ORDIN nr. 27 din 27 februarie 2023privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 3 martie 2023  Având în vedere prevederile art. II alin. (3), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. II alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează condițiile de stabilire a majorării salariale, prevăzută la art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare majorare, cele de încadrare în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, prin personal cu statut special se înțelege cadrele militare în activitate, polițiștii și soldații și gradații profesioniști în activitate din unitățile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.).  +  Articolul 3(1) Prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru și formele de organizare a acestuia.(2) Comandanții/Șefii unităților din M.A.I. au obligația de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacității de muncă în cazul personalului propriu care a prestat muncă suplimentară, precum și pentru replanificarea concediilor de odihnă, după caz.  +  Articolul 4(1) Sunt activități deosebite desfășurate în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu specifice unității potrivit competențelor legal stabilite, acele activități care se realizează în una dintre următoarele condiții:a) au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat;b) au un grad ridicat de complexitate și dificultate;c) presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență și/sau gravitate al situației/evenimentului;d) la creșterea capacității operaționale a unității, precum și în situații de catastrofe, calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori alte asemenea evenimente.(2) În toate situațiile, activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un caracter operativ sau neprevăzut.  +  Articolul 5(1) Prestarea muncii suplimentare în condițiile prevăzute la art. 4 se dispune de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual.(2) În cazuri cu totul deosebite se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de șeful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.(3) În cazul polițiștilor, în situațiile prevăzute la alin. (2), anterior supunerii spre aprobarea ordonatorului de credite a raportului nominal, șeful ierarhic consultă departamentul central sau structura teritorială din cadrul Corpului Național al Polițiștilor corespunzătoare structurii din care face parte.  +  Articolul 6(1) Plata majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.(2) Conducătorii/Șefii unităților care au calitatea de ordonatori terțiari de credite aflați în subordinea ordonatorului principal de credite, potrivit legii, analizează în ședința de comandă organizată la începutul fiecărei luni calendaristice evoluția evenimentelor/situațiilor din aria de responsabilitate, în baza datelor și informațiilor specifice deținute, și stabilesc, la propunerea personalului cu funcții de conducere din subordine, măsuri privind munca suplimentară prestată în condițiile prevăzute la art. 4, în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, stabilită la nivelul fiecărui ordonator.(3) Conducătorii/Șefii unităților care au calitatea de ordonatori secundari de credite aflați în subordinea ordonatorului principal de credite, potrivit legii, analizează trimestrial, inclusiv pentru ordonatorii terțiari de credite din subordine, evoluția evenimentelor/situațiilor din aria de responsabilitate și stabilesc, la propunerea conducătorilor/șefilor unităților sau structurilor din subordine, măsuri privind munca suplimentară prestată în condițiile prevăzute în ordin, în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, stabilită la nivelul fiecărui ordonator secundar de credite împreună cu toate unitățile aflate în subordine.(4) În cazul în care la nivelul unui ordonator secundar de credite sau ordonator terțiar de credite aflat în subordinea ordonatorului principal de credite există premisele depășirii limitelor prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz, din motive obiective ce țin de evoluția evenimentelor/situațiilor din aria de responsabilitate și de activitățile/sarcinile/obiectivele aferente, ordonatorul respectiv comunică ordonatorului principal de credite motivele, datele și informațiile necesare pentru realizarea de către Direcția generală financiară a unei analize pentru stabilirea încadrării în limita menționată la alin. (1). Această comunicare se realizează trimestrial, indiferent de categoria ordonatorilor de credite.(5) Pe baza analizei prevăzute la alin. (4), Direcția generală financiară prezintă ordonatorului principal de credite cota procentuală înregistrată pe baza comunicărilor ordonatorilor de credite față de limita menționată la alin. (1), iar în funcție de această cotă se procedează astfel:a) în cazul în care cota procentuală se situează sub limita menționată la alin. (1), pe baza informării Direcției generale financiare transmise în acest sens ordonatorilor de credite prevăzuți la alin. (4), acești ordonatori de credite dispun toate măsurile necesare pentru încadrarea în limitele comunicate și avute în vedere la nivelul ordonatorului principal de credite; b) în cazul în care cota procentuală se situează peste limita menționată la alin. (1), Direcția generală financiară transmite ordonatorilor de credite prevăzuți la alin. (4) limitele corespunzătoare fiecărui ordonator pentru încadrarea în limita menționată la alin. (1), astfel cum au fost stabilite la nivelul ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 7(1) Majorarea se plătește personalului cu statut special dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) există ordinul/dispoziția șefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare în condițiile prevăzute la art. 4, scris(ă) și emis(ă) conform competențelor și regulilor stabilite la nivelul fiecărei unități. În situațiile care implică desfășurarea de urgență a muncii suplimentare, ordinul/dispoziția șefului ierarhic poate fi comunicat(ă) și verbal, dar cu obligația de a fi consemnat(ă) ulterior în scris, în cel mai scurt timp posibil;b) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri, compensații etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară;c) compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;d) se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.(2) Timpul normal de lucru se stabilește lunar, prin înmulțirea numărului de zile lucrătoare din luna calendaristică cu 8 ore/zi.(3) Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca suplimentară prestată și presupune că pentru numărul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acordă același număr de ore libere plătite. În cazul în care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere plătite în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea nu se mai plătește.(4) Majorarea se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat ca muncă suplimentară și se determină pe baza raportului dintre solda de funcție/salariul de funcție și durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfășurat munca suplimentară.(5) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea se plătește prin adăugare la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului respectiv și la drepturile salariale corespunzătoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzător. Orele suplimentare care fac obiectul acordării altor drepturi salariale expres prevăzute pentru munca suplimentară nu se iau în calcul la plata majorării în condițiile prezentului ordin.  +  Articolul 8(1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat muncă suplimentară, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmește de șeful ierarhic nemijlocit, se aprobă de ordonatorul de credite sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competențelor și se comunică structurii financiar-contabile până la data de 5 a lunii. La momentul întocmirii centralizatorului lunar, șeful ierarhic nemijlocit întocmește și un raport către ordonatorul de credite prin care își asumă motivele pentru care nu a fost posibilă acordarea timpului liber corespunzător.(3) Pentru personalul cu statut special ale cărui raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum și pentru cel transferat, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum și a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.(4) Pentru personalul M.A.I. detașat, mutat, împuternicit pe o funcție de conducere sau pus la dispoziție la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfășurarea activității, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum și a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite cedent.  +  Articolul 9(1) Structurile cu atribuții de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispozițiilor prezentului ordin, conform competențelor.(2) Dispozițiile prezentului ordin nu aduc atingere prevederilor care reglementează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care se aplică în mod corespunzător.(3) Conducătorii unităților/structurilor centrale și teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului ordin.(4) Activitățile, documentele, datele și informațiile avute/gestionate în baza acestui ordin reprezintă informații nedestinate publicității, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 27 februarie 2023.Nr. 27.  +  ANEXĂ
  - Model -
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea ............... Aprob.Ordonatorul de credite,*)................
  CENTRALIZATOR LUNAR
  cu personalul care a prestat muncă suplimentară pentru desfășurarea
  activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în luna .............................
  Nr. crt.Gradul, numele și prenumeleData și intervalul de timp (muncă suplimentară)Tipul activității**)Numărul orelor suplimentare necompensateObservații (motivele necompensării)

  Întocmit,
  ..............
  *) Inclusiv persoana delegată potrivit competențelor.**) Se va înscrie, după caz, dacă activitatea se circumscrie prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Ordinul ministrul afacerilor interne nr. 27/2023 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. În funcție de numărul de persoane și de tipul activității se pot întocmi centralizatoare lunare pentru fiecare dintre condițiile de desfășurare a activităților.
  -----