ORDIN nr. 40 din 31 ianuarie 2023privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții nr. 208.307 din 31.01.2023,având în vedere Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/2.438 a Comisiei din 12 decembrie 2022 de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune de pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale, materialul de înmulțire a plantelor fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prezentul ordin transpune în legislația românească Directiva Consiliului Comunității Europene nr. 98/56/CE privind comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale și implementează directivele Comisiei Europene 93/49/CEE, 93/63/CEE, 1999/66/CE,1999/68/CE, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/2.438 a Comisiei de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune în cazul materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, materialului de înmulțire a plantelor fructifere și materialului de plantare fructifer destinat producției de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 13 decembrie 2022.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 31 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) plantelor-mamă Prebază și materialului Prebază în timpul crioconservării;b) materialului Prebază, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].2. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) plantelor-mamă Bază și materialului Bază în timpul crioconservării;b) materialului Bază, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].3. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) plantelor-mamă certificate și materialului certificat în timpul crioconservării;b) materialului certificat, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].4. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) materialului CAC (Conformitas Agraria Comunitatis) în timpul crioconservării;b) materialului CAC, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].5. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31 TranspunerePrezentul ordin transpune prevederile Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/2.438 a Comisiei de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune în cazul materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, materialului de înmulțire a plantelor fructifere și materialului de plantare fructifer destinat producției de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 13 decembrie 2022.6. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33 Măsuri tranzitoriiStatele membre pot permite, până la 31 decembrie 2029, comercializarea semințelor și a plantulelor produse din plante-mamă Prebază, Bază și Certificate sau din material CAC care existau înainte de 1 ianuarie 2017 și care au fost certificate oficial sau îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept material CAC înainte de 31 decembrie 2029. Dacă sunt comercializate, aceste materiale se identifică printr-o trimitere la prezentul articol menționată pe etichetă și într-un document.7. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 34, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34 AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.8. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.9. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.10. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu data de 1 iulie 2023.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ion Găman,
  secretar de stat
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 40.  +  Anexe nr. 1-4ANEXEprivind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării ruralenr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea,controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale,precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltăriirurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plantefructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinatproducției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizoriiși normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare alDirectivei 2008/90/CE