ORDIN nr. 670/131/2023pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 670 din 7 martie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 131 din 28 februarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 9 martie 2023  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. IV și VII din Ordonanța Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății;–  Referatul de aprobare nr. AR 4.676 din 7.03.2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 879 din 28.02.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (4), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) în caz de deces al beneficiarului sau, după caz, al pacientului cu afecțiuni oncologice.2. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la alin. (1), pentru urgențele medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă într-o singură etapă, potrivit art. 26.3. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, la fiecare fiind asigurată, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator la care este îndeplinit stagiul minim de asigurare de 6 luni, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalți angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice și își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toți angajatorii, iar indemnizațiile se calculează și se plătesc de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare.(3) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situații dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de casa de asigurări de sănătate la care se depun certificatele de concediu medical, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplinește condiția privind stagiul minim de asigurare de 6 luni, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, atât primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cât și cele două exemplare în copii certificate de către medicul curant se prezintă spre calcul casei de asigurări de sănătate.(4) Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un contract individual de muncă cu un nou angajator începând cu ziua următoare încetării altui contract, pe lângă alte contracte individuale de muncă aflate în derulare, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate de la noul angajator numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Baza de calcul al indemnizației se constituie numai din veniturile realizate la noul angajator.(5) Pentru situațiile în care persoanelor prevăzute la alin. (2) le încetează contractul/contractele individuale de muncă și își desfășoară activitatea la un singur angajator, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul al indemnizației se constituie prin însumarea veniturilor din ultimele 6 luni realizate la toți angajatorii.(6) Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (2) încheie un contract individual de muncă cu un nou angajator, pe lângă contractele individuale de muncă aflate în derulare care însumate completează norma didactică, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate de la noul angajator numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Baza de calcul al indemnizației se constituie numai din veniturile realizate la noul angajator.(7) Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (2), care își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori și ale căror contracte individuale de muncă însumate completează norma didactică, în situația în care acestea încetează și încheie alte contracte individuale de muncă cu mai mulți angajatori care însumate completează norma didactică, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical, indemnizația aferentă certificatului de concediu medical se plătește de fiecare angajator. Baza de calcul al indemnizației se constituie cu venitul obținut la fiecare angajator.(8) Persoanele care încep să își desfășoare activitatea la mai mulți angajatori, în cazul în care intervine un certificat de concediu medical pentru care la stabilirea stagiului de asigurare se iau în calcul perioadele asimilate stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația aferentă certificatului de concediu medical se plătește de către fiecare angajator. Baza de calcul al indemnizației se constituie cu venitul obținut la fiecare angajator.(9) Pe copiile certificate se va înscrie «Conform cu originalul» și se vor aplica parafa și semnătura medicului curant, precum și, după caz, parafa și semnătura medicului șef de secție, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioadă mai mare de 7 zile.(10) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) au obligația respectării prevederilor art. 2.4. La articolul 66, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) pacientul cu afecțiuni oncologice a decedat.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----