ORDIN nr. 497 din 8 martie 2023privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 9 martie 2023    În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 pct. 73 și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 22 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 și 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru vagoanele de călători scadente la reparații planificate de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparație planificată - RP în perioada 15 martie 2023-31 decembrie 2023, termenul de reparație planificată se poate prelungi prin majorarea normei de timp cu cel mult 6 luni calendaristice.2. Alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Prelungirea termenului de reparație planificată pentru vagoanele de călători, conform alin. (8), se face după efectuarea unei revizii planificate de tip revizie tehnică intermediară - RTI 2 în subunități proprii operatorului de transport feroviar, menționate în anexă la Certificatul ERI pentru efectuarea acestui tip de serviciu, pe baza unei specificații tehnice avizate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR.  +  Articolul IIOperatorii de transport feroviar de călători care utilizează vagoane de călători vor include în sistemul de management al siguranței orice alte măsuri necesare pentru a acoperi riscurile în materie de siguranță, în conformitate cu evaluarea riscurilor care decurg din propria lor activitate ca urmare a prelungirii termenului de reparație planificată.  +  Articolul IIIAutoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR și operatorii de transport feroviar de călători care utilizează vagoane de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 8 martie 2023.Nr. 497.------