ORDIN nr. 86 din 1 martie 2023pentru aprobarea formularelor, a procedurii detaliate și a frecvenței de colectare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 221.114 din 27.02.2023,având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei,în temeiul:– art. 3 alin. (4) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022;– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă formularele de colectare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura operațională privind colectarea de către Observatorul laptelui și al produselor lactate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 1 martie 2023.Nr. 86.  +  Anexa nr. 1  +  Partea I - Date colectate de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  +  Formular nr. 1*)
  Nr. crt.JudețExploatații de vaci de lapteEfectiv matcă vaci de lapte (capete)Exploatație de bivolițeEfectiv matcă bivolițe (capete)Exploatație de oi/capre (nume/denumire)Efectiv matcă oi/ capre (capete)
  nume/denumireCNP/CUInume/denumireCNP/CUInume/denumireCNP/CUI
   +  Formular nr. 2*)
  Nr. crt.JudețExploatațiiProducții de lapte de vacă - total (litri)Producții de lapte de bivolițe - total (litri)Producții de lapte de oi/capre - total (litri)
  nume/denumireCNP/CUI
   +  Formular nr. 3*)
  Nr. crt.JudețUnități de procesare lapteCapacitatea de procesare lapte a unității (tone)Cantitatea de lapte procesată (tone)Observații
  denumireCUI
   +  Formular nr. 4*)
  Nr. crt.JudețProcesatori de lapteCantitățile de lapte crud colectat și procesat(tone)Cantitățile de produs lactat fabricat(tone)Cantitatea de lapte de consum(tone)Cantitatea de acidofile(tone)Cantitatea de smântână(tone)Cantitatea de brânzeturi(tone)Cantitatea de unt(tone)
  denumireCUI
  *) Transmiterea datelor până pe data de 25 inclusiv a fiecărei luni pentru luna precedentă.
   +  Partea a II-a - Date colectate de la Autoritatea Vamală Română  +  Formular nr. 1*)
  Nr. crt.JudețCantitatea de lapte crud provenit din schimburile intracomunitare (tone)Cantitatea de lapte crud importat din țări terțe (tone)Cantitatea de produse lactate provenite din schimburile intracomunitare (tone)Cantitatea de produse lactate importate din țări terțe (tone)
  *) Transmiterea datelor până pe data de 25 inclusiv a fiecărei luni pentru luna precedentă.
   +  Partea a III-a - Date colectate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  +  Formular nr. 1*)
  Nr. crt.JudețPrim-cumpărătoriCantitatea de lapte crud colectată (kg)Exploatațiile de la care provine laptele crudCantitatea de lapte crud colectată per exploatație (kg)
  denumireCUInume/denumireCNP/CUI
  *) Transmiterea datelor până pe data de 25 inclusiv a fiecărei luni pentru luna precedentă.
   +  Partea a IV-a - Date colectate de la Agenția Națională pentru Zootehnie  +  Formular nr. 1*)
  Nr. crt.JudețSocietățile de ameliorare care conduc registre genealogice pentru vaci de lapte, bivolițe, ovine sau caprineEfectivul de vaci de lapte, bivolițe, ovine sau caprine (capete)Exploatațiile aflate în controlul oficial al producției de lapteEfectivul de animale din exploatație aflat în controlul oficial al producției de lapte (capete)
  denumireCUInume/denumireCNP/CUI
  *) Transmiterea datelor până pe data de 25 inclusiv a fiecărei luni pentru luna precedentă.
   +  Anexa nr. 2
  PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
  privind colectarea de către Observatorul laptelui și al produselor lactate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022
   +  Articolul 1(1) Observatorul laptelui și al produselor lactate monitorizează piața laptelui de vacă, bivoliță, oaie, capră și piața produselor lactate și are ca scop centralizarea datelor de pe piață, urmărirea și analizarea tendințelor actuale și viitoare în România, a producției, a echilibrului dintre cerere și ofertă, precum și a costurilor de producție.(2) Observatorul laptelui și al produselor lactate colectează, în vederea centralizării, următoarele date:a) efectivul matcă de vaci de lapte, bivolițe, oi, capre;b) cantitatea de lapte crud materie primă produsă;c) cantitatea de lapte crud materie primă livrată direct pe piață;d) cantitatea de lapte crud materie primă livrată către prim-cumpărători;e) cantitatea de lapte crud materie primă livrată către procesatori;f) numărul operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul procesării laptelui crud și al producției laptelui de consum și a produselor lactate, precum și capacitatea acestora de procesare a laptelui, din care să rezulte:(i) cantitatea și prețul laptelui crud materie primă colectat de către aceștia;(ii) cantitatea de lapte procesat;(iii) cantitatea de produse lactate realizată;g) achizițiile intracomunitare și importul-exportul din țări terțe de cantități de lapte crud materie primă, produse semiprocesate și produse finite, indiferent de tip.  +  Articolul 2Procedura operațională privind colectarea de către Observatorul laptelui și al produselor lactate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022, denumită în continuare procedură operațională, stabilește modul de colectare de către Observatorul laptelui și al produselor lactate a datelor privind efectivele de animale pe specii și categorii și producția acestora, de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Agenția Națională Pentru Zootehnie (ANZ), Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Autoritatea Vamală Română.  +  Articolul 3(1) Datele prevăzute la art. 2 se transmit către Observatorul laptelui și al produselor lactate din cadrul Direcției politici în zootehnie a Direcției generale politici agricole, până pe data de 25 inclusiv, ora 14.00, a fiecărei luni pentru luna precedentă. Când data de 25 este zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.(2) După colectarea, prelucrarea și centralizarea datelor și informațiilor referitoare la piața laptelui și a produselor lactate, respectiv ale celor cu privire la exploatațiile de vaci de lapte, bivolițe, oi și capre, efectivele de animale, cantitățile de lapte, prețul laptelui crud materie primă, al laptelui comercializat și al produselor lactate, precum și al costurilor de producție, Observatorul laptelui și al produselor lactate elaborează rapoarte, analize și sinteze care stau la baza fundamentării măsurilor de piață în acest sector.  +  Articolul 4Observatorul laptelui și al produselor lactate întocmește lunar, până pe data de 30 inclusiv a fiecărei luni pentru luna precedentă, rapoarte sub semnătura secretarului de stat care coordonează acest domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea punerii acestora la dispoziția entităților implicate în sectorul laptelui și produselor lactate, pe suport electronic sau prin postarea pe site-ul MADR.  +  Articolul 5Situațiile centralizatoare întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin se transmit de către furnizorii de date către Observatorul laptelui și al produselor lactate prin adresă asumată prin semnătură pe suport electronic (e-mail), în format PDF și Excel.
  -----