HOTĂRÂRE nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Comisiile comunale, orășenești sau municipale, sub îndrumarea comisiilor județene și a comisiei municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări și vor lua măsurile necesare pentru respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale vor asigură realizarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și vor propune Guvernului măsurile necesare.  +  Articolul 4Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 4 august 2005.Nr. 890.  +  AnexăREGULAMENTprivind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor