ORDIN nr. 32 din 1 martie 2023privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 3 martie 2023  În temeiul art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.581/2022 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Scop(1) Prin prezentul ordin se stabilește metodologia de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026, denumit în continuare PIN. (2) Agenția Națională Antidrog, denumită în continuare autoritate finanțatoare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în condițiile legii.  +  Articolul 2Concordanță legislativăPrezentul ordin utilizează termenii și expresiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3DefinițiiÎn prezentul ordin, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: a) cerere de plată în avans - document de solicitare a plății în avans; b) cerere de rambursare intermediară/finală - document de solicitare a rambursării cheltuielilor efectuate, însoțit de raportul de activitate, raportul financiar și de documentele justificative și de plată furnizate de beneficiar; c) partener - persoană fizică sau persoană juridică legal constituită, care se asociază cu un solicitant, în baza unui document oficial, pentru depunerea unui proiect; partenerul trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitantul; d) plată în avans - plata către beneficiar, în tranșe periodice, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente;e) proiect - ansamblu coerent de acțiuni tehnice și financiare, coordonate și combinate în mod logic, rațional, organizat și eficient, conform unei succesiuni de activități prevăzute a fi desfășurate într-un interval de timp și într-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective determinate, obținerea unor rezultate identificabile și măsurabile, cât mai aproape posibil de așteptările și intențiile inițiale.  +  Articolul 4Finanțarea PIN(1) Finanțarea proiectelor se realizează, în condițiile legii, pe baza selecției publice de proiecte organizate de autoritatea finanțatoare cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare. (2) Selecția publică de proiecte se organizează cu încadrarea în bugetul alocat fiecărui subprogram din cadrul PIN, în limita fondurilor publice aprobate autorității finanțatoare pentru fiecare an bugetar. (3) Dacă în urma derulării procedurii selecției publice de proiecte nu se atribuie integral bugetul anual alocat aferent fiecărui subprogram din cadrul PIN, autoritatea finanțatoare poate relua procedura până la contractarea în totalitate a bugetului respectiv.  +  Articolul 5Procedura selecției publice de proiecte(1) Etapele procedurii selecției publice de proiecte sunt: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile; b) publicarea anunțului de participare și a documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului, denumită în continuare Ghidul solicitantului, specifică fiecărui subprogram din cadrul PIN;c) formularea răspunsurilor la întrebări și solicitări de clarificări; d) înscrierea solicitanților și depunerea propunerilor de proiecte; e) verificarea înregistrării, eligibilității și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară a solicitanților; f) evaluarea propunerilor de proiecte conform criteriilor generale și specifice prevăzute la art. 10;g) comunicarea rezultatelor; h) depunerea și soluționarea eventualelor contestații; i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă; j) publicarea anunțului privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate. (2) Autoritatea finanțatoare stabilește și publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termenul prevăzut de lege, PIN și subprogramele din cadrul său pentru care se acordă finanțări nerambursabile. (3) Autoritatea finanțatoare publică anunțul de participare la procedura de evaluare și selectare de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central și pe pagina de internet proprie - www.ana.gov.ro. (4) În anunțul de participare se menționează data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte, criteriile de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă, precum și alte informații, după caz. (5) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de minimum 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.  +  Articolul 6Ghidul solicitantului(1) Autoritatea finanțatoare elaborează Ghidul solicitantului pentru fiecare subprogram din cadrul PIN pentru care se acordă finanțare nerambursabilă și organizează consultare publică și interinstituțională cu privire la conținutul acestuia. Procedura de consultare publică și interinstituțională se stabilește prin dispoziție a conducătorului autorității finanțatoare.(2) Autoritatea finanțatoare poate transmite invitații explicite către partenerii relevanți pentru participarea la consultarea publică.(3) După consultarea publică și interinstituțională, autoritatea finanțatoare aprobă Ghidul solicitantului. (4) Ghidul solicitantului va cuprinde cel puțin: a) informații generale privind autoritatea finanțatoare; b) cerințele minime de calificare solicitate de autoritatea finanțatoare și documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea acestora;c) termeni de referință care conțin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activitățile care urmează a fi desfășurate, criteriile de evaluare a rezultatelor;d) instrucțiuni privind termenele care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite;e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;f) informații privind criteriile generale aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;g) criteriile specifice aplicabile pentru fiecare subprogram din cadrul PIN;h) documentele care trebuie să însoțească propunerea de proiect sau care urmează a fi prezentate în cazul atribuirii finanțării nerambursabile; i) informații cu privire la nivelul cofinanțării solicitantului; j) modelul-cadru general al contractului de finanțare; k) anexe privind cheltuielile eligibile și domeniile de activitate, încheierea și derularea proiectului.  +  Articolul 7Întrebări și clarificări(1) Autoritatea finanțatoare are obligația de a răspunde la întrebările și solicitările de clarificări transmise de solicitanți, cu condiția ca acestea să fie primite cu cel puțin 6 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. (2) Răspunsurile autorității finanțatoare la întrebări și la solicitările de clarificări se publică pe pagina de internet proprie cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.  +  Articolul 8Depunerea proiectelor(1) Propunerea de proiect și documentația aferentă se pot depune/transmite, conform mențiunilor Ghidului solicitantului, până la data-limită prevăzută în anunțul de participare:a) la secretariatul autorității finanțatoare;b) și/sau în formă electronică, semnate cu semnătură electronică, în condițiile legii.(2) Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat. (3) Autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur solicitant.(4) În cazul în care, în urma repetării procedurii, doar un solicitant a depus o propunere de proiect, autoritatea finanțatoare procedează la evaluarea acesteia și la derularea procedurii de atribuire, în condițiile legii.  +  Articolul 9Comisia de evaluare și selecție a proiectelor(1) Verificarea cerințelor privind înregistrarea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară, precum și a criteriilor generale și specifice de evaluare se face de către Comisia de evaluare și selecție a cărei componență este stabilită, prin dispoziție, de către conducătorul autorității finanțatoare, pentru fiecare subprogram din cadrul PIN. (2) Comisia de evaluare și selecție este formată din 5 membri, iar, în situația în care expertiza și cunoștințele sau competențele membrilor comisiei nu acoperă integral domeniul specific al subprogramului în cauză, pot fi cooptate persoane care au cunoștințe de specialitate, în calitate de consultanți. Modalitatea de cooptare a unor persoane în calitate de consultanți se stabilește prin dispoziție a conducătorului autorității finanțatoare.  +  Articolul 10Evaluarea și selecția proiectelor(1) Pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, autoritatea finanțatoare stabilește și aplică criterii și proceduri nediscriminatorii și transparente.(2) Autoritatea finanțatoare exclude din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, declarând neeligibil, pe oricare solicitant care se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare. (3) Comisia de evaluare și selecție are dreptul să ceară solicitanților prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea, în sensul prevederilor alin. (2), precum și documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale.(4) După depunerea propunerilor de proiecte, pentru fiecare subprogram din cadrul PIN, Comisia de evaluare și selecție derulează următoarele etape: a) verificarea înregistrării și conformității din punctul de vedere al documentației de solicitare a finanțării nerambursabile, conform Ghidului solicitantului;b) verificarea eligibilității și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;c) evaluarea propunerilor de proiect, constând în analiza cererii de finanțare, a bugetului proiectului și a calendarului activităților în raport cu criteriile generale și specifice, precum și în acordarea punctajului; d) stabilirea proiectului câștigător. (5) Propunerile de proiecte trebuie să întrunească următoarele criterii generale: a) se adresează domeniului prevenirii și asistenței consumatorilor de droguri; b) ating obiectivele subprogramului pentru care aplică; c) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului finanțării prin: (i) asigurarea resurselor umane și financiare pentru desfășurarea proiectului la nivelul propus;(ii) experiență în dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, după caz.(6) Evaluarea propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile generale prevăzute la alin. (5) se realizează după următoarea structură:
  Nr.Criterii de evaluare
  I.Capacitatea managerială și operațională
  II.Metodologia proiectului
  III.Bugetul
  IV.Sustenabilitatea
  (7) Autoritatea finanțatoare precizează în anunțul de participare și publică în Ghidul solicitantului, pentru fiecare subprogram, criteriile specifice pe baza cărora se atribuie contractul și care, odată stabilite, nu vor fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă.(8) Propunerea de proiect care nu a întrunit punctajul minim stabilit în Ghidul solicitantului va fi declarată respinsă. (9) Propunerile de proiecte depuse sunt evaluate de Comisia de evaluare și selecție în termen de cel mult 30 de zile de la data-limită de depunere. (10) În cadrul procesului de evaluare și selecție, Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări de la solicitanți. Aceștia sunt obligați să răspundă în termen de cel mult 48 de ore de la data solicitării clarificărilor, cu excepția cazului în care Comisia de evaluare și selecție, din motive temeinice, stabilește un alt termen.(11) În cazul solicitării de clarificări, evaluarea se suspendă până la primirea acestora. Finalizarea procesului de evaluare și selecție se realizează după analizarea răspunsului solicitantului.(12) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat, Comisia de evaluare și selecție finalizează evaluarea pe baza informațiilor disponibile. (13) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obținut în urma evaluării. (14) Comisia de evaluare și selecție întocmește un raport privind procesul de evaluare și selecție, care cuprinde, în mod obligatoriu, lista proiectelor pentru care se propune încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă și valoarea finanțării, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita bugetului aprobat.
   +  Articolul 11Rezultatul evaluării și selecției propunerilor de proiecte(1) Rezultatul evaluării și selecției propunerilor de proiecte se comunică, în format electronic, solicitanților în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării procedurii de evaluare și selecție. (2) În baza rezultatelor analizei eventualelor contestații comunicate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, Comisia de evaluare și selecție definitivează lista cuprinzând proiectele declarate câștigătoare, pe care o publică pe pagina de internet a autorității finanțatoare.  +  Articolul 12Contestații(1) Eventualele contestații se formulează în scris cu referire strictă la propria propunere de proiect și se depun la secretariatul autorității finanțatoare în cel mult 5 zile de la data comunicării rezultatului evaluării și selectării propunerilor de proiecte. (2) Contestația conține următoarele: a) datele de identificare ale contestatarului; b) numărul de înregistrare al propunerii de proiect și titlul proiectului; c) motivele contestației și probele pe care își întemeiază contestația; d) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila. (3) Contestațiile formulate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) se soluționează în cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, a cărei componență nominală este aprobată prin dispoziție a conducătorului autorității finanțatoare. (4) Rezultatele contestațiilor se comunică, în format electronic, celor care au formulat contestația și se afișează pe pagina de internet a autorității finanțatoare.  +  Articolul 13Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă(1) Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între autoritatea finanțatoare și solicitantul/solicitanții al/ale cărui/căror proiect/proiecte a/au fost selectat(e), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei cuprinzând proiectele declarate câștigătoare pe pagina de internet a autorității finanțatoare. (2) Bugetul proiectului aprobat spre finanțare se constituie anexă la contractul de finanțare nerambursabilă. (3) Neprezentarea solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1) înseamnă renunțarea la oferta depusă, urmând ca proiectul calificat pe locul următor, ca punctaj, să facă obiectul finanțării nerambursabile.  +  Articolul 14Contractul de finanțare nerambursabilă - transparențăAnunțul de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, și se afișează pe pagina de internet a autorității finanțatoare nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului.  +  Articolul 15Implementarea proiectului finanțat(1) Autoritatea finanțatoare poate stabili, prin contractul de finanțare nerambursabilă, ca plățile către beneficiar să se facă în avans, în tranșe, conform legii. (2) Modalitatea de acordare în tranșe a plăților în avans se stabilește în contractul de finanțare nerambursabilă, în raport cu durata și evoluția în timp a activității finanțate, costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului și evaluarea posibilelor riscuri financiare. (3) Plata în avans se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) existența contractului de finanțare nerambursabilă; b) existența contului sau subcontului deschis pe numele beneficiarului pentru proiect; c) nominalizarea de către beneficiar a unei persoane responsabile de implementarea proiectului; d) aprobarea de către autoritatea finanțatoare a cererii de plată în avans depuse de beneficiar. (4) Cererea de plată în avans se aprobă dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a plății în avans stabilite în contractul de finanțare. (5) Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor cărora li s-au acordat anterior plăți în avans pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite. (6) Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la terminarea activității, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a fiecărui an. (7) Rapoartele financiare intermediare și finale, devizele justificative aferente plăților în avans se avizează de un auditor extern autorizat - persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, contractat de beneficiar. (8) Validarea rapoartelor finale se face de către autoritatea finanțatoare în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a celui financiar. (9) Autoritatea finanțatoare stabilește în contractul de finanțare nerambursabilă impactul asupra finanțării, precum și alte consecințe ale neîndeplinirii în tot sau în parte a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finanțate, în raport cu gradul de realizare a acestora.  +  Articolul 16Monitorizare și control(1) După încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, monitorizarea și controlul implementării proiectelor din cadrul PIN se asigură de către autoritatea finanțatoare. (2) În timpul perioadei de implementare, dar și în termen de 5 ani de la finalizarea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul va asigura accesul neîngrădit al reprezentanților autorității finanțatoare la documentele proiectului, precum și la alte documente justificative aflate în legătură directă cu documentele proiectului.  +  Articolul 17PIN - vizibilitate(1) La finalul exercițiului bugetar, autoritatea finanțatoare are obligația întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor.(2) Raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum și pe pagina de internet a autorității finanțatoare.  +  Articolul 18Publicarea ordinuluiPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 1 martie 2023.Nr. 32.-----