ORDIN nr. 3.725 din 22 februarie 2023privind aprobarea utilizării domeniilor de studii ISCED F-2013 pentru corelarea Nomenclatorului domeniilor de studii universitare realizat de către Ministerul Educației
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2023  În conformitate cu prevederile:– art. 137 alin. (1), (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 912/2013 al Comisiei din 23 septembrie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare;– art. 4 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– Notei interne nr. 60.420 din 15.02.2023, emisă de Direcția generală de demografie și statistică socială din cadrul Institutului Național de Statistică, prin care se comunică faptul că Institutul Național de Statistică nu poate avea calitatea de coinițiator al Ordinului ministrului educației și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 3.649/1.647/2023*) privind aprobarea utilizării domeniilor de studii ISCED F-2013 și a listei detaliate a datelor colectate pe baza Clasificării internaționale standard a educației (ISCED 2011) pentru raportarea colectivă a datelor către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură - UNESCO, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD și Eurostat;*) Ordinul ministrului educației și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 3.649/1.647/2023 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Referatului de aprobare nr. 4.249 din 22.02.2023,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă utilizarea listei Clasificării internaționale standard a educației: Domeniile de educație și formare ISCED F-2013, respectiv domeniile de studii largi, restrânse și detaliate, pentru raportarea colectivă a datelor către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură - UNESCO, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD și către Eurostat, în conformitate cu cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Corelarea Nomenclatorului domeniilor de studii universitare, realizat de către Ministerul Educației, cu domeniile de studii ISCED F-2013 este realizată de Autoritatea Națională pentru Calificări în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior și care se transmite anual către Ministerul Educației.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 3.649/1.647/2023 privind aprobarea utilizării domeniilor de studii ISCED F-2013 și a listei detaliate a datelor colectate pe baza Clasificării internaționale standard a educației (ISCED 2011) pentru raportarea colectivă a datelor către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură - UNESCO, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD și Eurostat se revocă.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ universitar și Autoritatea Națională pentru Calificări duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 22 februarie 2023.Nr. 3.725.  +  ANEXĂ
  LISTA
  Clasificării internaționale standard a educației:
  Domeniile de educație și formare ISCED F-2013*)
  *) Clasificarea internațională standard a educației se publică pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Calificări.
  Domeniu larg/fundamentalDomeniu restrânsDomeniu detaliat/Domeniu de licență și masterat
  00 Programe și calificări generale000 Programe și calificări generale, altele decât cele detaliate mai jos0000 Programe și calificări generale, altele decât cele detaliate mai jos
  001 Programe și calificări de bază0011 Programe și calificări de bază
  002 Alfabetizare și cunoștințe elementare de aritmetică0021 Alfabetizare și cunoștințe elementare de aritmetică
  003 Abilități și dezvoltare personală 0031 Abilități și dezvoltare personală
  009 Programe și calificări generale neclasificate în altă parte0099 Programe și calificări generale neclasificate în altă parte
  01 Educație011 Educație0110 Educație, altele decât cele detaliate mai jos 0111 Științele educației 0112 Formarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar 0113 Formarea cadrelor didactice fără specializare pe o anumită disciplină 0114 Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină 0119 Educație, neclasificată în altă parte
  018 Programe și calificări interdisciplinare care implică educația0188 Programe și calificări interdisciplinare care implică educația
  02 Științe umaniste și arte 020 Științe umaniste și arte, altele decât cele detaliate mai jos 0200 Științe umaniste și arte, altele decât cele detaliate mai jos
  021 Arte0210 Arte, altele decât cele detaliate mai jos 0211 Tehnici audiovizuale și producție media 0212 Design de interior, industrial și vestimentar 0213 Arte frumoase 0214 Meșteșuguri (creații artizanale) 0215 Muzică și artele spectacolului 0219 Arte neclasificate în altă parte
  022 Științe umaniste (cu excepția studiului limbilor) 0220 Științe umaniste (cu excepția studiului limbilor), altele decât cele detaliate mai jos 0221 Religie și teologie 0222 Istorie și arheologie 0223 Filosofie și etică 0229 Științe umaniste (cu excepția studiului limbilor) neclasificate în altă parte
  023 Studiul limbilor0230 Studiul limbilor, altele decât cele detaliate mai jos 0231 Însușirea limbilor 0232 Literatură și lingvistică 0239 Studiul limbilor neclasificat în altă parte
  028 Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste0288 Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  029 Științe umaniste și arte neclasificate în altă parte0299 Științe umaniste și arte neclasificate în altă parte
  03 Științe sociale, jurnalism și informare 030 Științe sociale, jurnalism și informare, altele decât cele detaliate mai jos0300 Științe sociale, jurnalism și informare, altele decât cele detaliate mai jos
  031 Științe sociale și comportamentale 0310 Științe sociale și comportamentale, altele decât cele detaliate mai jos 0311 Economie 0312 Științe politice și educație civică 0313 Psihologie 0314 Sociologie și studii culturale 0319 Științe sociale și de comportament neclasificate în altă parte
  032 Jurnalism și informare0320 Jurnalism și informare, altele decât cele detaliate mai jos 0321 Jurnalism și reportaje 0322 Biblioteconomie, știința informării și arhivistică 0329 Jurnalism și informare neclasificate în altă parte
  038 Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea0388 Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  039 Științe sociale, jurnalism și informare neclasificate în altă parte0399 Științe sociale, jurnalism și informare neclasificate în altă parte
  04 Afaceri, administrație și drept040 Afaceri, administrație și drept, altele decât cele detaliate mai jos0400 Afaceri, administrație și drept, altele decât cele detaliate mai jos
  041 Afaceri și administrație0410 Afaceri și administrație, altele decât cele detaliate mai jos 0411 Contabilitate și fiscalitate 0412 Finanțe, bănci și asigurări 0413 Management și administrație 0414 Marketing și publicitate 0415 Secretariat și muncă de birou 0416 Vânzarea cu ridicata și cu amănuntul 0417 Competențele organizației 0419 Afaceri și administrație neclasificate în altă parte
  042 Drept0421 Drept
  048 Programe și calificări interdisciplinare care implică afaceri, administrație și drept0488 Programe și calificări interdisciplinare care implică afaceri, administrație și drept
  049 Afaceri, administrație și drept neclasificate în altă parte0499 Afaceri, administrație și drept neclasificate în altă parte
  05 Științele naturale, matematică și statistică050 Științele naturale, matematică și statistică, altele decât cele detaliate mai jos0500 Științele naturale, matematică și statistică, altele decât cele detaliate mai jos
  051 Științele biologiei și alte științe conexe0510 Științele biologiei și alte științe conexe, altele decât cele detaliate mai jos 0511 Biologie 0512 Biochimie 0519 Științele biologiei și alte științe conexe neclasificate în altă parte
  052 Mediu0520 Mediu, altele decât cele detaliate mai jos 0521 Științele mediului 0522 Medii naturale și fauna sălbatică 0529 Mediu neclasificat în altă parte
  053 Științe fizice0530 Științe fizice, altele decât cele detaliate mai jos 0531 Chimie 0532 Științele pământului 0533 Fizică 0539 Științe fizice neclasificate în altă parte
  054 Matematică și statistică0540 Matematică și statistică, altele decât cele detaliate mai jos 0541 Matematică 0542 Statistică
  058 Programe și calificări interdisciplinare care implică științele naturale, matematica și statistica0588 Programe și calificări interdisciplinare care implică științele naturale, matematica și statistica
  059 Științele naturale, matematică și statistică neclasificate în altă parte0599 Științele naturale, matematică și statistică neclasificate în altă parte
  06 Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)061 Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)0610 Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), altele decât cele detaliate mai jos 0611 Utilizarea calculatorului 0612 Proiectare și administrare baze de date și rețele 0613 Dezvoltarea și analiza soft și aplicații 0619 Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), neclasificate în altă parte
  068 Programe și calificări interdisciplinare legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)0688 Programe și calificări interdisciplinare legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
  07 Inginerie, producție și construcții070 Inginerie, producție și construcții, altele decât cele detaliate mai jos0700 Inginerie, producție și construcții, altele decât cele detaliate mai jos
  071 Inginerie și meserii din domeniul tehnic0710 Inginerie și meserii din domeniul tehnic, altele decât cele detaliate mai jos 0711 Inginerie chimică și procese 0712 Tehnologia protecției mediului 0713 Electricitate și energie 0714 Electronică și automatică 0715 Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei 0716 Vehicule, ambarcațiuni și aeronave 0719 Inginerie și meserii din domeniul tehnic neclasificate în altă parte
  072 Producție și procesare0720 Producție și procesare, altele decât cele detaliate mai jos 0721 Procesarea alimentelor 0722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn) 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie) 0724 Minerit și industrie extractivă 0729 Producție și procesare neclasificate în altă parte
  073 Arhitectură și construcții0730 Arhitectură și construcții altele decât cele detaliate mai jos 0731 Arhitectură și urbanism 0732 Clădiri și inginerie civilă
  078 Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile0788 Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  079 Inginerie, producție și construcții neclasificate în altă parte0799 Inginerie, producție și construcții neclasificate în altă parte
  08 Agricultură, silvicultură, piscicultură și științe veterinare080 Agricultură, silvicultură, piscicultură și științe veterinare, altele decât cele detaliate mai jos0800 Agricultură, silvicultură, piscicultură și științe veterinare, altele decât cele detaliate mai jos
  081 Agricultură0810 Agricultură, altele decât cele detaliate mai jos 0811 Producție agricolă vegetală și producție animală 0812 Horticultură 0819 Agricultură neclasificată în altă parte
  082 Silvicultură0821 Silvicultură
  083 Piscicultură0831 Piscicultură
  084 Științe veterinare0841 Științe veterinare
  088 Programe și calificări interdisciplinare care implică agricultura, silvicultura, piscicultura și științele veterinare0888 Programe și calificări interdisciplinare care implică agricultura, silvicultura, piscicultura și științele veterinare
  089 Agricultură, silvicultură, piscicultură și științe veterinare neclasificate în altă parte0899 Agricultură, silvicultură, piscicultură și științe veterinare neclasificate în altă parte
  09 Sănătate și asistență socială090 Sănătate și asistență socială, altele decât cele detaliate mai jos0900 Sănătate și asistență socială, altele decât cele detaliate mai jos
  091 Sănătate0910 Sănătate, altele decât cele detaliate mai jos 0911 Stomatologie 0912 Medicină 0913 Asistență medicală și moașe 0914 Tehnologii în diagnosticare și pentru tratamente medicale 0915 Terapie și recuperare 0916 Farmacie 0917 Medicină și terapie tradițională și complementară 0919 Sănătate, neclasificat în altă parte
  092 Îngrijire și asistență socială0920 Asistență socială, altele decât cele detaliate mai jos 0921 Îngrijirea persoanelor în vârstă și adulților cu dizabilități 0922 Servicii de îngrijire copii și tineri 0923 Asistență socială și consiliere 0929 Îngrijire personală neclasificată în altă parte
  098 Programe și calificări interdisciplinare care implică sănătatea și asistența socială0988 Programe și calificări interdisciplinare care implică sănătatea și asistența socială
  099 Sănătate și asistență socială neclasificate în altă parte0999 Sănătate și asistență socială neclasificate în altă parte
  10 Servicii100 Servicii, altele decât cele detaliate mai jos1000 Servicii, altele decât cele detaliate mai jos
  101 Servicii personale1010 Servicii personale, altele decât cele detaliate mai jos 1011 Servicii gospodărești 1012 Servicii de frizerie și înfrumusețare 1013 Hoteluri, restaurante și catering 1014 Sport 1015 Călătorii, turism și petrecerea timpului liber 1019 Servicii personale neclasificate în altă parte
  102 Igienă și servicii de sănătate la locul de muncă1020 Igienă și servicii de sănătate la locul de muncă, altele decât cele detaliate mai jos 1021 Servicii de salubritate publică 1022 Sănătate și siguranță la locul de muncă 1029 Igienă și servicii de sănătate la locul de muncă neclasificate în altă parte
  103 Servicii de securitate1030 Servicii de securitate, altele decât cele detaliate mai jos 1031 Securitate militară și apărare 1032 Protecția persoanelor și a bunurilor 1039 Servicii de securitate neclasificate în altă parte
  104 Servicii de transport1041 Servicii de transport
  108 Programe și calificări interdisciplinare care implică serviciile1088 Programe și calificări interdisciplinare care implică serviciile
  109 Servicii neclasificate în altă parte1099 Servicii neclasificate în altă parte
  99 Domeniu necunoscut999 Domeniu necunoscut9999 Domeniu necunoscut
  ------