ORDIN nr. 648 din 3 martie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/4.225/2023 al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 „Acord al membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate“ la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 3 martie 2023.Nr. 648.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.202/2017)
  ACORD^1)
  al membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei de specialitate
  ^1) Prin semnarea prezentului acord reprezentanții Ministerului Sănătății pot utiliza datele profesionale doar în scopul comunicării pe teme referitoare la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de competență, în acord cu politicile publice din domeniul sănătății.Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................., declar că sunt de acord cu numirea mea în comisia de specialitate/subcomisia de specialitate ................................................................. .Menționez că datele^2) mele profesionale sunt următoarele:^2) Datele profesionale furnizate pot fi utilizate de către reprezentanții Ministerului Sănătății doar în scopul mai sus menționat, iar în cazul în care o parte terță intenționează să le folosească în alte scopuri, trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Grad universitar: ………………………...................................................Universitatea: ……………................................……...........................Profesia și gradul profesional: ....................……..............................Funcția: …………………...........……….................................................Locul de muncă: ……………...................................….......................Adresa profesională: …………….................................…....................Adresa de e-mail: …………………....................…….…...........................Telefon serviciu: …………...................……….…..................................Fax: ………………..................……….…...............................................Telefon mobil: ………………..........……….…..........................................Data: ……...... Semnătura: .......................
  -----