REGULAMENT din 2 martie 2023privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 9 martie 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 81 din 2 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 9 martie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se face pe baza competenței profesionale, a aptitudinilor și a bunei reputații, cu respectarea principiilor transparenței și egalității.  +  Articolul 2(1) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, denumită în continuare Legea nr. 303/2022, și care au o vechime de cel puțin 5 ani în funcțiile de specialitate juridică prevăzute la art. 63 alin. (1) din aceeași lege.(2) Condiția de vechime prevăzută de alin. (1) trebuie să fie îndeplinită la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Secţiunea 1 Publicitatea concursului  +  Articolul 3(1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se organizează ori de câte ori este necesar de către Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Data, locul, modul de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor de magistrat-asistent gradul III, calendarul de desfășurare, cuantumul taxei de înscriere, posturile care se scot la concurs, precum și cererea de înscriere tipizată, cuprinzând și opțiunea candidatului pentru una dintre secțiile sau unul dintre compartimentele Înaltei Curți de Casație și Justiție, se stabilesc prin ordin al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea Biroului concursuri și evaluare al Înaltei Curți.(3) Lista posturilor scoase la concurs, tematica și bibliografia de concurs se stabilesc de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea colegiului de conducere al acesteia. Tematica și bibliografia de concurs se stabilesc în funcție de specializarea fiecărei secții sau compartiment.(4) Anunțul de organizare a concursului se publică pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs și va cuprinde:a) numărul de posturi vacante pentru care se organizează concursul;b) locul, data și ora desfășurării probelor de concurs;c) informații cu privire la desfășurarea etapelor concursului;d) condițiile de participare;e) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs;f) data până la care se pot depune dosarele de concurs;g) tematica și bibliografia concursului;h) taxa de înscriere și modalitatea de plată;i) numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care se pot obține informații suplimentare.  +  Articolul 4(1) Pentru înscrierea la concursul prevăzut la art. 2 alin. (1), candidații vor prezenta, anexat cererii de înscriere la concurs, următoarele documente:a) certificatul de naștere;b) actul de identitate;c) diploma de licență;d) chitanța de plată a taxei de înscriere;e) certificatul de cazier judiciar;f) certificatul de cazier fiscal;g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;h) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;i) carnetul de muncă sau adeverințe privind vechimea în specialitate;j) certificat medical eliberat de un medic specializat în medicina muncii.(2) Cererea și actele prevăzute la alin. (1) se depun personal sau prin mandatar cu procură specială ori prin intermediul serviciilor poștale/de curierat în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului prevăzut la art. 3 alin. (2). Actele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat, iar cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)-h) și j) se depun în original.(3) Cererea pentru înscrierea la concurs și actele prevăzute la alin. (1) se pot depune și în format online, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de Înalta Curte de Casație și Justiție, în termenul prevăzut la alin. (2). Actele prevăzute la alin. (1) se trimit, în copie simplă, în format scanat sau, după caz, în format letric. Dispozițiile art. 23 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. În anunțul privind organizarea concursului se face trimitere și la instrucțiunile privind folosirea platformei informatice.(4) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește la casieria Înaltei Curți de Casație și Justiție sau în contul bancar indicat în anunțul de concurs.(5) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 303/2022 sau a condițiilor prevăzute la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiții. Taxa se restituie și în cazul altor situații obiective de împiedicare a participării la concurs intervenite înainte de susținerea primei probe a concursului.(6) La înscriere candidații primesc, la cererea acestora, cererea tipizată, tematica și bibliografia.(7) Fiecărui candidat îi este atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre.  +  Secţiunea a 2-a Biroul concursuri și evaluare  +  Articolul 5Biroul concursuri și evaluare al Înaltei Curți de Casație și Justiție are, în principal, următoarele atribuții:1. verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, centralizează dosarele candidaților, întocmește și afișează lista candidaților admiși la concurs, precum și lista finală a candidaților;2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare;3. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs;4. instruiește, înaintea susținerii concursului, responsabilii de sală;5. preia de la președinții comisiilor de elaborare a subiectelor, pe bază de delegație nominală, subiectele pentru probele scrise și baremele de evaluare și de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;6. ia măsuri pentru securizarea subiectelor și lucrărilor scrise, păstrează în condiții de siguranță deplină subiectele și baremele de evaluare și notare;7. repartizează candidații pe săli, pentru probele scrise, dispune publicarea listelor respective pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și afișarea pe ușile sălilor în care se desfășoară probele;8. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile conținând numărul sau, după caz, necesarul de subiecte pentru fiecare sală;9. efectuează tragerea la sorți și distribuie candidaților subiectele multiplicate pentru probele scrise;10. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;11. predă comisiei de corectare lucrările scrise la proba practică, precum și baremele de evaluare și notare, împreună cu ghidurile de corectare;12. afișează baremele de evaluare și notare pentru ambele probe scrise, împreună cu subiectele, la centrele de concurs, la sfârșitul ultimei probe, și asigură publicarea acestora pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora;14. calculează mediile generale și întocmește listele finale;15. efectuează verificări privind îndeplinirea condiției bunei reputații prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 303/2022, după afișarea rezultatelor definitive ale concursului;16. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție;17. informează de îndată Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;18. asigură afișarea și publicarea simultană pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție a rezultatelor concursului;19. propune Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;20. exercită orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.  +  Articolul 6(1) Conducătorul Biroului concursuri și evaluare ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 5.(2) În acest scop, conducătorul Biroului concursuri și evaluare desemnează, pentru fiecare procedură de concurs, o comisie de organizare și stabilește fișe de atribuții pentru membrii comisiei, precum și instrucțiuni pentru responsabilii de sală și supraveghetori.(3) Comisia de organizare prevăzută la alin. (2) este compusă din conducătorul Biroului concursuri și evaluare și doi membri desemnați din cadrul personalului biroului.(4) Dispozițiile art. 7 alin. (6) și (8) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 3-a Comisiile de elaborare a subiectelor și de corectare a lucrărilor, precum și comisia de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 7(1) Comisia de elaborare a subiectelor și de corectare a lucrărilor și comisia de soluționare a contestațiilor se numesc prin hotărâre a Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu consultarea președinților de secție. Fiecare comisie este condusă de un președinte.(2) Secretariatul comisiei de elaborare a subiectelor și de corectare a lucrărilor, precum și cel al comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi asigurate de un magistrat-asistent desemnat odată cu numirea comisiilor.(3) În cadrul comisiei de elaborare a subiectelor și de corectare a lucrărilor sunt constituite subcomisii pentru fiecare specializare corespunzătoare secțiilor/compartimentelor Înaltei Curți de Casație și Justiție unde se află posturile scoase la concurs. Subcomisiile sunt constituite pentru Secția I civilă, Secția a II-a civilă, Secția penală, Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și, respectiv, pentru compartimentele pentru care sunt scoase locuri la concurs. Pentru secțiile I și a II-a civile se pot constitui subcomisii comune. Subcomisiile elaborează subiectele de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice pentru grupele de materii corespunzătoare secțiilor/ compartimentelor pentru care s-a numit comisia respectivă, precum și subiectele corespunzătoare pentru proba scrisă practică.(4) Comisiile de corectare și de soluționare a contestațiilor corespund ca număr și specializare comisiilor de elaborare a subiectelor.(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) și subcomisiile prevăzute la alin. (3) sunt alcătuite din 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar desemnarea în aceste comisii se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(6) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude sau afini, până la gradul al patrulea inclusiv, în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor vor completa declarații în acest sens.(7) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (6) se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.(8) În comisiile și subcomisiile prevăzute la alin. (1) și (3) vor fi numiți și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de colegiul de conducere, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei din care face parte persoana respectivă.(9) O persoană poate face parte dintr-o singură comisie.(10) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și la respectarea atribuțiilor ce le revin, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.(11) Declarațiile și contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de organizare și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.  +  Articolul 8(1) Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor de concurs pentru ambele probe scrise, cu respectarea următoarelor reguli, în funcție de tipul probei:a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia elaborate de Înalta Curte de Casație și Justiție;b) să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiunea critică etc.;c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;e) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;g) să se evite subiectele ce conțin probleme controversate în doctrină și în practică;h) să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;2. elaborarea, pentru proba scrisă practică, a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare specializare, din care se alege, prin tragere la sorți, numărul subiectului acestei probe. Acestea se vor preda comisiei de organizare cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea concursului, pe specializări, în plicuri distincte și sigilate;3. predarea către comisia de organizare cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea concursului a subiectelor la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, în plicuri distincte și sigilate;4. elaborarea baremelor de evaluare și notare pentru ambele probe scrise și predarea acestora comisiei de organizare odată cu subiectele la proba scrisă practică;5. elaborarea ghidurilor de corectare pentru proba scrisă practică, după definitivarea baremului în urma soluționării contestațiilor la barem, și predarea acestora către Biroul concursuri și evaluare.(2) Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor și coordonează activitatea comisiei.  +  Articolul 9Comisiile de corectare evaluează și corectează lucrările candidaților la proba scrisă, potrivit baremelor de evaluare și notare definitive și ghidurilor de corectare.  +  Articolul 10Comisiile de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții:a) soluționează contestațiile la barem, atât cu privire la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, cât și cu privire la proba scrisă practică;b) reevaluează lucrările scrise la proba practică ale căror note inițiale au fost contestate, acordând note conform baremelor de evaluare și notare definitive și ghidurilor de corectare;c) soluționează contestațiile formulate împotriva punctajului obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice.  +  Capitolul III Desfășurarea concursului  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind desfășurarea concursului  +  Articolul 11Concursul prevăzut la art. 2 alin. (1) constă în următoarele etape succesive:a) verificarea dosarelor de concurs;b) probele scrise pentru verificarea cunoștințelor juridice;c) testarea psihologică;d) verificarea condiției privind buna reputație;e) vizita medicală.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea dosarelor de concurs  +  Articolul 12(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2022, a condițiilor prevăzute la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, precum și a condiției de a fi apt din punct de vedere medical și a celei privind lipsa antecedentelor penale se realizează de Biroul concursuri și evaluare. Condiția de a fi apt din punct de vedere medical se dovedește prin certificat medical eliberat de un medic specializat în medicina muncii, la cererea fiecărui candidat.(2) Ulterior termenului prevăzut la art. 4 alin. (2) nu se mai pot depune acte în completarea cererii de înscriere, cu excepția situației în care comisia de organizare va solicita lămuriri cu privire la un act deja depus.(3) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afișează cu mențiunea „admis“ sau „respins“, însoțită de motivul respingerii dosarului, și se publică pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cel mai târziu cu 25 de zile înainte de data desfășurării concursului.(4) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție, la Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Contestațiile se depun fie la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, fie prin fax sau e-mail.(5) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere. Soluția adoptată se comunică în cadrul aceluiași termen.(6) După pronunțarea hotărârii colegiului de conducere se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, listă care se publică pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 3-a Probele scrise pentru verificarea cunoștințelor juridice  +  Articolul 13(1) Candidații declarați admiși la etapa verificării dosarelor de concurs susțin două probe scrise, respectiv un test-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice și o probă scrisă practică.(2) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice se susține, în funcție de specializare, la următoarele grupe de materii:a) drept civil (materia specifică secției) și drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția I civilă și Secția a II-a civilă;b) drept penal și drept procesual penal, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția penală;c) drept administrativ, drept financiar și fiscal și drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția de contencios administrativ și fiscal;d) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, indiferent de specializare.(3) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la alin. (2), astfel:a) pentru candidații la secțiile civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție:– 20 de întrebări din dreptul civil (materia specifică secției), în funcție de opțiunea candidatului;– 20 de întrebări din dreptul procesual civil;– 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;– 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;b) pentru candidații la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție:– 20 de întrebări din dreptul penal;– 20 de întrebări din dreptul procesual penal;– 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;– 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;c) pentru candidații la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție:– 15 întrebări din dreptul administrativ;– 10 întrebări din dreptul financiar și fiscal;– 15 întrebări din dreptul procesual civil;– 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;– 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.(4) La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice, fiecare răspuns corect primește 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.(5) Proba scrisă practică constă în motivarea unei hotărâri judecătorești.(6) La elaborarea subiectelor pentru ambele probe scrise se vor avea în vedere și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și cea a Curții Constituționale.(7) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la alte compartimente de specialitate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice se susține la două materii, stabilite de către Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție și indicate în anunțul de concurs, precum și la grupa de materii prevăzută la alin. (2) lit. d).(8) Cele două materii de concurs se stabilesc, ținându-se seama de specificul activității compartimentului și atribuțiile specifice postului scos la concurs, dintre cele indicate la alin. (2), precum și dintre următoarele domenii: drept constituțional, drept internațional public, comunicare sau abilități lingvistice.(9) Proba scrisă practică constă în redactarea unei lucrări în raport cu specificul activității compartimentului și atribuțiile specifice postului scos la concurs.(10) Subiectele pentru proba scrisă practică se elaborează de către comisia de elaborare a subiectelor corespunzătoare grupelor de materii pentru care se susține proba scrisă teoretică, indicate în anunțul de concurs.  +  Articolul 14(1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probelor, însă nu și după deschiderea plicului cu subiecte.(2) Se interzice candidaților să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probelor scrise, orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziții constituie fraudă și duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent dacă materialele sau mijloacele de comunicare interzise au fost folosite sau nu.(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila de concurs a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat cu ștampila de concurs la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.(5) După verificarea integrității plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaților, comunicând ora începerii și ora încheierii probelor de concurs.(6) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.(7) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de unul dintre supraveghetori, până la înapoierea în sala de concurs.(8) Niciun membru al comisiei de organizare prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.(9) În cazul probei scrise practice, subiectele vor fi stabilite prin tragere la sorți de către un reprezentant al candidaților. Subiectele extrase vor fi multiplicate în număr egal cu cel al candidaților, introduse în plicuri sigilate și predate responsabililor din sălile de concurs. Președintele comisiei de organizare și persoana care a efectuat tragerea la sorți semnează pe versoul plicului ce conține varianta extrasă.  +  Articolul 15(1) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor și este comunicat candidaților odată cu subiectele. Acesta nu poate depăși 3 ore pentru fiecare dintre cele două probe de concurs, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.(2) Pe parcursul desfășurării probelor scrise, personalul din comisia de organizare și supraveghetorii de săli nu le pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări acestora și nici baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor, iar dacă intervin clarificări, acestea se comunică în toate sălile de concurs.(3) În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit potrivit alin. (1), aceștia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, care se încheie pentru fiecare sală. Tezele folosite inițial se anulează pe loc de către 2 supraveghetori, menționând-se pe ele „anulat“, se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise. În cazul lucrărilor scrise la proba practică, candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.(4) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și ciorne câte îi sunt necesare.(5) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(6) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în catalogul de sală.(7) Președintele comisiei de organizare preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală.(8) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „Fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare și candidatului respectiv.(9) Sancțiunea prevăzută la alin. (8) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs stabilit potrivit alin. (1).(10) Cele două probe scrise se susțin în aceeași zi, cu o pauză între acestea ce nu poate depăși o oră.  +  Articolul 16(1) Baremele stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor se afișează la centrele de concurs, la sfârșitul ultimei probe, și se publică împreună cu subiectele pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție.(2) Candidații pot formula contestații la barem în termen de 3 zile de la publicare, care se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 3 zile de la expirarea termenului de contestare. Soluțiile se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor.(3) Baremele definitive se publică în condițiile alin. (1).  +  Articolul 17(1) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, evaluarea și notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremelor definitive.(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.(3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebările din testul-grilă este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective din testul-grilă se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.  +  Articolul 18(1) La proba practică, corectarea lucrărilor scrise se face de către 2 membri ai comisiei de corectare corespunzătoare, conform baremului definitiv de evaluare și notare și ghidurilor de corectare. Lucrările scrise se notează cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Corectarea și notarea se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceștia pe fiecare pagină. Nota la această probă o reprezintă media aritmetică a celor două note acordate.(2) Dacă între notele acordate de cei doi corectori conform alin. (1) diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei doi corectori și președintele comisiei de corectare. Dacă unul dintre corectori este chiar președintele comisiei de corectare, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au corectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.(3) Nota acordată conform alin. (2), calculată ca medie aritmetică a celor trei note stabilite de persoanele menționate la alin. (2), se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri, și se trece pe lucrare, în rubrica specială a tezei de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie inițială sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(4) Pe timpul corectării, colțul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, și pe lucrare, sub semnătură, de către comisia de organizare, după care se introduc în baza de date a comisiei de organizare. După efectuarea acestor operațiuni se desface colțul sigilat al lucrării și se corelează numărul lucrării cu numele și prenumele candidatului.  +  Articolul 19(1) Rezultatele concursului se afișează pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție. (2) Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot formula contestații în termen de 3 zile de la publicare, atât cu privire la punctajul obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, cât și cu privire la nota obținută la proba scrisă practică. Contestațiile se depun fie la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, fie prin fax sau e-mail.(3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările se vor resigila și renumerota, iar în ceea ce privește proba scrisă practică, lucrările vor fi înscrise într-un borderou separat.(4) La proba scrisă practică, fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor corespunzătoare, nota acordată la contestații fiind media aritmetică a notelor acordate de aceștia. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre nota stabilită de comisia de corectare și de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală, calculată ca medie aritmetică, va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori din comisia de soluționare a contestațiilor și președintele comisiei de soluționare a contestațiilor. Dacă unul dintre corectori este chiar președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au recorectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.(5) Contestațiile formulate cu privire la ambele probe scrise se soluționează în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(6) Notele acordate în urma soluționării contestațiilor sunt definitive și nu pot fi mai mici decât notele contestate.  +  Articolul 20(1) Nota finală obținută de candidat la concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe scrise.(2) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 (șapte) la fiecare dintre cele două probe scrise.(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea mediilor obținute, în funcție de opțiunea candidatului, în limita numărului de posturi scoase la concurs. Numirea se face numai la secția sau compartimentul pentru care candidatul a susținut concursul.  +  Articolul 21(1) Lista cuprinzând rezultatele concursului, după soluționarea contestațiilor, se publică pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție.(2) În situația în care există posturi vacante de magistrat-asistent la secțiile sau, după caz, la compartimentele pentru care s-au scos la concurs posturi, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizați pe secții sau, după caz, la compartimentele respective toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două probe scrise ale concursului.(3) Dacă nu există posturi vacante în condițiile alin. (2), la medii egale, departajarea candidaților se face, în ordine, în funcție de nota obținută la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, de vechimea mai mare în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor, de activitatea publicistică de specialitate.  +  Secţiunea a 4-a Testarea psihologică, verificarea condiției bunei reputații și vizita medicală  +  Articolul 22(1) Candidații admiși la probele scrise vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 303/2022 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, la propunerea comisiei de organizare, din rândul specialiștilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, curților de apel ori din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România atestați în condițiile legii. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul „admis“ sau „respins“.(3) În funcție de numărul candidaților, aceștia vor putea fi repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața unui psiholog.(4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție.(5) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice stabilită pentru concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii se aplică în mod corespunzător.(6) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații care se transmit prin fax sau e-mail Înaltei Curți de Casație și Justiție sau se depun la sediul acestei instituții.(7) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.(8) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (4).  +  Articolul 23(1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor concursului, următoarele documente:– adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anteriori datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare, aplicate în această perioadă, pentru care nu a intervenit radierea;– scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă, care să conțină o descriere a activității efectiv desfășurate și a calificărilor angajatului, precum și evaluarea calităților, competențelor, aptitudinilor și atitudinii persoanei recomandate;– adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anteriori datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.(3) Candidații care au depus cererea și actele de înscriere prin platforma electronică, odată cu documentele prevăzute la alin. (2), au obligația de a depune, în format letric, și actele prevăzute la art. 4 alin. (1). Documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) și i) se depun în copii certificate pentru conformitate de candidați, iar cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)-h) și j) se depun în original.(4) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, comisia de organizare solicită Inspectoratului General al Poliției Române comunicarea datelor rezultate din evidența operativă a organelor judiciare cu privire la candidați, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori Biroului concursuri și evaluare din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după caz, date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anteriori susținerii concursului, din concursurile de același fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații și de la alte instituții.(5) Comisia de organizare verifică documentele prevăzute la alin. (2) și (3) și, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidați. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de magistrat-asistent, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de numire în funcția de magistrat-asistent, care se înaintează Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție.(7) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate:a) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale în ultimii 3 ani anteriori datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;b) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, pentru care nu a intervenit radierea.(8) Nu se bucură de o bună reputație persoana care a fost sancționată contravențional sau disciplinar în ultimii 3 ani anteriori datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului pentru fapte în raport cu care numirea acesteia în funcția de magistrat-asistent nu ar fi conformă cu onoarea și probitatea specifice acestei funcții sau ar aduce atingere prestigiului justiției, la stabilirea bunei reputații avându-se în vedere următoarele criterii:a) gravitatea faptei, astfel cum rezultă din natura acesteia și din împrejurările în care a fost săvârșită, din forma și gradul de vinovăție, precum și din sancțiunea aplicată;b) conduita persoanei înainte și după săvârșirea faptei, care relevă perseverența în săvârșirea unor fapte de natura celor prevăzute la alin. (6), sancționate ca atare.(9) Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical ori psihologic, precum și cei care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși.(10) În situația prevăzută la alin. (8), procedura prevăzută în prezenta secțiune se reia pentru candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22 din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 5-a Validarea rezultatelor finale ale concursului și numirea în funcție  +  Articolul 24(1) Tabelul cu rezultatele finale ale concursului se validează de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție.(2) După validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție numește în funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție candidații reușiți la concurs.  +  Articolul 25(1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși se anexează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcție, în condițiile legii.(2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin grija Biroului concursuri și evaluare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat.  +  Articolul 26(1) Înainte de a începe să își exercite funcția, magistrații-asistenți depun următorul jurământ: „Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“ Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a judecătorilor și procurorilor și este facultativă.(2) Refuzul depunerii jurământului atrage, de drept, nulitatea numirii în funcție.(3) Jurământul se depune în fața președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, după citirea actului de numire, cu participarea prim-magistratului-asistent.(4) Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 6-a Numirea în funcția de magistrat-asistent fără concurs  +  Articolul 27Numirea în funcția de magistrat-asistent, în cazul prevăzut de art. 236 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, se face fără susținerea concursului prevăzut de art. 2 alin. (1) din prezentul regulament, prin ordin al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 28Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29Până la operaționalizarea Biroului de concursuri și evaluare, atribuțiile acestuia, prevăzute în prezentul regulament, sunt duse la îndeplinire de către actualul compartiment de specialitate al Înaltei Curți de Casație și Justiție.-----