ORDIN nr. 506 din 18 ianuarie 2023privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - aparat central și unități subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023    Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– Referatul de aprobare nr. 183/DGPBMF din 13.01.2023,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023, având ca obiect:a) acordarea drepturilor menționate în favoarea personalului din cadrul aparatului central și din cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului central și din cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023.  +  Articolul 2(1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1, se realizează eșalonat, în 5 tranșe, potrivit prevederilor art. VI alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(2) Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eșalonării prevăzute la alin. (1), actualizate, fiecare în parte, cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică.(3) Termenul privind eșalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 devine executorie, iar plata fiecărei tranșe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an bugetar.(4) Actualizarea cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul:A = (suma de actualizat x IPC)/100,unde:– A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;– suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;– IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Național de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită.(5) La sumele actualizate în condițiile alin. (2) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.  +  Articolul 3Structura financiar-contabilă constituită la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale va centraliza datele primite de la ordonatorii de credite din structura ministerului și va analiza încadrarea în prevederile bugetare aprobate, propunând, după caz, Ministerului Finanțelor modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs și pentru proiectul de buget pe anii următori.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite din cadrul structurilor Ministerului Muncii și Solidarității Sociale au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și solidarității sociale,
    Marius-Constantin Budăi
    București, 18 ianuarie 2023.Nr. 506.-----