NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2023de aplicare a Legii laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 10 februarie 2023    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 104 din 8 februarie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2023.
     +  Articolul 1(1) Observatorul laptelui și al produselor lactate, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022, denumită în continuare lege, are ca obiectiv colectarea, prelucrarea și centralizarea datelor și informațiilor referitoare la piața laptelui și a produselor lactate, respectiv cele cu privire la exploatațiile de vaci de lapte, bivolițe, oi și capre, efectivele de animale, cantitățile de lapte, prețul laptelui crud materie primă, al laptelui comercializat și al produselor lactate, precum și al costurilor de producție.(2) Furnizorii de date prevăzuți la art. 7 din lege transmit informațiile și datele prevăzute la alin. (1) către Observatorul laptelui și al produselor lactate, astfel:a) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, informații privind numărul și dimensiunea exploatațiilor de vaci de lapte, bivolițe, oi, capre, înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, efectivul de vaci de lapte, bivolițe, oi, capre, înregistrat în Baza națională de date, mișcarea animalelor, producțiile exploatațiilor de vaci de lapte, bivolițe, oi, capre de lapte crud, numărul și capacitatea de procesare a unităților de procesare lapte și produse lactate, înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cantitatea de lapte procesată și a produselor lactate procesată;b) Agenția Națională Pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, informații privind societățile de ameliorare care conduc registre genealogice pe rase, efectivul de animale din rasele de vaci de lapte, bivolițe, ovine și caprine, exploatațiile și efectivul de animale aflate în controlul oficial al producției de lapte în cadrul programelor de ameliorare, prim-cumpărătorii de lapte crud și cantitatea de lapte colectată de aceștia;c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, informații privind declarațiile prim-cumpărătorilor de lapte crud înregistrați în Registrul de prim-cumpărător de lapte, respectiv denumire, adresă, cantitate de lapte crud colectată;d) Autoritatea Vamală Română, informații privind achizițiile de lapte crud, lapte de consum, UHT, produse acidofile, smântâni, brânzeturi și cașcavaluri, lapte praf, provenite din schimburile intracomunitare, precum și informații privind situația importurilor/exporturilor din/în țări terțe.  +  Articolul 2(1) Observatorul laptelui și al produselor lactate este organismul de legătură cu Observatorul pieței laptelui din Uniunea Europeană, constituit la nivelul Comisiei Europene, în vederea implementării mecanismelor organizațiilor comune de piață.(2) Ca urmare a preluării, prelucrării, interpretării și centralizării datelor și informațiilor prevăzute la art. 1, Observatorul laptelui și al produselor lactate constituie și gestionează baza de date a sectorului lapte și produse lactate, în vederea elaborării măsurilor de piață în acest sector.(3) Observatorul laptelui și al produselor lactate întocmește lunar rapoarte punctuale și/sau generale sub semnătura secretarului de stat care coordonează acest domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea punerii acestora la dispoziția entităților implicate în sectorul laptelui și produselor lactate, pe suport electronic sau prin postare pe site.(4) Observatorul laptelui și al produselor lactate asigură transparența sectorului prin înființarea și administrarea unui site propriu care să faciliteze difuzarea rapidă a datelor privind piața și a analizelor pe termen scurt.(5) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de entitățile implicate în aplicarea prezentului act normativ se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) și a legislației naționale de aplicare a acestuia.  +  Articolul 3Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 din lege se fac de reprezentanți ai autorităților cu atribuții în domeniu, după cum urmează:a) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;b) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;c) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală control, antifraudă și inspecții și prin inspectorii abilitați din cadrul compartimentelor de inspecții ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 4În înțelesul prezentelor norme metodologice, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - document emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, care atestă că activitățile din unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, prevăzute în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc condițiile sanitar-veterinare de funcționare stabilite de legislația veterinară a Uniunii Europene și de cea națională;b) înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - înscrierea unităților în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;c) unitate de procesare a laptelui materie primă - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparținând unităților de procesare a laptelui crud sau direct din exploatații de producție a laptelui, depozitare, tratare și prelucrare a laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea și livrarea acestora, inclusiv unitățile de producere a înghețatei;d) unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția produselor lactate obținute în alte unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, depozitarea, tratarea și procesarea acestora, depozitarea și livrarea produselor finite, incluzând unități de producere a înghețatei din produse de origine animală;e) prim-cumpărător - întreprindere sau grup de întreprinderi care cumpără lapte crud de la producători pentru a-l supune uneia sau mai multor operațiuni de colectare, ambalare, depozitare, răcire sau transformare, inclusiv în temeiul unui contract, ori pentru a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele ori alte produse lactate;f) exploatație în sectorul zootehnic - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare, în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în domeniu în vigoare;g) Baza națională de date - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deținute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului European din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“), cu excepția ecvideelor, potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022.-----