ORDIN nr. 3.710 din 20 februarie 2023pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 22 februarie 2023    Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 251/DGIP din 20.02.2023 al prezentului ordin,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 4 aprilie 2022, se completează după cum urmează:– La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații excepționale, la solicitarea inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației, cele două programe se pot derula în același interval de cursuri (modul de învățare).  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 20 februarie 2023.Nr. 3.710.-----