientului noncasnic; (la 27-03-2023, Litera a) din Articolul 9 , Punctul 5. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 ) b) solicită OR întreruperea alimentării cu gaze naturale a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului, conform preavizului de întrerupere. (la 25-08-2022, Articolul 9 din Punctul 5. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )  +  Articolul 10(1) În cazul în care plătește integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preaviz, clientul comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalitățile de comunicare puse la dispoziție de acesta, documentul prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.(2) În cazul în care clientul efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu gaze naturale, acesta poate solicita FUI reluarea furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță la locul de consum. Clientul trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății datorate, precum și a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum.(3) FUI are obligația de a transmite OR solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării care respectă condițiile prevăzute la alin. (2); în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de FUI în timpul programului acestuia de lucru, se consideră primită în următoarea zi lucrătoare.(4) OR are obligația de a soluționa cererea primită și de a presta activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării, cu condiția permiterii de către client a accesului reprezentantului OR în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum.  +  Articolul 11În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu gaze naturale, FUI are dreptul să rezilieze contractul, cu un preaviz de cel puțin 15 zile.  +  Articolul 12(1) În cazul în care FUI nu își onorează, din culpa proprie, obligațiile în conformitate cu prevederile contractului, clientul este îndreptățit să solicite și să primească daune-interese în funcție de prejudiciul efectiv cauzat de culpa FUI, stabilit pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către instanțele judecătorești competente.(2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, FUI are obligația să plătească penalități clientului, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de către ANRE.6. Drepturile și obligațiile părților6.1. Drepturile clientului  +  Articolul 13Clientul are, în principal, următoarele drepturi:a) să fie alimentat și să consume gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractului;b) să solicite FUI modificarea adresei de corespondență și/sau a modalității de comunicare pentru primirea facturilor/comunicărilor;c) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în intervalul de timp și în condițiile comunicate de către FUI prin intermediul facturii;d) să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii, puse la dispoziție de FUI, și să utilizeze oricare dintre aceste modalități de plată;e) să solicite FUI și să primească de la acesta, în mod gratuit, informații privind conținutul facturilor de gaze naturale;f) să își schimbe furnizorul de gaze naturale în mod gratuit, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;g) să înainteze o plângere FUI referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfășurată de către acesta la locul de consum și să beneficieze de un standard ridicat de soluționare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de către ANRE; în cazul în care nu este mulțumit de soluția dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluționat pe cale amiabilă, acesta are dreptul de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanței competente;h) să solicite FUI întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor proprii sau ale OR;i) să denunțe contractul, în mod gratuit, în situația în care nu acceptă modificările și/sau completările condițiilor/clauzelor contractuale, notificate de FUI;j) orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.6.2. Obligațiile clientului  +  Articolul 14Clientul are, în principal, următoarele obligații:a) să achite integral facturile emise de către FUI și eventualele dobânzi de întârziere aferente, în termenul și în condițiile prevăzute în contract;b) să achite FUI tariful perceput de operator pentru prestarea activității de reluare a alimentării la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță întrerupte pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale;c) să permită accesul reprezentantului OR în scopul prestării activității de întrerupere/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, în cazul în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea clientului;d) să plătească contravaloarea eventualelor taxe/tarife/ impozite impuse de autorități și incluse de FUI în facturile emise, conform prevederilor legale în vigoare;e) să anunțe FUI modificarea datelor sale de identificare și/sau de corespondență, necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a clientului pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație;f) orice alte obligații prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.6.3. Drepturile FUI  +  Articolul 15FUI are, în principal, următoarele drepturi:a) să încaseze contravaloarea facturilor emise în condițiile prezentului contract;b) să perceapă clientului dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute de contract;c) să încaseze contravaloarea eventualelor tarife/taxe/impozite impuse de autorități, conform prevederilor legale în vigoare;d) să solicite OR prestarea activității de întrerupere a furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, precum și în următoarele cazuri:(i) la solicitarea clientului;(ii) pentru neachitarea de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în termenul prevăzut în contract și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății;e) să solicite OR prestarea activității de reluare a alimentării cu gaze naturale, în vederea reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final în condițiile prevăzute în contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;f) să încaseze de la client tariful perceput de OR pentru prestarea activității de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale;g) să rezilieze contractul în situația încetării dreptului de proprietate sau de folosință al clientului asupra locului de consum, în situația neachitării de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condițiile prevăzute în contract, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare;h) orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.6.4. Obligațiile FUI  +  Articolul 16FUI are, în principal, următoarele obligații:a) să asigure furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță în condițiile contractului;b) să asigure preluarea de la OR/client a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului;c) să factureze clientului contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanță la locul de consum, în termenul și în condițiile prevăzute în contract;d) să pună la dispoziția clientului o gamă largă de modalități de plată a contravalorii consumului de gaze naturale dintre care cel puțin una gratuită (încasare fără comision de plată) și să permită clientului să opteze pentru oricare dintre acestea;e) să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de comunicare a facturilor și a informărilor/notificărilor, printre care și comunicarea pe cale electronică;f) să asigure, în termenul și în condițiile prevăzute în contract, reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte ca urmare a neîndeplinirii de către client a obligațiilor de plată scadente la termenele și în condițiile prevăzute în contract, cu condiția permiterii de către client a accesului reprezentantului OR în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum;g) să notifice clientului, în mod corespunzător și gratuit, orice modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale, și să informeze clientul, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții;h) să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la nivelul prețului de furnizare în regim de ultimă instanță aferent lunii de facturare;i) să soluționeze sesizările clientului privind activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță și să comunice răspunsul către client, conform prevederilor legale;j) să permită clientului schimbarea efectivă a furnizorului, în mod gratuit, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;k) să respecte standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;l) să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;m) orice alte obligații prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat de către ANRE sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.7. Modalități de încetare a contractului  +  Articolul 17(1) Contractul încetează în oricare din următoarele situații:a) prin ajungere la termen, în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din contract;b) prin denunțarea unilaterală de către client, pe baza unei notificări prealabile transmise FUI cu cel puțin două zile lucrătoare anterioare datei de la care dorește încetarea acestuia; (la 25-08-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Punctul 7. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) c) prin reziliere de către FUI în cazul încetării dreptului de proprietate sau de folosință al clientului aferent locului de consum care face obiectul contractului;d) prin reziliere de către FUI, în cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate, în conformitate cu prevederile art. 11;e) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părți a obligațiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la lit. d). În acest caz, rezilierea devine efectivă, în situația în care neexecutarea obligației nu este remediată de partea în culpă în termen de 15 zile de la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest sens.(2) Denunțarea/Rezilierea contractului nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.8. Modificarea circumstanțelor  +  Articolul 18(1) În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanțe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea și/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispozițiile normative intervenite.(2) Orice modificare prevăzută la alin. (1) se realizează în urma unei notificări prealabile a clientului de către FUI cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intre în vigoare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional.(3) Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI sunt notificate de către FUI clienților preluați prin intermediul facturii, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.9. Litigii  +  Articolul 19Prevederile prezentului contract se supun legislației române în vigoare și se interpretează în conformitate cu aceasta.  +  Articolul 20Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 21(1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.(2) În cazul disputelor apărute în derularea relațiilor contractuale, dacă nu ajung la o înțelegere, părțile se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat de ANRE.  +  Articolul 22(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei pentru soluționarea disputelor din cadrul ANRE, por fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot adresa direct instanței judecătorești competente.10. Forța majoră  +  Articolul 23Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.11. Dispoziții finale  +  Articolul 24Prezentul contract se completează cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Codului civil, precum și cu celelalte reglementări specifice în vigoare.  +  Articolul 25Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Semnături
  FUI,
  ………………….
  (prin împuternicit)
  Client,
  …………………….
  (în nume propriu/prin împuternicit)
  NOTĂ:Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru și actelor normative aplicabile în vigoare.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  LISTA
  LOCURILOR DE CONSUM CARE NU MAI AU ASIGURATĂ FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
  (Model de întocmire)
  Date de identificare a locurilor de consum racordate la conducta/sistemul [denumirea operatorului], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumirea furnizorului actual] și care începând cu data de [ (zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumirea furnizorului de ultimă instanță] deoarece nu mai au asigurată furnizarea gazelor naturale:
  Clienți finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh
  Nr. crt.Denumirea clientuluiAdresa locului de consumDate de contactCLCData de la care nu mai este asigurată furnizarea gazelor naturaleStare(*)Observații(**)Categoria de consum(***)Consum total lunar [MWh]
  Luna 1 (****)Luna 2… …Luna 12
  JudețulLocalitateaStradaNr. stradăBlocEtajNr. ap.Cod poștalTelefonE-mailFax
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)
  Clienți finali cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh
  Nr. crt.Denumirea clientuluiAdresa locului de consumDate de contactCLCData de la care nu mai este asigurată furnizarea gazelor naturaleStare(*)Observații(**)Categoria de consum(***)Consum total lunar [MWh]
  Luna 1 (****)Luna 2… …Luna 12
  JudețulLocalitateaStradaNr. stradăBlocEtajNr. ap.Cod poștalTelefonE-mailFax
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)
  Reprezentant .........................................NOTĂ:Lista se completează și se transmite și în format electronic.*) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, fără rezilierea contractului (stare = I), și, de asemenea, motivul întreruperii.**) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă contractul pentru prestarea SR este încheiat de către clientul final direct cu OR (observații = D).***) Această coloană se va completa de către OSD/FA, după caz.****) Ultimele 12 luni anterioare lunii de transmitere. (la 08-12-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 8 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1165 din 08 decembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 4la regulament
  Conținutul minim al informării de preluare transmise de către FUI clienților preluați
  a) data și motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA);b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA:(i) perioada de suspendare (dacă este determinată);(ii) dreptul clienților finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA și, în cazul în care nu uzează de acest drept, revenirea la FA odată cu încetarea suspendării licenței de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;c) condițiile referitoare la plata datoriilor pe care trebuie să le îndeplinească clienții finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, pentru a beneficia de furnizarea gazelor naturale în regim de UI asigurată de către FUI;d) informații cu privire la modalitatea de stabilire a prețului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI ce urmează a fi aplicat de către FUI la facturare și informații cu privire la termenele și condițiile de plată; (la 25-08-2022, Litera d) din Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) e) o referință clară și explicită cu privire la locul/locația de pe pagina de internet a FUI unde pot fi consultate contractul și prețurile din ultimele 12 luni pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI aplicate la facturarea clienților preluați; (la 25-08-2022, Litera e) din Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) f) în cazul locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh se vor menționa:(i) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităților de încheiere a contractului, puse la dispoziția clientului preluat, conform legislației în vigoare;(ii) garanția financiară solicitată, după caz, precum și modalitatea prin care clientul preluat poate înlătura opțiunea de a constitui respectiva garanție financiară; (la 25-08-2022, Litera f) din Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) g) dreptul clienților finali de a încheia contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC, cu precizarea termenului și a condițiilor de transmitere către FUI a notificării privind contractul încheiat cu FC; (la 25-08-2022, Litera g) din Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) h) posibilitatea clienților finali de a-și exprima dezacordul privind preluarea de către FUI, în termen de 7 zile de la data informării de preluare transmise de către FUI, urmată de întreruperea alimentării locului de consum în cazul în care nu se încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu un FC;i) modalitățile prin care clientul final poate transmite FUI dezacordul privind preluarea/notificarea privind încheierea unui contract de furnizare cu un FC.j) informații privind necesitatea transmiterii către FUI a Notificării privind utilizarea produselor energetice și energiei electrice în exceptare de la regimul de accizare potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru a beneficia de scutirea de la plata accizelor în situația în care locul de consum al clientului preluat se încadrează în categoriile prevăzute de Codul fiscal; (la 25-08-2022, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) k) informații cu privire la modalitatea/perioada de transmitere a indexului autocitit; (la 25-08-2022, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 ) l) informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (la 25-08-2022, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 110 din 24 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )
   +  Anexa nr. 5la regulament
  CERERE
  de preluare în regim de ultimă instanță a locului de consum
  (Model de întocmire)
  Solicitantul(a), ................., cu domiciliul/sediul social în localitatea ...................., sectorul/județul ..........................., cod poștal ..............., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon ...................., e-mail ........................., în calitate de client [ ] casnic/[ ] noncasnic, solicit preluarea în regim de ultimă instanță a locului de consum identificat prin codul locului de consum (CLC) ............................, situat în localitatea ........................, sectorul/județul ........................, cod poștal ................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., începând cu data de .................., ca urmare a încetării în data de .......................... a Contractului de furnizare a gazelor naturale nr. ........................, încheiat cu Societatea ................... .Motivul încetării contractului actual: ..........................Cantitatea de gaze naturale pe care estimez că o voi consuma la locul de consum în perioada de preluare de către furnizorul de ultimă instanță este de ...................... MWh.Menționez că la data prezentei cereri:• [ ] nu sunt/[ ] sunt parte într-un contract de furnizare a gazelor naturale;• [ ] nu am/[ ] am debite restante pentru consumul de gaze naturale;• [ ] nu sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale;• [ ] sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale încheiat cu Societatea .............................;• [ ] nu sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale;• [ ] sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale încheiat cu Societatea ......................... .Prin prezenta cerere declar că sunt de acord cu încheierea cu Societatea .................................. a unui contract de furnizare, cu respectarea contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță și la prețul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță stabilit de către FUI în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Modalitatea de transmitere de către FUI a contractului de furnizare este ........................... .Anexez prezentei cereri următoarele documente:– actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie);– declarația pe propria răspundere a solicitantului:(i) privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.);(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.[ ] Declar pe propria răspundere că documentele în copie prezentate pentru încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele.Numele și prenumele .....................În calitate de: [ ] solicitant, în nume propriu/[ ] împuternicit/[ ] reprezentant legalSemnătura ..................... Data ..................... (la 27-03-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 6la regulament
  Modalitatea de numire a FUI pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh
  ale fiecărui PET pentru situația în care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale
  pentru acoperirea necesarului de consum, integral sau parțial, în perioada aplicării schemei de sprijin
  1. Numirea FUI pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale fiecărui producător de energie termică, pentru situația în care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum, integral sau parțial, în perioada aplicării schemei de sprijin, se realizează de către ANRE distinct pentru perioade consecutive de 12 luni, începând cu perioada 1 aprilie 2023 - 31 martie 2024, denumite în continuare «perioade de alocare».2. La solicitarea ANRE, PET transmit autorității următoarele date aferente perioadei de alocare:a) necesarul de consum al locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, defalcat pe fiecare loc de consum în parte; începând cu cea de a doua perioadă de alocare, în situația în care necesarul de consum estimat transmis diferă cu mai mult de +/- 5% față de consumul mediu al unei perioade similare din ultimii doi ani, ANRE va solicita PET reconsiderarea necesarului sau motivarea creșterii/diminuării acestuia;b) cantitățile de gaze naturale contractate sau estimate a fi contractate, dacă este cazul, defalcate pe fiecare loc de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, furnizorii și perioadele de derulare a contractelor respective.3. Datele și informațiile primite de la PET se centralizează și se determină cantitatea totală de gaze naturale estimată pentru acoperirea de către FUI a necesarului de consum al PET pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh în perioada de alocare, prin diferența dintre valorile de la pct. 2 lit. a) și valorile de la pct. 2 lit. b).4. Se determină cantitatea totală de gaze naturale furnizată în regim concurențial clienților finali de către fiecare dintre furnizorii desemnați FUI într-o perioadă anterioară de 12 luni consecutive, similară perioadei de alocare, pe baza datelor transmise de către furnizori la ANRE pentru întocmirea rapoartelor privind rezultatele monitorizării pieței de gaze naturale.5. Pe baza datelor prevăzute la pct. 4 se determină ponderea (%) cantității de gaze naturale furnizate în regim concurențial clienților finali de către fiecare furnizor desemnat FUI în cantitatea totală de gaze naturale furnizată în regim concurențial clienților finali de către toți furnizorii desemnați FUI.6. Pe baza ponderii obținute conform pct. 5, ANRE repartizează proporțional fiecărui FUI cantitatea totală estimată a fi furnizată PET de către acesta în perioada de alocare, astfel încât aceasta să fie aproximativ egală cu cantitatea determinată pentru fiecare FUI conform pct. 3. 7. ANRE va repartiza la FUI locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale PET, urmărind, în măsura în care este posibil, următoarele principii:a) disponibilitatea de preluare exprimată de către unul/mai mulți FUI, la solicitarea ANRE, este prioritară la repartizare;b) în situația în care unul/mai mulți FUI își exprimă disponibilitatea de a prelua suplimentar unul sau mai multe locuri de consum ale PET și astfel se depășește cantitatea repartizată de ANRE, cantitățile repartizate celorlalți FUI se diminuează corespunzător;c) repartizarea tuturor locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale unui PET la același FUI;d) repartizarea locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale unui PET la un FUI cu care acesta a avut/are relații contractuale.8. ANRE transmite către FUI, OR și PET o informare de numire a FUI pentru perioada de alocare, prin care notifică repartizarea locului/locurilor de consum al/ale PET pentru situația în care nu are/nu au asigurată furnizarea de gaze naturale pentru acoperirea necesarului de consum, integral sau parțial, în perioada de alocare, în vederea preluării în intervalele de timp pentru care PET solicită preluarea. 9. În cazul apariției, ulterior repartizării de către ANRE, a unui loc de consum nou cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh al unui PET deja repartizat care nu are asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă sau pentru care sursele nu acoperă întregul necesar de consum, în cel mai scurt timp după identificarea situației, locul de consum în cauză va fi preluat pentru perioada rămasă din perioada de alocare de către un FUI stabilit de ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, în urma unei analize care are la bază necesarul de consum estimat al respectivului loc de consum, precum și principiile prevăzute la pct. 7.10. În cazul apariției, ulterior repartizării de către ANRE, a unui PET nou cu unul sau mai multe locuri de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care nu are/au asigurată furnizarea gazelor naturale sau pentru care sursele nu acoperă întregul necesar de consum, în cel mai scurt timp după identificarea situației, locul/locurile de consum în cauză va/vor fi preluat/preluate pentru perioada rămasă din perioada de alocare de către FUI stabilit/stabiliți de ANRE dintre furnizorii desemnați FUI, în urma unei analize care va avea în vedere și următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea: a) necesarul de consum estimat al locului/locurilor de consum; b) capabilitatea financiară a FUI, analizând valoarea vânzărilor din perioada anterioară de 12 luni consecutive, începând cu ultima lună pentru care au fost transmise date la ANRE pentru întocmirea rapoartelor privind rezultatele monitorizării pieței de gaze naturale;c) cantitățile de gaze naturale repartizate FUI în vederea acoperirii consumului locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale PET și cantitățile de gaze naturale efectiv furnizate de către FUI, până la momentul analizei, în vederea acoperirii consumului locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale PET;d) principiile prevăzute la pct. 7 lit. a)-c).11. FUI, OR și PET vor respecta următoarele termene și condiții:a) în cel mult o zi lucrătoare de la data primirii informării de numire a FUI pentru perioada de alocare, FUI comunică cu PET repartizat pentru stabilirea intervalului/intervalelor de timp din cadrul perioadei de alocare pentru care sursele nu acoperă întregul necesar de consum al locului/locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, precum și a cantității necesare de acoperit de către FUI pentru acestea și, după caz, se inițiază procesul de preluare prin transmiterea unei cereri de preluare în regim de UI conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la regulament;b) la apariția pe parcursul perioadei de alocare a unei situații în care PET nu are asigurată furnizarea gazelor naturale sau pentru care sursele nu acoperă întregul necesar de consum al locului/locurilor de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, în vederea preluării, acesta transmite FUI numit de ANRE o cerere de preluare în regim de UI conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la regulament, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei de încetare a contractului de furnizare cu FA/FUI;c) prin derogare de la lit. b), în vederea preluării începând cu data de 1 aprilie 2023, PET transmite FUI cererea de preluare cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei de încetare a contractului de furnizare cu FA/FUI;d) PET are obligația de a notifica FUI numit de ANRE, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la apariția oricărei modificări a situației privind acoperirea necesarului de consum estimat (spre exemplu, renunțarea la FUI, încheierea de contracte noi cu furnizorii de pe piața concurențială sau cu producătorii, cantitățile de gaze înmagazinate etc.), survenită pe parcursul perioadei de alocare;e) după primirea cererii de preluare din partea PET, FUI și OR aplică prevederile art. 47, coroborate cu prevederile art. 28 din regulament;f) OR trebuie să pună la dispoziția FUI orice alte date sau documente aferente PET sau locurilor de consum repartizate, care îi sunt necesare îndeplinirii obligațiilor conform prevederilor legislației în vigoare;g) după primirea informării de numire a FUI pentru perioada de alocare, în vederea acoperirii riscului de neplată de către PET a contravalorii gazelor naturale furnizate în regim de UI, FUI are dreptul de a solicita o singură dată pentru fiecare interval de timp din cadrul perioadei de alocare, înainte de începerea furnizării gazelor naturale în regim de UI la locurile de consum preluate ale PET, constituirea unei garanții financiare pentru fiecare loc de consum preluat, calculată în conformitate cu prevederile art. 28 din regulament;h) în cazul în care FUI execută garanția depusă pentru motiv de neplată, PET are obligația reîntregirii sumei inițiale în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea primită de la FUI cu privire la executarea garanției;i) regularizarea sumei plătite în avans pentru o lună de livrare se realizează prin factura aferentă consumului înregistrat din aceeași lună de livrare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii aferente consumului înregistrat în luna de livrare, diferența este plătită de către PET la data scadentă a facturii. În cazul în care suma plătită în avans este mai mare decât valoarea facturii lunii de livrare, diferența va fi compensată în contul facturii următoare, cu excepția situației în care PET solicită returnarea acestei diferențe, furnizorul având obligația să o plătească în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data solicitării;j) ultima factură a unui interval de timp din perioada de alocare, în care s-a asigurat furnizarea gazelor naturale în regim de UI, va regulariza toate obligațiile de plată din intervalul de timp respectiv. În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data achitării de către PET a tuturor obligațiilor de plată aferente perioadei de alocare, garanția financiară se restituie PET conform referințelor bancare comunicate FUI de către acesta. (la 27-03-2023, Actul a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 16 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 27 martie 2023 )