ORDIN nr. 667 din 7 martie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală și al Direcției personal și structuri sanitare nr. AR/4.476/2023,având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 8 decembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul 2022 se realizează conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului public pentru anul 2022, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează:a) Foarte bine - dacă managerul a obținut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinși în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 13 puncte la categoria A, 18 puncte la categoria B, 23 de puncte la categoria C, 36 de puncte la categoria D și 9 puncte la categoria E;b) Bine - dacă managerul a obținut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinși în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 11 puncte la categoria A, 16 puncte la categoria B, 20 de puncte la categoria C, 32 de puncte la categoria D și 7 puncte la categoria E;c) Satisfăcător - dacă managerul a obținut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinși în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 9 puncte la categoria A, 14 puncte la categoria B, 18 puncte la categoria C, 28 de puncte la categoria D și 6 puncte la categoria E;d) Nesatisfăcător - dacă nu sunt îndeplinite condițiile minime necesare pentru a obține cel puțin calificativul Satisfăcător.3. În anexa nr. 1 „Criterii de performanță în baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activității managerului spitalului public“ se introduce o notă finală, cu următorul cuprins:NOTĂ1. În cazul spitalelor pentru care plata nu se face prin tarif pe caz rezolvat, pentru indicatorul «Indicele de complexitate al cazurilor pe spital» se acordă 5 puncte.2. În cazul spitalelor care nu au în structură spitalizare de zi, pentru indicatorul «Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări» se acordă 5 puncte.3. În cazul spitalelor care nu au în structură ambulatoriu, pentru indicatorul «Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu» se acordă 5 puncte.4. În anexa nr. 2, punctul „A. Indicatori de management al resurselor umane“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. curentIndicatori de performanțăValoare indicatorAPunctaj acordatB
  Asumată prin contractRealizată
  A. Indicatori de management al resurselor umane
  1.Proporția medicilor din totalul personalului
  2.Proporția personalului de specialitate medico-sanitar din totalul personalului angajat al spitalului
  3.Gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
  5. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice și managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 7 martie 2023.Nr. 667.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului publicpentru anul 2022