ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 22 februarie 2023pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 23 februarie 2023  Având în vedere că nu există dispoziții legale care să permită tuturor ministerelor, atunci când împrejurările o impun, să înființeze societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că înființarea unei societăți de către statul român trebuie să reprezinte voința acestuia, manifestată în mod expres, se impune instituirea de reglementări potrivit cărora Guvernul poate aproba înființarea, în condițiile legii, de societăți cu capital de stat, în România și în străinătate.Luând în considerare necesitatea de a stabili condițiile în care statul român poate înființa societăți, precum și în care poate majora capitalul social și asigura finanțarea acestora,întrucât evenimentele extraordinare ale anilor 2020-2022, respectiv pandemia de COVID-19, criza energetică, alimentară și a transporturilor, precum și războiul din Ucraina, au accentuat nevoia investițiilor în sectoarele strategice, precum și obligativitatea deținerii unor societăți care să execute necondiționat serviciile necesare, conform cerințelor agreate de România cu Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord,având în vedere că ministerele de resort, specializate în domeniile aferente, duc la îndeplinire obiectivele asumate prin intermediul programului de guvernare, acestea fiind, totodată, responsabile de soluționarea oricăror urgențe ce intervin în sectoarele coordonate, iar înființarea de companii de stat de către ministerele de resort ar putea duce la îndeplinirea obiectivelor în sectoarele specifice, precum energia, transporturile, infrastructura sau serviciile publice, și ar putea asigura dezvoltarea durabilă a sectorului lor de activitate,ținând cont că dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale reprezintă și obiectivul Programului național de redresare și reziliență al României (PNRR), structurat pe „cei șase piloni“ din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, care se referă la domenii de politică de relevanță europeană: tranziție verde, transformare digitală, creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, coeziune socială și teritorială, sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională și politici pentru noua generație, iar implementarea acestor obiective presupune îndeplinirea unor măsuri cu termene riguroase,întrucât reformele asumate țin de ariile de expertiză ale unor ministere diferite, termenele de implementare fiind stricte, iar înființarea unor companii de către ministerele competente ar putea accelera procesul, în contextul în care depășirea termenelor ar putea genera pierderea de către România a fondurilor europene prevăzute.Astfel, aceste companii ar putea să investească în proiectele și programele specifice, cum sunt cele ce țin de creșterea competitivității economice, modernizarea infrastructurii, ameliorarea serviciilor publice, dezvoltarea energiei regenerabile, contribuind la realizarea obiectivelor din PNRR. Companiile de stat ar putea gestiona proiectele și programele finanțate prin intermediul PNRR, asigurând o implementare eficientă a acestor obiective.Având în vedere că întreruperile în funcționarea următoarelor servicii strategice pot genera perturbări în funcționarea economiei naționale: exploatarea resurselor, producția de articole esențiale, cum ar fi alimente, produse de consum, transporturile de bunuri și persoane, furnizarea de servicii esențiale, precum energie, utilități, sănătate, căi de comunicare,întrucât printre serviciile strategice se află și transporturile feroviare de bunuri și persoane, iar întreruperea transporturilor pe cale ferată poate avea următoarele consecințe negative:– creșterea congestiei rutiere: în situația în care bunurile sau persoanele nu mai pot fi transportate pe cale ferată, se va recurge la o utilizare mai mare a autovehiculelor precum camioane, autobuze și vehicule personale, ceea ce va genera blocaje majore în trafic;– probleme de mobilitate: întreruperea transportului feroviar de persoane în unele zone din țară poate crea probleme privind accesul la locurile de muncă, serviciile medicale și alte servicii esențiale;– scumpirea produselor: în lipsa unui transport feroviar eficient, produsele importate se vor scumpi;– probleme economice: întreruperea transporturilor feroviare ar afecta producția internă, creșterea economică și a locurilor de muncă;– probleme de mediu: consecința imediată a întreruperii transporturilor pe cale ferată este utilizarea mai mare a traficului rutier, ceea ce rezultă într-o mai mare emisie de gaze cu efect de seră.Totodată, companiile cu acționariat de stat din sectoarele economice care sunt importante pentru asigurarea accesului la produsele și serviciile esențiale, precum energia, telecomunicațiile, serviciile de sănătate, accesul la alimente.De asemenea, unele companii de stat sunt responsabile cu asigurarea siguranței naționale, precum cele care activează în industria militară sau nucleară. În absența acestora, aceste sectoare strategice ar fi mai expuse riscurilor și lipsite de un control adecvat.Întrucât dezvoltarea regională poate fi direct influențată de companiile cu acționariat de stat, acestea fiind responsabile de asigurarea investițiilor în infrastructură, crearea locurilor de muncă, stimularea activității economice și în regiuni care ar putea fi ignorate de către antreprenori privați. Absența unor astfel de investiții poate crea un decalaj între regiunile dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, fapt care poate cauza probleme economice și sociale.Având în vedere controlul exercitat de stat, ce are în vedere respectarea angajamentelor europene, companiile de stat pot fi responsabile prin investiții în tehnologii verzi și prin asigurarea respectării standardelor de mediu.Ținând cont de criza energetică cu care se confruntă România și Europa, ca urmare a întreruperii furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza războiului din regiune, în prezent se înregistrează o creștere a cererii pentru transportul de generatoare electrice, combustibili și echipamente de încălzire.Întrucât statul român trebuie să fie pregătit în orice moment pentru a deservi interesele strategice și geopolitice în domeniile afectate de situațiile extraordinare ce ar putea interveni, precum situația epidemiologică sau de pandemie, război, criză energetică, alimentară, inclusiv deținerea de companii apte să execute necondiționat serviciile necesare combaterii efectelor situațiilor menționate anterior.Având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul strategic, precum și interesele majore ale economiei și constituie o situație de urgență extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Guvernul poate aproba înființarea, în condițiile legii, în numele statului, de societăți cu capital de stat, în România și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat, la propunerea ministerelor de resort în al căror domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societății sau sub a căror autoritate funcționează regia autonomă, prevăzute de art. 3 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerele de resort pot participa, cu respectarea cadrului legal în vigoare, la majorarea capitalului social al societăților, la care exercită, în numele statului, calitatea de acționar, cu respectarea prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat.(3) Pentru stabilirea oportunității înființării unei societăți, ministerul de resort:a) întocmește testul investitorului privat prudent în economie;b) determină impactul asupra mediului concurențial împreună cu autoritatea de concurență;c) stabilește impactul social și asupra mediului de afaceri;d) evaluează costurile și beneficiile asupra domeniului economic în care se încadrează activitățile societății nou-înființate;e) realizează o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate care include cerințele stabilite la lit. b)-d), fără a se limita la acestea.(4) Documentele indicate la alin. (3) lit. a) și e) însoțesc instrumentul de prezentare și motivare al proiectului de hotărâre a Guvernului.(5) Criteriile avute în vedere la înființarea unei societăți și care vor fi incluse în analiza de la alin. (3) lit. e) sunt următoarele:a) respectarea interesului general al statului în domeniul economic în care se încadrează activitățile societății nou-înființate;b) respectarea principiului eficienței economice în stabilirea obiectului de activitate al societății nou-înființate;c) respectarea principiilor economiei de piață în funcționarea noii societăți;d) garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici în dobândirea de produse sau servicii necesare desfășurării activității noii societăți;e) transparența fondurilor publice alocate la înființare și utilizarea eficientă și transparentă a acestora pe parcursul funcționării societății;f) necesități sociale, economice și/sau de mediu a căror satisfacere se realizează prin noua societate.(6) Atribuțiile privind exercitarea calității statului de acționar/ asociat la societățile înființate potrivit alin. (1) se exercită de către ministerele de resort.(7) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (4) de către ministerele de resort se poate realiza, după caz, împreună cu alte organe ale administrației publice centrale sau instituții publice.2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Ministerele de resort pot prelua pe bază de justificări fundamentate, conform prevederilor art. 15 alin. (3), în numele statului, în condițiile legii, active și active funcționale, definite conform art. 3 lit. d) și d^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la prețul pieței, rezultat dintr-un raport de evaluare al unui expert independent.3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Finanțarea cheltuielilor legate de operațiunile prevăzute la art. 15 și 16 se asigură din bugetele ministerelor de resort, aprobate în condițiile legii.(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum și orice alte costuri legate de activitatea ministerelor de resort desfășurată în vederea administrării și valorificării activelor preluate se sigură din bugetele acestora, aprobate în condițiile legii.(3) Drepturile și obligațiile rezultate din aplicarea art. 15 și 16 se exercită de către ministerele de resort, cu respectarea legislației în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 22 februarie 2023.Nr. 5.-----