HOTĂRÂRE nr. 118 din 8 februarie 2023privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 februarie 2023  Având în vedere prevederile art. 175 și ale art. 205 alin. (10) și (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Educației, prin Agenția de credite și burse de studii, acordă anual, în condițiile legii, burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.(2) Programul de burse este finanțat de la bugetul Ministerului Educației, din fondul valutar al ministerului constituit potrivit prevederilor art. 206 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprins în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, precum și din donații.  +  Articolul 2(1) Numărul total al lunilor de bursă acordate întrun an calendaristic, tipurile de burse și durata stagiului unei burse se stabilesc anual, în limita bugetului aprobat cu această destinație, prin ordin al ministrului educației, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Domeniile de interes ale României pentru care se acordă bursele prevăzute la art. 1 alin. (1) se aprobă anual, prin ordin al ministrului educației, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3(1) Selecția persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se face prin concurs organizat la nivel național de Ministerul Educației, prin Agenția de credite și burse de studii.(2) La concursul prevăzut la alin. (1) pot participa persoanele care provin din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate, din institutele de cercetare din subordinea sau din cadrul acestora, precum și din Academia Română.  +  Articolul 4Bursierii care efectuează stagiile prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază de:a) o bursă lunară destinată plății unor taxe școlare și, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, în limita cuantumurilor stabilite;b) transport dus-întors, cu avionul, cu trenul sau cu autocarul, din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar;c) plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kg, în afara celor incluse în costul biletului.  +  Articolul 5(1) Cuantumul burselor se stabilește anual, pe țări, prin ordin al ministrului educației și nu poate fi mai mic de 1.000 de euro/lună.(2) Bursa lunară se acordă doar pentru perioada stagiului efectiv realizat, cu prezență fizică, în străinătate.  +  Articolul 6(1) Persoanele selecționate beneficiază de bursă în străinătate numai după emiterea ordinului nominal de către ministrul educației.(2) Persoanele nominalizate pentru a beneficia de bursă în străinătate au obligația semnării unui contract cu Agenția de credite și burse de studii în care sunt stipulate drepturile și obligațiile părților. Modelul contractului-cadru se aprobă prin decizie a conducătorului Agenției de credite și burse de studii.  +  Articolul 7În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea Agenției de credite și burse de studii, se aprobă prin ordin al ministrului educației Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului prevăzut la art. 3 alin. (1), precum și condițiile financiare de acordare și decontare a bursei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 697/1996 privind acordarea de burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 8 februarie 2023.Nr. 118.------