ORDIN nr. 231 din 22 februarie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2023    Având în vedere dispozițiile art. 82 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.704 din 21.02.2023,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 29 decembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. Formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România“ se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. Instrucțiunile de completare a formularului 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România“, cod 14.13.01.13/5, se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 4 „Secțiunea III «Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate»“, instrucțiunile privind rândurile 7-10 se modifică și vor avea următorul cuprins:rd. 7. Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament - se înscrie suma reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro.Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.rd. 8. Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive - se înscrie suma reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (v) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajați, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual.Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în limita aceluiași plafon, indiferent de numărul de persoane.rd. 9. Venit bază de calcul: – pentru funcția de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizației sindicale plătite (rd. 5), a contribuțiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6), a primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament (rd. 7) și a contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive (rd. 8) din venitul net (rd. 3);– în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3.rd. 10. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului bază de calcul (rd. 9).b) La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 4 „Secțiunea III «Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate»“, după instrucțiunile de completare pentru rândul 10 se introduc instrucțiunile de completare pentru rândul 11, cu următorul conținut:rd. 11. Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii. Acest rând se va completa în declarația depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul și-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.Rubricile de la rd. 4, rd. 5, rd. 6, rd. 7 și rd. 8 se completează numai la funcția de bază.  +  Articolul IIFormularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate începând cu 1 februarie 2023.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Lucian-Ovidiu Heiuș
    București, 22 februarie 2023.Nr. 231.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.780/2017)-----