NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2066 din 8 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Fondul cultural național este gestionat de Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național, cu modificările ulterioare.(2) Veniturile proprii ale Fondului cultural național provin din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța.(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural național se încasează, se administrează și se contabilizează de Administrația Fondului Cultural Național, potrivit dispozițiilor legale, și sunt utilizate pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. (la 05-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 2(1) În sensul prevederilor ordonanței, următorii termeni se definesc astfel:a) prin operatori economici se înțelege persoanele juridice de drept privat, înființate conform legislației naționale/europene, cu sediul social în România sau care au reprezentant legal în România, precum și asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate care desfășoară activitățile prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță;b) prin reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publică sau după monumente ori componente ale monumentelor istorice aflate în proprietatea publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță, se înțelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formă bidimensională în formă tridimensională ori din formă tridimensională în formă bidimensională, a imaginii totale sau parțiale, a simbolului ori a unei părți componente caracteristice bunului respectiv, realizate în baza unui contract încheiat în condițiile legii cu administratorul acestora;c) prin operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță se înțelege acei operatori economici care realizează și comercializează reproduceri, copii sau mulaje conform lit. b);d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b) din ordonanță, se înțelege acel bun cultural mobil care face obiectul vânzării prin licitație publică, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), h) și n) din ordonanță, se înțelege orice bun imobil, așa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală, violență fizică și psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale;g) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin: scene de violență fizică și psihică repetată, scene cu conținut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalități de satisfacere a dorințelor sexuale și de divertisment sexual, scene pornografice;h) prin operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță se înțelege distribuitorii de servicii, așa cum sunt aceștia definiți la art. 1 pct. 14 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;i) prin produse de artă populară se înțelege produse manufacturate, realizate în atelierele meșterilor tradiționali, precum și produse de artizanat, realizate în serie în ateliere specializate;j) prin operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanță se înțelege acei operatori economici care comercializează produse de artă populară în magazine sau spații special amenajate, permanente sau ocazionale, cu excepția meșterilor populari care își comercializează în mod direct produsele;k) prin activitatea prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanță se înțelege activitatea economică desfășurată de către operatorii economici în incinta monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată sau în zona de protecție a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz, cu excepția activităților pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) prin operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanță se înțelege acei operatori economici care au ca obiect de activitate bâlciuri și parcuri de distracții, respectiv alte activități recreative și distractive, conform Clasificării activităților din economia națională;m) prin operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță se înțelege impresarii artistici înscriși în Registrul artelor spectacolului și care realizează venituri din această activitate;n) prin servicii vocale cu conținut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conțin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală;o) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;q) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;r) prin investiții autorizate, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță, se înțelege investițiile pentru lucrări în construcții care necesită autorizare conform legii, pe baza avizelor emise de către Ministerul Culturii sau de către direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, cu privire la construcțiile amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;s) prin fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanță, se înțelege sumele puse la dispoziția Fondului cultural național de către organismele internaționale, pe bază de acorduri și convenții;t) prin încasările Loteriei Române se înțelege sumele realizate din desfășurarea activităților prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare.u) prin operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. t) din ordonanță se înțelege acei operatori economici care desfășoară activități de organizare a jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, astfel cum acestea sunt prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Zonele de protecție a monumentelor istorice sunt delimitate conform art. 9 coroborat cu art. 59 din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele construite protejate sunt evidențiate în planurile de amenajare a teritoriului și în planurile urbanistice ale unităților administrativ-teritoriale, conform legii. (la 02-03-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Capitolul II Stabilirea și vărsarea sumelor datorate Fondului cultural național  +  Articolul 3Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță reprezintă contribuții încasate pentru Fondul cultural național, ale căror cuantum și mod de determinare se stabilesc după cum urmează:a) cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a), d)-k) din ordonanță se aplică la suma încasărilor/veniturilor realizate în interval de o lună, evidențiată în extrasul de cont ori în registrul de casă, din care s-a dedus TVA;b) cotele de 5% și, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanță, se aplică la sumele încasate sub formă de comision perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA, fiind datorate de casa de licitație sau agenția imobiliară care a intermediat vânzarea;c) cota de 0,5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță, se aplică la devizul general al investițiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică;d) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. s) din ordonanță, se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună;e) cota de 0,5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. t) din ordonanță, se aplică la veniturile realizate în interval de o lună din organizarea jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, calculate conform art. 1^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-03-2023, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 4Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-j) și t) din ordonanță se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului cultural național până la data de 15 a lunii următoare încasării. (la 02-03-2023, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 5(1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță se calculează lunar de către furnizorii de servicii vocale cu conținut erotic și se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte.(2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță se rețin și se varsă în bugetul Fondului cultural național de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective.(3) Operatorii rețelelor de comunicații electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz.(4) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor rețelelor de comunicații electronice prevăzuți la alin. (2) se va evidenția distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță.(5) Furnizorii de servicii vocale cu conținut erotic vor transmite declarațiile lunare către operatorii rețelelor de comunicații, care vor reține și vărsa sumele conform alin. (2) și vor transmite către Administrația Fondului Cultural Național o singură declarație în care vor evidenția suma totală vărsată. (la 02-03-2023, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 ) (6) La solicitarea Administrației Fondului Cultural Național, operatorii rețelelor de comunicații electronice vor pune la dispoziția acesteia declarațiile primite de la furnizorii de servicii vocale cu conținut erotic, conform alin. (5). (la 02-03-2023, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 ) (la 05-08-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 6Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) și m) din ordonanță se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar. (la 05-08-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 7Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se calculează și se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiții autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepția finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcție de devizul final al lucrării. (la 05-08-2022, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 8Sumele datorate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. se calculează și se virează până la data de 25 a lunii următoare pentru încasările realizate în luna curentă.  +  Articolul 9(1) Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) din ordonanță revine întotdeauna plătitorilor.(2) În situația prevăzută la art. 22 alin. (5) din ordonanță, operatorul economic în cauză va completa o singură declarație lunară, în care va evidenția baza de calcul și valoarea contribuției datorate pentru fiecare activitate în parte, și va plăti contribuția cu valoarea cea mai mare. (la 02-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 10Virarea sumelor datorate Fondului cultural național se evidențiază în declarația lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 11Declarația lunară privind obligațiile de plată către Fondul cultural național este obligatorie și se va depune fie prin intermediul aplicației disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Administrației Fondului Cultural Național din municipiul București, situat în str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară. (la 02-03-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 12(1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administrației Fondului Cultural Național, având cod fiscal 17966770. (la 05-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 ) (2) Pentru disponibilitățile bănești existente în contul de trezorerie menționat la alineatul precedent se acordă dobândă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13În ordinul de plată operatorii economici vor menționa expres:Reprezintă contribuția/restanța/penalități pentru Fondul cultural național, potrivit art. 21 alin. (1) lit. .... din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, pe luna (…), anul (…) (la 02-03-2023, Articolul 13 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Capitolul III Elaborarea și execuția bugetului Fondului cultural național  +  Articolul 14(1) În cadrul Administrației Fondului Cultural Național se constituie un compartiment distinct, abilitat să gestioneze sumele care constituie Fondul cultural național, cu atribuții în asigurarea evidenței colectării cotelor pe operatori economici, urmărirea depunerii declarației, precum și corelarea sumelor cuprinse în declarații cu sumele virate.(2) În vederea eficientizării colectării contribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță, Administrația Fondului Cultural Național are următoarele obligații:a) să implementeze o evidență electronică a contributorilor și să actualizeze permanent propria bază de date;b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor și pentru urmărirea recuperării creanțelor;c) să elaboreze și să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conștientizării contributorilor privind obligațiile de plată ce le revin;d) să solicite sprijinul autorităților și instituțiilor publice și al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competențe în colectarea de taxe și impozite, precum și al instituțiilor abilitate în auditarea și/sau controlarea respectării obligațiilor legale ale contributorilor de drept privat și public. (la 05-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 15Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului cultural național, întocmit de Administrația Fondului Cultural Național, se aprobă de către directorul acestei instituții, cu acordul ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 16Contul de execuție bugetară a Fondului cultural național se întocmește și se raportează trimestrial și anual la termenele transmise de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (ca anexă la situația financiară întocmită de Administrația Fondului Cultural Național).  +  Articolul 17Sumele încasate în cursul anului, conform art. 21 alin. (1) din ordonanță, și neconsumate până la sfârșitul exercițiului financiar se reportează în anul următor.  +  Capitolul IV Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 18(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanță atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural național. (la 05-08-2022, Articolul 18 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 19(1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanță.(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanță.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20În vederea aplicării prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a) din ordonanță, direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București vor acorda sprijinul necesar în vederea determinării corecte a valorii contribuției la constituirea Fondului cultural național, prin transmiterea lunară de informări către Administrația Fondului Cultural Național cu privire la:a) avizele emise referitor la autorizarea lucrărilor de construcții în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz, și informații referitoare la devizul general al lucrării etc.;b) solicitările de exercitare a dreptului de preempțiune al statului, în cazul vânzării bunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural național;c) solicitările privind exercitarea dreptului de preempțiune al statului, în cazul vânzării de imobile având regim juridic de monument istoric. (la 02-03-2023, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 21Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data aprobării lor prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.  +  Anexăla normele metodologice
  - Model -
  DECLARAȚIE LUNARĂ
  privind obligația de plată la Fondul cultural
  național pe luna ...................., anul ..........
  Denumirea plătitorului ................................................... Codul fiscal ....................., numărul/data autorizației/certificatului de înmatriculare ............................... Sediul/Domiciliul: localitatea ....................., str. ................. nr. ........., bl. ........., sc. ......., ap. ........., sectorul/ județul ................., codul poștal ..............., telefon/fax ......... Conturi bancare Banca ................... ...................... ................... ...................... ................... ......................A. Obligația de plată la Fondul cultural național
  Contribuția lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioareValoarea contribuției (lei)Restanțe* (lei)Total datorat (lei)
  0123 = 2 * 145 = 3 + 4
  LiteraProcentulBaza de calcul al contribuției (lei)
  a)5%
  b)5%
  c)2%
  d)20%
  e)3%
  f)1%
  g)2%
  h)1%
  i)1%
  j)1%
  k)10%
  l)10%
  m)10%
  n)0,5%
  s)2%
  t)0,5%
  TOTAL
  * Se va specifica luna pentru care se declară restanța. (la 02-03-2023, Secțiunea A din Anexă a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.681 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 02 martie 2023 )
  B. Documentul de plată
  Nr. crt. Numărul documentului de plată Explicația plății (contribuție lunară, restanțe, penalități) Suma (lei)
  Cunoscând pedeapsa aplicată infracțiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.Numele .......................................Prenumele ....................................Data .........................................Funcția*) ....................................Semnătura și ștampila ........................-------*) Director/Director general sau altă persoană autorizată.
  -----