HOTĂRÂRE nr. 75 din 3 noiembrie 2021pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 2 februarie 2022  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 74 și 75 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României de către Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, precum și de alte instituții din subordinea Ministerului Sănătății, denumită în continuare Comisia de anchetă.(2) În sensul prezentei hotărâri, prin sintagma achiziții publice se înțelege achizițiile publice de consumabile medicale, diferite echipamente de protecție, dezinfectanți, măști și mănuși sanitare, dar și alte produse destinate combaterii efectelor cauzate de pandemia de COVID-19, denumite în continuare bunuri, realizate în regim de urgență de către autoritățile și instituțiile publice menționate la alin. (1).  +  Articolul 2Obiectivele Comisiei de anchetă sunt următoarele:a) analiza activității autorităților și instituțiilor publice anterior menționate, începând cu 60 de zile înaintea decretării stării de urgență pe teritoriul României și până la momentul înființării Comisiei de anchetă, inclusiv în ceea ce privește situația stocurilor de bunuri necesare preîntâmpinării ori mitigării efectelor generate de pandemia de COVID-19, având în vedere și contextul global de la momentul analizat;b) investigarea modalității în care s-au desfășurat procedurile de achiziție publică, prin analizarea etapelor parcurse în procesul de achiziție publică, în vederea identificării potențialelor situații incompatibile cu legislația în vigoare;c) investigarea respectării principiilor de natură juridică și etică ce constituie temeiul procedurilor de achiziție publică, respectiv principiile legalității, transparenței, competitivității și tratamentului egal, de către autoritățile și instituțiile publice anterior menționate; d) investigarea eventualelor abuzuri comise de factorii de decizie, cu ignorarea prevederilor legale în vigoare și/sau cu ignorarea principiilor bunei administrări și bunei guvernări;e) identificarea decidenților implicați și stabilirea rolului acestora în încheierea actelor și săvârșirea faptelor care sunt considerate de Comisia de anchetă ca fiind abuzive;f) analizarea informațiilor care au circulat în mass-media și care dezvăluie activități ale autorităților și instituțiilor publice anterior menționate sau ale persoanelor din cadrul acestora, cu potențial caracter nelegal ori contrar principiilor bunei administrări și guvernări, în vederea confirmării ori infirmării acestor informații;g) constatarea și investigarea oricăror alte fapte care sunt apreciate ca fiind conexe cu celelalte acte și fapte cercetate;h) stabilirea măsurilor care se impun a fi luate pentru remedierea problemelor investigate, respectiv pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile de săvârșirea unor fapte apreciate ca având caracter nelegal.  +  Articolul 3(1) Comisia de anchetă va fi formată din 15 membri și va fi condusă de un birou, compus din președinte, 3 vicepreședinți și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți. (la 24-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 24 noiembrie 2022 ) (2) Componența nominală a Comisiei de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar care l-a propus va desemna un înlocuitor.  +  Articolul 5Convocarea ședințelor Comisiei de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora ședinței stabilite de către președintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.  +  Articolul 6(1) Pentru ca ședințele Comisiei de anchetă să aibă loc este necesară prezența majorității membrilor acesteia.(2) Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.  +  Articolul 7Organizarea și funcționarea Comisiei de anchetă sunt cuprinse într-un regulament propriu, elaborat și prezentat Biroului permanent al Camerei Deputaților în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.  +  Articolul 8(1) Comisia de anchetă este împuternicită să facă audieri și să ceară autorităților și instituțiilor publice, oricăror structuri de specialitate ale statului, altor entități publice sau private, precum și cetățenilor să îi pună la dispoziție date, informații și materiale necesare și utile pentru clarificarea obiectivelor Comisiei de anchetă.(2) Comisia de anchetă poate invita, pentru audieri și explicații, orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectivele anchetei.(3) Instituțiile și autoritățile publice a căror activitate are legătură cu obiectivele prevăzute la art. 2, dar și cu alte aspecte legate de aceste obiective sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta.(4) Dacă pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări este necesară întocmirea unor rapoarte de expertiză, Comisia de anchetă poate solicita efectuarea de expertize.(5) Lucrările Comisiei de anchetă se înregistrează și se stenodactilografiază.  +  Articolul 9(1) În activitatea sa, Comisia de anchetă va putea utiliza un grup de specialiști, fără drept de vot.(2) În cadrul dezbaterilor pot interveni, potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, pentru explicații tehnice, specialiștii utilizați de Comisia de anchetă la elaborarea raportului său.  +  Articolul 10Lucrările Comisiei de anchetă sunt publice.  +  Articolul 11(1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de către toți membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților în termen de maximum 90 de zile de la data constituirii și aprobării componenței Comisiei de anchetă de către Camera Deputaților. Notă
  Conform art. unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 15 februarie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 131 din 15 februarie 2023, termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) se prelungește cu 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) După primirea raportului Comisiei de anchetă, Biroul permanent al Camerei Deputaților îl va comunica grupurilor parlamentare și Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, în vederea înscrierii acestuia pe ordinea de zi și a inițierii procedurii de dezbatere parlamentară în plenul Camerei Deputaților, în condițiile art. 77 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.(3) Raportul Comisiei de anchetă va fi supus dezbaterii plenului Camerei Deputaților într-o ședință special organizată în acest scop.
   +  Articolul 12Comisia de anchetă își încetează activitatea după ce plenul Camerei Deputaților s-a pronunțat asupra raportului supus dezbaterii.  +  Articolul 13Biroul permanent al Camerei Deputaților va asigura personalul de specialitate și logistica necesare realizării obiectivelor Comisiei de anchetă.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  București, 3 noiembrie 2021.Nr. 75.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar
  în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
  I. Componența: 1. doamna deputat Cătăuță Ana-Maria, Grupul parlamentar al PSD;2. domnul deputat Iancu Marius-Ionel, Grupul parlamentar al PSD;3. doamna deputat Paraschiv Rodica, Grupul parlamentar al PSD;4. doamna deputat Sandu Viorica, Grupul parlamentar al PSD;5. doamna deputat Stoica Elena, Grupul parlamentar al PSD;6. domnul deputat Ungureanu Emanuel, Grupul parlamentar al USR;7. doamna deputat Stoica Diana, Grupul parlamentar al USR;8. domnul deputat Pop Tudor-Rareș, Grupul parlamentar al USR;9. domnul deputat Simion George-Nicolae, Grupul parlamentar al AUR;10. domnul deputat Muncaciu Sorin-Titus, Grupul parlamentar al AUR;11. domnul deputat Kolcsár Anquetil-Károly, Grupul parlamentar al UDMR; (la 13-04-2022, Punctul 11 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 34 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 13 aprilie 2022 ) 12. domnul deputat Polak Tudor, Grupul parlamentar al PNL; (la 09-11-2022, Punctul 12 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 73 din 8 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 09 noiembrie 2022 ) 13. domnul deputat Roman Florin-Claudiu, Grupul parlamentar al PNL; (la 09-11-2022, Punctul 13 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 73 din 8 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 09 noiembrie 2022 ) 14. domnul deputat Avrămescu Gabriel Ioan, Grupul parlamentar al PNL; (la 07-12-2022, Punctul 14 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 81 din 7 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 07 decembrie 2022 ) 15. domnul deputat …, Grupul parlamentar al … .II. Componența biroului comisiei: – președinte, ............, Grupul parlamentar al ........; – vicepreședinte, ........, Grupul parlamentar al .........; – vicepreședinte, ........, Grupul parlamentar al .........; – vicepreședinte, ........, Grupul parlamentar al .........; – secretar, ................., Grupul parlamentar al .......... . (la 24-11-2022, Punctul II. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 24 noiembrie 2022 )
  ----