ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005  Luând în considerare necesitatea asigurării calității educației, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituționale a calității educației și protecția beneficiarului de educație,ținând cont de necesitatea schimbării situației actuale când România se numără printre foarte puținele țări europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calității educației,având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează asigurarea calității educației.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor organizațiilor furnizoare de educație care operează pe teritoriul României, precum și organizațiilor furnizoare de educație românești care funcționează legal pe teritoriul altor state, potrivit reglementărilor în materie în vigoare. (la 14-09-2011, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență:a) educația se referă la programele și activitățile de formare academica sau profesională inițială și continua.b) organizația furnizoare de educație este o instituție de învățământ. Pot fi organizații furnizoare de educație și alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfășoară activități de învățământ pe baza de programe legal autorizate, de formare inițială și continua; (la 16-04-2006, Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) c) programele de studii concretizează oferta educațională a unei organizații furnizoare de educație;d) beneficiarii direcți ai educației sunt preșcolarii, elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o forma de educație; (la 16-04-2006, Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) e) beneficiarii indirecți ai educației sunt angajatorii, angajații, familiile beneficiarilor direcți și, într-un sens larg, întreaga societate;f) cadrul național al calificărilor cuprinde în mod progresiv și corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atesta nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învățare. Cadrul național al calificărilor este corelat cu cel european corespunzător. (la 16-04-2006, Litera f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 3(1) Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.(2) Evaluarea calității educației consta în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.(3) Asigurarea calității educației este realizata printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor ca organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate. Asigurarea calității exprima capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație în conformitate cu standardele anunțate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continua a calității educației.(4) Controlul calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnata pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.(5) Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiza și acțiune corectivă continua din partea organizației furnizoare de educație, bazata pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință. (la 16-04-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 4(1) Acreditarea organizațiile furnizoare de educație și a programelor lor de studiu este parte a asigurării calității.(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifica respectarea standardelor pentru funcționarea organizațiile furnizoare de educație și a programelor lor de studii. (la 16-04-2006, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 5(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanenta pentru orice organizație furnizoare de educație, precum și pentru angajații acesteia.(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanțare din surse publice a educației. În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă interinstituțională a programelor de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită a programului oferit.(3) Furnizorii de educație trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității lor să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.(4) Politicile de asigurare a calității educației din România sunt permanent corelate cu acțiunile promovate la nivel internațional. (la 16-04-2006, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 16-04-2006, Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Capitolul II Metodologia asigurării calității educației  +  Articolul 7(1) Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultate.(2) Rezultatele sunt exprimate în cunoștințe, competente, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii.(3) Rezultatele obținute în cadrul unui program de studii universitare de doctorat se exprimă și prin calitatea rezultatelor cercetării științifice obținute în cadrul acelui program de către doctoranzi și conducătorii de doctorat. (la 14-09-2011, Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (la 16-04-2006, Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 8(1) Metodologia asigurării calității în educație cuprinde următoarele componente: (la 16-04-2006, Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) a) criterii;b) standarde și standarde de referință;c) indicatori de performanta;d) calificări.(2) Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;b) monitorizarea rezultatelor;c) evaluarea interna a rezultatelor;d) evaluarea externa a rezultatelor;e) abrogată. (la 16-04-2006, Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (3) Componentele și procesele de asigurare a calității și relațiile dintre ele se diferențiază în funcție de:a) nivelul de învățământ și, după caz, al calificării;b) tipul organizației furnizoare de educație;c) tipul programului de studii.  +  Articolul 9În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență:a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare și funcționare a unei organizații furnizoare de educație.b) Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități în educație.c) Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități de către o organizație furnizoare de educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial.d) Indicatorul de performanta reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activități desfășurate de o organizație furnizoare de educație prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referință.e) Calificarea este rezultatul învățării obținut prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.  +  Articolul 10Asigurarea calității educației se referă la următoarele domenii și criterii:A. Capacitatea instituțională, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibilă, definita prin următoarele criterii:a) structurile instituționale, administrative și manageriale;b) baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale; (la 14-09-2011, Lit. b) a pct. A al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) c) resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor umane externe instituției și din afara țării, în condițiile legii; (la 14-09-2011, Lit. c) a pct. A al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) B. Eficacitatea educațională, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii:a) conținutul programelor de studiu;b) rezultatele învățării;c) angajabilitate; (la 14-09-2011, Lit. c) a pct. B al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) d) activitatea financiara a organizației;C. Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii:a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității;b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodica a programelor și activităților desfășurate;c) proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării, inclusiv de către studenți; (la 14-09-2011, Lit. c) a pct. C al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) d) proceduri de evaluare periodica a calității corpului profesoral;e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării;f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea interna a calității;g) transparența informațiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite; (la 14-09-2011, Lit. g) a pct. C al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii.i) acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare. (la 14-09-2011, Lit. i) a pct. C al art. 10 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. )  +  Articolul 10^1(1) ARACIP realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii/acreditării/menținerii acreditării în învățământul preuniversitar de stat, prevăzută la art. 10 pct. A lit. b), fără verificarea existenței autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare.(2) Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea de a asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora. (la 29-11-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 229 din 25 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )  +  Capitolul III Asigurarea interna a calității educației  +  Articolul 11(1) La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.(1^1) În cazul programelor de studii integrate, oferite de două sau mai multe universități, asigurarea calității se referă la domeniile și criteriile stabilite la nivel european prin Abordarea europeană pentru asigurarea calității programelor de studii integrate, aprobată de către miniștrii educației din țările din Spațiul European al Învățământului Superior, denumită în continuare abordarea europeană. (la 01-04-2021, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (2) Organizația furnizoare de educație elaborează și adopta strategia și regulamentul de funcționare ale comisiei.(2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta. (la 14-09-2011, Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (3) Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. (la 14-09-2011, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (4) Componenta Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde:a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de consiliul profesoral;b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;c) un reprezentant al părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar, gimnazial sau liceal;d) un reprezentant al elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal;e) un reprezentant al consiliului local;f) un reprezentant al minorităților naționale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanții părinților sau ai elevilor.(5) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior cuprinde:a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obținerea titlului de conferențiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației naționale nr. 1/2011 , aleși prin vot secret de senatul universitar; (la 14-09-2011, Lit. a) a alin. (5) a art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;c) 1-2 reprezentanți ai studenților, desemnați de organizațiile studențești. (la 01-04-2021, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 11 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.(7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităților din rândul cadrelor didactice sau al studenților.(8) Pentru orice organizație furnizoare de educație, alta decât o instituție de învățământ, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde următoarele categorii:a) 1-3 reprezentanți ai furnizorului;b) 1-3 reprezentanți ai beneficiarilor direcți;c) 1-3 reprezentanți ai angajatorilor.(9) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectiva, cu excepția persoanei care asigura conducerea operativă a acesteia. (la 16-04-2006, Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 12Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10;b) elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educației în organizația respectiva. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare;c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. (la 16-04-2006, Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Capitolul IV Evaluarea externa a calității educației  +  Articolul 13Evaluarea externa a calității educației cuprinde:a) evaluarea capacității instituționale a organizației furnizoare de educație;b) evaluarea eficacității educaționale a organizației furnizoare de educație;c) evaluarea managementului calității la nivel instituțional;d) evaluarea calității programelor de studiu oferite;e) evaluarea concordantei dintre evaluarea interna și situația reală;f) evaluarea comparativă interinstituțională a aceluiași tip de program de studiu oferit de diferite organizații furnizoare de educație. (la 16-04-2006, Lit. f) a art. 13 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 14(1) Pentru evaluarea externa a calității educației se înființează, prin prezenta ordonanță de urgență, Agenția Română de Asigurare a calității în Învățământul Superior, denumita în continuare ARACIS, și Agenția Română de Asigurare a calității în Învățământul Preuniversitar, denumita în continuare ARACIP.(2) Abrogat. (la 09-02-2011, Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de alin. (2) al art. 361 din LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011. ) (la 16-04-2006, Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 15(1) ARACIS și ARACIP au în structura organizatorica:a) Departamentul de acreditare;b) Departamentul de evaluare externa a calității. (la 16-04-2006, Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (2) Pentru evaluarea și acreditarea organizațiile furnizoare de educație continua și a programelor acestora, agențiile naționale pot înființa departamente speciale.  +  Articolul 16(1) ARACIS este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.(2) Sediul, organigrama și regulamentul de funcționare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Consiliului ARACIS, în termen de 60 de zile. (la 30-05-2011, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 69 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011. ) (la 16-04-2006, Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 17(1) ARACIS are următoarele atribuții în domeniul acreditării:a) elaborează periodic metodologia și standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învățământ superior, care se avizează de Ministerul Educației și Cercetării și se aproba prin hotărâre a Guvernului;b) evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educației și Cercetării elaborează actele normative pentru înființarea de structuri de învățământ superior.c) evaluează, la cerere, programe de studii integrate în temeiul standardelor și al metodologiilor stabilite la nivel european prin abordarea europeană și propune acreditarea/ neacreditarea acestor programe. (la 01-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (2) ARACIS are următoarele atribuții în domeniul asigurării calității:a) formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standarde naționale de referință și indicatorii de performanta pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior;b) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării și cu ARACIP în elaborarea și promovarea de politici și strategii de acțiune, pentru creșterea calității educației în România;c) organizează anual consultări cu instituțiile de învățământ superior pentru a stabili prioritățile asigurării calității;d) elaborează și face publice propriile proceduri de evaluare externa a calității educației;e) încheie, cu instituții de învățământ din țară și din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externa a calității programelor și furnizorilor de programe de educație specifice învățământului superior, precum și pentru evaluarea interinstituțională a programelor similare; (la 16-04-2006, Lit. e) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) f) efectuează evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării. Condițiile privind realizarea activității de evaluare se stabilesc prin contract; (la 16-04-2006, Lit. f) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) g) face publice rezultatele evaluărilor externe;h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteza a bunelor practici de evaluare și asigurare a calității; (la 16-04-2006, Lit. h) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) i) elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România; (la 16-04-2006, Lit. i) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) j) colaborează cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de masuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ superior;k) elaborează Codul de etica profesională a experților ARACIS;l) publică anual un raport cu privire la propria activitate;m) elaborează, o data la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calității propriei activități, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenții similare din alte țări. (la 16-04-2006, Lit. m) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (2^1) ARACIS poate încheia acorduri de colaborare cu agenții de asigurare a calității înscrise în EQAR în vederea evaluării calității educației. (la 01-04-2021, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (3) ARACIS exercită și atribuțiile conferite de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 229 din 25 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )  +  Articolul 18În îndeplinirea atribuțiilor sale, ARACIS are următoarele drepturi:a) să folosească colaboratori externi, din țară sau din străinătate, angajați pe bază de contract civil, experți în domeniul de activitate al ARACIS, remunerați conform legii; (la 29-11-2019, Litera a) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 229 din 25 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente și folosind criterii de competenta și competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care ii pregătește metodologic și ii deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externa a calității;c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori; (la 16-04-2006, Lit. c) a art. 18 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) d) să informeze instituția evaluată și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asupra rezultatului evaluării externe. (la 14-09-2011, Lit. d) a art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. )  +  Articolul 19(1) Abrogat. (la 14-09-2011, Alin. (1) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (2) Abrogat. (la 14-09-2011, Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (3) Abrogat. (la 14-09-2011, Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (4) Abrogat. (la 14-09-2011, Alin. (4) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (5) Abrogat. (la 14-09-2011, Alin. (5) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (6) Abrogat. (la 14-09-2011, Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) (7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani. (la 19-12-2012, Alin. (7) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. ) Notă
  Conform articolului V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 1 aprilie 2021, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se prelungesc până la data de 30 septembrie 2021.
  Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se prelungesc după data de 30 septembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021.
  Conform art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 15 martie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 20 martie 2023, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele aflate în curs de exercitare ale membrilor Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior se prelungesc până la data de 31 decembrie 2023.
  (8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoiește prin scoaterea la concurs, de regulă, a 1/3 din numărul de mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu își alege președintele și vicepreședintele. (la 30-12-2014, Alin. (8) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. ) (9) La lucrările consiliului interimar participa, cu statut de observator, 2 reprezentanți ai asociațiilor studențești. (la 16-04-2006, Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )
   +  Articolul 19^1(1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care:a) 17 sunt cadre didactice cu funcții de predare în învățământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare;b) 2 studenți, reprezentanți ai federațiilor studențești din România, reconfirmați la începutul fiecărui an universitar;c) un reprezentant al patronatului;d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulți membri din învățământul superior;e) reprezentanții menționați la lit. b)-d) sunt nominalizați pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS și publicate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 30-12-2014, Alin. (1) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014. ) (2) Membrii ARACIS sunt selectați pe baza criteriilor de prestigiu profesional și moral, pe principii de competență profesională și științifică.(3) Consiliul ARACIS se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.(4) Consiliul ARACIS este condus de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.(5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectați, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanșării selecției.(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori sau conferențiari universitari titulari, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, cu experiență în asigurarea calității educației. (la 01-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 19^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 ) (7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcției respective. În situația în care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, își pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data confirmării prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.(8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care îndeplinesc o funcție de demnitate publică pe perioada exercitării funcției respective. În situația în care un membru al Consiliului ARACIS este numit într-o funcție de demnitate publică, își pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data numirii în funcție.(8^1) O persoană poate îndeplini calitatea de membru a Consiliului ARACIS pentru două mandate. (la 30-12-2013, Alin. (8^1) al ar. 19^1 a fost introdus de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. ) (9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupă conform procedurii prevăzute la alin. (5), pentru durata restantă a fiecărui mandat vacantat.(10) Pot fi experți evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar, cu experiență în asigurarea calității educației. De asemenea, pot participa în comisiile de evaluare studenți și reprezentanți ai angajatorilor.(11) În cazul în care instituția sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulți membri ai Consiliului ARACIS ori soți, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participă la procedurile aferente evaluării respective.(12) În cazul în care instituția sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulți membri evaluatori ARACIS ori soți, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participă în cadrul procedurilor aferente evaluării respective. (la 19-12-2012, Art. 19^1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. )  +  Articolul 20Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistica, personalul tehnic și baza de date ale Consiliului național de Evaluare și Acreditare Academica. Atribuțiile Consiliului național de Evaluare și Acreditare Academica sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-04-2006, Art. 20 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 21(1) ARACIS se finanțează integral din venituri proprii. (la 18-12-2006, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. ) (2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calității, încheiate inclusiv cu Ministerul Educației și Cercetării;b) tarife de autorizare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;c) tarife de evaluare externa a calității, stabilite de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;d) fonduri externe nerambursabile, obținute prin participarea la programe internaționale, donații, sponsorizări, alte surse legal constituite. (la 16-04-2006, Art. 21 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 22(1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior. (la 16-04-2006, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internațională.  +  Articolul 23(1) Instituțiile românești de învățământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externa a calității fie de la ARACIS, fie de la o alta agenție, Națională sau internațională, înscrisă în registrul european al agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior.(2) ARACIS are obligația de a îndeplini și respecta standardele privind asigurarea calității pe baza cărora funcționează entitățile membre ale Registrului european al agențiilor de asigurare a calității, precum și de a dobândi calitatea de membru al acestui registru. (la 29-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 229 din 25 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (3) Nerespectarea obligațiilor stabilite la alin. (2), pentru o perioadă de 2 ani, se sancționează cu suspendarea dreptului ARACIS de a realiza evaluări externe până la redobândirea calității de membru în EQAR. (la 29-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 229 din 25 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )  +  Articolul 24(1) ARACIP este instituție publică, de interes național, în coordonarea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică, autofinanțată, cu buget propriu de venituri și cheltuieli. (la 18-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2) Sediul, structura organizatorica și regulamentul de funcționare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 16-04-2006, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (3) ARACIP are următoarele atribuții:a) elaborează, actualizează periodic și propune ministrului Educației și Cercetării standardele, standardele de referință și indicatorii de performanta pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; (la 16-04-2006, Lit. a) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) b) elaborează și propune ministrului Educației și Cercetării metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; (la 16-04-2006, Lit. b) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) c) realizează activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul preuniversitar;d) propune Ministerului Educației și Cercetării înființarea și acreditarea instituțiilor de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, după caz. Înființarea și acreditarea se fac prin ordin al ministrului educației și cercetării; (la 16-04-2006, Lit. d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației și cercetării, evaluarea calității educației din învățământul preuniversitar; (la 16-04-2006, Lit. e) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) e^1) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației naționale, evaluarea externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie, acreditării și înființării de unități de învățământ preuniversitar de stat; (la 18-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) f) propune ministrului educației și cercetării acreditarea organizațiile care oferă programe de formare profesională; (la 16-04-2006, Lit. f) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) g) realizează împreună cu inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerul Educației și Cercetării activitatea de monitorizare și control al calității;h) efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar acreditate; (la 18-06-2018, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) i) face publice rezultatele evaluărilor externe;j) elaborează manuale de evaluare interna a calității, diferențiate potrivit art. 8 alin. (3), și le supune aprobării prin ordin al ministrului educației și cercetării;k) elaborează ghiduri de bune practici;l) publică un raport anual cu privire la propria activitate;m) elaborează periodic, cel puțin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calității învățământului preuniversitar din România;n) elaborează recomandări de îmbunătățire a calității învățământului preuniversitar; (la 16-04-2006, Lit. n) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) o) elaborează Codul de etica profesională a experților în evaluare și acreditare.(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, din țară sau din străinătate, angajați pe baza de contract, experți în domeniul de activitate al agenției, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare. (la 16-04-2006, Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experți și personal administrativ, angajați prin concurs. Aparatul propriu, format din experți, va avea în componenta și un reprezentant al învățământului în limbile minorităților naționale. (la 16-04-2006, Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (6) Nu pot fi angajați ai ARACIP persoane care îndeplinesc o funcție de demnitate publică.  +  Articolul 25Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistica, personalul și baza de date ale Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a învățământului Preuniversitar. Funcțiile Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a învățământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-04-2006, Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 26(1) Ministerul Educației și Cercetării, prin structurile sale, este responsabil de controlul și implementarea masurilor de asigurare și îmbunătățire a calității recomandate de ARACIP.(2) Controlul calității în învățământul preuniversitar se exercita prin inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerul Educației și Cercetării, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 27(1) ARACIP se finanțează integral din venituri proprii, cuprinse în buget propriu de venituri și cheltuieli. (la 18-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din:a) venituri obținute pe bază de contracte privind evaluarea externă încheiate cu Ministerul Educației Naționale, autoritățile administrației publice locale, organizații interesate în furnizarea de servicii de educație, așa cum sunt acestea definite la pct. 34 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ori cu organizațiile furnizoare de educație, așa cum sunt acestea definite la art. 2 lit. b), după caz, pentru evaluarea externă în vederea acreditării conform prevederilor art. 29 alin. (4), precum și prin contracte, pentru evaluarea externă, periodică, din 5 în 5 ani; (la 18-06-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare și evaluare periodica, aprobate prin hotărâre a Guvernului; (la 16-04-2006, Lit. b) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) c) fonduri externe nerambursabile obținute prin participarea la programe internaționale;d) donații, sponsorizări, alte surse legal constituite. (la 16-04-2006, Lit. d) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 28ARACIS și ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile și strategiile aplicate în domeniul evaluării și asigurării calității în educație. (la 16-04-2006, Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )
   +  Capitolul V Acreditarea organizațiile furnizoare de educație și a programelor de studiu  +  Articolul 29(1) Orice persoana juridica, publică sau privată, interesată în furnizarea de educație se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.(2) În învățământul preuniversitar evaluarea, în cadrul celor două etape ale acreditării, se face pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz, cu stabilirea capacității maxime de școlarizare. (la 18-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în învățământul liceal precum și în învățământul profesional, pentru unitățile de învățământ acreditate, evaluarea externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și/sau acreditării se realizează astfel:a) pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;b) pentru filiera vocațională prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe profil, limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație;c) pentru filiera tehnologică și învățământul profesional prevăzute de art. 31-33^2 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea externă se realizează pe tipuri de calificări profesionale de același nivel de calificare sau de nivel inferior, în cadrul aceluiași profil, pe limbă de predare, formă de învățământ și/sau locație. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2^2) Tipul calificărilor profesionale din cadrul aceluiași profil, din cadrul filierei tehnologice și din cadrul învățământului profesional se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2^3) Programul A doua șansă poate fi organizat:a) de către unități de învățământ autorizate/acreditate pentru nivelurile de învățământ primar și/sau gimnazial sau pentru calificări corespunzătoare învățământului profesional sau liceal;b) de către consorții școlare înființate în condițiile art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca în cadrul consorțiului să existe cel puțin o unitate de învățământ autorizată/acreditată pentru nivelurile de învățământ primar, gimnazial, respectiv pentru calificările corespunzătoare învățământului profesional sau liceal oferite în programul A doua șansă. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2^4) Unitățile de învățământ acreditate pot să înființeze alte specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2^5) Palatele și cluburile copiilor, precum și cluburile sportive școlare sunt acreditate și se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2^6) Înființarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (3) În învățământul superior evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale pentru fiecare program din ciclul de licență, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat și doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării.(4) Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive:a) autorizarea de funcționare provizorie, care acorda dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza, după caz, admiterea la studii;b) acreditarea, care acorda, alături de drepturile prevăzute la lit. a), și dreptul de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și de a organiza, după caz, examen de absolvire, licență, masterat, doctorat.(4^1) Prin derogare de la prevederile alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de masterat, organizate de universități acreditate, se realizează pe domenii de studii universitare de masterat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcționare provizorie. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (4^2) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de universități acreditate în aceleași domenii de masterat acreditate conform alin. (4^1), se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcționare provizorie. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (4^3) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de Academia Română, se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcționare provizorie, cu îndeplinirea standardelor de calitate stabilite de ARACIS. (la 18-06-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (5) Evaluarea externa în vederea acreditării se declanșează la cererea furnizorului de educație care își propune să ofere unul sau mai multe programe de educație inițială sau continua și se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile și criteriile prevăzute la art. 10.(5^1) Furnizorii de educație care îndeplinesc condițiile de acreditare instituțională vor depune un dosar în vederea declanșării procedurii de acreditare instituțională cel târziu în anul universitar imediat următor îndeplinirii acestor condiții. Furnizorii de educație care nu respectă acest termen vor intra în lichidare. (la 15-12-2016, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (6) Standardele naționale specifice fiecărei etape de acreditare, diferențiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externa, eșalonarea în timp a procesului de acreditare, precum și tarifele percepute în vederea autorizării și acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agențiilor de asigurare a calității și a Ministerului Educației și Cercetării, prin hotărâre a Guvernului. (la 16-04-2006, Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în cazul programelor de studii integrate, standardele specifice fiecărei etape de acreditare, metodologia de acreditare externă, eșalonarea în timp a procesului de acreditare sunt cele stabilite la nivel european prin abordarea europeană. (la 01-04-2021, Articolul 29 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 01 aprilie 2021 )  +  Articolul 29^1(1) În vederea asigurării exercitării dreptului fundamental la învățătură, la cererea justificată, după caz, a părinților/tutorilor legali, a refugiaților, a cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor organizații ale minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, în situația în care autoritățile publice locale nu asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui drept, în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, Ministerul Educației Naționale înființează, reorganizează și constituie unități de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Inspectoratul școlar județean ori al municipiului București, după caz, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, în raport cu domiciliul sau reședința potențialilor beneficiari direcți ai educației, așa cum sunt aceștia definiți la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, analizează cererile și emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, un aviz motivat.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat și analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute oficial de stat sau de către organizații ale minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinților/tutorilor legali, refugiaților, se elaborează și se realizează, în cadrul Ministerului Educației Naționale prin direcția de specialitate pentru învățământul în limbile minorităților naționale, respectiv prin direcțiile de specialitate competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al ministrului educației naționale o unitate tutelară, definită conform pct. 51^1 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dintre unitățile de învățământ acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie în vederea înființării de către Ministerul Educației Naționale a unei unități de învățământ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligația de a elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport cu intenția de înființare, pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională și pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ și pe fiecare locație, după caz, în vederea parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de funcționare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de la desemnare.(6) Finanțarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înființării de unități de învățământ preuniversitar de stat, în condițiile alin. (1), se asigură prin bugetul Ministerului Educației Naționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuțiile aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcționare provizorie stabilită prin art. 30 și este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul Educației Naționale și inspectoratul școlar județean ori al municipiului București, după caz, pentru asigurarea de personal și pentru spațiu adecvat, în vederea desfășurării procesului de învățământ.(8) ARACIP are obligația de a realiza procesul de evaluare externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcționare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), și de a propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului educației naționale ordinul privind autorizarea de funcționare provizorie sau neautorizarea, după caz.(9) Ministrul educației naționale emite ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP.(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) și ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ordinul prin care se acordă autorizarea de funcționare provizorie, prevăzut la alin. (8), reprezintă și actul de înființare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(11) Ordinul ministrului educației naționale de acordare a autorizației de funcționare provizorie și de înființare ca persoană juridică a unității de învățământ de stat se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale.(12) Desființarea oricărei unități de învățământ se realizează, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației naționale.(13) Unitățile de învățământ înființate în condițiile prezentului articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. (la 18-06-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 9, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 )  +  Articolul 29^2(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a înființa unități de învățământ preuniversitar de stat. Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 29^1 sunt aplicabile în vederea înființării.(2) Finanțarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-06-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 9, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 )  +  Articolul 30Procedura de autorizare de funcționare provizorie cuprinde următoarele activități:a) furnizorul de educație elaborează un raport de evaluare interna, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învățământ, tip de program de studiu și de calificare; (la 16-04-2006, Lit. a) a art. 30 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității împreună cu o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externa și de autorizare de funcționare provizorie;c) departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare, care analizează raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile și criteriile prevăzute la art. 10 și elaborează propriul raport de evaluare;d) departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității validează raportul experților prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externa, iar agenția propune Ministerului Educației și Cercetării acordarea sau, după caz, neacordarea autorizației de funcționare provizorie;e) pentru furnizorii de educație de nivel preuniversitar, autorizația de funcționare provizorie se acorda pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educației și cercetării; (la 16-04-2006, Lit. e) a art. 30 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) f) pentru furnizorii de educație de învățământ superior, autorizația de funcționare provizorie se acorda pe baza avizului favorabil al ARACIS și al Ministerului Educației și Cercetării, prin hotărâre a Guvernului. (la 16-04-2006, Lit. f) a art. 30 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 31Procedura de acreditare cuprinde următoarele activități:a) furnizorul de educație autorizat să funcționeze provizoriu elaborează un raport de evaluare interna, folosind ca termeni de referință standardele specifice etapei de acreditare; (la 16-04-2006, Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității împreună cu o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externa și de acreditare;c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; (la 14-09-2011, Lit. c) a art. 31 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. ) c^1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învățământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, în învățământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învățământ de către prima promoție, sub sancțiunea școlarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Nivelul preșcolar are o durată de 3 ani; (la 18-06-2018, Articolul 31 din Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) d) departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare care analizează raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile și criteriile prevăzute la art. 10 și elaborează propriul raport de evaluare;e) departamentul de acreditare al agenției de asigurare a calității validează raportul experților prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externa, iar agenția propune Ministerului Educației și Cercetării acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituției solicitante;f) pentru furnizorii de educație de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acorda prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe baza avizului ARACIP; (la 16-04-2006, Lit. f) a art. 31 a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. ) g) pentru furnizorii de educație de învățământ superior, acreditarea instituțiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la inițiativă Ministerului Educației și Cercetării, pe baza avizului ARACIS. (la 16-04-2006, Lit. g) a art. 31 a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 31^1(1) De la data ridicării autorizației de funcționare provizorie, furnizorul de educație/unitatea de învățământ preuniversitar desfășoară proces de învățământ în lichidare, având obligația de a asigura școlarizarea elevilor până la finalizarea absolvirii respectivului nivel de învățământ.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în cazul în care, din motive întemeiate, nu se mai poate asigura școlarizarea elevilor în condițiile menținerii standardelor de calitate, furnizorul de educație/unitatea de învățământ preuniversitar solicită autorităților publice locale, Ministerului Educației Naționale, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor recunoscute oficial de stat care au participat la înființare, după caz, reorganizarea prin fuziune sau divizare, după caz.(3) Inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București emite, în termen de 30 de zile, un raport cu privire la standardele de calitate necesare pentru asigurarea școlarizării, precum și propuneri privind procesul de reorganizare. (la 18-06-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 )  +  Articolul 31^2Termenele prevăzute la art. 29^1 alin. (2), (3), (5), (8) și (9) se aplică și în cazul procedurii de acreditare prevăzute la art. 31. (la 18-06-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 )  +  Articolul 32(1) Furnizorul de educație care a fost autorizat să funcționeze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic și de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, și de a participa la programe naționale și internaționale, în condițiile legii.(2) Furnizorul de educație acreditat este parte a sistemului național de educație, cu toate drepturile și obligațiile conferite de lege. (la 16-04-2006, Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 32^1Pentru unitățile de învățământ cu personalitate juridică care au luat ființă în urma fuziunii, drepturile și obligațiile, inclusiv cele referitoare la autorizațiile de funcționare provizorie/acreditare, se transferă către unitățile/unitatea cu personalitate juridică rezultată. (la 24-12-2022, Capitolul V a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 371 din 20 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1232 din 21 decembrie 2022 )  +  Articolul 33(1) După obținerea autorizației de funcționare provizorie, furnizorul de educație implementează mecanismul de asigurare interna a calității și întocmește rapoarte de evaluare interna a calității educației, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz.(2) După obținerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare interna a calității se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenției sau din propria inițiativă a furnizorului de educație, atunci când solicita o noua evaluare externa.(3) Furnizorul de educație și programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agenție autohtonă ori internațională, pe baza de contract. (la 16-04-2006, Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 34(1) În condițiile în care ARACIP, respectiv ARACIS sau o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR), constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen de 5 zile lucrătoare, care avertizează furnizorul de educație.(2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licență/domeniilor masterale, furnizorul de educație solicită o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul elaborat în condițiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educație. (la 15-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (2^1) Pe baza raportului ARACIP prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate de către un furnizor de educație/unitate de învățământ se emite ordin al ministrului educației naționale pentru intrarea în proces de lichidare, fără dreptul de a înscrie noi preșcolari și/sau elevi, începând cu anul școlar următor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-06-2018, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (3) După parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1) și (2), în cazul constatării neîndeplinirii standardelor de calitate, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului dispune:a) încetarea înscrierii de studenți în cadrul programului respectiv de studii și încetarea școlarizării în cadrul programului respectiv de studii al anului universitar următor datei la care s-a emis raportul definitiv prevăzut la alin. (1) și (2). Furnizorul de educație are obligația continuării școlarizării studenților înscriși în anii universitari anteriori emiterii raportului definitiv prevăzut la alin. (1) și (2);b) inițierea unei hotărâri a Guvernului în vederea închiderii programului de studii respectiv.(4) În termen de doi ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituționale, furnizorul de educație solicită o nouă evaluare din partea agenției de asigurare a calității care a realizat evaluarea anterioară. (la 15-12-2016, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 ) (5) Furnizorii de educație pentru care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în cadrul a două evaluări instituționale consecutive vor intra în proces de lichidare. (la 15-12-2016, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 35(1) Pot desfășura activități de învățământ superior și pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.(1^1) Pot desfășura activități de învățământ preuniversitar și pot utiliza denumirile de liceu, școală, grădiniță sau altele similare numai unitățile de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. (la 18-06-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (2) Desfășurarea activităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și eliberarea actelor de studii în alte condiții decât cele prevăzute prin prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal. (la 29-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 229 din 25 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (2^1) Desfășurarea activităților de învățământ preuniversitar cu încălcarea prevederilor legale privind tratamentul elevilor/preșcolarilor, utilizarea de personal necalificat sau gestionarea frauduloasă a resurselor financiare atrage ridicarea autorizației de funcționare a furnizorului de educației și/sau desființarea respectivei unități de învățământ. (la 18-06-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 18 iunie 2018 ) (3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de Ministerul Educației și Cercetării sau de către orice alta persoana fizica ori juridica lezată în drepturile sale prin funcționarea instituției în cauza. (la 16-04-2006, Art. 35 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 36(1) Organizațiile furnizoare de educație aplica experimental mecanismele de evaluare interna a calității, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2005-2006, respectiv al anului universitar 2006-2007.(2) În anul școlar, respectiv universitar, 2006-2007, ARACIP și ARACIS aplica experimental procedurile de evaluare externa pentru asigurarea calității. Până la data de 1 septembrie 2007, ARACIP și ARACIS elaborează câte un raport detaliat asupra rezultatelor evaluării. (la 28-07-2007, Art. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 240 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 37(1) În cazul instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar care se afla în proces de autorizare de funcționare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplica prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, și, respectiv, ale Ordonanței Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea și acreditarea învățământului preuniversitar, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 196/1999 , de către Consiliul național de Evaluare și Acreditare Academica, respectiv Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a învățământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Organizațiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de funcționare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-04-2006, Art. 37 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 38În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama și regulamentul de funcționare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP. (la 16-04-2006, Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )  +  Articolul 39La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, Ordonanța Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea și acreditarea învățământului preuniversitar, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 și art. 148 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 40Toate instituțiile și unitățile de învățământ care funcționează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează statutul și se supun prevederilor acestei ordonanțe de urgență. (la 16-04-2006, Art. 40 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. )
  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 12 iulie 2005.Nr. 75.------