ORDIN nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2023  În baza prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 16 din 4.01.2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.(2) Simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se organizează pentru elevii claselor a VIII-a.(3) La simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.  +  Articolul 2Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică.(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 este cea prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022-2023 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. (2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022-2023 este cea prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, se realizează în baza unei proceduri care va fi comunicată inspectoratelor școlare.  +  Articolul 6(1) Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.(2) Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.  +  Articolul 7Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 25 ianuarie 2023.Nr. 3.138.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL
  simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise
  ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023
  a) Simulare evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a
  20 martie 2023Limba și literatura română - probă scrisă
  21 martie 2023Matematică - probă scrisă
  22 martie 2023Limba și literatura maternă - probă scrisă
  29 martie 2023Comunicarea rezultatelor
  b) Simulare probe scrise ale examenului național de bacalaureat
  27 martie 2023Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română
  28 martie 2023Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  29 martie 2023Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării
  30 martie 2023Proba E) b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă
  6 aprilie 2023Comunicarea rezultatelor
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023
  DISCIPLINACONȚINUTURI
  LIMBA ȘI LITERATURAROMÂNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenți clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:Domeniul de conținut: Elemente de construcție a comunicării• construcții impersonale; construcții incidente;• realizări proporționale ale unor funcții sintactice: circumstanțiala de loc, de timp. de mod, cauzala, finala.Domeniul de conținut: Elemente de interculturalitate• despre limba și cultura țărilor din vecinătatea României; limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă româna de pretutindeni; contacte culturale.
  LIMBA ȘI LITERATURAROMÂNĂ pentru, școlile și secțiile cu predare în limba maghiarăPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:Domeniul de conținut: Elemente de construcție a comunicării• exprimarea coordonatelor acțiunii - locuțiunea adverbială;• exprimarea emoțiilor și a sunetelor din natură - aplicativ: interjecția pradicativă,
  MATEMATICAPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:Domeniul de conținut: AlgebrăSubdomeniul: Ecuații. Inecuații. Sisteme de ecuații• Ecuații de forma ax^2 + bx 4 + c = 0, unde a, b, c apartin R Subdomeniul: Funcții• Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice• Funcții definire pe mulțimi finite, exprimate cu ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul unei funcț ii, reprezentarea geomeirică a graficului unor funcții numerice• Funcții de forma f :D → R, f(x) = ax + b, unde a și b sunt numere reale și D este o mulțime finită de numere reale sau un interval nedegenerat; interpretare geometrică; lecturi graficeDomeniul de conținut: Geometrie Subdomeniul: Corpuri geometrice• Perpendicularitate: plane perpendiculare; unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului; unghiul a două plane; teorema celor trei perpendiculare• Arii și volume ale unor corpuri geometrice: piramidă regulată (cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat), prismă dreaptă (cu baza triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat), paralelipiped dreptunghic, cub, cilindru circular drept, con circular drept trunchi de piramidă regulată, trunchi de con circular drept• Sfera: arie, volum
  LIMBA Șl LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIIl-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022,
  LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBA MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIIl-a, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
  LIMBA Șl LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
  LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂPentru simularea probelor Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 - 2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022.
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022-2023
  DISCIPLINACONȚINUTURI
  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacaIaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013,
  MATEMATICĂ programa M_mate_infoPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:• capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z_p, p prim)• capitolul Aplicații ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_șt-natPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:• capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z_p, p prim)• capitolul Aplicații ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_tehnologicPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:• capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z_p, p prim)• capitolul Aplicații ale integralei definite
  MATEMATICĂprograma M_pedagogicPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:• din capitolul Sisteme de ecuații liniare:- Sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar;- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;- Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan
  ISTORIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:C. STATUL ȘI POLITICA3, România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă. Construcția democrației postdecembriste.D. RELAȚIILE INTERNAȚIONALE1. Spațiul românesc între diplomație și conllict în Evul Mediu și la începuturile modernității.2. România și concertul european; de la „criza orientală” la marile alianțe ale secolului XX.3. România în perioada „Războiului rece”.
  LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010,
  LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022-2023. este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, eu modificările și completările ulterioare.
  LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, esle valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă, programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010,
  LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă, programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013.
  LIMBA ȘI LITERATURAUCRAINEANĂMATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrilui educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  ANATOMIE ȘI FIZTOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂPentru, simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:1.2 Genetică umană -Genomul uman;-Mutageneza și teratogeneza;-Domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană.2. Ecologie umană-CaracteristiciIe ecosistemelor antropizate și modalități de investigare -Impactul antropic asupra ecosisteme lor naturale
  FIZICĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012.
  CHIMIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016.
  INFORMATICĂPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  GEOGRAFIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:B. ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ1. Formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene2. Caracteristici geografice, politic și economice actuale ale Uniunii Europene3. Statele Uniunii Europene:- privire generală și sintetică;- Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.4. România ca parte a Uniunii Europene:- oportunități geografice ale României cu semnificație pentru Uniunea Europeană;- România și țările Uniunii Europene - interdependențe geografice, economice și culturale.5. Problema energiei în Uniunea Europeană și în RomâniaC. EUROPA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane,2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane,3. Uniunea Europeană și ansamblurile economice și geopolitice ale lumii contemporane.4. Mondializare, internaționalizare și globalizare din perspectivă europeană.5. Europa, Uniunea Europeană și România în procesul de evoluție a lumii contemporane în următoarele decenii.
  LOGICĂ,ARGUMENTARE ȘI COMUNICAREPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012.
  PSIHOLOGIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  SOCIOLOGIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bucalaureat, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
  ECONOMIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, esle valabilă programa aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012.
  FILOSOFIEPentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat. în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată, prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010, din care sunt exceptate următoarele conținuturi:3. Politica:• Drepturile omului;4. Cunoașterea5. Filosofia
  ------