HOTĂRÂRE nr. 181 din 1 martie 2023pentru modificarea și completarea titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 6 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ITitlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:(10) Operatorii prevăzuți la art. 336 pct. 7^1 și 8^1 din Codul fiscal, alții decât cei înființați în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor anexa cererilor privind acordarea atestatelor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele prevăzute de legislația specifică prin care aceștia au fost înființați din care să rezulte valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislația specifică respectivă.2. La punctul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru tutunul prelucrat prevăzut la art. 354 din Codul fiscal, pragul pierderii parțiale, apărute ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, este 0% potrivit art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.636 al Comisiei din 5 iulie 2022 de completare a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului prin stabilirea structurii și conținutului documentelor schimbate în contextul deplasării de mărfuri accizabile și prin stabilirea unui prag pentru pierderile cauzate de natura mărfurilor.3. La punctul 7, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României este însoțită de un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic sau de codul de referință administrativ unic, după caz. (8) Deplasarea de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, respectiv de pe teritoriul României către teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este însoțită de factură și documentul administrativ simplificat electronic prevăzut la pct. 138.4. La punctul 8, alineatul (35) se modifică și va avea următorul cuprins:(35) Garanțiile constituite de antrepozitarii autorizați se depun la autoritatea fiscală teritorială în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data când devine valabilă autorizația. Pentru diferențele rezultate din actualizarea sau executarea garanției constituite, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați, importatorii autorizați și reprezentanții fiscali sunt obligați ca, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data actualizării sau executării garanției, după caz, să transmită autorității fiscale teritoriale documentul prin care se face dovada constituirii/reîntregirii garanției conform art. 348 alin. (1) din Codul fiscal. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestui document, autoritatea fiscală teritorială transmite la autoritatea vamală teritorială o copie a documentului.5. La punctul 21, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:21. (1) În sensul art. 362 alin. (1) din Codul fiscal, într-un antrepozit fiscal pot fi produse, transformate, deținute și depozitate în regim suspensiv de accize numai produsele accizabile aparținând uneia dintre următoarele grupe de produse:a) alcool și băuturi alcoolice;b) tutun prelucrat;c) produse energetice.(2) În antrepozitul fiscal de producție sunt permise primirea, deținerea și depozitarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie primă în procesul de producție de produse accizabile și a produselor accizabile rezultate din activitatea de producție pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.(3) În antrepozitul fiscal de depozitare produse energetice sunt permise deținerea și depozitarea în regim suspensiv de accize și biocombustibililor și biocarburanților prevăzuți la pct. 113 alin. (2), precum și a aditivilor utilizați exclusiv pentru amestecul cu combustibilii pentru încălzire și combustibilii pentru motor tradiționali.6. La punctul 44, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize de către destinatarul înregistrat sunt însoțite de codul de referință administrativ unic, conform pct. 126 alin. (7).7. La punctul 61, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) Garanția se constituie sub forma prevăzută la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, cu respectarea prevederilor pct. 8.8. La punctul 74, alineatele (1), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:74. (1) Scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă direct pe baza certificatului de scutire, al cărui model este prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), cu modificările și completările ulterioare, sau pe baza certificatului de scutire, al cărui model este prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.637 al Comisiei din 5 iulie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului în ceea ce privește utilizarea documentelor în contextul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize și al deplasării produselor accizabile după eliberarea pentru consum, precum și a formularului care trebuie utilizat pentru certificatul de scutire, după caz, dacă beneficiarul achiziționează produsele accizabile de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat, denumiți în continuare furnizori, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 75-77.................................................(9) Modelul certificatului de scutire prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.637, după caz, se utilizează și în cazul achizițiilor de produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor de pe teritoriul României.(10) În cazul situațiilor în care operațiunile sunt scutite de TVA și se utilizează certificatul de scutire de TVA și/sau accize prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, acesta asigură și aplicarea scutirii de la plata accizelor.9. La punctul 74, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Certificatul de scutire prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.637 se utilizează în cazul în care nu se utilizează certificatul de scutire de TVA.10. La punctul 74, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) În situațiile prevăzute la alin. (9), (10) și (10^1), certificatul de scutire reprezintă actul doveditor privind scutirea de la plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul înregistrat.11. La punctul 76, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:76. (1) În cazul importului de produse accizabile dintr-o țară terță, regimul de scutire de accize prevăzut la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă direct în baza certificatului de scutire prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.637, după caz................................................(5) În baza certificatului de scutire prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.637, după caz, scutirea de la plata accizelor se acordă direct și în cazul în care beneficiarii scutirii achiziționează produsele accizabile de la un importator care a pus în liberă circulație respectivele produse, cu plata accizelor.12. La punctul 77, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:77. (1) În cazul energiei electrice și al gazului natural, scutirea prevăzută la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă în baza certificatului de scutire, potrivit modelului prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit modelului prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.637, după caz, întocmit de beneficiar și vizat de autoritatea vamală teritorială care deservește beneficiarul.13. La punctul 79, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Deplasarea intracomunitară a alcoolului complet denaturat este însoțită de documentul administrativ simplificat electronic prevăzut la art. 416 din Codul fiscal.14. Titlul secțiunii a 15-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 15-a Restituirea și remiterea15. La punctul 120, alineatele (1), (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:120. (1) Pentru băuturile alcoolice și produsele din tutun prelucrat retrase de pe piață în condițiile prevăzute la art. 400 alin. (2) din Codul fiscal, accizele pot fi restituite sau remise, după caz. Prin retragere de pe piață se înțelege retragerea din circuitul economic a produselor eliberate pentru consum, în vederea reciclării, recondiționării sau distrugerii acestora.............................................(3) Documentul prevăzut la alin. (2) cuprinde următoarele informații: cauzele, cantitățile de băuturi alcoolice și produse din tutun prelucrat care fac obiectul retragerii de pe piață, data eliberării pentru consum a acestora, valoarea accizelor plătite sau datorate, după caz, pentru acestea la momentul eliberării pentru consum, precum și procedura care urmează a fi aplicată acestora: reciclare, recondiționare, distrugere.................................................(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data certificării documentului de distrugere sau a vizării procesului-verbal de dezlipire a marcajelor, după caz, autoritatea vamală teritorială, după analizarea concordanței dintre documentul de recepție prevăzut la alin. (4) lit. a) și documentele prevăzute la alin. (4) lit. b) sau c), după caz, întocmește un punct de vedere cu privire la sumele reprezentând accize care pot fi restituite sau remise, după caz, în urma depunerii unei cereri de restituire sau de remitere, după caz, pentru produsele retrase de pe piață. Documentul care cuprinde punctul de vedere al autorității vamale teritoriale se comunică autorității fiscale teritoriale care are în competență soluționarea cererii de restituire sau de remitere, după caz, a accizelor.(6) În aplicarea art. 400 alin. (2) și (7) din Codul fiscal, în vederea restituirii sau remiterii, după caz, a accizelor, operatorul economic depune o cerere la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, însoțită de următoarele documente:a) copia documentului de recepție/a documentului de distrugere certificat de reprezentantul autorității vamale teritoriale;b) documentele care atestă proveniența produselor, precum și documentul care atestă plata accizelor la bugetul de stat sau documentul care atestă eliberarea pentru consum, după caz, pentru produsele respective, în copie;c) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (4) lit. c), în cazul produselor marcate prin banderole sau timbre și care urmează a fi reciclate sau recondiționate.16. La punctul 120, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul în care se solicită remiterea accizelor, cererea se depune cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de termenul-limită prevăzut pentru plata accizelor.17. La punctul 120, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazul în care decizia este de admitere a restituirii în totalitate sau în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la restituirea accizelor în condițiile art. 168 din Codul de procedură fiscală.18. La punctul 120, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) și (8^2), cu următorul cuprins:(8^1) Pentru cererea de remitere a accizelor, autoritatea fiscală teritorială analizează documentația depusă de operatorul economic și, înainte de termenul-limită prevăzut pentru plata accizelor, decide asupra dreptului de remitere a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de remitere.(8^2) În cazul în care decizia este de admitere a remiterii, în totalitate sau în parte, operatorul economic nu declară accizele în declarația de accize prevăzută la art. 346 alin. (1) din Codul fiscal și nu intervine obligația de plată pentru cele admise la remitere.19. La punctul 122 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) copia documentului administrativ simplificat electronic prevăzut la art. 416 din Codul fiscal;20. La punctul 123, alineatele (1), (2), (5), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:123. (1) În sensul art. 400 alin. (4) și (7) din Codul fiscal, pentru produsele accizabile reintroduse în antrepozitele fiscale din România, accizele pot fi restituite sau remise, după caz, în alte situații decât cele prevăzute la art. 400 alin. (1)-(3) din Codul fiscal.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunță în scris autoritatea vamală teritorială despre intenția de a reintroduce produsele accizabile în antrepozitul fiscal, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de reintroducere, menționând cauzele, cantitățile de produse accizabile care fac obiectul reintroducerii în antrepozitul fiscal, data eliberării pentru consum a acestora, valoarea accizelor plătite sau datorate, după caz, pentru acestea la momentul eliberării pentru consum, precum și procedura care urmează a fi aplicată produselor care fac obiectul restituirii sau remiterii, după caz, a accizelor în antrepozitul fiscal.................................................(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data certificării documentului de recepție a produselor accizabile reintroduse în antrepozitul fiscal, autoritatea vamală teritorială întocmește un punct de vedere cu privire la sumele reprezentând accize care pot fi restituite sau remise, după caz, în urma depunerii unei cereri de restituire sau de remitere, după caz, pentru produsele reintroduse în antrepozitul fiscal. În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre sau banderole, autoritatea vamală teritorială verifică și concordanța dintre documentul de recepție prevăzut la alin. (3) și documentul prevăzut la alin. (4). Documentul care cuprinde punctul de vedere al autorității vamale teritoriale se comunică autorității fiscale teritoriale care are în competență soluționarea cererii de restituire sau de remitere, după caz, a accizelor.(6) În aplicarea art. 400 alin. (4) și (7) din Codul fiscal, în vederea restituirii sau remiterii, după caz, a accizelor, operatorul economic depune o cerere la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, însoțită de următoarele documente:a) copia documentului de recepție în antrepozitul fiscal, certificat de reprezentantul autorității vamale teritoriale;b) documentele care atestă proveniența produselor, precum și documentul care atestă plata accizelor la bugetul de stat sau documentul care atestă eliberarea pentru consum, după caz, pentru produsele respective, în copie;c) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (4), în cazul produselor marcate prin banderole sau timbre................................................(8) În cazul în care decizia este de admitere a restituirii, în totalitate sau în parte, autoritatea fiscală teritorială procedează la restituirea accizelor în condițiile art. 168 din Codul de procedură fiscală.21. La punctul 123, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) și (8^2), cu următorul cuprins:(8^1) Autoritatea fiscală teritorială analizează documentația depusă de operatorul economic și, înainte de termenul-limită prevăzut pentru plata accizelor, decide asupra dreptului de remitere a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de remitere.(8^2) În cazul în care decizia este de admitere a remiterii, în totalitate sau în parte, operatorul economic nu declară accizele în declarația de accize prevăzută la art. 346 alin. (1) din Codul fiscal și nu intervine obligația de plată pentru cele admise la remitere.22. Titlul secțiunii a 16-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 16-a Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize23. La punctul 126, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene către un destinatar din România autorizat să primească produsele în regim suspensiv de accize este însoțită de codul de referință administrativ unic.24. După punctul 126 se introduce un nou punct, pct. 126^1, cu următorul cuprins:126^1. În aplicarea art. 402^1 alin. (3) din Codul fiscal, modalitatea de verificare a datelor se stabilește prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.25. La punctul 129, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Deplasarea produselor accizabile poate fi realizată în regim suspensiv de accize, potrivit art. 405 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, numai dacă este acoperită de documentul administrativ electronic și este însoțită de codul de referință administrativ unic.(3) Dovada încheierii deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize este raportul de export întocmit de autoritatea vamală teritorială din România sau, după caz, de autoritatea competentă din statul membru de export, raport întocmit pe baza informațiilor referitoare la ieșirea mărfurilor pe care le-au primit de la biroul vamal de ieșire ori de la biroul unde se realizează formalitățile de ieșire a mărfurilor de pe teritoriul vamal, prevăzute la art. 405 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii Europene.26. Punctul 130 se modifică și va avea următorul cuprins: 130. (1) În aplicarea art. 406 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în situația în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul poate începe deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize numai după înștiințarea autorității vamale centrale, responsabilă pentru sistemul informatizat și corespondența cu autoritățile competente din statele membre, prin transmiterea documentului de rezervă care va însoți deplasarea produselor, pe care a fost înscris numărul de referință eliberat de autoritatea vamală teritorială, în vederea atribuirii codului de referință administrativ unic, care reprezintă acordul pentru începerea efectivă a deplasării produselor.(2) Modelul documentului de rezervă este prevăzut în anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.27. Punctul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:131. Modelul documentelor de rezervă prevăzute la art. 407 alin. (1) și (4) din Codul fiscal este cel prevăzut pentru modelul raportului de primire sau raportul de export, după caz, prevăzute în anexele nr. 35 și 36, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.28. La punctul 132, alineatele (2)-(4) se abrogă.29. La punctul 132, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize din România către un destinatar din alt stat membru al Uniunii Europene sau la export printr-un birou vamal de ieșire din alt stat membru al Uniunii Europene, în absența raportului de primire sau a unui raport de export, după caz, deplasarea poate fi considerată încheiată potrivit art. 408 alin. (3) sau (5) din Codul fiscal, după caz.30. La punctul 134, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea art. 412 alin. (8) din Codul fiscal, prin neregulă se înțelege pierderile sau distrugerile care intervin în cursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, diferite de cele prevăzute la pct. 2 alin. (1) lit. a) și b), care au drept consecință încheierea cu lipsuri sau neîncheierea deplasării în regim suspensiv de la plata accizelor conform art. 401 alin. (8) din Codul fiscal.31. Titlul secțiunii a 17-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 17-a Deplasarea și impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum32. La secțiunea a 17-a, titlul subsecțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:33. Punctul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:135. Achizițiile de produse accizabile în scopuri comerciale sunt supuse prevederilor art. 414 și 414^1 din Codul fiscal.34. La secțiunea a 17-a, titlul subsecțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:35. Punctul 136 se modifică și va avea următorul cuprins:136. (1) În sensul art. 414 alin. (4) din Codul fiscal, orice loc reprezintă alte locuri decât cele prevăzute la art. 414^6 alin. (3) lit. f) din Codul fiscal și sunt doar asimilate locurilor declarate pentru recepția produselor accizabile, în scopul realizării supravegherii fiscale.(2) În aplicarea art. 414 alin. (7) din Codul fiscal, persoana care efectuează livrarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a produselor accizabile anterior eliberate pentru consum în România poate solicita restituirea accizelor conform procedurii prevăzute la pct. 122.36. După punctul 136 se introduc zece noi puncte, pct. 136^1-136^10, cu următorul cuprins:136^1. (1) În vederea obținerii atestatului prevăzut la art. 414^4 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care intenționează să fie destinatar certificat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială.(2) Cererea se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 37^1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și este însoțită de documentele menționate în cuprinsul acesteia.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), înregistrarea ca destinatar certificat a operatorului economic care deține autorizație de utilizator final se realizează în baza cererii depuse exclusiv în acest scop la autoritatea vamală teritorială. Cererea se depune exclusiv pentru tipurile și cantitățile de produse accizabile înscrise în autorizația de utilizator final și este însoțită de următoarele documente: a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;b) copie de pe autorizația de utilizator final deținută de solicitant, valabilă la data depunerii cererii;c) copie de pe contractele încheiate cu expeditorii certificați din statele membre de expediere și codurile de acciză ale acestora;d) declarația pe propria răspundere privind locurile unde urmează a fi primite produsele și scopul pentru care sunt achiziționate;e) denumirea produsului, încadrarea tarifară (codul NC) și încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 414^4 alin. (2) din Codul fiscal, persoana care intenționează să primească doar ocazional, de la un singur expeditor, produse accizabile care au fost deja eliberate pentru consum în alt stat membru al Uniunii Europene depune la autoritatea vamală teritorială cererea prevăzută la alin. (2), în care înscrie denumirea expeditorului și cantitatea-limită de produse accizabile pe care intenționează să o primească, stabilită de comun acord cu expeditorul.(5) În sensul art. 414^4 alin. (2) din Codul fiscal prin persoană fizică se înțelege persoana care nu desfășoară activități economice.136^2. (1) În sensul art. 414^5 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, locul în care destinatarul certificat realizează recepția produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre poate să reprezinte sediul social, în măsura în care acesta îndeplinește condițiile pentru recepția fizică a respectivelor produse, sau un punct de lucru pentru recepția produselor accizabile înregistrat la oficiul registrului comerțului.(2) În aplicarea art. 414^5 alin. (3) din Codul fiscal, autoritatea vamală teritorială verifică realitatea și exactitatea informațiilor și a documentelor depuse de persoana care intenționează să obțină calitatea de destinatar certificat.(3) Autoritatea vamală teritorială poate să solicite persoanei care intenționează să fie destinatar certificat orice informație și documente pe care le consideră necesare, după caz, cu privire la:a) identitatea acesteia;b) amplasarea și capacitatea maximă de depozitare a locurilor unde se recepționează produsele accizabile;c) tipurile de produse accizabile, identificate prin încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, ce urmează a fi recepționate în fiecare locație;d) capacitatea acesteia de a asigura garanția conform prevederilor pct. 137 alin. (2) și (3).(4) Destinatarii certificați care primesc produse energetice în vrac potrivit pct. 14 alin. (1) trebuie să facă dovada deținerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, în locul în care urmează a fi recepționate produsele energetice.(5) În acțiunea de verificare, autoritatea vamală teritorială poate solicita sprijinul organelor cu atribuții de control pentru furnizarea unor informații în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de autorizare a fiecărui solicitant.136^3. (1) În aplicarea prevederilor art. 414^6 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepția situației prevăzute la pct. 136^1 alin. (3), în termen de 15 zile de la depunerea de către solicitant a documentației complete, autoritatea vamală teritorială transmite cererea, însoțită de documentația completă și de un referat care cuprinde propunerea de aprobare a cererii, la autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare, atunci când autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare. Din cuprinsul referatului trebuie să rezulte cu claritate faptul că solicitantul îndeplinește condițiile de înregistrare.(2) După analizarea documentelor depuse de solicitant și a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 414^5 din Codul fiscal și la pct. 136^2, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare aprobă cererea de înregistrare ca destinatar certificat și emite atestatul potrivit art. 414^6 alin. (1) din Codul fiscal. În acest caz, atestatul de destinatar certificat are termen de valabilitate nelimitat.(3) După analizarea documentelor depuse de solicitant potrivit pct. 136^1 alin. (3), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 414^5 din Codul fiscal și la pct. 136^2, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare aprobă cererea de înregistrare ca destinatar certificat a operatorului care deține autorizație de utilizator final. În acest caz, autorizația de destinatar certificat este valabilă atât timp cât este valabilă autorizația de utilizator final. Autoritatea vamală teritorială care a emis autorizația de utilizator final are obligația de a comunica autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare data de la care valabilitatea autorizației de utilizator final încetează, în vederea operării în sistemul informatic.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare comunică în scris atestatul de destinatar certificat la autoritatea vamală teritorială, care, la rândul său, o comunică solicitantului. (5) În aplicarea prevederilor art. 414^6 alin. (7) din Codul fiscal, atestatul de destinatar certificat se modifică din oficiu de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare în cazul în care se constată că în cuprinsul acestuia există erori materiale. În acest caz, termenul de începere a valabilității atestatului de destinatar certificat modificat rămâne cel de începere a valabilității atestatului emis inițial.(6) În aplicarea prevederilor art. 414^6 alin. (8) din Codul fiscal, destinatarii certificați pot solicita autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare modificarea atestatului atunci când constată erori în redactarea atestatului. În situația în care intervin modificări față de datele înscrise în atestat, destinatarii certificați solicită modificarea atestatului la autoritatea vamală teritorială, prin depunerea unei cereri, cu respectarea următoarelor condiții:a) pentru fiecare nouă locație proprie în care urmează a se realiza primirea produselor accizabile, cererea trebuie însoțită de dovada dreptului de deținere sub orice formă legală a spațiului și de certificatul constatator care dovedește înscrierea la oficiul registrului comerțului ca punct de lucru;b) în cazul modificării datelor de identificare ale destinatarului certificat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării, acesta trebuie să depună pe lângă cerere și actul adițional/hotărârea asociaților, certificatul de înscriere de mențiuni la oficiul registrului comerțului și, după caz, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;c) dacă modificările care intervin se referă la tipul produselor accizabile, cererea se depune cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de recepția produselor și este însoțită de lista produselor accizabile, indicându-se codul NC, codul de încadrare în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, precum și cantitatea de produse accizabile recepționate care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru al Uniunii Europene, estimată la nivelul unui an.(7) Autoritatea vamală teritorială efectuează verificări, iar în situația în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare, transmite documentația autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare, împreună cu un referat care cuprinde fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de modificare a atestatului de destinatar certificat.(8) Atestatul de destinatar certificat modificat ca urmare a prevederilor alin. (6) este valabil de la data emiterii acestuia.(9) Produsele accizabile recepționate de către destinatarul certificat care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru al Uniunii Europene sunt însoțite de documentul administrativ simplificat electronic. (10) În cazul pierderii atestatului de destinatar certificat, titularul atestatului anunță pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În baza documentului care atestă că anunțul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.(11) În exercitarea atribuțiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare poate solicita orice informații și documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori de la alte instituții implicate în mod direct sau indirect în procesul de înregistrare, pe care le consideră necesare în soluționarea cererilor de înregistrare. 136^4. (1) În aplicarea prevederilor art. 414^7 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepția situației prevăzute la pct. 136^1 alin. (3), dacă în termen de 15 zile de la depunerea documentației complete autoritatea vamală teritorială constată că operatorul economic solicitant nu îndeplinește condițiile pentru a fi propus în vederea înregistrării, aceasta întocmește un referat prin care propune respingerea cererii de înregistrare, care conține motivele ce au condus la luarea acestei decizii, pe care îl transmite autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare, în situația în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare.(2) După analizarea documentelor depuse de solicitant și a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzută la alin. (1), dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 414^5 din Codul fiscal și la pct. 136^2, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare respinge cererea de înregistrare ca destinatar certificat. (3) În situația prevăzută la pct. 136^1 alin. (3), după analizarea documentelor depuse de solicitant, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 414^5 din Codul fiscal și la pct. 136^2, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare respinge cererea de înregistrare ca destinatar certificat a operatorului care deține autorizație de utilizator final.136^5. (1) În aplicarea prevederilor art. 414^8 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, destinatarul certificat prevăzut la art. 414^4 alin. (1) din Codul fiscal este obligat să garanteze plata accizelor conform pct. 137 alin. (2), iar destinatarul certificat care primește doar ocazional produse accizabile prevăzut la art. 414^4 alin. (2) din Codul fiscal este obligat să garanteze plata accizelor conform pct. 137 alin. (3).(2) Garanția prevăzută la art. 414^8 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este garanția constituită la momentul înregistrării ca destinatar certificat.(3) În aplicarea art. 414^8 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, destinatarul certificat trebuie să înștiințeze autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile și să păstreze produsele în locul de recepție cel puțin 24 de ore pentru a permite acestei autorități să se asigure că produsele au fost efectiv primite și că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. După expirarea termenului de 24 de ore, operatorul economic poate proceda la recepția produselor accizabile primite.(4) În aplicarea prevederilor art. 414^8 alin. (2) din Codul fiscal, destinatarul certificat are obligația să respecte prevederile pct. 136^3 alin. (6).136^6. (1) În vederea obținerii atestatului prevăzut la art. 414^12 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care intenționează să fie expeditor certificat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială.(2) Cererea se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 37^2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și este însoțită de documentele menționate în cuprinsul acesteia.(3) În aplicarea art. 414^12 alin. (3) din Codul fiscal, persoana care intenționează să trimită doar ocazional, la un singur destinatar, produse accizabile care au fost deja eliberate pentru consum depune la autoritatea vamală teritorială cererea prevăzută la alin. (2), în care înscrie denumirea destinatarului, cantitatea-limită de produse accizabile pe care intenționează să o trimită, stabilită de comun acord cu destinatarul, și perioada de timp în care intenționează să trimită produsele.136^7. (1) În aplicarea prevederilor art. 414^13 din Codul fiscal, persoana care intenționează să obțină calitatea de expeditor înregistrat trebuie să depună documentele care sunt menționate în cuprinsul cererii prevăzute la pct. 136^6.(2) În aplicarea art. 414^13 alin. (3) din Codul fiscal, autoritatea vamală teritorială verifică realitatea și exactitatea informațiilor și a documentelor depuse de persoana care intenționează să obțină calitatea de expeditor certificat.136^8. (1) În aplicarea prevederilor art. 414^14 alin. (1) din Codul fiscal, în termen de 15 zile de la data depunerii de către solicitant a documentației complete potrivit pct. 136^7, autoritatea vamală teritorială transmite cererea prevăzută la pct. 136^6 alin. (2), însoțită de documentația aferentă și de un referat care cuprinde propunerea de aprobare a cererii de înregistrare, la autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare. Din cuprinsul referatului trebuie să rezulte cu claritate faptul că solicitantul îndeplinește condițiile de înregistrare.(2) După analizarea referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială și a documentelor depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 414^13 din Codul fiscal și la pct. 136^7, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare aprobă cererea de înregistrare ca expeditor certificat. Atestatul de expeditor certificat are termen de valabilitate nelimitat.(3) În aplicarea prevederilor art. 414^14 alin. (6) din Codul fiscal, atestatul de expeditor înregistrat se modifică din oficiu de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare în cazul în care se constată că în cuprinsul acestuia există erori materiale. În acest caz, termenul de începere a valabilității atestatului modificat de expeditor certificat rămâne cel de începere a valabilității atestatului emis inițial.(4) În aplicarea prevederilor art. 414^14 alin. (7) din Codul fiscal, expeditorii certificați pot solicita autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare modificarea atestatului atunci când constată erori în redactarea atestatului. În situația în care intervin modificări față de datele înscrise în atestat, expeditorii certificați solicită modificarea atestatului la autoritatea vamală teritorială, prin depunerea unei cereri, cu respectarea următoarelor condiții:a) pentru fiecare nouă locație proprie din care urmează a se realiza trimiterea produselor accizabile, cererea trebuie însoțită de dovada dreptului de deținere sub orice formă legală a spațiului și de certificatul constatator care dovedește înscrierea la oficiul registrului comerțului ca punct de lucru;b) în cazul modificării datelor de identificare ale expeditorului certificat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării, acesta trebuie să depună pe lângă cerere și actul adițional/hotărârea asociaților, certificatul de înscriere de mențiuni la oficiul registrului comerțului și, după caz, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;c) dacă modificările care intervin se referă la tipul produselor accizabile, cererea se depune cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de trimiterea produselor și este însoțită de lista produselor accizabile, indicându-se codul NC, codul de încadrare în nomenclatorul codurilor de produse accizabile.(5) Autoritatea vamală teritorială efectuează verificări și transmite documentația la autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare, împreună cu un referat care cuprinde fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de modificare a atestatului. Atestatul de expeditor certificat modificat conform prevederilor alin. (4) este valabil de la data emiterii acestuia.(6) În cazul pierderii atestatului de expeditor certificat, titularul atestatului anunță pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(7) În baza documentului care atestă că anunțul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare eliberează, la cerere, un duplicat al atestatului.(8) Prevederile pct. 136^3 alin. (11) se aplică în mod corespunzător.136^9. (1) În aplicarea prevederilor art. 414^15 alin. (1) din Codul fiscal, dacă în termen de 15 zile de la depunerea documentației complete potrivit pct. 136^6 autoritatea vamală teritorială constată că operatorul economic solicitant nu îndeplinește condițiile pentru a fi propus în vederea înregistrării, aceasta întocmește un referat prin care propune respingerea cererii de înregistrare, care conține motivele ce au condus la luarea acestei decizii, pe care îl transmite la autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare.(2) După analizarea documentelor depuse de solicitant și a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzut la alin. (1), dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 414^13 din Codul fiscal și la pct. 136^7, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare respinge cererea de înregistrare ca expeditor certificat. 136^10. În aplicarea art. 414^16 din Codul fiscal, expeditorul certificat are obligația să respecte prevederile pct. 136^8 alin. (4).37. La secțiunea a 17-a, titlul „Subsecțiunea a 3-a - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite“ se elimină. 38. Punctul 137 se modifică și va avea următorul cuprins:137. (1) În aplicarea art. 415 alin. (1) din Codul fiscal, în situația în care un destinatar certificat din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru al Uniunii Europene, exigibilitatea accizelor ia naștere în momentul în care acesta recepționează produsele.(2) În aplicarea art. 415 alin. (5) din Codul fiscal, destinatarul certificat prevăzut la art. 414^4 alin. (1) din Codul fiscal are obligația de a depune o garanție corespunzătoare unei cote de 6% din suma totală a accizelor aferente produselor recepționate în anul anterior. În cazul unui nou destinatar certificat, garanția reprezintă 6% din accizele estimate, aferente produselor ce urmează a se recepționa la nivelul unui an. Garanția se constituie potrivit art. 348 alin. (1) din Codul fiscal și pct. 8 alin. (3).(3) În cazul destinatarului certificat care primește doar ocazional produse accizabile, nivelul garanției care trebuie constituită reprezintă contravaloarea accizelor aferente cantității de produse accizabile recepționate cu ocazia fiecărei deplasări. Pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu se regăsesc la alin. (3) al aceluiași articol, nivelul garanției care trebuie constituită se determină pe baza nivelului accizelor prevăzut pentru motorină.(4) Nivelul garanției se analizează anual sau ori de câte ori este necesar de către autoritatea vamală teritorială, în vederea actualizării în funcție de schimbările intervenite în volumul afacerii, în activitatea destinatarului certificat sau în nivelul accizelor datorate. (5) Pentru destinatarul certificat, nivelul garanției se actualizează în funcție de cantitățile de produse accizabile recepționate în anul precedent.(6) În vederea actualizării nivelului garanției, destinatarul certificat trebuie să depună anual, până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor, la autoritatea vamală teritorială, o declarație privind informațiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (4) și (5).(7) Cuantumul garanției stabilite prin actualizare se comunică destinatarului certificat prin decizie emisă de autoritatea vamală teritorială, care va face parte integrantă din atestatul de destinatar certificat. O copie a deciziei se transmite și autorității fiscale teritoriale. Termenul de constituire a garanției astfel stabilit va fi de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.(8) Garanțiile constituite sunt valabile atât timp cât nu sunt executate de autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat destinatarul certificat ca plătitor de impozite și taxe.(9) În situația în care se constată că destinatarul certificat înregistrează întârzieri de la plata accizelor peste termenul prevăzut la art. 433 din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune executarea garanției și comunică acest fapt autorității vamale teritoriale, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data executării garanției.(10) În cazul garanțiilor prevăzute la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune instituției de credit/societății de asigurare emitente a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție ori unității de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, în situația prevăzută la alin. (9).(11) Pentru diferențele rezultate din actualizarea sau executarea garanției constituite, destinatarii certificați sunt obligați ca, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data actualizării sau executării garanției, după caz, să transmită autorității fiscale teritoriale documentul prin care se face dovada constituirii/reîntregirii garanției conform art. 348 alin. (1) din Codul fiscal. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestui document, autoritatea fiscală teritorială transmite autorității vamale teritoriale o copie a documentului.(12) Valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanției se determină prin aplicarea nivelurilor accizelor în vigoare la momentul constituirii garanției, prevăzute în anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, actualizate potrivit art. 342 din Codul fiscal.(13) În cazul destinatarului certificat, autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare aprobă reducerea garanției, la cerere, după cum urmează:a) cu 50%, în situația în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost înregistrat nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul de stat de natura accizelor, pentru care s-a dispus executarea garanției și a fost începută procedura de executare silită;b) cu 75%, în situația în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost înregistrat nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul de stat de natura accizelor, pentru care s-a dispus executarea garanției și a fost începută procedura de executare silită. (14) Nivelul de reducere a garanției stabilit potrivit prevederilor alin. (13) rămâne în vigoare până la o decizie ulterioară a autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare, chiar dacă în acest interval de timp a intervenit actualizarea garanției.(15) Garanția poate fi deblocată, total sau parțial, la solicitarea destinatarului certificat, cu viza autorității fiscale teritoriale, numai după verificarea asupra conformării cu prevederile legale ale titlului VIII din Codul fiscal.(16) În sensul alin. (13), prin 2 ani, respectiv 3 ani consecutivi de activitate se înțelege ultimele 24 de luni, respectiv 36 de luni consecutive de activitate, după caz, anterioare momentului depunerii cererii de reducere a garanției.(17) În sensul art. 415 alin. (6) din Codul fiscal, antrepozitarul autorizat sau expeditorul înregistrat trebuie să depună o notificare la autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare prin care informează cu privire la intenția de a acționa drept expeditor certificat. (18) În sensul art. 415 alin. (7) din Codul fiscal, antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat trebuie să depună o notificare la autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare prin care informează cu privire la intenția de a acționa drept destinatar certificat.(19) În baza notificărilor prevăzute la alin. (17) și (18), autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrare atribuie codul de acciză de expeditor certificat sau destinatar certificat, după caz. (20) Notificarea prevăzută la alin. (17) și (18) se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 37^3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(21) În aplicarea art. 415 alin. (6) din Codul fiscal, dacă locul de expediere nu diferă de locurile înscrie în autorizația de antrepozit fiscal, pot fi expediate doar produsele accizabile pe care operatorul economic le are înscrise în autorizație.(22) În aplicarea art. 415 alin. (7) din Codul fiscal, dacă locul de recepție nu diferă de locurile înscrie în autorizația de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat, pot fi recepționate doar produsele accizabile pe care operatorul economic le are înscrise în autorizație.(23) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat care acționează drept destinatar certificat are obligația să garanteze plata accizelor conform alin. (2). Prevederile alin (3)-(16) se aplică în mod corespunzător.39. La secțiunea a 17-a, titlul „Subsecțiunea a 4-a - Documentul de însoțire“ se elimină.40. Punctul 138 se modifică și va avea următorul cuprins:138. (1) În aplicarea art. 416 alin. (1) din Codul fiscal, deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România de la un expeditor certificat către un destinatar certificat din alt stat membru al Uniunii Europene pentru a fi livrate în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în acel stat membru se realizează numai dacă este acoperită de documentul administrativ simplificat electronic.(2) Documentul administrativ simplificat electronic se utilizează și în cazul circulației între România și alt stat membru al Uniunii Europene a alcoolului complet denaturat.(3) Proiectul documentului administrativ simplificat electronic trebuie încărcat în sistemul computerizat de monitorizare a mișcărilor intracomunitare cu produse accizabile, denumit EMCS, cu cel mult 7 zile lucrătoare înainte de data înscrisă pe acest document ca dată de expediere a produselor accizabile în cauză.(4) Momentul emiterii codului de referință administrativ simplificat unic prevăzut la art. 416 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal reprezintă momentul în care expeditorul certificat are dreptul de a iniția deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar certificat din alt stat membru al Uniunii Europene.41. După punctul 138 se introduc patru noi puncte, pct. 138^1-138^4, cu următorul cuprins:138^1. (1) Destinatarul poate să întârzie înaintarea prin sistemul informatizat a raportului de primire, peste termenul-limită prevăzut la art. 416^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, numai în cazuri temeinic justificate.(2) Modelul raportului de primire este prevăzut în anexa nr. 37^4, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.138^2. (1) În aplicarea art. 416^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în situația în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul certificat poate începe deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar certificat din alt stat membru al Uniunii Europene pentru a fi livrate în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în acel stat membru, numai după înștiințarea autorității vamale centrale, responsabilă pentru sistemul informatizat și corespondența cu autoritățile competente din statele membre, prin transmiterea copiei documentului care va însoți deplasarea produselor, pe care a fost înscris numărul de referință eliberat de autoritatea vamală teritorială, în vederea atribuirii codului de referință administrativ simplificat unic, care reprezintă acordul pentru începerea efectivă a deplasării produselor.(2) Modelul documentului de rezervă prevăzut la art. 416^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este cel prevăzut pentru modelul documentului administrativ simplificat electronic, prevăzut în ordin al președintelui Autorității Vamale Române. 138^3. Modelul documentului de rezervă prevăzut la art. 416^3 alin. (1) din Codul fiscal este cel prevăzut pentru modelul raportului de primire, prevăzut în anexa nr. 37^4.138^4. (1) Deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene se consideră încheiată pentru expeditorul certificat în baza raportului de primire înaintat de destinatarul certificat prin intermediul sistemului informatizat.(2) În cazul deplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România de la un expeditor certificat către un destinatar certificat din alt stat membru al Uniunii Europene pentru a fi livrate în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în acel stat membru, în absența raportului de primire sau a dovezilor alternative ale primirii prevăzute la art. 416^4 din Codul fiscal, deplasarea poate fi considerată încheiată în baza confirmării autorității competente din statul membru de destinație.42. La secțiunea a 17-a, titlul subsecțiunii a 5-a se modifică și va avea următorul cuprins:43. La punctul 139, alineatul (18) se modifică și va avea următorul cuprins:(18) Reprezintă o vânzare la distanță din România în alt stat membru al Uniunii Europene livrarea de produse accizabile deja eliberate pentru consum în România destinate vânzării unei persoane din alt stat membru al Uniunii Europene care nu este antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat sau destinatar certificat și nu desfășoară o activitate economică independentă. Vânzătorul din România sau reprezentantul său fiscal stabilit în acel alt stat membru trebuie să respecte legislația din statul membru respectiv.44. La punctul 140, litera a) a alineatului (1) și alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) expeditorul, transportatorul sau primitorul prezintă imediat autorității vamale teritoriale dovezi suficiente despre evenimentul produs, emise de autoritatea vamală, Ministerul Afacerilor Interne sau autoritatea competentă în domeniu, precum și informații precise cu privire la tipul și cantitatea de produse accizabile distruse total ori pierdute iremediabil;..................................................(3) Pentru pierderile neadmise de autoritatea vamală teritorială ca neimpozabile în România potrivit alin. (1) și (7) se datorează accize, calculate pe baza nivelurilor accizelor în vigoare la momentul constatării lor....................................................(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (5) garanțiile depuse în conformitate cu prevederile pct. 137 alin. (2) lit. a) și pct. 139 alin. (1) se eliberează.45. La punctul 140, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru tutunul prelucrat prevăzut la art. 354 din Codul fiscal, pragul pierderii parțiale, apărute ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, este 0% potrivit art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.636.46. La punctul 141, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În toate situațiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă, precum și în situația prevăzută la art. 419 alin. (6) din Codul fiscal, accizele devin exigibile la data emiterii deciziei de impunere de către autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, și se plătesc în termen de 5 zile de la această dată. Autoritatea vamală centrală sau teritorială stabilește cuantumul accizelor datorate și emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.47. La punctul 148, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (5)-(8), cu următorul cuprins:(5) În aplicarea prevederilor art. 422 din Codul fiscal, în cazul achizițiilor de produse accizabile supuse marcării care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre, timbrele sau banderolele, după caz, se aplică pe produse de către destinatarii certificați, în locurile înregistrate pentru realizarea recepției produselor accizabile. În această situație, timbrele sau banderolele se aplică înainte de comercializarea pe teritoriul României a produselor din tutun prelucrat sau a băuturilor alcoolice supuse marcării, după caz.(6) În cazul achizițiilor de produse accizabile supuse marcării care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre, timbrele sau banderolele, după caz, se aplică de antrepozitarul autorizat care acționează drept destinatar certificat prevăzut la art. 415 alin. (7) din Codul fiscal, în antrepozitul fiscal deținut de acesta sau în locurile înregistrate pentru realizarea recepției produselor accizabile ca destinatar certificat.(7) În cazul achizițiilor de produse accizabile supuse marcării care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre, timbrele sau banderolele, după caz, se aplică de destinatarul înregistrat care acționează drept destinatar certificat prevăzut la art. 415 alin. (7) din Codul fiscal, în locurile declarate pentru recepția produselor accizabile sau în locurile înregistrate pentru realizarea recepției produselor accizabile ca destinatar certificat.(8) Persoanele fizice prevăzute la art. 414^4 alin. (2) teza a treia din Codul fiscal care acționează în calitate de destinatar nu au drept de marcare.48. La punctul 149, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Fiecărui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare de 13 caractere. În cazul antrepozitarilor autorizați, al destinatarilor înregistrați și al destinatarilor certificați, codul de marcare este codul de acciză. În cazul importatorilor autorizați, codul de marcare este format din două caractere alfanumerice aferente codului de țară, conform standardului ISO 3166, din care se face importul, urmate de codul de identificare fiscală format din 11 caractere alfanumerice. Atunci când codul de identificare fiscală nu conține 11 caractere alfanumerice, acesta este precedat de cifra «0», astfel încât numărul total de caractere să fie de 11.49. La punctul 150, alineatul (1) și litera a) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:150. (1) În aplicarea prevederilor art. 424 alin. (5) din Codul fiscal, în vederea eliberării marcajelor, antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, destinatarul certificat sau importatorul autorizat, după caz, depune o notă de comandă la autoritatea vamală teritorială. Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 41, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice..............................................a) contractul de achiziție a produselor accizabile supuse marcării, în copie, în cazul destinatarului înregistrat/destinatarului certificat/importatorului autorizat;50. La punctul 153, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 5 alin. (1), destinatarii înregistrați și destinatarii certificați deduc numai contravaloarea marcajelor aferente cantităților de produse efectiv marcate. Contravaloarea marcajelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza prețurilor fără TVA.51. La punctul 170, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de a depune o garanție corespunzătoare unei cote de 3% din suma totală a accizelor aferente produselor achiziționate/importate/ produse în anul anterior. În cazul unui nou operator economic, garanția reprezintă 3% din accizele estimate, aferente produselor ce urmează a se achiziționa/importa/produce la nivelul unui an. Garanția se constituie sub forma prevăzută la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, modul de constituire fiind cel prevăzut la pct. 8.52. Anexele nr. 33-35 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.53. Anexa nr. 37 se abrogă.54. După anexa nr. 37 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 37^1-37^4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-7 la prezenta hotărâre.55. Anexa nr. 41 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 53, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 1 martie 2023.Nr. 181.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 33 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOȚIRE2. Expeditor 2.a. Codul de acciză al operatorului2.b. Denumirea operatorului2.c. Strada 2.d. Numărul2.f. Orașul 2.e. Codul poștal2.g. LimbăTip trimitere1.a. Codul tipului de destinație1.d. ARC
  1.c. Organizarea transportului1.f. Număr secvențial9.a. Numărul de referință local9.d. Codul tipului de origine
  5. Destinatar 5.a. Identificarea operatorului5.b. Denumirea operatorului5.c. Strada 5.d. Numărul5.f. Orașul 5.e. Codul poștal5.g. Limbă 5.h. Numărul EORI7. Locul livrării 7.a. Identificarea operatorului7.b. Denumirea operatorului7.c. Strada 7.d. Numărul7.f. Orașul 7.e. Codul poștal7.g. Limbă
  3. Locul expediției 3.a. Numărul de referință al antrepozitului fiscal3.b. Denumirea operatorului3.c. Strada 3.d. Numărul3.f. Orașul 3.e Codul poștal3.g. Limbă14. Organizatorul transportului 14.a. Numărul TVA14.b. Denumirea operatorului14.c. Strada 14.d. Numărul14.f. Orașul 14.e. Codul poștal14.g. Limbă
  11. Garanția deplasării 11.a. Codul tipului de garant1.e. Data și ora validării e-DA1.g. Data și ora validării actualizării
  12. Garant 12.a. Codul de acciză al operatorului12.b. Numărul TVA12.c. Denumirea operatorului12.d. Strada 12.e. Numărul12.g. Orașul 12.f. Codul poștal12.h. Limbă15. Primul transportator 15.a. Numărul TVA15.b. Denumirea operatorului15.c. Strada 15.d. Numărul15.f. Orașul 15.e. Codul poștal15.g. Limbă
  10. BirouAutoritatea competentă a locului expediției10.a. Numărul de referință al biroului9.b. Numărul facturii9.c. Data facturii9.1. DAU Import9.1.a. Număr SAD Import
  9.g. ARC în amonte9.e. Data expediției9.f. Ora expediției1.b. Durata călătoriei
  6. Date complementare destinatar6.a. Codul statului membru 6.b. Numărul de serie al certificatului de scutire4. Birou de expediție - Import4.a. Numărul de referință al biroului8. Birou Locul livrării - birou vamal de export8.a. Numărul de referință al biroului
  DETALII TRANSPORT13. Transport 13.a. Codul modului de transport13.b. Informații complementare 13.c. Limbă informații complementare16. Detalii privind transportul 16.a. Codul unității de transport16.b. Identitatea unităților de transport 16.c. Identitatea sigiliului16.d. Limbă informații privind sigiliul 16.e. Informații privind sigiliul16.f. Informații complementare 16.d. Limbă informații complementare
  DETALII EXPEDIERE17.a. Numărul unic de referință al corpului de date 17.b. Codul produsului accizabil17.c. Codul NC17.d. Cantitatea17.e. Masa brută17.f. Masa netă17.g. Tăria alcoolică în volume, exprimată în procente17.h. Gradul Plato
  17.i. Marcajul fiscal17.j. Limbă marcaj fiscal17.k. Indicatorul marcajului fiscal utilizat17.l. Denumirea de origine17.m. Limbă denumire de origine17.n. Dimensiunea producătorului17.o. Densitatea17.p. Descrierea comercială 17.q. Limbă descriere comercială17.r. Marca comercială a produselor17.s. Limbă marcă comercială a produselor17.t. Perioada de maturare sau vechimea produselor 17.u. Limbă perioadă de maturare sau vechimea produselor
  17.1.a. Codul tipului de ambalaje17.1.b. Numărul de ambalaje17.1.c. Identitatea sigiliului comercial17.1.d. Informații privind sigiliul17.1.e. Limbă informații privind sigiliul17.1.f. Mărci de expediție
  17.2.a Categoria de produs vitivinicol17.2.b. Codul zonei vitivinicole17.2.c. Țara terță de origine17.2.d. Alte informații17.2.e. Limbă alte informații17.2.1.a. Codul operațiunii cu vinuri
  18. Document certificat18.a. Scurtă descriere a documentului 18.b. Limbă scurtă descriere a documentului18.c. Referința documentului18.d. Limbă referință document18.e. Tipul de document18.f. Referința documentului
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 34 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  Document administrativ de însoțire în procedura de rezervă2. Expeditor 2.a. Codul de acciză al operatorului2.b. Denumirea operatorului2.c. Strada 2.d. Numărul2.f. Orașul 2.e. Codul poștalTip trimitere1.a. Codul tipului de destinație1.d. ARC
  1.c. Organizarea transportului1.f. Număr secvențial9.a. Numărul de referință local9.d. Codul tipului de origine
  5. Destinatar 5.a. Identificarea operatorului5.b. Denumirea operatorului5.c. Strada 5.d. Numărul5.f. Orașul 5.e. Codul poștal5.h. Numărul EORI7. Locul livrării 7.a. Identificarea operatorului7.b. Denumirea operatorului7.c. Strada 7.d. Numărul7.f. Orașul 7.c. Codul poștal
  3. Locul expediției 3.a. Numărul de referință al antrepozitului fiscal3.b. Denumirea operatorului3.c. Strada 3.d. Numărul3.f. Orașul 3.e. Codul poștal14. Organizatorul transportului 14.a. Numărul TVA14.b. Denumirea operatorului14.c. Strada 14.d. Numărul14.f. Orașul 14.e. Codul poștal
  11. Garanția deplasării 11.a. Codul tipului de garant
  12. Garant 12.a. Codul de acciză al operatorului12.b. Numărul TVA12.c. Denumirea operatorului12.d. Strada 12.e. Numărul12.g. Orașul 12.f. Codul poștal15. Primul transportator 15.a. Numărul TVA15.b. Denumirea operatorului15.c. Strada 15.d. Numărul15.f. Orașul 15.e. Codul poștal
  10. BirouAutoritatea competentă a locului expediției10.a. Numărul de referință al biroului9.b. Numărul facturii9.c. Data facturii9.1. DAU Import9.1.a. Număr SAD Import
  9.e. Data expediției9.f. Ora expediției1.b. Durata călătoriei
  6. Date complementare destinatar6.a. Codul statului membru 6.b. Numărul de serie al certificatului de scutire4. Birou de expediție - Import4.a. Numărul de referință al biroului8. Birou Locul livrării - birou vamal de export8.a. Numărul de referință al biroului
  DETALII TRANSPORT13. Transport 13.a. Codul modului de transport13.b. Informații complementare16. Detalii privind transportul 16.a. Codul unității de transport16.b. Identitatea unităților de transport 16.c. Identitatea sigiliului16.d. Limbă informații privind sigiliul 16.e. Informații privind sigiliul16.f. Informații complementare
  DETALII EXPEDIERE17.a. Numărul unic de referință al corpului de date17.b. Codul produsului accizabil 17.c. Codul NC17.d. Cantitatea17.e. Masa brută17.f. Masa netă17.g. Tăria alcoolică în volume, exprimată în procente 17.h. Gradul Plato
  17.i. Marcajul fiscal17.j. Limbă marcaj fiscal17.k. Indicatorul marcajului fiscal utilizat17.l. Denumirea de origine17.m. Limbă denumire de origine17.n. Dimensiunea producătorului17.o. Densitatea17.p. Descrierea comercială17.q. Limbă descriere comercială17.r. Marca comercială a produselor17.s. Limbă marcă comercială a produselor17.t. Perioada de maturare sau vechimea produselor
  17.1.a. Codul tipului de ambalaje17.1.b. Numărul de ambalaje17.1.c. Identitatea sigiliului comercial17.1.d. Informații privind sigiliul17.1.f. Mărci de expediție
  17.2.a. Categoria de produs vitivinicol17.2.b. Codul zonei vitivinicole17.2.c. Țara terță de origine17.2.d. Alte informații17.2.1.a. Codul operațiunii cu vinuri
  18. Document certificat18.a. Scurtă descriere a documentului18.c. Referința documentului18.e. Tipul de document18.f. Referința documentului
  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE ÎNSOȚIRE ÎN PROCEDURA DE REZERVĂ2. Expeditor 2.a. Codul de acciză al operatorului2.b. Denumirea operatorului2.c. Strada 2.d. Numărul2.f. Orașul 2.e. Codul poștalTip trimitere1.a. Codul tipului de destinație1.d. ARC
  1.c. Organizarea transportului1.f. Număr secvențial9.a. Numărul de referință local9.d. Codul tipului de origine
  5. Destinatar 5.a. Identificarea operatorului5.b. Denumirea operatorului5.c. Strada 5.d. Numărul5.f. Orașul 5.e. Codul poștal5.h. Numărul EORI7. Locul livrării 7.a. Identificarea operatorului7.b. Denumirea operatorului7.c. Strada 7.d. Numărul7.f. Orașul 7.e. Codul poștal
  3. Locul expediției 3.a. Numărul de referință al antrepozitului fiscal3.b. Denumirea operatorului3.c. Strada 3.d. Numărul3.f. Orașul 3.e. Codul poștal14. Organizatorul transportului 14.a. Numărul TVA14.b. Denumirea operatorului14.c. Strada 14.d. Numărul14.f. Orașul 14.e. Codul poștal
  11. Garanția deplasării 11.a. Codul tipului de garant
  12. Garant 12.a. Codul de acciză al operatorului12.b. Numărul TVA12.c. Denumirea operatorului12.d. Strada 12.e. Numărul12.g. Orașul 12.f. Codul poștal15. Primul transportator 15.a. Numărul TVA15.b. Denumirea operatorului15.c. Strada 15.d. Numărul15.f. Orașul 15.e. Codul poștal
  10. BirouAutoritatea competentă a locului expediției10.a. Numărul de referință al biroului9.b. Numărul facturii9.c. Data facturii9.1. DAU Import9.1.a. Număr SAD Import
  9.e. Data expediției9.f. Ora expediției1.b. Durata călătoriei
  6. Date complementare destinatar6.a. Codul statului membru 6.b. Numărul de serie al certificatului de scutire4. Birou de expediție - Import4.a. Numărul de referință al biroului8. BirouLocul livrării - birou vamal de export8.a. Numărul de referință al biroului
  DETALII TRANSPORT13. Transport 13.a. Codul modului de transport13.b. Informații complementare16. Detalii privind transportul 16.a. Codul unității de transport16.b. Identitatea unităților de transport 16.c. Identitatea sigiliului comercial16.d. Limbă informații privind sigiliul 16.e. Informații privind sigiliul16.f. Informații complementare
  DETALII EXPEDIERE17.a. Numărul unic de referință al corpului de date17.b. Codul produsului accizabil17.c. Codul NC17.d. Cantitatea17.e. Masa brută17.f. Masa netă17.g. Tăria alcoolică în volume, exprimată în procente17.h. Gradul Plato
  17.i. Marcajul fiscal17.j. Limbă marcaj fiscal17.k. Indicatorul marcajului fiscal utilizat17.l. Denumirea de origine17.m. Limbă denumire de origine17.n. Dimensiunea producătorului 17.o. Densitatea17.p. Descrierea comercială17.q. Limbă descriere comercială17.r. Marca comercială a produselor17.s. Limbă marcă comercială a produselor17.t. Perioada de maturare sau vechimea produselor
  17.1.a. Codul tipului de ambalaje17.1.b. Numărul de ambalaje17.1.c. Identitatea sigiliului comercial17.1.d. Informații privind sigiliul17.1.f. Mărci de expediție
  17.2.a. Categoria de produs vitivinicol17.2.b. Codul zonei vitivinicole17.2.c. Țara terță de origine17.2.d. Alte informații17.2.1.a. Codul operațiunii cu vinuri
  18. Document certificat 18.a. Scurtă descriere a documentului18.c. Referința documentului18.e. Tipul de document18.f. Referința documentului
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 35 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  RAPORT DE PRIMIRE
  1. Atribut
  a. Data și ora validării raportului de primire:
  2. Deplasare de produse accizabile
  a. ARCb. Număr secvențial
  3. Destinatar
  a. Identificarea operatoruluic. Strada
  b. Denumirea operatoruluid. Numărule. Codul poștal
  f. Orașulh. Numărul EORIg. Limba
  4. Locul livrării
  a. Identificarea operatoruluic. Strada
  b. Denumirea operatoruluid. Numărule. Codul poștal
  f. Orașulg. Limba
  5. Biroul vamal de destinație
  a. Numărul de referință al biroului
  6. Raportul de primire
  a. Data sosirii produselor accizabileb. Concluzia generală a primirii
  c. Informații complementared. Limbă informații complementare
  7. Corpul raportului de primire
  a. Numărul unic de referință al corpului de date
  b. Indicator de lipsă sau excedentc. Lipsă sau excedent constatat
  d. Codul produsului accizabile. Cantitatea refuzată
  7.1. Motivul insatisfacției
  a. Motivul insatisfacțieib. Informații complementarec. Limbă informații complementare
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 37^1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  Cerere privind acordarea atestatului de destinatar certificatNr. ...................................
  Casetă rezervată autorității vamale teritoriale
  1. Numele și prenumele sau denumirea societății și adresa exactăCod unic de înregistrare
  Număr de identificare TVA
  Număr de telefon
  Număr de fax
  Adresa de e-mail
  2. În cazul persoanelor juridice se vor înscrie numele, adresa și codul numeric personal al fiecărui administrator.
  3. Adresa locației/locațiilor de recepție a produselor:
  4. Tipul produselor accizabile, codurile de produse accizabile și cantitatea de produse accizabile primită, estimată la nivelul unui an:
  [ ] Băuturi alcoolice [ ]bere - cod produs ....... litri ........ [ ] vin liniștit - cod produs ....... litri ........ [ ] vin spumos - cod produs ....... litri ........ [ ] produse intermediare - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi fermentate liniștite - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi fermentate spumoase - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi alcoolice spirtoase - cod produs ....... litri ........[ ] Produse energetice [ ] combustibili - cod produs ….. litri ....... [ ] carburanți - cod produs ..... litri ....... [ ] Tutun prelucrat [ ] țigarete - cod produs ..... mii țigarete ... [ ] țigări și țigări de foi - cod produs ..... mii bucăți .... [ ] tutun de fumat - cod produs ….. kg .....
  5. Dacă sunteți deja titularul unei autorizații eliberate de autoritatea competentă, vă rugăm să indicați data și obiectul autorizației: Număr ……………….. din ……………. Număr ………………….. din ………………….
  6. În cazul în care anterior a fost respins, revocat sau anulat vreun atestat de destinatar certificat, precizați acest fapt:
  7. Documente de anexat: o certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte: capitalul social, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează a se realiza recepția produselor accizabile, precum și copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor în vigoare; o copia contractelor, acordurilor, înțelegerilor încheiate direct între destinatarul certificat propus și expeditorul certificat din alt stat membru al Uniunii Europene; o dovada constituirii garanției; o numele, adresa și telefonul garantului propus, precum și garanția cu privire la intenția de a asigura garanția bancară pentru o sumă și o perioadă de timp specificate (scrisoarea de garanție bancară), atunci când se constituie o garanție bancară.
  Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
  Prevăzut pentru validarea semnăturii responsabilului societățiiData, numele și calitatea acestuia (proprietar, asociat)
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 37^2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  Cerere privind acordarea atestatului de expeditor certificatNr. ..................................................
  Casetă rezervată autorității vamale teritoriale
  1. Numele și prenumele sau denumirea societății și adresa exactăCod unic de înregistrare
  Număr de identificare TVA
  Număr de telefon
  Număr de fax
  Adresa de e-mail
  2. În cazul persoanelor juridice se vor înscrie numele, adresa și codul numeric personal al fiecărui administrator.
  3. Adresa locației/locațiilor din care urmează a se realiza expedierea produselor:
  4. Tipul produselor accizabile, codurile de produse accizabile și cantitatea de produse accizabile expediată, estimată la nivelul unui an:
  [ ] Băuturi alcoolice [ ] bere - cod produs ....... litri ........ [ ] vin liniștit - cod produs ....... litri ........ [ ] vin spumos - cod produs ....... litri ........ [ ] produse intermediare - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi fermentate liniștite - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi fermentate spumoase - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi alcoolice spirtoase - cod produs ....... litri ........[ ] Produse energetice [ ] combustibili - cod produs ….. litri ....... [ ] carburanți - cod produs ..... litri ....... [ ] Tutun prelucrat [ ] țigarete - cod produs ...... mii țigarete ….. [ ] țigări și țigări de foi - cod produs ..... mii bucăți ….. [ ] tutun de fumat - cod produs ….. kg ......
  5. Dacă sunteți deja titularul unei autorizații eliberate de autoritatea competentă, vă rugăm să indicați data și obiectul autorizației: Număr ………………….. din …………………. Număr ………..……… din …………………….
  6. În cazul în care anterior a fost respins, revocat sau anulat vreun atestat de expeditor certificat, precizați acest fapt:
  7. Documente de anexat: o certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte: capitalul social, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru din care urmează a se realiza expedierea produselor accizabile, precum și copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor în vigoare; o copia contractelor, acordurilor, înțelegerilor încheiate direct între expeditorul certificat propus și destinatarul certificat din alt stat membru al Uniunii Europene.
  Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
  Prevăzut pentru validarea semnăturii responsabilului societățiiData, numele și calitatea acestuia (proprietar, asociat)
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 37^3 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  NOTIFICARE
  privind expedierea/achiziția de produse accizabile în calitate de expeditor
  certificat/destinatar certificat potrivit art. 415 alin. (6) și (7) din Codul fiscal
  1. Numele operatorului economic
  2. AdresaLocalitatea ........................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ........................, codul poștal .........................
  3. Telefon/Fax
  4. Adresa de e-mail
  5. Cod de identificare fiscală
  6. Numele și numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale altei persoane de contact
  7. Descrierea activității:[ ] Expediere [ ] Achiziție [ ] Antrepozitar autorizat care acționează drept expeditor certificat [ ] Antrepozitar autorizat care acționează drept destinatar certificat [ ] Destinatar înregistrat care acționează drept destinatar certificat [ ] Expeditor înregistrat care acționează drept expeditor certificat
  8. Tipul produselor accizabile, codurile de produse accizabile și cantitatea de produse accizabile expediată/achiziționată, estimată la nivelul unui an:
  [ ] Băuturi alcoolice [ ] bere - cod produs ....... litri ........ [ ] vin liniștit - cod produs ....... litri ........ [ ] vin spumos - cod produs ....... litri ........ [ ]produse intermediare - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi fermentate liniștite - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi fermentate spumoase - cod produs ....... litri ........ [ ] băuturi alcoolice spirtoase - cod produs ....... litri ........[ ] Produse energetice [ ] combustibili - cod produs .... litri ....... [ ] carburanți - cod produs ..... litri ....... [ ] Tutun prelucrat [ ] țigarete - cod produs ..... mii țigarete ... [ ] țigări și țigări de foi - cod produs ..... mii bucăți .... [ ] tutun de fumat - cod produs ... kg .....
  9. Locul/Locurile de expediere/recepție*Localitatea ....................., str. .......................... nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........................, codul poștal .....................
  10. Locul/Locurile de expediere/recepție**Localitatea ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........................., codul poștal ....................
  11. Dovada înregistrării punctului de lucru la oficiul registrului comerțului
  12. Numărul autorizației de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/ expeditor înregistrat
  * Se completează doar în situația în care locul de expediere/recepție diferă de locurile înscrise în autorizația de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat. Acest loc reprezintă locul din/în care urmează a se realiza expedierea/recepția produselor accizabile. ** Se completează cu locurile înscrise în autorizația de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat. Aceste locuri reprezintă locurile din/în care urmează a se realiza expedierea/recepția produselor accizabileNumele și prenumele ....................Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 37^4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  RAPORT DE PRIMIRE
  1. Atribut
  a. Data și ora validării raportului de primire:
  2. Deplasare de produse accizabile
  a. ARCb. Număr secvențial
  3. Destinatar
  a. Identificarea operatoruluic. Strada
  b. Denumirea operatoruluid. Numărule. Codul poștal
  f. Orașulh. Numărul EORIg. Limba
  4. Locul livrării
  a. Identificarea operatoruluic. Strada
  b. Denumirea operatoruluid. Numărule. Codul poștal
  f. Orașulg. Limba
  5. Biroul vamal de destinație
  a. Numărul de referință al biroului
  6. Raportul de primire
  a. Data sosirii produselor accizabileb. Concluzia generală a primirii
  c. Informații complementared. Limbă informații complementare
  7. Corpul raportului de primire
  a. Numărul unic de referință al corpului de date
  b. Indicator de lipsă sau excedentc. Lipsă sau excedent constatat
  d. Codul produsului accizabile. Cantitatea refuzată
  7.1. Motivul insatisfacției
  a. Motivul insatisfacțieib. Informații complementarec. Limbă informații complementare
  Documente justificative plată accize
  Sumă plătită
  Identificator plată
  1. Nr. documentDataÎncarcă document
  2. Nr. documentDataÎncarcă document
  3. Nr. documentDataÎncarcă document
  4. Nr. documentDataÎncarcă document
  5. Nr. documentDataÎncarcă document
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 41 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  NOTA DE COMANDĂ Nr. ........
  pentru timbre/banderole din ........................... (ziua) (luna) (anul)
  Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/destinatarului certificat/importatorului autorizat ......................................Codul de identificare fiscală ..............................................Codul de accize ................................................................Codul de marcare .............................................................Sediul: ...............................................................................Județul .............................., sectorul ....., localitatea ...........................................,str. .............................................................. nr. ............,bl. ................, sc. ................, et. .............., ap. .............,cod poștal .....................................................................,telefon/fax .....................................................................
  Dimensiunile marcajelorTipul de produsCantitatea de marcaje - buc. -Prețul unitar (fără TVA) - lei -Valoarea - lei -Valoarea TVA - lei -Valoarea totală - lei -
  Total
  Numele și prenumele ..........Semnătura ....................Data aprobării comenzii ..................Numărul marcajelor aprobate ..............Modalitatea de plată .....................Conducătorul autorității vamale teritorialeNumele și prenumele .......................Semnătura .................................
  ------