ORDIN nr. 14 din 3 februarie 2023privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2023    În temeiul art. VI alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023.  +  Articolul 2(1) Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului Ministerului Afacerilor Interne, se realizează eșalonat, în cinci tranșe, potrivit prevederilor art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(2) Termenul privind eșalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 devine executorie, iar plata fiecărei tranșe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an calendaristic.(3) Sumele datorate în temeiul titlului executoriu, prevăzute la art. 1, cuprind atât sumele reprezentând drepturile de natură salarială actualizate cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică, cât și sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale.(4) Actualizarea cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul:A = (suma de actualizat x IPC)/100,unde:A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Național de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită.(5) La sumele actualizate în condițiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.  +  Articolul 3Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, având ca obiect acordarea unor drepturi reprezentând diurnă, cazare, hrană sau facilitarea legăturii cu familia, prevăzute de legislația privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pentru perioade anterioare anului 2020.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile bugetare determinate de plata sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3) și art. 3 se suportă din bugetele ordonatorilor de credite care asigurau plata soldelor/salariilor personalului beneficiar în perioada de referință pentru care sunt solicitate în instanță sumele reprezentând drepturi de natură salarială, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinație, potrivit legii.(2) În situația desființării ordonatorilor de credite prevăzuți la alin. (1), plata sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3) și art. 3 se asigură din bugetul propriu al ordonatorului de credite care preia în finanțare activitatea unităților respective.  +  Articolul 5Ordonatorii de credite care asigură plata sumelor datorate comunică beneficiarilor eșalonarea la plată a valorii titlului executoriu, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2022 și procedurii stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 6Contribuțiile sociale obligatorii și impozitul aferent plății sumelor datorate se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 3 februarie 2023.Nr. 14.-----