REGULAMENT din 6 martie 2023privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.790 din 6 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 10 martei 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.  +  Articolul 2(1) Selecția persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute la art. 1 se face prin concurs organizat la nivel național de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, conform calendarului anual aprobat prin decizie a conducătorului Agenției de Credite și Burse de Studii.(2) Concursul național constă în depunerea și evaluarea candidaturilor pe baza baremelor elaborate pe categorii de candidați și aprobate prin decizie a conducătorului Agenției de Credite și Burse de Studii.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea concursului național  +  Articolul 3Lansarea publică a ofertei de burse și a modului de organizare și desfășurare a concursului național pentru bursele prevăzute la art. 1 se realizează de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, prin afișare la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii, prin publicare pe site-ul www.roburse.ro, prin transmiterea ofertei către rectoratele instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, către Academia Română și către alte institute de cercetare din subordinea sau din cadrul acestora.  +  Articolul 4La concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) sunt studenți în ultimul an la studii universitare de licență;b) sunt studenți la studii universitare de masterat;c) sunt studenți doctoranzi;d) sunt cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;e) sunt cercetători.  +  Articolul 5(1) Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poștă/prin curier/online, până la termenul-limită anunțat.(2) Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii, pentru dosarele depuse personal sau prin curier, data poștei, pentru cele transmise prin poștă, data încărcării, pentru cele transmise online.(3) Dosarele de candidatură primite/trimise/încărcate online după termenul-limită prevăzut în calendarul de concurs nu vor fi evaluate.  +  Articolul 6În vederea înscrierii la concursul național, persoanele prevăzute la art. 4 solicită instituțiilor de învățământ superior/institutelor de cercetare din străinătate acceptul la stagii de studii/cercetare.  +  Articolul 7(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente redactate în limba română:a) formular-tip de înscriere la concurs;b) copie după cartea de identitate/pașaport și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;c) curriculum vitae, însoțit de următoarele documente în copie: foi matricole, situații școlare, diplome - licență, studii aprofundate, masterat, doctorat -, lista de lucrări comunicate/ publicate în țară și/sau în străinătate, alte diplome/premii/ certificate sau atestări ale participării la manifestări științifice/ artistice/sportive;d) adeverință care atestă calitatea candidatului;e) acceptul instituțiilor de învățământ superior/institutelor de cercetare din străinătate;f) proiect de studiu/cercetare/creație artistică ce justifică, în 5-10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă; proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie adecvată domeniului pentru care se solicită bursa, o exprimare coerentă și logică a ideilor și va fi structurat după cum urmează:– motivație, justificare;– obiective clare, precise;– fezabilitate;– activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;– mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;– bibliografie selectivă;g) adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;h) dovada achitării taxei de procesare a dosarului de candidatură.(2) Taxele prevăzute la alin. (1) lit. h) se stabilesc prin ordin al ministrului educației.(3) Documentele redactate într-o limbă străină sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.  +  Articolul 8Etapele concursului pentru acordarea burselor în străinătate sunt:1. verificarea administrativă a dosarelor;2. evaluarea candidaturilor, care presupune:a) evaluarea academică a dosarelor, pe baza baremelor de evaluare;b) susținerea interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat să își asigure prezența/funcționarea mijloacelor tehnice pe toată durata interviului; în eventualitatea în care interviul nu se poate susține fizic/online din diverse motive, responsabilitatea este în exclusivitate a candidatului;3. selecția și nominalizarea candidaților realizate de Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, pe baza punctajelor obținute.  +  Articolul 9(1) Persoanele ale căror dosare nu conțin documentele prevăzute la art. 7 sunt declarate neeligibile la verificarea administrativă.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazuri temeinic justificate, documentul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. e) poate fi prezentat cel târziu odată cu documentele menționate la art. 17 alin. (2).(3) Rezultatele verificării administrative a dosarelor se publică pe site-ul www.roburse.ro și la avizierul instituției, prin respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(4) Persoanele declarate neeligibile conform alin. (1) pot depune contestații însoțite de documentele necesare completării dosarului în termenul stabilit prin comunicatul de lansare a ofertei de burse.(5) Rezultatele contestațiilor prevăzute la alin. (4) sunt considerate rezultate finale și se publică pe site-ul www.roburse.ro și la avizierul instituției, cu respectarea prevederilor prevăzute la alin. (3).(6) Dosarele declarate neeligibile după soluționarea contestațiilor din etapa de verificare administrativă nu se supun evaluării conținutului acestora, iar candidatul este declarat respins.  +  Articolul 10(1) Pentru evaluarea candidaturilor, Agenția de Credite și Burse de Studii colaborează cu cadre didactice titulare, cu titlul științific de doctor, din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate din România.(2) Agenția de Credite și Burse de Studii elaborează și aprobă prin decizie baremele de evaluare, pe categorii de candidați: studenți, licențiați fără doctorat și licențiați cu titlul de doctor.(3) Etapa de interviu se organizează la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii sau online și este realizată de doi evaluatori - cadre didactice titulare în învățământul superior de stat și particular acreditate din România, specialiști în domeniul pentru care se solicită bursa.  +  Articolul 11Rezultatul evaluării candidaturii constă în media ponderată a punctajului obținut la evaluarea academică a dosarului de concurs, cu ponderea de 70%, și a punctajului obținut de candidat la interviu, cu ponderea de 30%. Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte.  +  Articolul 12Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii realizează selecția și nominalizarea bursierilor, în ordinea punctajelor obținute, putând include pe liste și categoria de rezerve, conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.088/2012*) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii.*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.088/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii și prin publicare pe site-ul www.roburse.ro, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3).  +  Articolul 14(1) Candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestații doar la evaluarea academică a dosarelor personale de candidatură. Rezultatele interviului, asumate prin semnătură de către candidați, nu se contestă.(2) Contestațiile rezultatelor evaluării academice se pot depune la Registratura de la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii, cu confirmare de primire din partea Agenției de Credite și Burse de Studii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, sau online, la adresa de e-mail indicată în comunicatul de lansare a concursului. Contestațiile se soluționează conform calendarului de doi evaluatori, alții decât cei de la evaluarea inițială prevăzută la art. 10 alin. (3).(3) În cazul în care rezultatul obținut în urma contestației diferă față de rezultatul evaluării inițiale, punctajul final rămâne cel stabilit ca urmare a soluționării contestației.  +  Articolul 15Biroul Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii validează rezultatele concursului național după etapa de contestații, iar rezultatele finale se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.roburse.ro.  +  Articolul 16În cazul în care un candidat declarat admis renunță la efectuarea stagiului de bursă, locul acestuia va fi ocupat de persoanele din lista de rezervă, în ordinea punctajelor.  +  Articolul 17(1) Candidații nominalizați devin beneficiari ai burselor reglementate la art. 1 și primesc finanțare numai după emiterea de către ministrul educației a ordinului nominal.(2) În vederea emiterii ordinului, candidații nominalizați vor depune la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii următoarele documente:a) cererea de plecare în străinătate;b) documentele de accept de la universitatea/instituțiile din străinătate, din care să reiasă data începerii și durata stagiului;c) dovada obținerii vizei de intrare, dacă este cazul;d) contractul încheiat între candidatul acceptat și Agenția de Credite și Burse de Studii, în 2 exemplare originale.  +  Capitolul III Condițiile financiare și decontarea cheltuielilor  +  Articolul 18Bursele se acordă în euro, în tranșe, la două luni, în conturile internaționale ale beneficiarilor, de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.  +  Articolul 19(1) Cheltuielile de transport internațional din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată într-un an universitar, se suportă în lei de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii.(2) Orice modificare privind biletele de transport internațional achiziționate de Agenția de Credite și Burse de Studii va fi suportată de către bursier din fonduri proprii.  +  Articolul 20Cheltuielile pentru obținerea vizei de intrare în țara respectivă și, eventual, de tranzit ori de ieșire sunt suportate de către bursier, care va face personal demersurile necesare în acest sens.  +  Articolul 21(1) În termen de 30 de zile de la terminarea stagiului de bursă aprobat, bursierul are obligația de a transmite documentele necesare pentru decontarea sumelor primite în lei și în valută.(2) În cazuri temeinic justificate, bursierul poate solicita în scris aprobarea amânării decontului.  +  Articolul 22Documentele necesare pentru decont sunt:a) documentul eliberat de instituția-gazdă din străinătate, în traducere autorizată în limba română, din care rezultă perioada efectivă a stagiului și care atestă finalizarea acestuia;b) raportul bursierului privind activitatea sa științifică din perioada stagiului în străinătate;c) orice document elaborat în perioada stagiului în care să fie menționat expres sprijinul Ministerului Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii;d) biletele de tren/autobuz sau tichetele de îmbarcare, în original; neprezentarea acestora la decont atrage suportarea de către bursier a contravalorii sumelor aferente achiziționării acestora și a penalităților aplicate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazuri excepționale, când achiziționarea biletelor de transport internațional se face de către bursier, Agenția de Credite și Burse de Studii decontează contravaloarea acestora în baza documentelor privind plata lor, în limita bugetului aprobat.  +  Articolul 23(1) În cazuri de forță majoră care pot fi confirmate cu documente și la cererea motivată a bursierului, Agenția de Credite și Burse de Studii propune modificarea ordinului nominal emis de Ministerul Educației, în sensul întreruperii stagiului pentru perioada în care acționează forța majoră.(2) În cazul în care bursierul nu își continuă stagiul după încetarea cazului de forță majoră, Agenția de Credite și Burse de Studii va recupera de la acesta sumele avansate în lei și în valută.(3) În cazul în care forța majoră face imposibilă continuarea stagiului, respectiv efectele produse sunt grave și/sau de durată, confirmate prin documente, după o analiză riguroasă și prin consultarea prealabilă a consiliului, Agenția de Credite și Burse de Studii poate decide anularea obligațiilor de finalizare a stagiului de bursă și, implicit, exonerarea de răspunderea contractuală.  +  Articolul 24În cazul în care bursierul renunță la efectuarea stagiului sau nu își respectă integral obligațiile din contract, Agenția de Credite și Burse de Studii acționează, pe calea dreptului comun, pentru a recupera toate cheltuielile angajate de instituție pentru efectuarea acestuia, precum și penalitățile aferente, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și (3).------