ORDIN nr. 716 din 9 martie 2023privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de faună sălbatică
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/121.405 din 28.02.2023 al Direcției generale biodiversitate,ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.948 din 8.12.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă capturarea și eliberarea ulterioară a următoarelor exemplare de faună sălbatică:– Lutra lutra (vidră), 3 exemplare, adulți/pui, vii, din ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea;– Dryomys nitedula (pârș cu coada stufoasă), 10 exemplare, adulți/pui, vii, din Rezervația Naturală Frumușica;– Muscardinus avellanarius (pârș de alun), 10 exemplare, adulți/pui, vii, din Rezervația Naturală Frumușica;– Mustela nivalis (nevăstuică), 3 exemplare, adulți/pui, vii, din Rezervația Naturală Frumușica.  +  Articolul 2În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor folosi capcane de tip live-trap (capturare vie), astfel speciile de mamifere pentru care se solicită derogarea vor fi capturate vii în capcane adecvate și eliberate în termen de maximum 24 de ore în zona capturării (cursuri de apă, zone umede, păduri), de către echipe specializate, respectând legislația în vigoare.  +  Articolul 3(1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai 2024. (2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către S.C. Multidimension - S.R.L., denumită în continuare beneficiar, cu personal tehnic de specialitate și cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.  +  Articolul 4(1) În termen de cel mult 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de capturare un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute. (2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 9 martie 2023.Nr. 716.  +  ANEXĂ
  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  - model -
  Solicitant .......................................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea..........................................................................Numărul exemplarelor .............................................Stadiul de dezvoltare .............................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ....................Starea exemplarelor după prelevare ..........................Locul de prelevare ...........................................................................................................................Data prelevării ......................................................Mijloace, instalații și metode avute în vedere ..................................................................................................................................................................Stocarea și destinația specimenelor ....................................................................................................MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII[] În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri[] În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu[] În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop[] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data .....................................................................Semnătura ............................................................
  -----