ORDIN nr. 310 din 7 martie 2023pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal "Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal", precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 10 martie 2023  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 42^9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.618 din 6.03.2023,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.(3) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului prevăzut la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ se modifică și se completează după cum urmează: a) După căsuța „Declarație depusă de contribuabili pentru care reglementările contabile sunt emise de B.N.R., respectiv A.S.F.“ se introduce o nouă căsuță, căsuța „Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit“.b) La litera B „Date privind impozitul pe profit“, indicatorul de la rd. 40 se modifică și va avea următorul cuprins: „Profit impozabil/Pierdere fiscală (rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 – rd. 38 – rd. 39)“.2. Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Declarația se completează și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În această situație se bifează rubrica «Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit». Fiecare membru al grupului fiscal completează declarația proprie, cu ajutorul aplicației informatice de asistență. Declarația semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.b) La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3, secțiunea B „Date privind impozitul pe profit“ se modifică și se completează după cum urmează:b1) Instrucțiunile de completare a rândului 39 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rândul 39 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât și din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.Acest rând se completează în cazul operațiunilor de reorganizare și cu următoarele valori:– persoana juridică beneficiară înscrie și valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenți de contribuabilul cedent și transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți pe care continuă să o recupereze, recalculată proporțional cu activele menținute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândul se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare aplicării sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.b2) După instrucțiunile de completare a rândului 39 se introduc instrucțiuni de completare pentru rândul 40, cu următorul cuprins:Rândul 40 - se completează cu valoarea profitului impozabil/pierderii fiscale de recuperat în anii următori.În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit se vor avea în vedere următoarele:– în cazul în care în anul curent membrul unui grup fiscal înregistrează profit impozabil, pierderile fiscale (rd. 39), înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia;– pierderea fiscală din anii precedenți (suma înscrisă la rd. 39) poate fi scăzută în limita profitului impozabil;– în cazul în care în anul curent membrul unui grup fiscal înregistrează pierdere fiscală, pierderile fiscale (rd. 39) înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit nu se cumulează cu pierderea fiscală din anul curent;– pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului în perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală se recuperează din rezultatul fiscal consolidat al grupului;– suma reprezentând profit impozabil/pierdere fiscală înscrisă la rd. 40 se comunică persoanei juridice responsabile pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal.b3) Instrucțiunile de completare a rândului 43.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rândul 43.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum și sumele reprezentând cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. ț) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din anul curent.b4) După instrucțiunile de completare a rândului 51 se introduce următorul text:În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândurile 41.2, 47, 49, 51-53 din formular nu se completează.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 7 martie 2023.Nr. 310.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“
  I. Depunerea declarației1. Declarația se completează și se depune de către persoana juridică responsabilă pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor/până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.În cazul în care cel puțin unul dintre membrii grupului fiscal intră sub incidența prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, pe perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declarația până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. 2. Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a persoanei juridice responsabile împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru.3. În cazul în care persoana juridică responsabilă corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind „X“ în spațiul special prevăzut în acest scop.Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.În situația în care persoana juridică responsabilă depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare se bifează rubrica „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare“ și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.4. Declarația consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, împreună cu declarațiile anuale privind impozitul pe profit ale membrilor grupului fiscal (formular 101 „Declarație privind impozitul pe profit“), în format electronic.Fiecare membru al grupului fiscal completează propria declarație privind impozitul pe profit (formular 101), cu ajutorul aplicației informatice de asistență. Declarația privind impozitul pe profit semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.II. Completarea declarației5. Perioada de raportareÎn rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2022).Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5),(5^1) și (5^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.Rubrica „Perioada“ - se completează perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5),(5^1) și (5^2) din Codul fiscal.6. Secțiunea A „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului“În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii persoanei juridice responsabile a grupului fiscal. În prima căsuță se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea persoanei juridice responsabile.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice responsabile.7. Secțiunea B „Date privind impozitul pe profit“Rândul 1 - se completează cu rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal, care se determină prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal, potrivit regulilor stabilite în cadrul titlului II „Impozitul pe profit“ din Codul fiscal, luând în considerare și prevederile art. 42^7 din același act normativ, astfel:– pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit se recuperează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Codul fiscal, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia;– pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului în perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală se recuperează din rezultatul fiscal consolidat al grupului.Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.Rândul 2 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat, din perioadele anterioare, înregistrate de grupul fiscal după data constituirii acestuia.Rândul 4 - se completează cu suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.Rândul 5.1 - se completează cu valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor impozitelor plătite unui stat străin de către fiecare membru al grupului fiscal, determinate în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal și comunicate persoanei juridice responsabile.Rândul 5.2 - suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu diferența dintre suma înscrisă la rd. 4 și suma înscrisă la rd. 5.1.Rândul 5.2.1 - se completează cu valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 22 din Codul fiscal, și comunicate persoanei juridice responsabile.Rândul 5.2.2 - se completează cu valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor reprezentând scutirea de impozit pe profit, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 22^1 din Codul fiscal, și comunicate persoanei juridice responsabile. Rândul 5.3 - se completează cu valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor reprezentând scutiri și reduceri de impozit pe profit, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal potrivit legii și comunicate persoanei juridice responsabile. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 4, din care se scad suma înscrisă la rd. 5.1 și suma înscrisă la rd. 5.2. Rândul 5.3.1 - se completează cu valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor reprezentând scutirea de impozit pe profit, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, și comunicate persoanei juridice responsabile. Rândul 6 - se înscrie valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum și a sumelor prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. ț) din Codul fiscal, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, și comunicate persoanei juridice responsabile. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 4, din care se scade suma înscrisă la rd. 5. Rândul 7 - se înscrie valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, în conformitate cu Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, și comunicate persoanei juridice responsabile. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 4, din care se scad suma înscrisă la rd. 5 și suma înscrisă la rd. 6. Rândul 8 - se înscrie valoarea obținută din însumarea algebrică a altor sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legii, determinate de către fiecare membru al grupului fiscal și comunicate persoanei juridice responsabile.Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 4, din care se scad suma înscrisă la rd. 5, suma înscrisă la rd. 6 și suma înscrisă la rd. 7.Rândul 9 - se înscrie valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, reprezentând reducerea impozitului pe profit, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, și comunicate persoanei juridice responsabile.Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 4, din care se scad suma înscrisă la rd. 5, suma înscrisă la rd. 6, suma înscrisă la rd. 7 și suma înscrisă la rd. 8.Rândul 11 - se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular.Rândul 12 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100, la rândul „Suma de plată“.Rândul 13 - se înscrie valoarea obținută din însumarea algebrică a sumelor determinate de către fiecare membru al grupului fiscal, reprezentând suma dedusă din impozitul pe profit, în perioadele fiscale precedente, aferentă sponsorizării/ bursei private/mecenatului, în situațiile în care acestea au fost restituite, potrivit art. 25 alin. (12) din Codul fiscal, și comunicate persoanei juridice responsabile.8. Secțiunea C „Datele de identificare a împuternicitului“Secțiunea se completează în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Codului de procedură fiscală.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3
  CARACTERISTICI
  de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului 101
  Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“
  1. Denumire: „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“ (formularul 101 Grup fiscal)2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează la declararea anuală a impozitului pe profit determinat de grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit.4. Se completează și se depune de către persoana juridică responsabilă a grupului fiscal.5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a persoanei juridice responsabile.6. Se arhivează la organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a persoanei juridice responsabile.
  -----