ORDIN nr. 80 din 27 februarie 2023privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 28 februarie 2023    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 221.106 din 24.02.2023,având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013;– Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;– Regulamentului delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenții specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum și cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiții agricole și de mediu);– Regulamentului delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prezentarea conținutului planurilor strategice PAC și sistemul electronic pentru schimbul securizat de informații;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013;– Regulamentului delegat (UE) 2022/1.408 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plata avansurilor pentru anumite intervenții și măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2.115 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și 8 pentru anul de cerere 2023,ținând seama că Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022,în temeiul prevederilor:– art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat;– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții  +  Articolul 1Prezentul ordin vizează criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, denumită în continuare hotărâre.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:a) „activitatea agricolă“ este prevăzută la pct. 4.1.1.1 din Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, care permite contribuția la furnizarea de bunuri private și publice prin intermediul unuia dintre următoarele procese sau al ambelor:– producția de produse agricole, care include acțiuni precum creșterea animalelor sau cultivarea de specii de plante agricole, inclusiv prin paludicultură, recoltarea, cosirea, reproducția animalelor, unde produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepția produselor pescărești, precum și producția de bumbac și de specii forestiere cu ciclu scurt de producție;– în cazul suprafețelor ocupate cu pajiști permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, în perioada de pășunat, cu animalele pe care fermierul le deține, având în vedere că o alternativă neproductivă nu se poate desfășura la altitudini de peste 1.800 m;b) „activitate neagricolă“ înseamnă acea activitate care:– nu interferează cu activitatea agricolă obișnuită pentru o perioadă mai lungă de 120 de zile, nu trebuie să conducă la degradarea structurii solului, nici să conducă la distrugerea acoperirii vegetale, fiind pretabilă pentru desfășurarea unei activități agricole;– nu periclitează respectarea bunelor condiții agricole și de mediu pe parcelă și totodată trebuie să permită menținerea suprafeței agricole în bune condiții agricole și de mediu;– se desfășoară numai în situații justificate de către fermier, în cazul suprafețelor ocupate cu plante de cultură.În cazul în care activitatea neagricolă depășește 120 de zile și se constată că aceasta nu a condus la deteriorarea solului și a învelișului vegetal, terenul poate fi considerat eligibil doar în situații de întârziere obiective ce pot fi justificate cu documente de către fermier, după cum urmează:– utilizarea terenului în scopuri recreative/sportive;– depozitarea de materiale vegetale;– depozitarea producției agricole recoltate;– depozitarea de amendamente.În cazul în care aceste situații nu pot fi dovedite de către fermier, terenul va fi considerat neeligibil;c) „animal cu neconformități“ înseamnă orice animal solicitat în cerere care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului verificate la controlul administrativ și/sau la controlul la fața locului, după caz;d) „animal determinat“ înseamnă, în cazul unei scheme de ajutoare pentru animale, un animal pentru care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de normele privind acordarea ajutorului sau, în cazul unei măsuri de sprijin legate de animale, un animal identificat prin controale administrative sau prin controale la fața locului;e) „animale declarate“ înseamnă animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor/sprijin/plată pentru animale în cadrul intervenției care vizează ajutorul pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de plată pentru o măsură de sprijin legată de animale sau în cadrul intervenției PD-05;f) „anul de cerere“ este anul calendaristic în care fermierii depun cererea de plată;g) „bloc fizic“ este o suprafață de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulți fermieri, delimitată de limite naturale sau artificiale stabile și care poate include una sau mai multe parcele agricole;h) „controale administrative“ înseamnă controalele care au ca scop verificarea corectitudinii și exhaustivității informațiilor furnizate în cererea de plată, în documentele atașate acesteia sau în alte declarații, a respectării conformității cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații privind intervenția în cauză, a condițiilor în care este acordată plata, a cerințelor și a standardelor relevante pentru condiționalitate;i) „controlul vizual“ înseamnă, fără a aduce atingere controalelor administrative în cadrul sistemului integrat și controalelor la fața locului, controlul administrativ privind completitudinea, coerența, plauzibilitatea și corectitudinea datelor din cererea de plată, a documentelor atașate cererii, precum și a documentelor doveditoare privind utilizarea terenului declarat. Controlul vizual se realizează la primirea cererii de plată sau a modificărilor acesteia;j) „culturile permanente“ sunt următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameiști, arbuști fructiferi, speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care produc recolte repetate, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.2 din PS 2023-2027;k) „cultura principală“ reprezintă cultura de bază, în cazul unui asolament, care ocupă cea mai mare perioadă pe parcursul anului de cerere;l) „culturile secundare“ sunt cultivate în perioada dintre două culturi principale și acoperă întreaga perioadă dintre culturile respective, fără o întrerupere semnificativă. Culturile secundare acoperă solul o perioadă de cel puțin 8 săptămâni după recoltarea culturii principale și trebuie să fie diferite ca specie față de aceasta. Culturile secundare includ și culturile succesive sau culturile duble semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului. Culturile secundare introduse în rotație pot fi culturi simple sau amestec de culturi, respectiv graminee, leguminoase, proteaginoase, oleaginoase, plante melifere s.a, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;m) „data-limită de depunere a cererii“ înseamnă data stabilită conform art. 6 alin. (2) sau (3) din hotărâre;n) „gospodăria tradițională“ înseamnă exploatația de maximum 10 ha teren agricol (arabil, pajiște și culturi permanente), în cadrul căreia fermierul deține și un efectiv de animale din speciile: ovine, caprine, bovine, bubaline, ecvidee, cuprins între 0,3-1 UVM, înscrise în Baza națională de date a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autorității Naționale pentru Zootehnie (ANZ), după caz, pentru o perioadă de minimum 6 luni calendaristice, în anul de cerere;o) „iarbă sau alte plante furajere erbacee sau combinații ale acestora în cazul intervenției PD-04“ înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc pe terenurile agricole, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;p) „identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate“ înseamnă declararea, localizarea și delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Pentru identificare se utilizează informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic;q) „livada tradițională utilizată extensiv“ înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente, prin cosit și/sau pășunat, având densitatea pomilor de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere erbacee perene sau din flora spontană, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin;r) „pajiști permanente“ sunt terenuri folosite ca pășuni permanente și fânețe permanente, consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci ani, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027; acestea pot include și alte specii, precum arbuști și/sau arbori, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante;s) „parcelă agricolă“ înseamnă o suprafață continuă de teren, care face obiectul unei declarații din partea unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declarație separată privind utilizarea unei suprafețe care face parte dintr-o singură grupă de culturi, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafața respectivă.În cadrul unei parcele agricole pot exista una sau mai multe subparcele cu culturi distincte, care fac parte din aceeași categorie de folosință, culturi care pot fi modificate de la un an la altul;ș) „pepiniere“ înseamnă suprafețe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole și vii-mamă pentru portaltoi, pepiniere de pomi fructiferi și de fructe de pădure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de arbori, cu excepția arborilor pentru nevoile proprii ale exploatației, crescuți în zona împădurită, pepiniere de arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri, cum ar fi, dar fără a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri și alți arbuști ornamentali, conifere ornamentale, precum și portaltoii acestora și materialul săditor;t) „perioadă de deținere în cazul intervenției PD-05“ înseamnă perioada în care fermierul deține un efectiv de animale în cadrul gospodăriei tradiționale, pentru o perioadă de minimum 6 luni calendaristice, respectiv perioada aprilie-septembrie a anului de cerere;ț) „perioadă de pășunat“ înseamnă perioada stabilită de autoritățile publice locale care cuprinde inclusiv intervalul mai-septembrie;u) „produse agricole“ înseamnă produsele, cu excepția produselor pescărești, enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;v) „sistemul de identificare a parcelelor agricole“, denumit în continuare LPIS, reprezintă o bază de date computerizată, componentă a sistemului integrat de administrare și control, denumit în continuare IACS, care funcționează la nivel de parcelă de referință. Sistemul LPIS din România utilizează ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectă un standard uniform ce garantează o precizie cel puțin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1: 5000. Dimensiunea pixelului imaginilor este de cel mult 0,5 m, ceea ce asigură o precizie submetrică;w) „specii agroforestiere pe terenul agricol“ constau în culturi de plante perene, lemnoase, cu lățime de maximum 30 de metri, care au rol de perdele de protecție pentru culturile în teren arabil, culturile permanente și pajiștile permanente, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.2.1.1-4.1.2.1.3 din PS 2023-2027, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin, cu excepția: speciilor forestiere cu ciclu scurt de producție, brazi de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă pentru producția de energie;x) „specii forestiere cu ciclu scurt de producție“ constau în culturi de plante perene, lemnoase, ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar mlădițe noi, încadrate la codul NC 06 02 9041. Se stabilesc ca fiind specii forestiere cu ciclu scurt de producție salcia (Salix spp.), plopul (Populus spp.) cu subspeciile plopul alb (Populus alba) și plopul negru (Populus nigra), arborele-prințesei (Paulownia), arbustul de petrol (Jatropha), potrivit pct. 4.1.2.3.2 din PS 2023-2027. Suprafețele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție se recoltează integral cel puțin o dată la 6 ani, iar densitatea minimă este de 600 de plante/ha;y) „suprafața agricolă“ înseamnă o suprafață care cuprinde terenuri arabile, culturi permanente și pajiști permanente, astfel cum au fost definite la pct. 4.1.1. și 4.1.2 din PS 2023-2027;z) „suprafața agricolă totală“ înseamnă suprafața agricolă declarată în 2018, în scopul determinării proporției de referință pentru pajiști permanente, în vederea respectării prevederilor din GAEC 1;aa) „suprafață determinată“ înseamnă suprafața pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligații legate de condițiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul intervențiilor aplicabile pe suprafață, suprafața parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la fața locului;bb) „suprafața maximă eligibilă a parcelei de referință“ este suprafața maximă a blocului fizic pentru care se acordă plăți;cc) „teren aflat la dispoziția fermierului“ înseamnă terenul de care dispune și pentru care fermierul dovedește utilizarea acestuia prin documentele stabilite de prezentul ordin;dd) «teren lăsat pârloagă» înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreținere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minimum 6 luni într-un an de cultură și acoperă lunile martie-august. Pentru îmbunătățirea fertilității solului, un teren arabil declarat de către fermier ca fiind neproductiv poate fi lăsat în pârloagă o perioadă de cel mult 4 ani; (la 18-05-2023, Litera dd) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) ee) „terenuri arabile“ sunt terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, inclusiv zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone care respectă cerințele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.1 din PS 2023-2027.  +  Capitolul II Criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților  +  Articolul 3(1) Fermierii care nu desfășoară activitate agricolă așa cum a fost definită la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027, nu sunt eligibili la plată pentru suprafețele/animalele neconforme.(2) Beneficiarii intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre, stabiliți la art. 5 alin. (1)-(6) din hotărâre, depun la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, o singură cerere de plată și sunt identificați în mod unic în Registrul unic de identificare, pe baza:a) identificatorului atribuit în Registrul unic de identificare;b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC;c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.(3) Persoana fizică, pe de-o parte, și persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având același titular, depun o singură cerere de plată.(4) Subunitățile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre.  +  Articolul 4Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de plățile aferente intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre, sunt cele prevăzute la art. 6 din hotărâre.  +  Articolul 5(1) La depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/ actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pașaport;b) dovada deținerii unui cont bancar activ;c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuternicește o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relația cu APIA;d) documente care dovedesc utilizarea terenului și că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului.(2) Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția fermierului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din hotărâre, sunt:a) adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/ concesiune/comodat a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale, după caz;c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier și Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.(3) Eliberarea și transmiterea de către unitatea administrativ-teritorială a documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) se face potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) și c) din hotărâre.(4) Contractele de asociere în participație în vigoare trebuie să respecte prevederile art. 1.949-1.954 din Codul civil. Suprafețele de teren arendate/închiriate/concesionate/ împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participație.(5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii de plată, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată verifică corespondența suprafețelor utilizate înscrise în adeverință cu suprafețele declarate în cererea de plată. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri de reducere a suprafeței declarate.(6) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (10) din hotărâre, în cursul controalelor administrative încrucișate, în situația în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea situației, va notifica solicitanții care au depus cererile, care au obligația să clarifice situația constatată. Dacă situația constatată nu se clarifică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, suprafața de teren sau efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care situația constatată este clarificată de către o instanță judecătorească.(7) Fermierul persoană fizică, pe de-o parte, și persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având același titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului, prevăzute la alin. (2), pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea de plată prevăzută la art. 3 alin. (3), prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În sensul art. 5 alin. (1) și (6) din hotărâre, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 566/2004, fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute la alin. (2). Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeței de teren cu care participă în cooperativă fiecare membru al acesteia.(9) Sunt neeligibile suprafețele declarate în cererile de plată pentru care nu se depun documentele prevăzute la alin. (1), până la data-limită de depunere a cererilor de plată cu penalizări.  +  Articolul 6(1) Documentele prin care fermierii fac dovada utilizării pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale sau ADS, conform art. 6 alin. (1) lit. l) din hotărâre, sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv și:a) copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune/închiriere/comodat încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile județene sau ADS și, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociațiile crescătorilor de animale, din care să reiasă suprafața de pajiște permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune/ închiriere/comodat încheiate în condițiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiștilor permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale, continuă să își producă efectele până la data încetării prin modalitățile stabilite în contract;b) copia cardului exploatației, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022. În cazul în care fermierul nu deține card de exploatație, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată. Asociațiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației/exploatațiilor tip tabără de vară a asociației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată.(2) Codul/Codurile de exploatație zootehnică și animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiștile permanente și/sau pentru solicitarea plăților pentru efectivele de animale, nu pot fi declarate în același scop în mai multe cereri de plată.  +  Articolul 7(1) În cazul pajiștilor comunale concesionate/ închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii vor depune următoarele documente, după caz:a) în cazul membrilor asociației care asigură încărcătura cu animale pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată, fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/ comodat al pajiștii de către asociație;(ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociației își dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafață de către membrii asociației, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, numărul de animale cu care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, codul/ codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din RNE, precum și suprafețele alocate.Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 6.Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii de plată, pentru suprafața concesionată/ închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA, în cererea de plată, suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin și pentru care asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafețelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun. Sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;b) în cazul asociației crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociația va prezenta la APIA:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație;(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum și suprafețele alocate;(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere;c) asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața de pajiște concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările și completările ulterioare, va prezenta la APIA:(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/ comodat al pajiștii de către asociație;(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din RNE, numărul de animale, precum și suprafețele alocate. Centralizatorul prevăzut în anexa nr. 6 se întocmește anual și se vizează de către primărie;(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.(2) Asociațiile crescătorilor de animale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu mai pot solicita plăți aferente intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre pentru suprafețele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.(3) Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată.(4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători, care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producători, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 8(1) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, pe pajiștile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statutul. Documentele care fac dovada utilizării terenului agricol sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), fiind însoțite de cele prevăzute la art. 5 alin. (1). Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărâre judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar, în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee privind depunerea cererii de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative, conform modelului prezentat în anexa nr. 7;c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.(2) În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în recoltarea vegetației prin cel puțin un cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 octombrie a anului de cerere. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documentele contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.(3) În conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. b) din hotărâre, cererea de plată poate fi depusă de membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, în calitate de utilizatori ai pajiștilor permanente și în calitate de fermieri activi care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, în cazul în care adunarea generală a membrilor sau consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor art. 631-645 din Codul civil, decide în acest sens. Suprafețele utilizate de către fiecare membru sunt repartizate de către forma asociativă. În cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren, reducerile de suprafață se fac proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Documentele doveditoare privind utilizarea terenului pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative sunt:a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;b) copie a centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă. Centralizatorul se completează anual, se semnează de către președintele formei asociative menționate la alin. (1), conform modelului prezentat în anexa nr. 8;c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere.(4) Membrii formelor asociative de proprietate prevăzuți la alin. (1) pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul intervențiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din hotărâre și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată.  +  Articolul 9Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute la art. 7 și la art. 8 alin. (1), desfășoară cel puțin o activitate agricolă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, așa cum este definită la pct. 4.1.1.1 din PS 2023-2027, în calitate de fermieri activi, și prezintă, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (3), precum și:a) la depunerea cererii de plată la APIA, copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată, în cazul în care fermierul deține animale; și/saub) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situația în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Activitatea agricolă minimă de recoltare prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 octombrie a anului de cerere.Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:(i) declarația privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura, în cazul persoanelor juridice.  +  Articolul 10(1) Documentele privind deținerea animalelor sunt prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022 și se depun în funcție de cerințele intervențiilor solicitate.(2) Documentele privind deținerea legală a ecvideelor, respectiv pașapoartele ecvideelor, sunt prevăzute prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11După depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.  +  Articolul 12(1) În situația în care, în cadrul aceleiași intervenții, un bloc fizic face obiectul cererilor de plată a doi sau mai mulți fermieri, în cazul în care suprafața totală declarată este mai mare decât suprafața agricolă din sistemul de referință - LPIS, cu o diferență de maximum 1 hectar, APIA poate aplica o reducere proporțională a suprafețelor declarate în acel bloc fizic.(2) În situația prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri proporționale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la APIA la depunerea cererii de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea suprafeței declarate.  +  Articolul 13(1) Nu se acordă plăți pentru suprafața care depășește suprafața maximă eligibilă a blocului fizic.(2) Nu sunt incluse în hectarul eligibil:a) suprafețele compacte sau însumate mai mari de 100 de metri pătrați care nu sunt utilizate pentru activități agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetație forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepția suprafețelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din hotărâre și a drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solarii cu lățimea de maximum 2,5 m inclusiv;b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solarii a căror lățime este mai mare de 2,5 m.(3) Suprafața de teren ocupată de orice tip de construcție, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepție suprafețele de teren ocupate cu sere și solarii.(4) Terenurile scoase din circuitul agricol, inclusiv în cursul anului de cerere, nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.(5) Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafețe:a) suprafețele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului că nu s-a desfășurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;b) suprafețele din rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, Parcul Național Munții Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafețele agricole situate în zonele de protecție integrală și zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naționale și naturale pe care se pot desfășura activități agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerințele pentru măsurile de sprijin direct. În situația în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 1 și 2, art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice;c) suprafețele amenajate ca terenuri permanente de sport;d) suprafețele aferente aeroporturilor și culoarelor de siguranță, suprafețele aferente aerodromurilor și/sau heliporturilor;e) suprafețe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de schi) care sunt scoase din circuitul agricol;f) suprafețe utilizate de unitățile militare;g) suprafețele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) suprafețele de teren care constituie zone de protecție ale suprafețelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale și derivații hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;i) suprafețele de teren care constituie zone de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare;j) suprafețele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe același amplasament mai mult de 4 ani, cu excepția elementelor de peisaj;k) suprafețele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepție sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observația fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop;l) suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepție terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) și (10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) În sensul art. 6 alin. (1) lit. n) din hotărâre, în cadrul cererii de plată, fermierul identifică parcelele agricole utilizate și elementele neproductive.(2) În anul 2023, fermierii au obligația să declare suprafețele de teren lăsat pârloagă alocate zonelor neproductive care pot fi utilizate pentru culturi agricole destinate producției alimentare, precum: cereale, leguminoase, oleaginoase, culturi proteice, cu excepția culturilor de porumb, soia pentru boabe, ca urmare a aplicării derogării prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și 8 pentru anul de cerere 2023, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317.(3) Suprafața declarată a parcelei și a elementelor neproductive solicitate la plată este suprafața rezultată în urma procesului de digitizare a parcelei în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA, în conformitate cu documentele care fac dovada utilizării terenului agricol. Excepție fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc suprafețe neagricole mai mici de 100 de metri pătrați, dar care însumate depășesc 100 de metri pătrați. Suprafața digitizată a parcelei poate fi diferită față de suprafața declarată în limita toleranței, calculată în aplicația electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.(4) În cazul în care în urma tuturor controalelor administrative sau la fața locului se constată că parcela nu respectă definiția de la art. 2 lit. p), nu se acordă plăți pentru suprafețele identificate eronat.  +  Articolul 14^1(1) În sensul art. 60 alin (1) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările și completările ulterioare, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură trebuie să asigure efectuarea controalelor la nivelul necesar pentru o gestionare eficace a riscurilor la adresa intereselor financiare ale Uniunii. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură selecționează eșantionul de control din întreaga populație de solicitanți, incluzând, după caz, o parte aleatorie și o parte selecționată pe baza analizei riscurilor.(2) Rata controalelor la fața locului în cadrul sistemului integrat menționat la art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 va fi:a) minimum 5% pentru intervențiile bazate pe suprafață, altele decât ecoschemele, care nu fac obiectul sistemului de monitorizare a suprafețelor prevăzut la art. 70 din Regulamentul (UE) 2021/2.116;b) minimum 3% pentru ecoschemele din sectorul vegetal;c) minimum 5% pentru intervențiile aferente sectorului zootehnic. (la 18-05-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 15(1) În sensul art. 6 alin. (1) lit. g) din hotărâre, fermierii pot aduce modificări cererii de plată sau pot retrage în totalitate cererea de plată sau părți ale acesteia, numai dacă:a) abrogată; (la 18-05-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) b) APIA nu a notificat fermierului intenția sa de a efectua un control la fața locului;c) nu au solicitat plăți pentru animale care au perioadă de reținere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declarație sector zootehnic/intervenție sau una din exploatații cu cod ANSVSA.(2) Cererile de plată pot fi modificate fără creșterea suprafeței sau pot fi retrase total/parțial de către beneficiar în următoarele condiții:a) APIA nu a notificat fermierul cu privire la intenția de a efectua un control la fața locului realizat prin control clasic pe teren, cu respectarea termenului de notificare prevăzut la art. 48 alin. (1) din hotărâre. Neconformitățile depistate în timpul controalelor clasice pe teren sunt aduse la cunoștința beneficiarului în termen de 90 de zile de la data finalizării verificărilor pe teren;b) în cazul controalelor prin monitorizare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2.116, pentru exploatațiile la care se constată cel puțin o parcelă neconformă, se va realiza acțiunea de întâlnire și clarificare cu fermierul a rezultatelor controlului prin monitorizare. Prin clarificările aduse este posibilă modificarea cererii de plată fără creșteri de suprafață, situație care va constitui baza următoarelor interpretări;c) în cazul intervențiilor care fac obiectul sistemului de monitorizare a suprafețelor utilizând date satelitare obținute cu ajutorul sateliților Sentinel din cadrul programului Copernicus, în temeiul art. 44 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, fermierii pot aduce modificări cererii de plată fără creșteri de suprafață sau pot retrage total/parțial suprafețele din cererea de plată până la data de 20 septembrie a anului de cerere.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care în cadrul unui control la fața locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru parcelele agricole/animalele la care se referă neconformitatea.  +  Capitolul III Fermierul activ  +  Articolul 16(1) Fermierii care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe care nu ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, precum și cei care nu au depus cerere de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe nu depășește cuantumul de 5.000 euro, sunt fermieri activi și beneficiază de plăți directe.(2) Fermierii, persoane fizice sau persoane juridice, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, precum și cei care nu au depus cerere de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe depășește cuantumul de 5.000 euro, sunt fermieri activi dacă furnizează documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiții:a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.c) veniturile fermierilor includ și subvențiile directe. (la 18-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (3) În cazul persoanelor juridice nou-înființate se aduce dovada înregistrării cu activitate agricolă de la ONRC.(4) În cazul persoanelor juridice nou-înființate care nu sunt înregistrate la ONRC, acestea aduc actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare din care să reiasă activitatea agricolă.(5) În sensul alin. (3) și (4), fermierul persoană juridică nou-înființată este fermierul care este înregistrat cu activitate agricolă și nu a mai depus cerere de plată/cerere unică de plată la APIA. (la 18-05-2023, Alineatul (5) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (6) În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 44/2008, cu activitate agricolă, care nu au avut dreptul de plată în anul anterior, dovada îndeplinirii condiției de fermier activ este adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5, iar pentru crescătorii de animale care nu dețin terenuri, extras din Baza națională de date (BND). (la 18-05-2023, Alineatul (6) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (7) În sensul alin. (6), persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care nu au avut dreptul de plată în anul anterior sunt cele care nu au depus cerere de plată la APIA anul anterior sau au depus cerere de plată în anul anterior, dar nu au avut dreptul la plată, neîndeplinind toate condițiile de eligibilitate.  +  Articolul 17(1) Pentru fermierii care au depus cerere de plată în anul anterior și ar fi avut dreptul la plăți directe, cuantumul anual total al plăților directe este cuantumul total al plăților directe la care fermierul ar fi avut dreptul pentru anul anterior.(2) Pentru fermierii care nu au depus cerere de plată în anul anterior, cuantumul anual total al plăților directe se calculează înmulțind numărul hectarelor eligibile declarate de fermierul respectiv în anul depunerii cererii de plată cu plata medie națională la hectar a plăților directe pentru anul anterior.(3) În anul de cerere 2023, plata medie națională la hectar prevăzută la alin. (2) se stabilește prin împărțirea plafonului național prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, astfel cum a fost modificată de anexa III din Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013 și (UE) nr. 229/2013, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022, pentru anul 2022 la numărul total al hectarelor eligibile declarate pentru anul respectiv în conformitate cu art. 72 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.(4) Începând cu anul de cerere 2024, plata medie națională la hectar prevăzută la alin. (2) se stabilește prin împărțirea plafonului național prevăzut în anexa I la Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022 pentru anul menționat la alin. (2) la numărul total al hectarelor eligibile declarate pentru anul respectiv.  +  Articolul 18(1) Fermierii persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, al căror cuantum anual al plăților directe este de peste 5.000 euro, prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.(2) Fermierii persoane juridice organizate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, entitățile prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre, liceele agricole, formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și unitățile de cult, al căror cuantum anual al plăților directe este de peste 5.000 euro, prezintă o adeverință privind veniturile realizate conform situațiilor financiare din ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de situații financiare. Modelul de adeverință privind veniturile realizate este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin. (la 18-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 19Documentele prevăzute la art. 16 alin. (3), (4) și (6) și la art. 18 se prezintă la APIA la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.  +  Articolul 20(1) Fermierii care depun cererea de plată în calitate de persoană fizică, iar cuantumul anual al plăților directe este de peste 5.000 euro și ulterior se înregistrează la ONRC ca PFA, II, IF potrivit O.U.G. nr. 44/2008, care desfășoară o activitate agricolă, depun la APIA înștiințarea privind schimbarea formei de organizare, urmând să îndeplinească condiția de fermier activ prin adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, aferent anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin, sau prin extras din BND pentru crescătorii de animale care nu dețin terenuri, depusă/depus de persoana fizică care a depus cererea. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la ONRC, se subrogă în drepturi și obligații persoanei fizice în ceea ce privește patrimoniul de afectațiune definit la art. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 44/2008. (la 18-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (2) Fermierii care depun cererea de plată în calitate de persoană fizică, iar cuantumul anual al plăților directe este de peste 5.000 euro și ulterior se înregistrează la ONRC ca persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, pentru a respecta condiția de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat de ONRC, odată cu depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare.(3) Lista codurilor CAEN aferente activității agricole este prevăzută în anexa la Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN la Diviziunea 01, grupele 011-016.  +  Articolul 21(1) Activitățile nonagricole sunt cele desfășurate în cadrul aeroporturilor, serviciilor de transport, sistemelor de alimentare cu apă, serviciilor imobiliare, pe terenurile permanente de sport și terenurile destinate activităților de recreere, în cadrul firmelor/companiilor de construcții, de către administratorii de păduri de stat sau private, penitenciare și unitățile administrativ-teritoriale. Lista activităților nonagricole este prevăzută în anexa nr. 10 la prezentul ordin.(2) Persoanele fizice sau juridice ori formele asociative de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe și care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, precum și cei care nu au depus cereri unice de plată/cereri de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe depășește cuantumul de 5.000 euro și au activități desfășurate în cadrul aeroporturilor, serviciilor de transport, sistemelor de alimentare cu apă, serviciilor imobiliare, sunt fermieri activi dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16-20.  +  Articolul 22(1) Veniturile totale realizate din activități neagricole ale fermierilor rezultă ca diferență între venitul total și venitul total din activități agricole.(2) Veniturile realizate din activități agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă, definită la art. 2 lit. a), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii Europene din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole.(3) Veniturile realizate din procesarea produselor agricole ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele procesate să rămână în proprietatea fermierului și o astfel de procesare să aibă ca rezultat un alt produs agricol.(4) În sensul prezentului articol, „venituri“ înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii cheltuielilor și impozitelor aferente.(5) În sensul prezentului articol, „venituri totale“ înseamnă veniturile realizate din activitățile agricole și neagricole.  +  Articolul 23Fermierii care nu pot dovedi calitatea de fermier activ prin documentele prevăzute la art. 16 alin. (3), (4) și (6), art. 18 și la art. 20 din prezentul ordin nu sunt eligibili la plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din hotărâre.  +  Capitolul IV Plățile directe decuplate  +  Secţiunea 1 Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității  +  Articolul 24(1) Pentru a beneficia de sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, intervenția PD-01, prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumită în continuare BISS, fermierii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa intervenției din PS 2023-2027, după cum urmează:a) fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României și este fermier activ, conform capitolului IV;b) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,3 ha, în cazul serelor, solariilor este de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha;c) în cazul pajiștilor permanente asigură o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau efectuează cel puțin o cosire anuală, după caz.(2) În anul de cerere 2023, în contextul derogării prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317, fermierii sunt scutiți de la aplicarea GAEC 7 „Rotația culturilor pe terenuri arabile, cu excepția culturilor care cresc sub apă“, iar în ceea ce privește GAEC 8, este permisă utilizarea terenurilor arabile lăsate pârloagă pentru culturi agricole destinate producției alimentare, precum: cereale, leguminoase, oleaginoase, culturi proteice, cu excepția culturilor de porumb și soia pentru boabe.(3) Elementele neproductive pe care nu se poate desfășura activitatea agricolă în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 și nu sunt eligibile pentru plata sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității, sunt:a) rigole a căror lățime este mai mare de 2,5 m;b) iazuri mici;c) garduri vii individuale și grupuri de rânduri de arbori, cu excepția rândurilor de arbori și a arborilor izolați și a grupurilor de arbori/pâlcuri arbustive cu o dimensiune de maximum 0,3 ha.  +  Articolul 25Suprafețele de teren agricol cu perdele agroforestiere de protecție pentru culturile în teren arabil, culturile permanente și pajiștile permanente sunt eligibile la plata BISS.  +  Articolul 26(1) În cazul în care fermierul desfășoară și o activitate neagricolă care nu depășește 120 de zile, acesta este obligat să anunțe APIA asupra perioadei de derulare a activității neagricole, pentru efectuarea controalelor la fața locului, și să furnizeze documente doveditoare, începând cu data depunerii cererii sau cu maximum 15 zile înainte de data începerii acestei activități.(2) În cazul în care activitatea neagricolă depășește 120 de zile, fermierul este obligat să anunțe APIA situația de întârziere obiectivă, justificată cu documente, în termen de maximum 15 zile înainte de data încheierii activității neagricole, dar nu mai târziu de data finalizării controalelor la fața locului.(3) În cazul în care situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu pot fi dovedite de către fermier, suprafața de teren agricol nu a fost menținută în bune condiții agricole și de mediu și/sau activitățile neagricole au condus la degradarea/deteriorarea structurii solului și a învelișului vegetal, terenul este considerat neeligibil.  +  Articolul 27(1) În cazul suprafețelor utilizate pentru producția de cânepă în conformitate cu art. 8 alin. (2) din hotărâre, în cererea de plată fermierul trebuie să furnizeze următoarele informații și documente:a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;b) soiurile și cantitățile de semințe utilizate (în kg/ha);c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semințelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, după caz;d) deținerea autorizației de cultivare emise de DAJ și respectarea condițiilor specifice privind cultivarea cânepei, conform legislației privind cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope.(2) Eligibilitatea suprafețelor utilizate pentru producția de cânepă este condiționată de utilizarea de semințe din soiurile enumerate în „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole“ la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă și publicat în conformitate cu art. 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.(3) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii de plată, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorități naționale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispozițiile de la alin. (1) lit. c). Etichetele înapoiate se ștampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere de plată.(4) În conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, la solicitarea deținătorului de autorizație de cultivare și urmare transmiterii de către direcțiile pentru agricultură județene, până la data de 15 mai, a listei cu autorizațiile eliberate, recoltează probele pentru determinarea conținutului de THC, dintr-o cultură de cânepă de un anumit soi, aflată pe câmp.(5) Probele preluate se transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj, însoțite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) și datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.(6) Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligația să transmită MADR și APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conținutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră și semințe care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/ gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor.(7) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit alin. (5), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.  +  Secţiunea a 2-a Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității  +  Articolul 28(1) Pentru a beneficia de sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, intervenția PD-02, prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumit în continuare CRISS, fermierii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa intervenției din PS 2023-2027, după cum urmează:a) fermierul este eligibil pentru plata BISS;b) exploatația agricolă se încadrează în intervalul de suprafață 1-50 ha.(2) Fermele care depășesc 50 de hectare nu sunt eligibile pentru CRISS.(3) Constituie condiție artificială creată pentru a determina eligibilitatea cererii de plată aferentă CRISS situațiile în care fermierii și-au fragmentat exploatația după anul 2020 sau în care fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentării respective, în scopul obținerii CRISS.(4) Exploatațiile rezultate în urma fragmentării prevăzute la alin. (3) nu sunt eligibile la plata aferentă CRISS.  +  Articolul 29(1) În cazul transferului de exploatație realizat între 2 fermieri, plata aferentă CRISS se acordă pentru suprafața totală rezultată în urma transferului, fără a depăși suprafața maximă pentru care se acordă această plată stabilită conform art. 10 alin. (2) din hotărâre.(2) Dacă suprafața rezultată în urma transferului depășește suprafața maximă pentru care se acordă CRISS, exploatația rezultată nu este eligibilă la plata aferentă CRISS.  +  Articolul 30Fără aduce atingere prevederilor art. 28 alin. (3), cazurile în care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/ divizat exploatațiile în scopul de a beneficia de plata aferentă CRISS sunt următoarele:a) moștenirea;b) vânzarea de terenuri agricole;c) rezilierea contractelor de închiriere/concesiune/arendă/ comodat din inițiativa locatorului/concedentului/arendatorului/ comodantului;d) expropierea.  +  Secţiunea a 3-a Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri  +  Articolul 31(1) Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenția PD-03, prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumit în continuare CIS-YF, reprezintă o plată anuală care se acordă tinerilor fermieri eligibili pentru plata BISS, cu vârsta de maximum 40 de ani în anul de cerere, instalați pentru prima dată ca șef al exploatației, pentru primele 50 de hectare eligibile determinate și care se acordă pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.(2) În sensul prezentului articol, tineri fermieri înseamnă acele persoane fizice care fac dovada formării sau a deținerii competențelor adecvate în domeniul agricol/agronomic, cu unul dintre următoarele documente:a) diplomă/certificat pentru dovedirea absolvirii a cel puțin un curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat;b) diplomă/certificat/adeverința pentru dovedirea absolvirii unei forme de învățământ agronomic, respectiv școală profesională, liceu, facultate, cursuri postuniversitare, doctorale etc.;c) certificat de competențe profesionale pentru dovedirea deținerii de competențe profesionale în domeniul agronomic;d) document eliberat de un angajator situat pe teritoriul național sau al altui stat pentru dovedirea experienței practice în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la APIA până la data de 30 septembrie inclusiv.(4) În cazul tinerilor fermieri persoane juridice, cu mai mulți acționari/asociați persoane fizice, cerința privind formarea sau deținerea competențelor adecvate trebuie îndeplinită de către persoana fizică tânăr fermier care are calitatea de administrator/manager al exploatației, potrivit prevederilor alin. (2).(5) În sensul alin. (1), pentru a fi șef al exploatației, tânărul fermier trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină controlul privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole, în cazul persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/ întreprinderilor familiale;b) în cazul persoanelor juridice controlul efectiv se dovedește prin:– exercitarea de către tânărul fermier a calității de asociat unic sau– exercitarea de către tânărul fermier cumulativ a calității de acționar sau asociat majoritar (deținerea a 50% + 1 din acțiuni/părți sociale) și administrator/manager.În cazul în care mai multe persoane fizice tineri fermieri dețin împreună calitatea de acționar sau asociat majoritar sau toți acționarii/asociații sunt persoane fizice tineri fermieri, unul dintre aceștia trebuie să aibă și calitatea de administrator/manager.  +  Articolul 32(1) Sprijinul aferent intervenției CIS-YF se poate solicita de către fermieri în cadrul cererii de plată în maximum 24 de luni, de la instalarea ca tânăr fermier pe întreg teritoriul țării, respectiv înființarea fermei, cu respectarea cumulativă a prevederilor art. 31 alin. (1).(2) Documentele doveditoare privind instalarea ca tânăr fermier pe întreg teritoriul țării, respectiv înființarea fermei, pot fi, după caz:a) adeverința de rol agricol conform înscrisurilor în registrul agricol din care să reiasă data înregistrării pentru prima dată în registrul agricol, pentru persoanele fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;b) certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat de ONRC din care să reiasă sediul/punctul de lucru situat pe întreg teritoriul țării, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale și persoane juridice.(3) Sprijinul aferent intervenției CIS-YF se acordă tinerilor fermieri noi, precum și celor care au beneficiat parțial de acest sprijin în perioada PAC 2014-2020 și/sau în perioada de tranziție la noul PAC 2021-2022, până la data-limită din cei 5 ani, cu menținerea condițiilor de eligibilitate prevăzute la momentul acordării sprijinului.(4) În cazul fermierilor care au beneficiat parțial de schema pentru tinerii fermieri în perioada de programare PAC 2014-2020 și/sau în perioada de tranziție la noul PAC 2021-2022, din perioada de 5 ani pentru care se acordă acest sprijin pentru primele 60 ha determinate, se scade numărul de ani care au trecut de la prima depunere a solicitării de sprijin pentru tinerii fermieri.(5) În cazul fermierilor care au beneficiat de schema pentru tinerii fermieri în perioada de programare PAC 2014-2020 și/sau în perioada de tranziție la noul PAC 2021-2022, pentru o suprafață mai mică de 50 ha determinate și care ulterior își mărește suprafața, acesta beneficiază de sprijinul CIS-YF pentru maximum 50 ha, până la data-limită de expirare a celor 5 ani.(6) Fermierii care au beneficiat integral de schema pentru tinerii fermieri în perioada anterioară de programare nu mai pot solicita această schemă în perioada 2023-2027.  +  Articolul 33(1) În sensul art. 31 alin. (1), cei cinci ani în care un fermier poate primi plata în cadrul CIS-YF se determină astfel:a) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației înainte de data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere;b) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației după data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri, începând cu anul curent de cerere, cu reducerea prevăzută la art. 6 alin. (3) prima teză din hotărâre;c) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației prin transfer de exploatație de la un alt fermier care a depus cerere de plată în anul de cerere precedent, cererea se depune de către cedentul exploatației, după care se completează formularul de transfer al exploatației către tânărul fermier, considerându-se pentru acesta primul an de participare în cadrul intervenției.(2) Indiferent de numărul și forma de organizare a exploatațiilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploatație.(3) În cazul în care transferul de exploatație se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafața rezultată în urma transferului depășește plafonul de 50 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 50 ha.  +  Articolul 34(1) În sensul art. 31 alin. (5), fermierul dovedește controlul efectiv și durabil din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare, astfel:a) este asociat unic sau asociat/acționar majoritar și administrator/manager în cadrul societății comerciale;b) este titular PFA, II/reprezentant legal în cazul IF;c) este titularul exploatației în calitate de persoană fizică.(2) Documentele prin care solicitanții dovedesc controlul efectiv și durabil din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare, sunt următoarele:a) registrul acționariatului societății comerciale sau certificatul constatator eliberat de către ONRC, în cazul persoanelor juridice;b) certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF;c) statutul sau fișa postului prin care sunt stabilite atribuțiile administratorului/managerului societății comerciale din care să rezulte că exercită managementul zilnic al persoanei juridice.  +  Secţiunea a 4-a Schema practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil  +  Articolul 35Sprijinul aferent schemei practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, intervenția PD-04, prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumită în continuare eco-schemă, se acordă ca plată anuală pe suprafața de teren arabil, conform art. 31 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, pentru compensarea parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de beneficiari, survenite în urma aplicării condițiilor generale obligatorii și condițiilor specifice.  +  Articolul 36Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 35, fermierii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) fermierul este beneficiar BISS;b) dimensiunea exploatației agricole este de minimum 10,01 ha teren arabil.  +  Articolul 37(1) Fermierii care solicită sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 35 trebuie să respecte următoarele cerințe generale obligatorii, începând cu anul 2024:a) rezervarea a minimum 5% din terenul arabil pentru elemente neproductive, inclusiv teren lăsat pârloagă; în cazul fermelor cu peste 75% din terenul arabil utilizat pentru producția de iarbă sau de alte plante furajere erbacee, culturi de leguminoase, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, sau combinații ale acestora, ponderea elementelor neproductive, inclusiv teren lăsat pârloagă, trebuie să depășească 3%;b) cultivarea pe minimum 5% din totalul terenului arabil declarat a culturilor de leguminoase, fixatoare de azot, amestecuri de leguminoase și graminee perene, prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul ordin, în cultură principală.(2) În contextul aplicării derogării prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317, fermierii au obligația, în anul de cerere 2023:a) să cultive pe minimum 10% din totalul terenului arabil declarat în cultură principală și/sau secundară culturi de leguminoase, fixatoare de azot, amestecuri de leguminoase și graminee perene, prevăzute în anexa nr. 12, fără restricții privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, cu excepția suprafețelor declarate pentru îndeplinirea opțiunii b) la GAEC 8;b) să declare toate suprafețele de teren arabil alocate elementelor neproductive, inclusiv suprafețele de teren lăsat pârloagă; suprafețele de teren lăsat pârloagă pot fi utilizate pentru culturi agricole destinate producției alimentare, precum: cereale, leguminoase, oleaginoase, culturi proteice, cu excepția culturilor de porumb și soia pentru boabe.(3) Fermierii care accesează această ecoschemă au obligația ca în perioada cuprinsă între 15 iunie și 15 octombrie să țină terenul arabil acoperit pe cel puțin 85% din suprafața arabilă a exploatației cu: culturi agricole sau cu miriștea rămasă după recoltare sau culturi secundare sau culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou-înființate, timpul necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi fiind de cel mult 2 săptămâni, perioadă ce va fi înscrisă în documentele de evidență a lucrărilor agricole la nivel de fermă. (la 18-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 37 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (4) Perioada prevăzută la alin. (3) pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi de cel mult 2 săptămâni va fi înscrisă în documentele de evidență a lucrărilor agricole la nivel de fermă și pentru verificarea respectării cerinței GAEC 6. (la 18-05-2023, Articolul 37 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 38(1) Cerințele generale obligatorii prevăzute la art. 37 se cumulează cu una dintre următoarele cerințe specifice, la alegerea fermierului, astfel: (la 18-05-2023, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 38 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) a) să practice diversificarea culturilor pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează:(i) în cazul suprafețelor cuprinse între 10,01 ha și 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin două culturi diferite, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil;(ii) în cazul suprafețelor de peste 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin trei culturi diferite, iar cultura preponderentă trebuie să acopere maximum 70% din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maximum 85% din terenul arabil;(iii) în cazul în care suprafața de teren arabil este acoperită în proporție de peste 80% cu iarbă/plante erbacee/leguminoase sau cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție sau amestecuri ale acestora prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 12 la prezentul ordin, condiția privind practica de diversificare a culturilor este îndeplinită;b) să practice o tehnologie de tip conservativ pentru sol, no/minimum/strip tillage, pe minimum 50% din suprafața cultivată a exploatației, bazată pe următoarele elemente:(i) semănat fără pregătirea prealabilă a solului, no tillage;(ii) semănat în benzi pregătite fără intervenție pe intervalul dintre rânduri, strip tillage;(iii) semănat după o pregătire superficială a solului, fără întoarcerea brazdei, minimum tillage;c) să planteze anual cel puțin 2 pomi fructiferi și/sau arbori pe ha, la nivel de exploatație, din speciile prevăzute în anexa nr. 14 la prezentul ordin.(2) În sensul alin. (1) lit. a), „cultură“ înseamnă oricare dintre următoarele:a) o cultură din oricare dintre diferitele genuri definite în clasificarea botanică a culturilor;b) o cultură a oricăreia dintre specii în cazul Brassicaceae, Solanaceae și Cucurbitaceae;c) terenuri lăsate pârloagă;d) ierburi sau alte plante furajere erbacee, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;e) culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, cu titlu de exemplu, orez;f) culturi de leguminoase, amestecuri de leguminoase și graminee perene, prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul ordin.  +  Secţiunea a 5-a Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale  +  Articolul 39Sprijinul aferent schemei practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale, intervenția PD-05, prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumită în continuare eco-schemă, se acordă ca plată anuală suplimentară pe suprafața de teren, conform art. 31 alin. (7) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021.  +  Articolul 40Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 39, fermierii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) fermierul este beneficiar BISS;b) dimensiunea exploatației agricole este de minimum 1 ha și maximum 10 ha teren agricol, respectiv teren arabil - TA, pajiște permanentă - PP, culturi permanente - CP, cu parcele de minimum de 0,3 ha TA sau PP și/sau de minimum 0,1 ha pentru CP.  +  Articolul 41Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 39, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale obligatorii:a) să dețină un efectiv de animale din speciile: ovine, caprine, bovine, bubaline, ecvidee cuprins între 0,3-1 UVM/ha, înscrise în Baza națională de date a ANSVSA și ANZ, după caz, pentru o perioadă de minimum 6 luni calendaristice, respectiv perioada aprilie-septembrie a anului de cerere;șib) în cazul în care fermierul exploatează teren arabil, trebuie să cultive pe cel puțin 10% din suprafața declarată plante leguminoase, fixatoare de azot, care sunt bogate în proteină vegetală, conform practicilor fitotehnice și de tehnologie agricolă, în vederea îmbunătățirii calității solului cu nutrienți naturali, precum specii proteaginoase/leguminoase prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul ordin, iar pe restul suprafeței de teren arabil să cultive, după caz, cel puțin una din următoarele specii de plante care intră în alcătuirea rațiilor furajere, prevăzute în anexa nr. 13 la prezentul ordin, sau cu pajiște temporară în teren arabil;sauc) să exploateze o pajiște permanentă.  +  Articolul 42(1) Condițiile generale obligatorii prevăzute la art. 41 se cumulează cu una din următoarele condiții specifice, la alegerea fermierului, astfel:a) să planteze anual, în teren arabil sau pe pajiște temporară în teren arabil/pajiște permanentă, la nivel de exploatație, cel puțin 2 arbori pe ha, din speciile prevăzute în anexa nr. 14 la prezentul ordin;b) să păstreze terenul acoperit, în perioada 15 iunie-15 octombrie, în proporție de cel puțin 85% din suprafața arabilă a exploatației, cu culturi agricole sau cu miriștea rămasă după recoltare sau culturi secundare sau culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou-înființate, timpul necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi fiind de cel mult 2 săptămâni, perioadă ce va înscrisă în documentele de evidență a lucrărilor agricole la nivel de fermă; în cazul culturilor permanente, acoperirea minimă a solului se asigură pe 75% din suprafața exploatației, cu fâșii înierbate între rânduri, mulci sau resturi vegetale. (la 18-05-2023, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 42 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (2) În cazul fermierilor care dețin suprafețe de pajiști permanente, cerința specifică este prevăzută la alin. (1) lit. a).  +  Secţiunea a 6-a Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști  +  Articolul 43Sprijinul aferent schemei înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, plantații viticole, pepiniere și hameiști intervenția PD-06, prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumită în continuare ecoschemă, se acordă ca plată anuală suplimentară față de sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, pe suprafața de teren cu plantații de pomi, inclusiv arbuști fructiferi, plantații viticole, pepiniere și hameiști, conform art. 31 alin. (7) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021. (la 18-05-2023, Articolul 43 din Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 44Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 43, fermierii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) fermierul este beneficiar BISS;b) fermierul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) dimensiunea exploatației este de minimum 1 ha cultură permanentă, cu dimensiunea parcelei de minimum 0,1 ha.  +  Articolul 45(1) Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 43, fermierii trebuie:a) să păstreze terenul înierbat sau să îl înierbeze între rânduri pe minimum 75% din suprafața plantației, respectiv două intervale înierbate, unul nu, în perioada 15 iunie-15 octombrie a anului de cerere;b) să nu efectueze lucrări ale solului pe terenul înierbat între rânduri, cu excepția cosirilor de iarbă între rânduri, în perioada 15 iunie-15 octombrie a anului de cerere.(2) Fermierii care solicită sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 39 nu pot solicita sprijinul aferent eco-schemei prevăzute la art. 43.  +  Secţiunea a 7-a Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte  +  Articolul 46(1) Sprijinul aferent schemei creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte adulte, intervenția PD-07 prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumită în continuare eco-schemă vaci lapte, se acordă ca plată anuală compensatorie, conform art. 31 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021.(2) Plata compensatorie prevăzută la alin. (1) se acordă pentru depășirea standardelor minime de bunăstare la vacile de lapte adulte, prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, denumit în continuare Ordinul nr. 10/2023, pe întreaga perioadă a fiecărui an de cerere pentru care se încheie un angajament voluntar, respectiv 1 ianuarie-31 decembrie.  +  Articolul 47(1) Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei vaci lapte prevăzute la art. 46 alin. (1), crescătorii de animale care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) dețin vaci de lapte adulte, care au cel puțin o fătare și sunt identificate și înregistrate în Baza națională de date, definită potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022; (la 18-05-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) b) exploatația de vaci de lapte adulte este înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare.(2) Pe lângă cerințele generale prevăzute la alin. (1), crescătorii de animale trebuie să îndeplinească și cerințele specifice prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) pentru sprijinul „evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului“:(i) verifică starea tehnică a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an;(ii) schimbă manșoanele aparatelor de muls la un interval de maximum 4 luni, respectiv de cel puțin 3 ori pe an, rezultând un număr mediu de 0,9 manșoane/cap vacă de lapte adultă/an de angajament;(iii) utilizează minimum 3 litri produse/cap vacă de lapte adultă/an pentru întreținerea ugerului, premergător mulsului și postmuls;b) pentru sprijinul „sănătatea ongloanelor“, efectuează anual cel puțin două acțiuni de trimaj pentru fiecare vacă de lapte adultă;c) pentru sprijinul „îmbunătățirea zonei de odihnă“, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 4 kg/cap vacă de lapte adultă/zi.(3) Plata compensatorie prevăzută la art. 46 alin. (1) se acordă pentru cele trei tipuri de sprijin prevăzute la alin. (2) accesate împreună.  +  Articolul 48Documentul care se depune împreună cu cererea de plată pentru ecoschema vaci lapte este copia autorizației/ înregistrării sanitar-veterinare aferente exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual.  +  Articolul 49(1) Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15, sunt:a) mișcarea lunară și cumulată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16, din care rezultă efectivul de vaci de lapte aflat sub angajament;b) pentru cerința prevăzută la art. 47 alin. (2) lit. a) pct. (i):(i) copie a contractului de servicii/mentenanță, pentru verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;(ii) copie a facturii/facturilor pentru serviciile prestate și a documentului care face dovada plății acestora;(iii) copie a raportului emis/a procesului-verbal/ proceselor-verbale din care rezultă verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;c) pentru cerința prevăzută la art. 47 alin. (2) lit. a) pct. (ii):(i) copie a facturii/facturilor de achiziție a manșoanelor;(ii) copie a fișei de magazine, dacă există manșoane pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;(iii) copii ale bonurilor de consum;(iv) copii ale proceselor-verbale din care rezultă data operațiunii/operațiunilor de înlocuire a manșoanelor și aparatele de muls pentru care au fost efectuate înlocuirile;d) pentru cerința prevăzută la art. 47 alin. (2) lit. a) pct. (iii):(i) copie a facturii/facturilor de achiziție a produselor folosite pentru igiena ugerului;(ii) copie a fișei de magazie, dacă există produse pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;(iii) copii ale bonurilor de consum;(iv) copie a registrului de evidență a aplicării produselor, care va cuprinde date despre locația/grajdul în care se află efectivul de animale, data aplicării (înainte/ postmuls), efectivul de animale pentru care s-au aplicat produse la fiecare mulsoare și cantitatea produselor;e) pentru cerința prevăzută la art. 47 alin. (2) lit. b):(i) copie a contractului de prestări servicii de trimaj, încheiat cu un prestator de servicii care are ca obiect de activitate și codul CAEN 7500;(ii) copie a facturii/facturilor care atestă efectuarea serviciilor de trimaj și a documentului care face dovada plății;(iii) copii ale proceselor-verbale din care rezultă data acțiunii/acțiunilor de trimaj însoțite de detalierea efectivului pe crotalii;f) pentru cerința prevăzută la art. 47 alin. (2) lit. c):(i) copie a facturii/facturilor de achiziționare/a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;(ii) copie a fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;(iii) copie a registrului de evidență, completat zilnic, din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 4 kg/cap/zi.(iv) copii ale bonurilor de consum. (la 18-05-2023, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 49 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (2) Decontul și documentele specifice prevăzute la alin. (1) se depun anual, respectiv în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie.  +  Secţiunea a 8-a Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat  +  Articolul 50(1) Sprijinul aferent măsurii pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat, intervenția PD-08 prevăzută la cap. 5.1 din PS 2023-2027, denumită în continuare eco-schemă bunăstare tineret bovin la îngrășat, se acordă ca plată anuală compensatorie, conform art. 31 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021.(2) Plata compensatorie prevăzută la alin. (1) se acordă pentru depășirea standardelor minime de bunăstare la tineretului bovin la îngrășat, prevăzute în Ordinul nr. 10/2023, pe întreaga perioadă a fiecărui an de cerere pentru care se încheie un angajament voluntar, respectiv 1 ianuarie-31 decembrie.(3) În sensul eco-schemei bunăstare tineret bovin la îngrășat, prin tineret bovin se înțelege tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 de luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap.(4) Plata compensatorie prevăzută la alin. (1) se acordă pe UVM, iar pentru calculul echivalent UVM se utilizează următorii coeficienți de conversie a animalelor:a) 0,4 UVM pentru bovine sub șase luni;b) 0,6 UVM pentru bovine de la șase luni la 2 ani;c) 1,0 UVM pentru bovine peste 2 ani.  +  Articolul 51(1) Pentru a beneficia de sprijinul aferent ecoschemei bunăstare tineret bovin la îngrășat prevăzute la art. 50 alin. (1), crescătorii de animale care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) tineretul bovin să fie identificat și înregistrat în Baza națională de date, definită potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;b) exploatația de bovine să fie înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;c) să solicite sprijin pentru un efectiv rulat/an per beneficiar de maximum 5.000 de capete de tineret bovin la îngrășat;d) efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie deținut în exploatație minimum 6 luni până la data livrării în vederea sacrificării; sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada de deținere de 6 luni au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar;e) să livreze animalele pentru sacrificare la abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorității competente privind respectarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;f) greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu/cap.(2) Pe lângă cerințele generale prevăzute la alin. (1), crescătorii de animale trebuie să îndeplinească și cerințele specifice prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:a) pentru sprijinul „creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal“ să asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semiintensiv și/sau intensiv, în perioada de stabulație a anului de cerere, un spațiu util din adăpost cu 15% mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;b) pentru sprijinul „asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă“, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap tineret bovin/zi.(3) Plata compensatorie prevăzută la art. 50 alin. (1) se acordă pentru cele două tipuri de sprijin prevăzute la alin. (2) accesate împreună.  +  Articolul 52Documentele care se depun împreună cu cererea de plată pentru ecoschema bunăstare tineret bovin la îngrășat sunt:a) copie autorizație/înregistrare sanitar-veterinară aferentă exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual;b) schița grajdului/spațiului de creștere (din suprafața totală construită se elimină suprafața aferentă spațiului de hrănire dacă este amplasat pe sol, suprafața stâlpi etc.).  +  Articolul 53(1) Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15, sunt:a) documente de intrare, în funcție de proveniență: copii de pe facturi de achiziție, documente de circulație, certificate sanitar-veterinare, filă/file din carnetul de comercializare împreună cu copia atestatului de producător, acte de mutație, acte fătări, după caz;b) documente de ieșire, după caz:(i) copia documentului/documentelor de livrare către abator/terți, copia avizului de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la destinația de livrare/ abator;(ii) copia documentelor care dovedesc moartea animalelor;c) copiile rapoartelor de clasificare;d) documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:(i) copia avizului de livrare de la crescător la abator;(ii) copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;(iii) copiile rapoartelor de clasificare;e) situația centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare-ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrarea în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minimum 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17. Această situație centralizatoare se depune la APIA atât pe suport electronic, cât și pe suport hârtie;f) documentul din care rezultă că este îndeplinită cerința prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. a) este situația centralizatoare a evidențelor privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18;g) documentele care atestă îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b) sunt:(i) copie a facturii/facturilor de achiziționare/a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;(ii) copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;(iii) copii ale bonurilor de consum;(iv) copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi.(2) Decontul și documentele specifice prevăzute la alin. (1) se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 ianuarie-30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 iulie-31 decembrie.  +  Articolul 54În cuprinsul secțiunilor a 7-a și a 8-a, respectiv în cazul eco-schemelor acordate în sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, următorii termeni se definesc astfel:a) efectiv estimat reprezintă efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată pentru fiecare exploatație cu autorizație/înregistrare sanitar-veterinară, pe perioada unui an de angajament;b) efectiv solicitat reprezintă efectivul de animale conform documentelor, înscris în deconturile justificative semestriale, respectiv efectivul livrat/efectivul mediu realizat pentru fiecare exploatație cu autorizație/înregistrare sanitar-veterinară, pe perioada unui an de angajament.  +  Capitolul V Plățile directe cuplate  +  Secţiunea 1 Plățile directe cuplate pentru venit în sectorul vegetal  +  Articolul 55(1) Plățile directe cuplate pentru venit în sectorul vegetal sunt prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a) din hotărâre și se acordă sectoarelor și producțiilor prevăzute la cap. 5.1 - intervențiile PD 09-PD 20 din PS 2023-2027.(2) Verificarea realizării producției minime anuale se face prin raportarea cantității livrate/valorificate/utilizate în cadrul intervenției la suprafața parcelelor solicitate în cererea de plată pentru sprijinul cuplat pentru intervenția respectivă.(3) Verificarea utilizării seminței certificate se face prin raportarea cantității de sămânță utilizată, înscrisă în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau în adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânță produsă de fermierul care solicită plata sau în avizul de expediție a seminței de soia/lucernă/seminței pentru plante furajere eliberat de deținătorul soiului de soia/lucernă/semințe pentru plante furajere către fermier, la suprafața parcelelor solicitate în cererea de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 19.(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag respingerea sprijinului pentru intervenția de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea de plată. Nerespectarea prevederilor alin. (3), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag respingerea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente intervenției pentru care nu se respectă această prevedere.  +  Articolul 56(1) Sprijinul cuplat pentru venit - soia, intervenția PD-09, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) care fac dovada valorificării pe bază de contract de vânzare a unei producții minime anuale de 1.300 kg boabe soia/ha, recoltată la maturitate, către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; și/sau fac dovada utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul național al exploatațiilor, și a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv păsări; și/sau fac dovada utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru procesarea în vederea obținerii produselor derivate, situație în care fermierul prezintă dovada calității de procesator; și/sau fac dovada valorificării pe bază de contract de vânzare a mărfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1.300 kg sămânță, pe bază de aviz de expediție, și/sau cantitatea minimă de 1.300 kg/ha se livrează către terții ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;e) fac dovada utilizării seminței certificate oficial din următoarele categorii: prebază, bază, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 266/2002, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, cu modificările și completările ulterioare.(2) Unitatea de procesare prevăzută la alin. (1) lit. d) pct. (i) trebuie să fie înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe de soia/ha comercializată;b) note de intrare/recepție a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deține în fermă, precum și pentru produsele rezultate în urma procesării boabelor de soia, pentru minimum 1.300 kg boabe de soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;c) contractul de vânzare a mărfii, în cazul în care valorificarea producției minime de 1.300 kg/ha s-a făcut în baza acestuia, însoțit de documentele prevăzute la lit. a);d) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesării producției minime de 1.300 kg/ha prin documente contabile interne;e) factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“ sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitatea minimă de sămânță necesară la hectar este inclusă în anexa nr. 19;f) în cazul loturilor semincere, prin excepție de la lit. a)-e), fermierul prezintă:(i) factura pentru servicii de multiplicare soia, emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii de multiplicare sămânță de soia este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului; și/sau(ii) factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha emise către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național.(4) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) lit. a)-f) este data de 30 aprilie a anului următor anului de cerere.(5) Verificarea eligibilității, în cazul consumului în ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 20, și a numărului mediu de animale înscrise în RNE și de păsări din fermă pe perioada anului de cerere.  +  Articolul 57(1) Sprijinul cuplat pentru venit-lucernă, intervenția PD-10, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) fac dovada că au realizat anual o producție minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleți sau făină, sau 200 de kg de sămânță certificată;e) au comercializat cel puțin producția minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. d) către exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNE și/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; și/sauf) au consumat cu animalele înscrise în RNE și/sau cu păsările pe care le dețin și/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puțin producția minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân prevăzute la lit. d), obținută în fermă. Verificarea eligibilității pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 20, a calculului efectivului mediu furajat din fermă și a producției de lucernă/fân obținute pe perioada anului de cerere, prevăzute în anexa nr. 21, întocmită și semnată de către fermier;g) în cazul loturilor semincere, au comercializat cel puțin producția minimă de 200 kg/ha sămânță certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;h) pentru obținerea producției de masă verde sau fân sau produse derivate din fân, prevăzute la lit. e), cât și în cazul loturilor semincere de lucernă prevăzute la lit. d), utilizează sămânța certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România.(2) Factura de achiziție a semințelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“ sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19.(3) În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul prezintă factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau factura pentru servicii de multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii de multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.(4) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1)-(3) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere curent.  +  Articolul 58(1) Sprijinul cuplat pentru venit - leguminoase boabe industrializare (mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi), intervenția PD-11, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) livrează cantitatea minimă de 1.900 kg/ha mazăre de grădină, de 850 kg/ha fasole boabe și de 4.900 kg fasole păstăi la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;e) fac dovada livrării cantității minime prevăzute la lit. d), pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol a comercializării producției;f) fac dovada că utilizează sămânța certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.366/2005.(2) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) factura de livrare a producției minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;b) factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“ sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19.(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este data de 1 decembrie a anului de cerere.(4) Procesatorii care cultivă mazăre de grădină și/sau fasole boabe și/sau fasole păstăi fac dovada procesării producției proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.  +  Articolul 59(1) Sprijinul cuplat pentru venit - cânepă, intervenția PD-12, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) fac dovada că au realizat o producție minimă de 500 kg semințe/ha și/sau 5.000 kg tulpini uscate/ha;e) fac dovada că utilizează sămânță certificată, însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, cu modificările și completările ulterioare. Factura de achiziție a semințelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe, și echivalența semințelor produse în țări terțe, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Decizia Consiliului 2003/17/CE, sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță;f) dețin autorizație de cultivare emisă de DAJ și respectă condițiile specifice privind cultivarea cânepei, conform legislației privind cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope.(2) În conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, la solicitarea deținătorului de autorizație de cultivare și ca urmare a transmiterii de către direcțiile pentru agricultură județene, până la data de 15 mai a anului în curs, a listei cu autorizațiile eliberate, recoltează probele pentru determinarea conținutului de THC dintr-o cultură de cânepă de un anumit soi, aflată pe câmp.(3) Probele preluate se transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj, însoțite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) și datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.(4) Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligația să transmită MADR și APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conținutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră și semințe, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/ gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor.(5) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. (3), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.(6) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1)-(5) sunt următoarele:a) copie de pe certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de ONRC, din care să rezulte activitatea de procesare a unității către care a valorificat producția;b) proces-verbal de recepție însoțit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producția minimă prevăzută la alin. (1) lit. d);c) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat la ONRC, acesta face dovada procesării producției minime prevăzute la alin. (1) lit. d) prin documente contabile interne;d) raportul cu privire la conținutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră și semințe, emis de Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor;e) factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“, sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19;f) copie de pe autorizația de cultivare emisă de DAJ.(7) Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (6) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere.  +  Articolul 60(1) Sprijinul cuplat pentru venit - orez, intervenția PD-13, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) valorifică o producție minimă de 4.500 kg/ha orez pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii prin documente contabile interne;e) fac dovada că utilizează sămânță certificată, însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, cu modificările și completările ulterioare. Factura de achiziție a semințelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“ sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19.(2) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere curent.  +  Articolul 61Sprijinul cuplat pentru venit - sămânță de cartof, intervenția PD-14, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt eligibili BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în IACS;c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) au autorizații pentru producerea seminței de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care își desfășoară activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor de plată;e) valorifică minimum 15 tone sămânță de cartof/ha pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere;f) fac dovada că utilizează sămânță certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.266/2005. Pentru sămânța achiziționată de la terți, fermierul prezintă factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, însoțită/însoțite de:(i) documentul de calitate și conformitate al furnizorului; sau(ii) orice alt document echivalent documentului menționat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau(iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânțat care ține loc de document de calitate și conformitate.În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/ oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu mențiunea „Necesar propriu“. Acestea se prezintă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor de plată. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19.  +  Articolul 62Sprijinul cuplat pentru venit - hamei, intervenția PD-15, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,1 ha;d) au încheiat contract/contracte de vânzare a producției minime cu o fabrică de bere/unități de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unități de procesare a hameiului pentru producția de bere, înregistrate în ONRC. Fac excepție fermierii care au și calitatea de procesator înregistrat la ONRC, pentru producția ce urmează a fi procesată în unitatea proprie;e) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare pentru producția de hamei la DAJ. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA. Copia contractului menționat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată;f) fac dovada producției minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ și fermier, care se depune la APIA până la data de 1 decembrie a anului de cerere;g) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat la ONRC, acesta face dovada procesării producției minime prevăzute la lit. f), prin documente contabile interne, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere.  +  Articolul 63Sprijinul cuplat pentru venit - sfeclă de zahăr, intervenția PD-16, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/m^2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului de cerere. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ;e) fac dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;f) fac dovada că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“ sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate sau adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19.  +  Articolul 64(1) Sprijinul cuplat pentru venit - legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării, în cultură principală/secundară: tomate, castraveți, ardei, vinete, intervenția PD-17, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt eligibili pentru plata BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) cultivă în câmp tomate, castraveți, ardei, respectiv gras, lung și gogoșar, și vinete;e) livrează cantitatea minimă de 15.000 kg/ha tomate sau 12.000 kg/ha castraveți sau 11.000 kg/ha ardei sau 13.000 kg/ ha vinete către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 sau pentru consum în stare proaspătă;f) fac dovada valorificării cantității minime prevăzute la lit. e) pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;g) unitățile de industrializare care cultivă legumele prevăzute la lit. d) fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.(2) Sămânța utilizată la înființarea culturii trebuie să fie certificată oficial inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.269/2005, și cu Ordinul nr. 1.366/2005.(3) Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată.(4) Factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea «Sămânță admisă pentru însămânțare», sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 19. (la 18-05-2023, Alineatul (4) din Articolul 64 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (5) În situația în care fermierul înființează cultura prin răsad, pe care îl achiziționează de la o terță persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe pașaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate.  +  Articolul 65(1) Sprijinul cuplat pentru venit - legume cultivate în sere și solarii - tomate, castraveți, ardei, vinete, intervenția PD-18, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,03 ha;d) cultivă în sere și solarii tomate, castraveți, ardei, vinete. (la 18-05-2023, sintagma: solare a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (2) Pentru legume cultivate în sere, sprijinul cuplat pentru venit se acordă pentru următoarele culturi:a) tomate pentru consum în stare proaspătă;b) castraveți pentru consum în stare proaspătă;c) ardei pentru consum în stare proaspătă;d) vinete pentru consum în stare proaspătă.(3) Sprijinul cuplat pentru venit pentru culturile prevăzute la alin. (2) se acordă fermierilor care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:a) 85 de tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;b) 50 de tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă;c) 29 de tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;d) 30 de tone la vinete pentru consum în stare proaspătă.(4) Pentru legume cultivate în solarii, sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele culturi:a) tomate pentru consum în stare proaspătă;b) castraveți pentru consum în stare proaspătă;c) ardei pentru consum în stare proaspătă;d) vinete pentru consum în stare proaspătă. (la 18-05-2023, sintagma: solare a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (5) Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute la alin. (4) se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:a) 32 de tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;b) 30 de tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă;c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;d) 20 de tone la vinete pentru consum în stare proaspătă.(6) Dovada comercializării legumelor cultivate în spații protejate o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depusă/ depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.(7) Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial, inclusiv categoria standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul nr. 1.269/2005 și cu Ordinul nr. 1.366/2005.(8) Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea «Sămânță admisă pentru însămânțare» sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate și factura de achiziție a seminței se depun la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 19. (la 18-05-2023, Alineatul (8) din Articolul 65 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (9) Nu sunt eligibile la plată suprafețele de sere sau solarii în care legumele nu sunt cultivate pe pământ. (la 18-05-2023, sintagma: solare a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 66(1) Sprijinul cuplat pentru venit - fructe - prune, mere, cireșe, vișine, caise și piersici, intervenția PD-19, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,1 ha;d) exploatează livezi de pruni, meri, cireși, vișini, caiși și piersici.(2) Sprijinul cuplat pentru venit prevăzut la alin. (1) se acordă fermierilor care fac dovada comercializării următoarelor cantități minime anuale pe hectar:a) 5,6 tone la prune;b) 7,8 tone la mere;c) 4,4 tone la cireșe și vișine;d) 4,7 tone la caise;e) 5 tone la piersici.(3) Dovada comercializării fructelor pentru consum în stare proaspătă și/sau către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.(4) Unitățile de industrializare care exploatează suprafețe cu livezi prevăzute la alin. (1) fac dovada industrializării producției proprii în cantitățile prevăzute la alin. (2) prin documente contabile interne.(5) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) și (4) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere curent.  +  Articolul 67(1) Sprijinul cuplat pentru venit - producere sămânță plante furajere, intervenția PD-20, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt beneficiari BISS;b) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare și control (IACS);c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;d) dețin autorizație pentru producerea de semințe de plante furajere, eliberată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor de pe raza teritorială în care își desfășoară activitatea, vizată pentru anul curent de cerere, pe care o prezintă la APIA la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor de plată.(2) Sprijinul cuplat pentru venit prevăzut la alin. (1) se acordă fermierilor care fac dovada valorificării următoarelor cantități minime anuale pe hectar:a) 1.000 kg - golomăț;b) 700 kg - mazăre furajeră;c) 600 kg - măzăriche;d) 800 kg - sparcetă;e) 150 kg - trifoi roșu;f) 150 kg - facelia;g) utilizează sămânța certificată oficial din categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România.(3) Factura de achiziție a semințelor este însoțită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială, cu mențiunea „Sămânță admisă pentru însămânțare“, sau buletinul de analiză oficială cu mențiunile „Necesar propriu“ și „Interzisă comercializarea“ sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 19.(4) În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă următoarele documente: factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor, din care să reiasă comercializarea cantităților minime prevăzute la alin. (2) către cultivatori de plante furajere ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, sau factura pentru servicii multiplicare sămânță, pentru oricare din următoarele plante furajere: golomăț, mazăre furajeră, măzăriche, sparcetă, trifoi roșu și facelia, emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat cantitățile minime/ha prevăzute la alin. (2). În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.(5) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1)-(4) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere curent.  +  Articolul 68(1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal încheie contracte și/sau utilizează semințe și/sau comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători recunoscut(e) de MADR sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care are ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele și termenele de depunere sunt cele prevăzute la art. 55-68.(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) mai prezintă și:a) copie de pe actul de înregistrare la ONRC în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/organizația/cooperativa;b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;c) copia contractului încheiat între grup/organizație/ cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizare.  +  Secţiunea a 2-a Plățile directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic  +  Articolul 69În sectorul zootehnic se acordă sprijin cuplat pentru venit, denumit în continuare SCVZ, așa cum este prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat.  +  Articolul 70SCVZ se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și crescătorilor de viermi de mătase, în funcție de efectivul de animale determinate/kg gogoși crude determinate de beneficiar, din următoarele categorii:a) bivolițe de lapte - intervenția PD-23;b) ovine - intervenția PD-24;c) caprine - intervenția PD-24;d) taurine de carne - intervenția PD-22;e) vaci de lapte - intervenția PD-21;f) viermi de mătase - intervenția PD-25.  +  Articolul 71SCVZ pentru creșterea bivolițelor de lapte prevăzut la art. 70 lit. a) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) solicită SCVZ pentru bivolițele de lapte adulte din exploatația cu cod ANSVSA;b) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCVZ trebuie menținute în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere pe o perioadă de reținere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată;c) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat și înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;d) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;e) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară.  +  Articolul 72Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 4 luni, prevăzută la art. 71 lit. b), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.  +  Articolul 73(1) SCVZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 și 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție, inclusiv pe beneficiar, cu excepția celor din unitățile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, publicată pe site-ul www.madr.ro, https://pndr.ro/documente/ro/PNS-2023-2027-lista-zonelor-eligibile-pentru-interventiile-HNV-ANC-AEC.xlsx, pentru care se solicită SCVZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție, inclusiv pe beneficiar, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;b) animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări;c) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat și înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;d) să dețină registrul individual al exploatației completat în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;e) animalele pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie menținute, pe o perioadă de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, în exploatația/ exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere;f) berbecii de reproducție pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;g) pentru efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCVZ, se respectă raportul de sexe de minimum un berbec de reproducție înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, cu vârsta de minimum 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare și maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, la 35 de femele ovine; (la 18-05-2023, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 73 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) h) pentru efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se solicită SCVZ se respectă raportul de sexe de minimum un berbec de reproducție cu certificat de origine/zootehnic, cu vârsta de minimum 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare și maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, la 35 de femele ovine; (la 18-05-2023, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 73 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) i) berbecii de reproducție prevăzuți la lit. g) și h) trebuie să fie menținuți în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere, de la data de 1 iulie a anului de cerere până la finalizarea perioadei de reținere, prevăzută la lit. e), a efectivului de femele ovine pentru care se solicită SCVZ. (la 18-05-2023, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 73 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (2) Solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție.  +  Articolul 74(1) Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 73 alin. (1) lit. e), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.(2) Până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 73 alin. (1) lit. e), berbecii de reproducție prevăzuți la art. 73 alin. (1) lit. i) pot intra, respectiv ieși în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferați temporar pentru pășunat.  +  Articolul 75SCVZ pentru creșterea caprinelor prevăzut la art. 70 lit. c) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) solicită SCVZ pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCVZ;b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție;c) femelele caprine și/sau țapii de reproducție din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și, respectiv, 6 ani țapii de reproducție la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări;d) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat și înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;e) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;f) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie menținute/menținuți, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere;g) țapii de reproducție pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;h) pentru efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCVZ, se respectă raportul de sexe de minimum un țap de reproducție înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, cu vârsta de minimum 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare și maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, la 35 de femele caprine; (la 18-05-2023, Litera h) din Articolul 75 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) i) pentru efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru care se solicită SCVZ, se respectă raportul de sexe de minimum un țap de reproducție cu certificat de origine/zootehnic, cu vârsta de minimum 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare și maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, la 35 de femele caprine; (la 18-05-2023, Litera i) din Articolul 75 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) j) țapii de reproducție prevăzuți la lit. h) și i) trebuie să fie menținuți în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/menționate în cerere, de la data de 1 iulie a anului de cerere până la finalizarea perioadei de reținere, prevăzută la lit. f), a efectivului de femele caprine pentru care se solicită SCVZ. (la 18-05-2023, Litera j) din Articolul 75 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 76(1) Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 75 lit. f), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.(2) Până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 75 lit. f), țapii prevăzuți la art. 75 lit. j) pot intra, respectiv ieși în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferați temporar pentru pășunat.  +  Articolul 77(1) SCVZ pentru creșterea taurinelor de carne prevăzut la art. 70 lit. d) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) solicită SCVZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 și maximum 250 de capete taurine de carne adulte, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, constituit, după caz, din:(i) vaci din rase de carne și/sau vaci metise cu rase de carne; și/sau(ii) tauri din rase de carne;b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne adulte beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne adulte;c) vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă până la vârsta de 48 de luni cel puțin un produs înregistrat în BND și înscris/înregistrat în baza de date a registrului genealogic, cu excepția vacilor provenite din import și care au fătat pe teritoriul țării de proveniență. Condiția se aplică pentru vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne născute începând cu data de 1.01.2023;d) vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă cel puțin o fătare în ultimele 24 de luni anterioare datei-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări și să aibă cel puțin un produs înregistrat în BND și înscris/înregistrat în baza de date a registrului genealogic, cu excepția vacilor provenite din import și care au fătat pe teritoriul țării de proveniență; (la 18-05-2023, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 77 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) e) efectivul de animale din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ trebuie să fie compus din vaci din rase de carne și/sau vacile metise cu rase de carne cu vârsta de maximum 12 ani, respectiv tauri din rase de carne cu vârsta de maximum 6 ani, la termenul-limită de depunere a cererilor fără penalizări;f) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat și înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;g) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;h) animalele pentru care se solicită SCVZ să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată(e) în cerere;i) vacile din rase de carne/vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, iar taurii din rase de carne pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală.(2) Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 4 luni, prevăzută la alin. (1) lit. h), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.(3) Pentru categoria taurine de carne sunt eligibile rasele cuprinse în lista cu rasele de taurine de carne prevăzută în anexa nr. 22.  +  Articolul 78SCVZ pentru vacile de lapte, prevăzut la art. 70 lit. e), se solicită de către fermierii activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) solicită SCVZ pentru un efectiv cuprins între 10 și 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din unitățile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei C(2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, publicate pe site-ul www.madr.ro, „https://pndr.ro/documente/ro/PNS-2023-2027-lista-zonelor-eligibile-pentru-interventiile-HNV-ANC-AEC.xlsx“, pentru care se solicită SCVZ pentru un efectiv cuprins între 5 și 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;b) vacile de lapte din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări;(ii) să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;(iii) să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată(e) în cerere;(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat și înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;c) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii de plată, cu un prim-cumpărător recunoscut de către APIA, în cazul în care producătorul deține unitate proprie de procesare a laptelui, să dețină copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau în cazul altor tipuri de valorificare a laptelui să dețină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/raportul fiscal de închidere zilnică/avizul de însoțire a mărfii și de pe documentele fiscale de încasare/facturi;d) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;e) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte.  +  Articolul 79Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 4 luni, prevăzută la art. 78 lit. b) pct. (iii), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.  +  Articolul 80SCVZ pentru viermi de mătase prevăzut la art. 70 lit. f) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) achiziționează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la unități autorizate sanitar-veterinar, din care se obțin minimum 15 kg gogoși crude de mătase;b) să aibă încheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru minimum 15 kg gogoși crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile, în cazul procesării prin terți. Unitatea de procesare/Operatorul din domeniu are ca obiect de activitate comerțul gogoșilor de mătase și/sau pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile și/sau producția de țesături;c) SCVZ se acordă pentru o producție minimă de 15 kg gogoși crude/cutie de ouă de viermi de mătase.  +  Articolul 81Pe lângă condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 71-80, solicitanții SCVZ trebuie să respecte normele de condiționalitate potrivit prevederilor art. 12 și anexei III din Regulamentul (UE) 2021/2.115, precum și prevederilor capitolului 3.10 din Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, pe întreaga exploatație cu cod ANSVSA.  +  Articolul 82(1) Documentul specific care se depune împreună cu cererea de plată pentru intervenția prevăzută la art. 71 este adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23 a).(2) Documentele specifice pentru SCVZ ovine/caprine care atestă condițiile prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. f)-i) și la art. 75 lit. g)-j) sunt:a) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/țapilor de reproducție în registrul genealogic al rasei, înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei, pentru care se solicită SCVZ, și respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/țap de reproducție înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23 b) - partea A; și/saub) adeverința eliberată de oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/țap de reproducție cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23 b) - partea B.(3) Condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. g) și h) și la art. 75 lit. h) și i) trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 iulie, inclusiv, a anului de cerere și documentele specifice care atestă îndeplinirea acestora prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) se atașează la cererea de plată tot până în data de 1 iulie, inclusiv, a anului de cerere.(4) Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru intervenția prevăzută la art. 77 sunt:a) adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor din rase de carne/ vacilor metise cu rase de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, și înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23 c);b) documente justificative pentru vacile provenite din import și care au fătat pe teritoriul țării de proveniență.(5) Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru intervenția prevăzută la art. 78 sunt:a) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, după caz, pentru care se solicită SCVZ, în registrul genealogic al rasei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23 d);b) în cazul valorificării către prim-cumpărător: copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoțită de copii de pe factură/document contabil din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), copie de pe atestatul de producător și copie de pe factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte (în cazul producătorului persoană fizică) și/sau dovada emisă de prim-cumpărător care atestă că s-a valorificat o cantitate de lapte, în baza contractului încheiat; (la 18-05-2023, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 82 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) c) în cazul altor tipuri de valorificare:(i) copie de pe factura fiscală sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă valorificarea laptelui, însoțită de copie de pe atestatul de producător;(ii) copii de pe raportul fiscal de închidere zilnică/factură/ facturi/documente contabile pentru producătorul PJ/PFA/II/IF din care rezultă valorificarea laptelui;(iii) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe documentul fiscal de încasare a valorii aferente laptelui valorificat/copie de pe factura fiscală/document contabil/copie de pe fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoțită de copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare și copie de pe atestatul de producător, în funcție de forma de organizare, pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui prin automatele de lapte;(iv) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare/document contabil, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui, la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. (la 18-05-2023, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 82 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (6) Documentul specific care se depune împreună cu cererea de plată pentru intervenția prevăzută la art. 80 este copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniu, în cazul procesării prin terți.(7) Documentele specifice care se prezintă până la data de 1 decembrie a anului de cerere pentru intervenția prevăzută la art. 80 sunt:a) factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase/ documente contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse și cantitatea de ouă de viermi de mătase transformate în gogoși crude de mătase din cantitatea totală și autorizația sanitar-veterinară pentru producerea materialului sericicol; șib) factura de vânzare a gogoșilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situația în care fermierul are și calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producției proprii de gogoși crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.(8) Pentru cererile de plată depuse în termen și în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și, respectiv, cea a începerii perioadei de reținere este data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.(9) Documentele specifice prevăzute la alin. (1), (2), (4) și alin. (5) lit. a) se transmit prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (8) din hotărâre.  +  Articolul 83(1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, pentru schemele prevăzute la art. 70, APIA/ANZ efectuează controale administrative și/sau controale la fața locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA/ANZ și avizate de către direcția de specialitate din MADR. (la 18-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 83 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (1^1) APIA/ANZ verifică administrativ și/sau la fața locului inclusiv berbecii de reproducție prevăzuți la art. 73 alin. (1) lit. i) și țapii de reproducție prevăzuți la art. 75 lit. j). (la 18-05-2023, Articolul 83 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) (2) APIA verifică administrativ, în baza națională de date a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.(3) În situația prevăzută la art. 82 alin. (5) lit. b) APIA ia în considerare, preia și pune la dispoziția fermierilor datele din declarațiile înregistrate în Registrul prim-cumpărătorilor cu privire la valorificările de lapte ale solicitanților către prim-cumpărători.  +  Capitolul VI Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic  +  Secţiunea 1 Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal  +  Articolul 84Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal se acordă sectoarelor prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a) din hotărâre, potrivit anexei VI din PS 2023-2027.  +  Articolul 85(1) Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;b) să depună cerere de plată în termen;c) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha, în cazul serelor, solariilor de 0,03 ha, în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha; (la 18-05-2023, sintagma: solarelor a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 ) d) să declare la depunerea cererii de plată datele de identificare și de contact actualizate;e) să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la ONRC privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate, în cazul persoanelor juridice;f) să comunice în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA, orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății;g) să înscrie, sub sancțiunea legii, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau efectivele de animale;h) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului integrat de administrare și control, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituții ale statului și entități ce au rol de verificare și control, verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată;i) să fie de acord ca datele personale și datele înscrise în cererea de plată despre suprafețele și animalele din exploatație să fie prelucrate și utilizate pentru controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;j) să prezinte, la depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele prevăzute la art. 5 alin. (2);k) să furnizeze toate informațiile solicitate de APIA în termenele stabilite de aceasta;l) să permită efectuarea controalelor la fața locului de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens;m) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinată/învecinate;n) să identifice, să declare, să localizeze și să delimiteze parcelele agricole în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA și să utilizeze informațiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul național de cadastru și carte funciară, în situația în care acestea sunt disponibile și relevante.(2) Ajutoarele naționale tranzitorii se acordă pentru suprafețele agricole eligibile existente în stratul de referință din LPIS, gestionat de APIA. Stratul de referință constituie baza pentru procesul de control încrucișat.(3) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeței parcelelor agricole și a culturilor agricole poate fi depusă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluționa în cursul anului următor. Soluționarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de APIA.(4) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor menționate la art. 5 aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.  +  Articolul 86Plata decuplată în teren arabil ANT 1, denumită în continuare ANT 1, se acordă în cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile cap. II și condițiile prevăzute la art. 85 și care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce și alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiță, soia, in și cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpșuni, pepeni, flori și plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.  +  Articolul 87(1) Suprafețele de teren arabil consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate și nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de 5 ani sau mai mult, se încadrează în categoria pajiști permanente, potrivit pct. 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027 și nu sunt eligibile pentru ANT 1.(2) APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii cererii de plată asupra prevederilor alin. (1), precum și asupra posibilității schimbării categoriei de folosință a terenului sau a practicării rotației culturilor și verifică înființarea culturilor în arabil sau menținerea pajiștii permanente.  +  Articolul 88Pentru cultura de in pentru fibră se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 2, denumit în continuare ANT 2, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) culturile de in pentru fibră să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;b) să depună la APIA, până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă, certificatul de calitate a semințelor utilizate sau factura de cumpărare a semințelor certificate, pentru fiecare parcelă, și copia contractului/angajamentului de valorificare a producției încheiat între fermier și prim-procesator;c) să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factură, bon fiscal.  +  Articolul 89(1) Pentru cultura de cânepă pentru fibră se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 3, denumit în continuare ANT 3, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) culturile de cânepă pentru fibră să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;b) cultura să fie menținută în condiții de creștere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puțin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conținutului de THC;c) să depună la APIA, până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă, copia contractului/angajamentului de valorificare a producției încheiat între fermier și prim-procesator și copia autorizației de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de către DAJ;d) să prezinte până la data de 31 martie, inclusiv, a anului următor anului de cerere acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factură, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare;e) să depună declarația privind varietățile de cânepă pentru fibră cultivate și cantitățile de semințe utilizate la hectar pentru înființarea culturii, până la data de 1 septembrie.(2) În conformitate cu legislația în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, la solicitarea deținătorului de autorizație de cultivare și ca urmare transmiterii de către direcțiile pentru agricultură județene, până la data de 15 mai, a listei cu autorizațiile eliberate, recoltează probele pentru determinarea conținutului de THC, dintr-o cultură de cânepă de un anumit soi, aflată pe câmp.(3) Probele preluate se transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj, însoțite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele și prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) și datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.(4) Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligația să transmită MADR și APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conținutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră, care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum și datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor.(5) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. (3), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.  +  Articolul 90Pentru cultura de tutun se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 4, denumit în continuare ANT 4, pentru suprafața cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între fermieri/grupul de producători și prim-procesatorii autorizați/ înregistrați la MADR, cu îndeplinirea următoarelor condiții specifice:a) culturile de tutun să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;b) fermierul sau grupul de producători trebuie să încheie un contract de cultivare cu un prim-procesator, să îl înregistreze la DAJ și ulterior să îl depună la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă și să fie depus la APIA până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv;c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului și suprafețele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultivare cu un grup de producători;d) un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului;f) un fermier, producător de tutun, poate să aparțină unui singur grup de producători;g) fermierul/grupul de producători depune la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declarația de livrare a tutunului prin care se face dovada valorificării unei cantități minime de 1.000 kg/ha; declarația de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantității și a calității tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declarația de livrare se vizează și de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declarația de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4;h) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condițiile minime de calitate, așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieței tutunului brut în România;i) suprafețele solicitate conform cererii de plată pe suprafață sunt supuse controalelor administrative și la fața locului de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafețelor și culturilor declarate, și ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puțin 2 plante/mp.  +  Articolul 91(1) Pentru cultura de hamei se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 5, denumit în continuare ANT 5, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) cultura de hamei să fie amplasată pe parcele agricole de minimum 0,1 ha, situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine, cu modificările ulterioare;b) să prezinte la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea de plată, procesul-verbal întocmit de un reprezentantul DAJ prin care se certifică faptul că suprafața cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată;c) să prezinte la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, până la data de 15 octombrie a anului de cerere, o copie a contractului de vânzare a producției de hamei, înregistrat la DAJ.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) se încheie la solicitarea fermierului și în urma deplasării pe teren a reprezentantului desemnat DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat. Acest proces-verbal se întocmește în două exemplare și se înregistrează la DAJ.  +  Articolul 92(1) Pentru cultura de sfeclă se acordă ajutor național tranzitoriu - ANT 6, denumit în continuare ANT 6, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) suprafața pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producției de zahăr;b) cultura de sfeclă de zahăr să fie amplasată pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;c) să prezinte la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, până la data de 1 octombrie a anului de cerere, copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, înregistrat la DAJ și vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, și copia procesului-verbal de verificare a culturii semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr.(2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. c) se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/mp. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menționează suprafața care respectă condițiile agrotehnice și de densitate a culturii.(3) Fără a aduce atingere art. 93 alin. (2), suprafața determinată pentru ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în procesul-verbal de verificare.  +  Articolul 93(1) ANT 2-ANT 6 în sectorul vegetal se acordă fermierilor care îndeplinesc condițiile generale de acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile prevăzute la art. 85, la care se adaugă condițiile specifice fiecărui ajutor național tranzitoriu.(2) Suprafața determinată pentru ANT 2-ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în contractele de producere/cultivare/ vânzare/valorificare sau angajamentele încheiate între fermier și prim-procesatori/fabricile de prelucrare.  +  Articolul 94Cuantumul per hectar al ANT 1-ANT 6 în sectorul vegetal se calculează de către APIA prin raportarea bugetului anual alocat cu această destinație la suprafețele eligibile determinate în urma controalelor administrative sau la fața locului efectuate de către aceasta.  +  Secţiunea a 2-a Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic  +  Articolul 95(1) În sectorul zootehnic se acordă ajutoare naționale tranzitorii, denumite în continuare ANTZ, așa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat.(2) În cuprinsul prezentului capitol, următorii termeni se definesc astfel:a) perioada de referință este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii de plată a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii de plată a anului curent;b) data de referință este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii de plată a fiecărui an de depunere pentru exploatațiile nou-înființate;c) exploatații nou-înființate sunt exploatațiile înființate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii în anul în curs;d) Baza națională de date (BND) - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deținute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului European din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“), cu excepția ecvideelor, potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022;e) bovine - animale din speciile de ungulate care aparțin genurilor Bison, Bos, inclusiv subgenurilor Bos, Bibos, Novibos, Poephagus și Bubalus, inclusiv subgenului Anoa, și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;f) data înființării unei exploatații înseamnă data intrării primului animal în exploatația cu cod ANSVSA.  +  Articolul 96ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscriși în evidența APIA cu cod unic de identificare, în funcție de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:a) schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;b) schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;c) schemă cuplată de producție, speciile ovine/caprine.  +  Articolul 97(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) solicitantul să fi produs și valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul 2018;b) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată în anul 2018, în funcție de cea din perioada 1.03.2022-28.02.2023.(3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată în anul 2018, în funcție de cea din perioada de referință a anului de cerere. (la 18-05-2023, Articolul 97 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 98(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) se acordă și fermierilor crescători de bovine cu exploatații înființate în perioada 1.01.2019-28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) solicitantul să fi produs și valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA în perioada 1.03.2022-28.02.2023;b) la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă și valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023.(3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023, în funcție de cea din perioada de referință a anului de cerere. (la 18-05-2023, Articolul 98 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 99(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. b) se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) dețin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2018 înregistrate în BND;b) la data solicitării ANTZ exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 31 ianuarie 2018, în funcție de cel de la data de 28 februarie 2023.(3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 31 ianuarie 2018, în funcție de cel de la data de referință a anului de cerere. (la 18-05-2023, Articolul 99 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 100(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. b) se acordă și fermierilor crescători de bovine cu exploatații înființate în perioada 1.02.2018-28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) dețin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28.02.2023 înregistrate în BND;b) la data solicitării ANTZ exploatația cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puțin un animal din specia bovine, identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.(2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatația cu cod ANSVSA la data de referință 28.02.2023.(3) Ulterior anului 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferențiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 28.02.2023, în funcție de cel de la data de referință a anului de cerere. (la 18-05-2023, Articolul 100 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 101(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 96 lit. c) se acordă fermierilor crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine și/sau femelele de caprine identificate conform legislației în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) efectivul solicitat din exploatația cu cod ANSVSA înregistrată în BND să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea de plată;b) la data solicitării ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în BND;c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menținut în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere pe perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată;d) să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022.(2) Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine și/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, prevăzută la alin. (1) lit. c), au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.  +  Articolul 102Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) și care atestă cantitatea de minimum 3 tone lapte produsă și valorificată în perioada de referință a exploatației, precum și cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință a anului de cerere sunt următoarele, după caz:a) în cazul valorificării către prim-cumpărător, copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe documente din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referință:(i) facturi/documente contabile în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF;(ii) factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoțită de copia de pe atestatul de producător; și/sau(iii) dovada emisă de prim-cumpărător care atestă că s-a valorificat o cantitate de lapte, în baza contractului încheiat, în cazul producătorului persoană fizică;b) în cazul altor tipuri de valorificare sunt următoarele:(i) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referință, de către producătorul persoană fizică: copie de pe factura fiscală sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat, însoțită de copie de pe atestatul de producător;(ii) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referință, de către producătorul PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/ facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificat;(iii) în cazul valorificării laptelui de către producător, prin intermediul automatelor de lapte, în perioada de referință: copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe documentele fiscale de încasare a valorii aferente laptelui valorificat/documente contabile/copie de pe factura/facturile fiscală(e) sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoțită(e) de copii de pe atestatul de producător și de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, în funcție de forma de organizare;(iv) în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unități de procesare proprii, în perioada de referință: copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte livrată și recepționată, în perioada de referință, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. (la 18-05-2023, Articolul 102 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )  +  Articolul 103Pentru cererile de plată depuse în termen și în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și, respectiv, cea a începerii perioadei de reținere este data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.  +  Articolul 104(1) Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează:a) pentru schema prevăzută la art. 96 lit. a) și b) - controale administrative, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR;b) pentru schema prevăzută la art. 96 lit. c) - controale administrative și controale la fața locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate și aprobate prin decizie a directorului general al APIA și avizate de către direcția de specialitate din MADR.(2) APIA verifică administrativ, în Baza națională de date a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.(3) În situația prevăzută la art. 102 lit. a) APIA ia în considerare, preia și pune la dispoziția fermierilor datele din declarațiile înregistrate în Registrul prim-cumpărătorilor cu privire la cantitățile de lapte valorificate de către solicitanți către prim-cumpărători.  +  Capitolul VII Condiții artificiale  +  Articolul 105Se consideră condiție artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ divizarea exploatației agricole, astfel încât să respecte prevederile art. 16 alin. (1).  +  Articolul 106(1) Se consideră condiție artificială creată pentru a determina eligibilitatea suprafețelor de teren, prevăzute la art. 13 alin. (5) lit. b)-l), cedarea dreptului de folosință către un fermier activ asupra acestor suprafețe.(2) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafețe înaintea acordării plăților prin următoarele metode:a) solicită documente doveditoare că terenul în cauză nu a fost scos din circuitul agricol;b) solicită documente doveditoare privind activitatea agricolă desfășurată de către solicitant pe aceste suprafețe;c) efectuează verificări în baza de date LPIS cu privire la zonele rezervațiilor științifice/zonele de protecție strictă și conservare specială/amenajările peisagistice;d) efectuează verificări asupra suprafețelor aferente aeroporturilor și culoarelor de siguranță/aerodromurilor/ heliporturilor vizibile pe imagini aeriene;e) efectuează, după caz, verificări în baza de date LPIS și/sau verificări în teren, utilizând ortofotoplanurile cele mai recente, privind existența lucrărilor hidrotehnice, de îmbunătățiri funciare, de gospodărire a apelor și ale căilor de transport terestru, parcuri fotovoltaice sau parcuri eoliene, terenuri de golf, parcuri, pârtii de schi.(3) APIA verifică eligibilitatea acestor suprafețe după acordarea plăților în următoarele situații:a) la solicitarea unei terțe persoane în vederea realizării unui control pe teren (plângere pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate sau a normelor privind condiționalitatea);b) la sesizarea instituțiilor cu atribuții de control (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, parchete, poliție etc.);c) oricare alt tip de verificări realizate de APIA, MADR, Curtea de Conturi a României, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Audit etc.  +  Articolul 107În cazul în care în urma efectuării plății se constată că fermierul a creat condiții artificiale pentru a primi plăți, APIA aplică procedura de recuperare a plăților necuvenite și sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Direcția Națională Anticorupție.  +  Capitolul VIII Dispoziții comune și tranzitorii  +  Articolul 108Situațiile în care se pot constata nereguli în baza cărora se solicită recuperarea de la beneficiar a sumelor necuvenite acordate sunt prevăzute la art. 45 alin. (2) din hotărâre.  +  Articolul 109În sensul art. 44 alin. (4) din hotărâre, cauzele imputabile beneficiarului se referă la nedeclararea unui cont valid la APIA.  +  Articolul 110(1) În situația în care APIA primește sesizări fundamentate privind utilizarea terenului/animalelor pentru care s-a depus cererea de plată cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau dacă oricare dintre documentele prezentate de fermieri în legătură cu cererea de plată prezintă indicii de fraudă, se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care din documentele prezentate de fermier, inclusiv din cele emise sau avizate de instituții sau autorități publice, rezultă indicii de fraudă sau indicii ale tentativei de a obține pe nedrept plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre se aplică prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 111În sensul art. 46 alin. (2) din hotărâre, documentele suplimentare solicitate fermierilor pot fi, de exemplu: extras din registrul special al contractelor de arendă ținut de secretarul consiliului local, înregistrări contabile, registre ale exploatației, dovada suspendării activității agentului economic eliberată de ONRC, certificat constatator emis de ONRC privind acționariatul societăților comerciale, registrul zilierilor angajați în baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 112În sensul art. 34 și 35 din hotărâre, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, pentru a beneficia de plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 35 din hotărâre, printr-o înștiințare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 24.  +  Articolul 113Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din hotărâre pentru care depune cererea de plată, astfel încât să cunoască toate condițiile și criteriile de acordare a acestora.  +  Articolul 114În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1)-(8) și art. 99 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, datele privind fermierii și/sau cererile de plată depuse de aceștia la APIA se fac publice, în conformitate cu art. 98 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2021/2.116, și pot fi prelucrate de către instituții de audit și/sau de investigare ale Uniunii Europene și/sau ale statelor membre.  +  Articolul 115Datele din documentele contabile interne pe care fermierul care are și calitatea de procesator le depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 116Cererile unice de plată depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit legislației aplicabile la data depunerii acestora.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 117Anexele nr. 1-24*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 118Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 27 februarie 2023.Nr. 80.  +  ANEXE nr. 1- 24ANEXEprivind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadruluigeneral de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat