METODOLOGIE din 3 martie 2023de monitorizare specială a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 martie 2023    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.781 din 3 martie 2023, publicat în MOnitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 martie 2023.
     +  Articolul 1Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București, instituție de învățământ superior care face parte din sistemul național de învățământ conform Legii nr. 238/2002 privind înființarea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir“ din București, este monitorizată pe o perioadă de 1 an, începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2(1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfășurată de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București și vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior privind activitatea didactică, de cercetare științifică, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.(2) În procesul de monitorizare a activității, Ministerul Educației colaborează atât cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cât și cu alte instituții de învățământ superior acreditate, precum și, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.  +  Articolul 3(1) Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior.(2) Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București, pe perioada monitorizării, are obligația de a prezenta semestrial Ministerului Educației rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menționat la alin. (1).(3) Aceste rapoarte vor conține informații referitoare la:a) evidența studenților români și străini înmatriculați, pe specializări, forme de învățământ și locații geografice;b) registre matricole, cataloage de examene, scrisori de acceptare la studii, transferuri, exmatriculări, reînmatriculări, întreruperi de studii, procese-verbale privind echivalările;c) planuri de învățământ;d) personal didactic, state de funcții;e) bază materială;f) capacitate instituțională, spații de cazare;g) alte aspecte din activitatea instituției, inclusiv soluționarea petițiilor și reclamațiilor;h) situația returnării taxelor de școlarizare achitate în avans de cetățenii străini neînmatriculați în anul universitar 2022-2023;i) evoluția implementării planului de măsuri menționat la alin. (1).  +  Articolul 4În situația în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat se vor avea în vedere următoarele măsuri:1. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/ programele de studii universitare;2. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituții de învățământ superior de stat acreditate care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol;3. alte măsuri prevăzute de lege.  +  Articolul 5(1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București pentru a verifica conformitatea și realitatea celor precizate de către aceasta în rapoartele de progres transmise și va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București referitor la problematica menționată în art. 3 alin. (1) și (3), precum și alte aspecte semnalate la fața locului.(2) În funcție de rezultatele monitorizării speciale și de propunerile formulate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), ori la propunerea formulată de către comisia de monitorizare specială vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București poartă întreaga responsabilitate privind școlarizarea studenților români și străini: verificarea documentelor din dosarele de înscriere la studii, desfășurarea procesului didactic, verificarea documentelor din dosarele de înscriere la examenele de finalizare a studiilor, precum și emiterea documentelor de școlarizare.-----