ORDIN nr. 82 din 27 februarie 2023privind stabilirea modului de implementare a măsurilor compensatorii de mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a intervenției DR-10 din Planul strategic PAC 2023-2027, începând cu anul 2023
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 28 februarie 2023    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 190.996 din 27.02.2023 întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală,în baza prevederilor:– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013;– Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013; – Regulamentului (UE) 2022/1.172 al Comisiei Europene din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității;– Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, PNDR 2014-2020, aprobat pentru România prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;– Planului strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8.783 din 7 decembrie 2022;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare; – Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027;– Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu și climă“, 11 „Agricultura ecologică“ și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“ prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 81/2023*) privind implementarea DR-10 - „Zone afectate de constrângeri naturale semnificative“ din Planul strategic PAC 2023-2027;*) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 81/2023 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat;– Acordului de delegare al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nr. P107 din 24.06.2015, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) nr. A69 din 24.06.2015 pentru implementarea, prin Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), a măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, respectiv: măsura 10 - „Agromediu și climă“, măsura 11 - „Agricultura ecologică“, măsura 13 - „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale“, cu modificările și completările ulterioare;– Acordului de delegare al AFIR nr. 109 din 2.07.2015/APIA nr. A106 din 10.07.2015/Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ (ANZ) nr. 11.710 din 15.07.2015 pentru implementarea măsurii 10 „Agromediu și climă“, submăsura 10.1 „Plăți de agromediu și climă“, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 aprobat prin Decizia (CE) 3.508 din 26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare; – Acordului de delegare al APIA nr. A109 din 24.09.2015, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) nr. 15.365 din 1.10.2015 privind verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare (SMR 4-9 și a SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC), cu modificările și completările ulterioare; – Acordului de delegare al APIA nr. 163 din 28.02.2017, Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) nr. 755/F din 3.03.2017 pentru delegarea unor atribuții privind verificarea respectării de către fermieri a cerinței legale în materie de gestionare referitoare la „Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor (SMR 10)“, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor: – art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027;– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește modul de implementare a măsurilor compensatorii de mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, și a intervenției DR-10 din Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, denumite în continuare scheme de sprijin compensatoriu de mediu și climă, începând cu anul 2023, pentru:a) măsura 10 - Agromediu și climă din PNDR 2014-2020, denumită în continuare măsura 10;b) măsura 11 - Agricultură ecologică, submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică și submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică din PNDR 2014-2020, denumită în continuare măsura 11;c) măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - submăsurile 13.1 - Zona montană și 13.3 - Zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2014-2020, denumită în continuare măsura 13;d) intervenția DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenția DR-10.(2) Implementarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se realizează în condițiile PNDR 2014-2020, ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și ale Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu respectarea prevederilor art. 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității.(3) Implementarea intervenției DR-10 se realizează în condițiile Planului strategic PAC 2023-2027, ale Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 și ale Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013.  +  Articolul 2(1) În aplicarea schemelor de sprijin compensatoriu de mediu și climă, termenii și expresiile utilizate sunt definite la art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 80/2023, și la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, denumită în continuare H.G. nr. 1.570/2022.(2) În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) livada tradițională utilizată extensiv înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente prin cosit și/sau pășunat. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere erbacee sau din flora spontană;b) neconformitate înseamnă orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, angajamentelor sau altor obligații care se aplică fiecărei scheme de sprijin compensatoriu de mediu și climă sau, în cazul ecocondiționalității aplicabile măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), nerespectarea cerințelor de reglementare în materie de gestionare, a standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor sau a cerinței privind întreținerea pajiștilor permanente prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului sau, în cazul condiționalității aplicabile intervenției DR-10 din PS 2023-2027, nerespectarea obligațiilor prevăzute în titlul III cap. I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.(3) Anul de angajament pentru măsura 10 - pachetele 4 și 7 se consideră încheiat atunci când au fost îndeplinite toate obiectivele angajamentului pentru pachetul respectiv, inclusiv cerințele specifice privind încorporarea culturilor în anul următor anului de cerere.  +  Articolul 3Fermierii care nu desfășoară activitatea agricolă nu sunt eligibili la plată. Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea minimă, suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare și pe care nu se desfășoară activitate minimă, în perioada 15 iunie-1 octombrie a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10, pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/variantei corespunzător/corespunzătoare și nu depășește 15 octombrie a anului de cerere.  +  Articolul 4În implementarea schemelor de sprijin compensatoriu de mediu și climă prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) și d), beneficiarii sunt încadrați în categoria fermierilor activi, cu aplicarea prevederilor art. 16-23 din Ordinul MADR nr. 80/2023.  +  Articolul 5În implementarea schemelor de sprijin compensatoriu de mediu și climă prevăzute la art. 1 sunt aplicabile prevederile art. 3-15 și art. 105-115 din Ordinul MADR nr. 80/2023.  +  Articolul 6(1) Fermierii care solicită plăți compensatorii pentru una sau mai multe din măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), care nu au angajamente în derulare, semnează angajamente noi pe durata prevăzută de PNDR 2014-2020 prin care se obligă să desfășoare o activitate agricolă și să respecte condițiile de eligibilitate, de ecocondiționalitate, de bază și specifice ale fiecărei măsuri/submăsuri/variante astfel cum sunt prevăzute în PNDR 2014-2020.(2) Solicitanții de plăți compensatorii în cadrul măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020 precizate la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.(3) Solicitanții de plăți compensatorii în cadrul intervenției prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) trebuie să respecte normele de condiționalitate prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, denumit în continuare Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023.(4) Solicitanții de plăți compensatorii în cadrul măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020 precizate la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), care beneficiază și de plăți directe în baza H.G. nr. 1.571/2022, trebuie să respecte și normele de condiționalitate prevăzute de Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023.(5) Pentru obligațiile de la alin. (2)-(4), verificarea se realizează în ceea ce privește respectarea normelor privind condiționalitatea și, în cazul în care acestea sunt respectate, se consideră că și normele de ecocondiționalitate sunt respectate. Identificarea de neconformități privind normele de condiționalitate conduce la aplicarea sancțiunilor pentru condiționalitate pentru intervențiile din PS 2023-2027.(6) În cazul măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), dacă verificarea normelor privind condiționalitatea prevăzută la alin. (5) relevă neconformități, se efectuează controlul respectării normelor de ecocondiționalitate. Identificarea unor neconformități în ceea ce privește ecocondiționalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative în ceea ce privește ecocondiționalitatea, în baza Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 999/2016.  +  Articolul 7(1) Documentele care dovedesc respectarea anumitor criterii de eligibilitate sau condiții specifice măsurilor și intervenției revăzute la art. 1 alin. (1), disponibile la alte instituții sau organisme, sunt furnizate la solicitarea APIA de către instituțiile sau organismele responsabile cu emiterea sau atestarea acestora.(2) Fermierii trebuie să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei sau parcelelor învecinate.  +  Articolul 8(1) Angajamentele se urmăresc:a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 și 11.2 din cadrul măsurii 10 și în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11, respectiv submăsura 11.1 și submăsura 11.2;b) la nivel de suprafață totală angajată pentru pachetele 4, 5 și 11.1 din cadrul măsurii 10;c) la nivelul efectivelor de animale femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon prevăzut la începerea angajamentului, în cazul pachetului 8 din măsura 10.(2) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 și/sau măsurii 11 nu se comasează. Pachetele măsurilor 10 și 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepție declararea pachetului 10 al măsurii 10 în combinație cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor submăsuri ale măsurii 11 pachetul declarat limitând suplimentar suprafața respectivă, fără a aduce atingere cerinței privind suprafața minimă a parcelei agricole pe pachet și, respectiv, condițiilor de eligibilitate, de bază și specifice fiecărei măsuri.  +  Articolul 9(1) Pentru angajamentele de mediu și climă semnate în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, aplicate pe suprafață sau pe animale în cadrul măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), se aplică prevederile art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013. Dacă întregul teren sau o parte a acestuia, care face obiectul angajamentului respectiv, sau animalele la nivel de rasă angajată sau întreaga exploatație este transferat(ă) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentă terenului sau animalelor transferat(e) poate fi preluat(ă) de cesionar pentru perioada rămasă sau poate înceta și rambursarea nu este solicitată în ceea ce privește perioada în care angajamentul a produs efecte, dacă cesionarul nu preia angajamentele asumate de cedent.(2) Transferul de exploatație se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei decizii de plată. Pe parcursul unui an de cerere de plată se poate efectua un singur transfer pentru aceeași exploatație.(3) Dacă o exploatație este transferată după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, cedentului nu i se acordă nicio plată pentru exploatația transferată.(4) În situația menționată la alin. (3), plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiții:a) cesionarul notifică APIA, în termen de 15 zile calendaristice, asupra transferului de exploatație și solicită plățile;b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație;c) sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea plății în ceea ce privește exploatația transferată.(5) După momentul în care cesionarul a informat APIA și a solicitat plata:a) toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea de plată sunt atribuite cesionarului;b) toate acțiunile necesare pentru acordarea plății și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii Europene.(6) Transferul de angajament pentru măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) poate fi total sau parțial. Transferul de angajament se poate face până la termenul-limită de depunere cu penalizări a cererilor de plată. Prin excepție, se poate face numai transfer total de angajament pentru pachetele 4, 5 și 11.1 ale măsurii 10, care se aplică la nivel de suprafață totală angajată a pachetului, respectiv se poate face numai transfer total de angajament, la nivel de rasă angajată, în cazul pachetului 8 al măsurii 10, cu preluarea de către cesionar a întregului număr de animale din rasa respectivă.(7) În cazul în care o suprafață sau animalele aflate sub angajament sunt transferate unui alt fermier, noul utilizator al suprafeței sau noul deținător al animalelor în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru eventualele neconformități depistate ulterior transferului și ca urmare acestuia i se vor reține sumele acordate necuvenit în anii precedenți transferului pentru suprafața sau animalele respective.(8) În cazul transferului de exploatație, beneficiarul cesionar este informat de APIA, în scris, asupra posibilității transferului de angajament și a stadiului implementării angajamentului de către cedent pe suprafețele sau animalele vizate de transfer, până la acel moment.(9) Preluarea angajamentului în caz de deces se poate face:a) când decesul beneficiarului a survenit înainte de efectuarea plății pentru anul curent și moștenitorul preia angajamentul și dovedește, după caz, dreptul de proprietate asupra suprafețelor forestiere sau de utilizare suprafețelor agricole, respectiv de deținere a animalelor sau exploatațiilor de animale aflate sub angajament;b) când decesul beneficiarului a survenit după efectuarea plății pentru anul curent și în campania următoare moștenitorul depune cerere de preluare în caz de deces și dovedește, după caz, dreptul de proprietate asupra suprafețelor forestiere sau de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv de deținere a animalelor sau exploatațiilor de animale aflate sub angajament.  +  Articolul 10Angajamentele încheiate pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 10 sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerințele putând fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât și ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea de plată, fermierul are obligația să notifice APIA în termen de 10 zile calendaristice de la înființarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafața respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracțiune de parcelă și nu este condiționată de menținerea suprafeței inițiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeței totale angajate.  +  Articolul 11(1) Fermierii care solicită sprijin în cadrul pachetului 5 din măsura 10 prezintă la APIA, până la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, documentele pentru dovedirea utilizării a doi/două hibrizi/soiuri cu precocități diferite pentru cultura înscrisă în declarația de suprafață, astfel:a) certificatul oficial de calitate a seminței;b) factura de achiziționare a seminței care include următoarele informații: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (semitimpuriu/timpuriu și semitardiv/tardiv) și cantitatea de sămânță achiziționată;c) certificatul oficial de calitate și conformitate a furnizorului/ producătorului.(2) În cazul pachetului 5 din măsura 10, condiția privind eligibilitatea în cadrul fermei a suprafețelor arabile mai mici de 10 ha vizează suprafețele de teren arabil eligibile, neeligibile, solicitate și nesolicitate la plată.  +  Articolul 12(1) Pentru pachetele măsurii 10 aplicate pe suprafață, atât pentru angajamentele urmărite la nivel de parcelă, cât și pentru angajamentele care se aplică la nivelul suprafeței totale angajate, dacă suprafața aflată sub angajament se extinde cu mai puțin de 50%, dar nu mai mult de 1 ha față de suprafața angajată în primul an de angajament, nu se deschide angajament nou, cel inițial continuând până la finalizarea perioadei asumate la data semnării, pentru suprafața extinsă.(2) Pentru pachetele aplicate pe suprafață, dacă suprafața aflată sub angajament se extinde cu peste 50% sau mai mult de 1 ha față de suprafața angajată în primul an de angajament, angajamentul inițial se închide cu condiția deschiderii unui nou angajament pentru noua suprafață pe perioada prevăzută de PNDR 2014-2020.(3) În cazul pachetului 8 din măsura 10 nu se deschide un nou angajament, cel inițial continuând până la expirarea celor 5 ani, dacă fermierul declară un număr de animale/rasă de până la 20% din numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament.(4) Dacă procentul menționat la alin. (3) este depășit, fermierul deschide un nou angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmărește până la împlinirea celor 5 ani.(5) Pentru pachetele măsurii 11, dacă suprafața aflată sub angajament se extinde cu mai puțin de 50%, dar nu mai mult de 1 ha față de suprafața angajată în primul an de angajament, iar noua suprafață are același statut cu suprafața aflată sub angajament, nu se deschide angajament nou, cel inițial continuând până la finalizarea perioadei asumate la data semnării, pentru suprafața extinsă.(6) Pentru pachetele măsurii 11, dacă suprafața aflată sub angajament se extinde cu peste 50% sau mai mult de 1 ha față de suprafața angajată în primul an de angajament, iar noua suprafață are același statut cu suprafața aflată sub angajament, angajamentul inițial se închide cu condiția deschiderii unui nou angajament pentru noua suprafață pe perioada prevăzută de PNDR 2014-2020.  +  Articolul 13Fermierii care accesează măsura 10 și/sau măsura 11 trebuie să facă dovada deținerii cunoștințelor și informațiilor necesare. Documentul justificativ privind deținerea competențelor necesare implementării angajamentelor este valabil la nivel de măsură și trebuie prezentat la APIA până la data de 10 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcție de suprafața angajată/numărul de animale angajate. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deținerea cunoștințelor și informațiilor necesare în raport cu pragul de suprafață/numărul de animale prevăzut de fișele măsurii 10 sau măsurii 11, suprafața angajată se calculează la nivel de pachet/subpachet/variantă. Sintagmele prima plată, cea de-a II-a plată și cea de-a III-a plată menționate în fișele măsurilor 10 și 11 se referă la prima plată din unul dintre anii de angajament (primul an, al II-lea an, al III-lea an) efectuată către beneficiar în anul de cerere respectiv (plata în avans sau plata regulară).  +  Articolul 14(1) Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menținute aceleași suprafețe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul anilor de angajament. Parcela pe care s-a accesat măsura 11 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.(2) Fermierii care au finalizat cei 2/3 ani de conversie pot începe angajamente în cadrul submăsurii 11.2, cu semnarea unui nou angajament pentru perioada prevăzută de PNDR 2014-2020. Aceștia au obligația de a menține suprafețele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent submăsurii 11.1.(3) Dacă pe perioada de angajament din submăsura 11.2 se constată nerespectări ale angajamentului care conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite pentru anii anteriori de cerere, recuperarea se va face și pe perioada conversiei, dacă nu s-au încheiat cei 5 ani de la semnarea angajamentului aferent submăsurii 11.1.(4) Plățile din cadrul submăsurii 11.1 se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, prevăzute în PNDR 2014-2020, pentru fiecare categorie de producție vegetală, și nu în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie. În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie, se consideră angajament nerespectat și se aplică sancțiuni, care pot conduce și la recuperarea sumelor acordate în anii anteriori, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu și climă“, 11 „Agricultura ecologică“ și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“ prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 194/2019.  +  Articolul 15(1) Pentru a nu repeta anul de conversie/prelungi perioada de conversie, în cazul în care, în anul curent, perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului, care confirmă statutul de suprafață ecologică, la momentul depunerii cererii de plată, în declarația de suprafață, fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1. Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate solicita și deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul curent de cerere, acest an reprezentând primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2.(2) În situația în care certificatul nu confirmă statutul de suprafață ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancționat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1.(3) În situația în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și ulterior depune la APIA, în termenul legal, certificatul care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei și ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2. Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului.  +  Articolul 16(1) În cazul în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și ulterior obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 312/2021, ale art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum și ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadei în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre, și depune la APIA, în termenul legal, certificatul emis de organismul de control în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul respectiv de cerere. (2) Dacă fermierul obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie și depune la APIA copia documentației privind acordarea autorizației până la termenul-limită de depunere a cererii de plată, inclusiv perioada de depunere cu penalități, angajamentul semnat în cadrul submăsurii 11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul obținerii autorizației. (3) Dacă fermierul obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii de plată, inclusiv perioada de depunere cu penalități, și prin cererea de plată a solicitat sprijin prin submăsura 11.1, anul aprobării autorizației reprezintă ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obținerii autorizării fermierul poate să deschidă angajament pentru submăsura 11.2. (4) Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la efectuarea plății pentru măsură, în anul curent de cerere.(5) Copia documentației privind acordarea autorizației de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea certificatului emis de organismul de control, menționat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul MADR nr. 312/2021.  +  Articolul 17(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate, prin depunerea certificatului, și a respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada de angajament rămasă.(2) Beneficiarul nu va putea obține pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosință a fost făcută între momentul depunerii cererii de plată și emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeței înregistrate în sistemul ecologic. (3) Beneficiarul va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosință numai dacă solicită, în perioada de depunere a cererilor de plată, adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologică pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului inițial. Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință, astfel:a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1;b) după finalizarea perioadei asumate prin angajament la data semnării acestuia, în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.2.(4) Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafețe aflate sub angajament pe care înființează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rămâne în vigoare pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului inițial.  +  Articolul 18(1) Apariția cazurilor de forță majoră și circumstanțele excepționale în implementarea măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se analizează potrivit prevederilor Ordinului MADR nr. 194/2019.(2) Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale aplicabile intervenției de la art. 1 alin. (1) lit. d) se stabilesc prin sistemul de sancțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.(4) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depășește termenul prevăzut la alin. (3), notificarea nu se ia în considerare.(5) În cazul apariției în anul curent de cerere a unui caz de forță majoră pentru care fermierul a depus la APIA în termen documentele stabilite prin legislație, anul respectiv se va lua în considerare în calcularea duratei angajamentului aferent submăsurii 11.1/11.2, după caz, chiar dacă suprafața afectată de forța majoră nu va fi certificată pentru anul în cauză.  +  Articolul 19(1) Controalele la fața locului pot fi anunțate cu condiția ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacității acestora. Orice preaviz nu poate depăși 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la fața locului ale cererilor de plată pentru animale în cadrul pachetului 8 din măsura 10, preavizul nu poate depăși 48 de ore. În cazul în care legislația aplicabilă actelor și standardelor relevante în materie de ecocondiționalitate sau condiționalitate impune efectuarea controalelor la fața locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplică în cazul controalelor la fața locului referitoare la ecocondiționalitate sau condiționalitate.(2) Sancțiunile administrative în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, a condițiilor specifice și de bază, precum și sancțiunile referitoare la nerespectarea normelor de ecocondiționalitate privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), sunt cele aprobate prin Ordinul MADR nr. 194/2019 și prin Ordinul MADR nr. 999/2016. (3) Sancțiunile administrative în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, a condițiilor specifice și de bază, precum și sancțiunile referitoare la nerespectarea normelor de condiționalitate privind intervenția DR-10 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislația Uniunii Europene care reglementează cadrul general de acordare a plăților în agricultură pentru schemele de plată pentru care au fost create în mod artificial condiții în vederea obținerii de avantaje, contrar obiectivelor legislației respective.(5) Pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul în care oricare dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalității și regularității plăților, APIA este îndreptățită să solicite documente suplimentare fermierilor.(6) Nu se retrage plata și nu se aplică sancțiuni administrative în baza prevederilor privind plățile necuvenite și sancțiunile administrative din art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în cazul neconformităților pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea măsurilor privind plățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), ca urmare a identificării de diferențe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declarațiile din cererile de ajutor sau de plată și/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru anii anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispozițiilor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Nu se aplică sancțiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), respectiv în sensul art. 59 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 pentru intervenția prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d), că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor privind scheme de sprijin compensatoriu de mediu și climă, în cazul în care suprafețele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecție strictă din parcurile naționale și naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, angajamentele în baza măsurii 10 și/sau măsurii 11 se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 27 februarie 2023.Nr. 82.-----